LEGE nr. 278 din 4 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ICodul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1 - Condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridicePersoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală.Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni."2. La articolul 21, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"În cazul persoanei juridice, tentativa se sancţionează cu amendă cuprinsă între minimul special şi maximul special al amenzii prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, reduse la jumătate. La această pedeapsă se pot adăuga una sau mai multe pedepse complementare."3. La articolul 34, denumirea marginală va avea următorul cuprins:"Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana fizică".4. La articolul 35, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Măsurile de siguranţă de natură diferită sau de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, luate în cazul infracţiunilor concurente, se cumulează."5. La articolul 35, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, dar pe durate diferite, se aplică o singură dată măsura de siguranţă cu durata cea mai lungă. În cazul măsurilor de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, luate conform art. 118 alin. 1 lit. a)-e), acestea se cumulează."6. La articolul 36, denumirea marginală va avea următorul cuprins:"Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente săvârşite de persoana fizică".7. La articolul 37, denumirea marginală va avea următorul cuprins:"Recidiva în cazul persoanei fizice".8. La articolul 37, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 37 - Există recidivă pentru persoana fizică în următoarele cazuri:".9. La articolul 39, denumirea marginală va avea următorul cuprins:"Pedeapsa în caz de recidivă pentru persoana fizică".10. La articolul 40, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"În cazul persoanei juridice, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 40^2 alin. 1 lit. a), pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni."11. După articolul 40 se introduc două noi articole, articolele 40^1 şi 40^2, cu următorul cuprins:"Art. 40^1 - Pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana juridicăÎn caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana juridică, se stabileşte pedeapsa amenzii pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică amenda cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul special prevăzut în art. 71^1 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la o treime din acel maxim.Dispoziţiile alin. 1 se aplică şi în cazul în care persoana juridică condamnată definitiv este judecată ulterior pentru o infracţiune concurentă, precum şi atunci când după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că persoana juridică suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă. În aceste cazuri, partea din amenda executată se scade din amenda aplicată pentru infracţiunile concurente.Dispoziţiile art. 35 se aplică în mod corespunzător.Art. 40^2 - Recidiva în cazul persoanei juridiceExistă recidivă pentru persoana juridică în următoarele cazuri: a) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, iar amenda pentru infracţiunea anterioară nu a fost executată; b) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, iar amenda pentru infracţiunea anterioară a fost executată sau considerată ca executată.În cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. a), amenda stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi amenda aplicată pentru infracţiunea anterioară se contopesc, potrivit art. 40^1 alin. 1 şi 3. Sporul prevăzut în art. 40^1 alin. 1 se poate mări până la jumătate.Dacă amenda anterioară a fost executată în parte, contopirea se face între amenda ce a mai rămas de executat şi amenda aplicată pentru infracţiunea săvârşită ulterior.În cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. b), se aplică pedeapsa amenzii până la maximul special prevăzut în art. 71^1 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la două treimi din acel maxim.Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi mai înainte ca amenda să fi fost executată sau considerată ca executată, se descoperă că persoana juridică condamnată se află în stare de recidivă, instanţa aplică dispoziţiile din alin. 2, în cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. a), şi dispoziţiile din alin. 4, în cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. b)."12. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42 - Pedeapsa pentru infracţiunea continuatăInfracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, la care se poate adăuga un spor, potrivit dispoziţiilor art. 34 sau, după caz, art. 40^1 alin. 1."13. La articolul 53, denumirea marginală va avea următorul cuprins:"Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice".14. La articolul 53 punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:"c) amenda de la 100 lei la 50.000 lei."15. La articolul 53, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64, în condiţiile prevăzute în art. 71."16. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:"Art. 53^1 - Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridicePedepsele sunt principale şi complementare.Pedeapsa principală este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani; c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani; e) afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.Art. 53^2 - Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridiceAplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi faţă de împrejurările în care a fost săvârşită, aceste pedepse sunt necesare.Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.Pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-e) se pot aplica în mod cumulativ.Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare."17. La titlul III, capitolul III va avea următoarea denumire:"CAPITOLUL IIIPedepsele principale aplicabile persoanei fizice"18. La titlul III capitolul III, înaintea secţiunii I se introduce o nouă secţiune, secţiunea "Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate", respectiv articolele 53^3 şi 53^4, cu următorul cuprins:Art. 53^3 - Reguli generale ale executării pedepselor principale privative de libertateExecutarea pedepselor principale privative de libertate se bazează pe sistemul progresiv. Condamnaţii au posibilitatea să treacă dintr-un regim de executare în altul în condiţiile prevăzute de legea privind executarea pedepselor.Pedepsele privative de libertate se execută în unul din următoarele regimuri: a) regimul de maximă siguranţă; b) regimul închis; c) regimul semideschis; d) regimul deschis.Regimul executării pedepselor privative de libertate se bazează pe posibilitatea condamnaţilor de a presta, cu acordul lor, o muncă utilă, dacă sunt apţi pentru muncă, pe educarea condamnaţilor, pe respectarea de către aceştia a ordinii interioare a locurilor de deţinere, precum şi pe stimularea şi recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinaţi, şi care dau dovezi temeinice de îndreptare.După împlinirea vârstei de 60 de ani pentru bărbaţi şi 55 de ani pentru femei, condamnaţii pot presta o muncă numai la cererea acestora, dacă sunt apţi pentru muncă.Toate mijloacele folosite în cadrul regimului executării pedepselor privative de libertate trebuie să contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnaţi şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către aceştia.Art. 53^4 - Regimul de muncăMunca prestată de condamnaţi este remunerată, cu excepţia muncii cu caracter gospodăresc, necesare locului de deţinere, şi a celei prestate în caz de calamitate.Condiţiile de prestare a muncii, durata şi plata acesteia, precum şi repartizarea veniturilor cuvenite condamnaţilor sunt stabilite prin legea privind executarea pedepselor."19. Articolele 56 şi 58 se abrogă.20. La articolul 63, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Ori de câte ori legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al acesteia este de 150 lei, iar maximul de 10.000 lei.Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arăta limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 300 lei şi maximul special de 15.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei şi maximul special de 30.000 lei."21. La titlul III, capitolul IV va avea următoarea denumire:"CAPITOLUL IVPedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice"22. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71 - Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesoriiPedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64.Condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.Interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) şi e) se aplică ţinându-se seama de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, de împrejurările cauzei, de persoana infractorului şi de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.Pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, condamnatul poate să îşi exercite drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare.Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii."23. La titlul III, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, respectiv articolele 71^1 - 71^7, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Pedepsele aplicabile persoanei juridiceArt. 71^1 - Conţinutul pedepsei amenziiPedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească.Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 5.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 600.000 lei.Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 900.000 lei.Art. 71^2 - Conţinutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridicePedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop.În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanţei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.Art. 71^3 - Conţinutul pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridicePedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. e), instanţa dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. 2 pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.Art. 71^4 - Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridicePedepsele complementare prevăzute în art. 53 1 alin. 3 lit. a) şi b) nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor, constituite potrivit legii.Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.Art. 71^5 - Conţinutul pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridicePedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau a mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.Art. 71^6 - Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publicePedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege.Art. 71^7 - Conţinutul pedepsei complementare a afişării sau difuzării hotărârii de condamnareAfişarea hotărârii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.Prin afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea victimei, afară de cazul în care există acordul acesteia sau al reprezentantului său legal.Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.Difuzarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanţă.Dacă difuzarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul difuzării prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depăşi 3 luni."24. La articolul 72, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"La stabilirea şi aplicarea pedepselor pentru persoana juridică se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială pentru persoana fizică, de gravitatea faptei săvârşite şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală."25. La articolul 75 alineatul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA;".26. La articolul 76, partea introductivă şi literele e) şi f) ale alineatului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 76 - În cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa principală pentru persoana fizică se reduce sau se schimbă, după cum urmează:.................................................................................. e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 250 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 200 lei; f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putând fi redusă până la 150 lei în cazul când minimul special este de 500 lei sau mai mare, ori până la minimul general, când minimul special este sub 500 lei."27. La articolul 76, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"În cazul în care există circumstanţe atenuante, amenda pentru persoana juridică se reduce după cum urmează: a) când minimul special al amenzii este de 10.000 lei sau mai mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o pătrime; b) când minimul special al amenzii este de 5.000 lei sau mai mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o treime."28. