LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 11 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) La deschiderea conturilor, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum și celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate, cuprinsă în anexa la prezenta ordonanță, vor declara pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligația declarării există numai pentru cele aflate în relații speciale cu instituția de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligația de încadrare a depozitelor acestora revine instituției de credit respective, care va face încadrarea în funcție de informațiile din baza de date, cu privire la cunoașterea clientelei; în mod similar se va proceda și pentru societățile din același grup prevăzute la pct. 1 din listă.2. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare instituție de credit autorizată să funcționeze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei. Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proporțional cu cota instituției de credit respective deținută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în condițiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie convenția de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din convenția privind creditul stand-by, numai în cazul necesității completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situația falimentului unei instituții de credit. Convențiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul instituțiilor de credit pentru care o astfel de convenție de credit stand-by nu se încheie în acest termen și în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contribuțiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-țintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la instituțiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti din resursele financiare ale acestuia, prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f), în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 6 iulie 2006.Nr. 280.--------------