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78 - Efectele circumstanţelor agravanteÎn cazul în care există circumstanţe agravante, persoanei fizice i se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor de până la 5 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.În cazul în care există circumstanţe agravante, persoanei juridice i se aplică amenda care poate fi sporită până la maximul special, prevăzut în art. 71^1 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu este îndestulător se poate adăuga un spor de până la o pătrime din acel maxim."29. La articolul 80, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"În cazul aplicării concomitente a dispoziţiilor cu privire la circumstanţe agravante, recidivă şi concurs de infracţiuni, pedeapsa amenzii pentru persoana juridică poate fi sporită până la maximul general."30. La articolul 81, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 81 - Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:".31. La articolul 81, alineatele 3 şi 4 se abrogă.32. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84 - Revocarea în cazul neexecutării obligaţiilor civileDacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii."33. La articolul 86^1, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 86^1 - Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:".34. La articolul 86^1, alineatul 3 se abrogă.35. La articolul 86^1, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Dispoziţiile art. 81 alin. 5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere."36. La articolul 86^3, litera a) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor;".37. La articolul 86^3, alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Datele prevăzute în alin. 1 lit. b), c) şi d) se comunică judecătorului sau serviciului stabilit în alin. 1 lit. a)...................................................................................Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform alin. 3 lit. a)-f) se face de judecătorul sau serviciul prevăzut în alin. 1 lit. a). În caz de neîndeplinire a obligaţiilor, judecătorul sau serviciul desemnat cu supravegherea condamnatului sesizează instanţa pentru luarea măsurii prevăzute în art. 86^4 alin. 2."38. La articolul 86^4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei."39. La articolul 86^7, alineatul 3 se abrogă.40. La articolul 90, litera a) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art. 208, 213, art. 215 alin. 1, art. 215^1 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 10 lei sau infracţiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50 lei;".41. La articolul 91, litera c) va avea următorul cuprins:"c) amenda de la 10 lei la 1.000 lei."42. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118 - Confiscarea specialăSunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. Această măsură nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor săvârşite prin presă; c) bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii unei infracţiuni, dacă au fost utilizate la comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului. Când bunurile aparţin altei persoane confiscarea se dispune dacă producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuată de proprietar ori de infractor cu ştiinţa proprietarului; d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe făptuitor; e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; f) bunurile a căror deţinere este interzisă de lege.În cazul prevăzut în alin. 1 lit. b), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea infracţiunii şi de contribuţia bunului la producerea acesteia.În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu sunt ale infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se confiscă echivalentul în bani al acestora.Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c).Instanţa poate să nu dispună confiscarea bunului dacă acesta face parte din mijloacele de existenţă, de trebuinţă zilnică ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra căreia ar putea opera măsura confiscării speciale."43. La articolul 122, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 122 - Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică sunt:".44. La articolul 122, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu următorul cuprins:"Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana juridică sunt: a) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani; b) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda."45. La articolul 122, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispoziţiile prevăzute în art. 121-124 aplicându-se în mod corespunzător."46. La articolul 126, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 126 - Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:".47. La articolul 126, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a căror activitate nu poate fi suspendată se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată."48. La articolul 126, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Termenele arătate în alin. 1 şi 1^1 se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar cele arătate în alin. 2 curg de la rămânerea definitivă a hotărârii sau, după caz, de la data când poate fi pusă în executare, potrivit legii, ordonanţa prin care s-a aplicat sancţiunea."49. Articolul 134 va avea următorul cuprins:"Art. 134 - Reabilitarea de dreptReabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune.Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă în decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa amenzii sau, după caz, pedeapsa complementară, a fost executată sau considerată ca executată şi persoana juridică nu a mai săvârşit nicio altă infracţiune."50. După articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 141^1, cu următorul cuprins:"Art. 141^1 - Pedeapsă prevăzută de legePrin pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei."51. Articolul 146 va avea următorul cuprins:"Art. 146 - Consecinţe deosebit de gravePrin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."52. Articolul 166^1 va avea următorul cuprins:"Art. 166^1 - Acţiuni împotriva ordinii constituţionaleÎntreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."53. Articolul 168^1 va avea următorul cuprins:"Art. 168^1 - Comunicarea de informaţii falseComunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."54. La articolul 176 alineatul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) de către un judecător sau procuror, poliţist, jandarm sau militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,".55. La articolul 193, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 193 - Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării."56. Articolele 205, 206, 207 şi 236^1 se abrogă.57. Articolul 239 va avea următorul cuprins:"Art. 239 - UltrajulAmeninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.Lovirea sau orice acte de violenţă, săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.Vătămarea corporală, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.Vătămarea corporală gravă, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani."58. Articolul 239^1 va avea următorul cuprins:"Art. 239^1 - Cazuri speciale de pedepsireÎn cazul infracţiunilor prevăzute în art. 180-182, art. 189 şi 193, săvârşite împotriva soţului, copiilor sau părinţilor unui judecător, procuror, poliţist, jandarm ori militar, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, maximul pedepsei se majorează cu 2 ani."59. Articolul 247 va avea următorul cuprins:"Art. 247 - Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturiÎngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."60. Articolul 250 va avea următorul cuprins:"Art. 250 - Purtarea abuzivăÎntrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.Ameninţarea săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.Vătămarea corporală săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.Vătămarea corporală gravă săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani."61. După articolul 253 se introduce un nou articol, articolul 253^1, cu următorul cuprins:"Art. 253^1 - Conflictul de intereseFapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative."62. La articolul 271, alineatele 1 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 271 - Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninţare faţă de organul de executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenţă, pedeapsa este de la unu la 5 ani...................................................................................Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranţă prevăzute în art. 112 lit. c), d) şi g), se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă."63. La articolul 271, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevăzute în art. 71^4 şi art. 71^5 alin. 2, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă."64. După articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 285^1, cu următorul cuprins:"Art. 285^1 - Sancţionarea persoanei juridiceDacă una dintre faptele prevăzute în art. 282-285 a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice sau a suspendării activităţii ori a uneia dintre activităţile persoanei juridice, după caz."65. Articolul 304 se abrogă.66. Articolul 317 va avea următorul cuprins:"Art. 317 - Instigarea la discriminareInstigarea la ură pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."67. Articolul 327 se abrogă.68. Articolul 335 va avea următorul cuprins:"Art. 335 - Lovirea superioruluiLovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.Dacă fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârşită în timp de război, maximul pedepsei se sporeşte cu 2 ani."69. Articolul 336 va avea următorul cuprins:"Art. 336 - Lovirea inferioruluiLovirea inferiorului sau subordonatului de către un superior sau şef se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în timp de război, dacă fapta a fost determinată de o necesitate militară."70. Articolul 337 va avea următorul cuprins:"Art. 337 - Punerea în mişcare a acţiunii penaleAcţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în art. 331-334 se pune în mişcare numai la sesizarea comandantului."71. Articolul 353 va avea următorul cuprins:"Art. 353 - Sustragerea de la recrutareSustragerea de la recrutare în timp de război se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."72. Articolul 354 va avea următorul cuprins:"Art. 354 - Neprezentarea la încorporare sau concentrareNeprezentarea la încorporare sau concentrare ori neprezentarea celor încorporaţi sau concentraţi la unitatea unde au fost repartizaţi, în timp de mobilizare sau război, în termenul precizat în ordin, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.Termenul de prezentare prevăzut în alineatul precedent se prelungeşte cu 10 zile, în cazul în care cei chemaţi la mobilizare sau concentrare se află în străinătate."  +  Articolul IIExpresia pedepse complimentare din cuprinsul Codului penal sau al altor acte normative în vigoare se înlocuieşte cu expresia pedepse complementare.  +  Articolul IIIAlineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 53, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Nerespectarea, cu rea-credinţă, de către executorul judecătoresc a obligaţiei stabilite în alin. (5) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită din culpă, cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă."  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită de o victimă a traficului de persoane nu se pedepseşte."  +  Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4 - (1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi."2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6 - Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă."4. Articolele 8-11 se abrogă.  +  Articolul VIILegea nr. 299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, se abrogă.  +  Articolul VIIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 iulie 2006.Nr. 278.-------