LEGE nr. 290 din 7 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activităţile curente de întreţinere în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, care se vor executa de către Administraţie."2. La articolul 41, litera e) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"e) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localităţi, incinte agricole şi industriale, a unor amenajări piscicole şi de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate, ce respectă normele în vigoare;".3. La articolul 41, după litera e) a alineatului (3) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:"f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate, precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere din circuitul agricol; g) sume încasate din dezafectarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare; h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului."4. La articolul 41, litera b) a alineatului (4) va avea următorului cuprins:"b) acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi constituirii stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare, total de la bugetul de stat;".5. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(2) Subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al fiecărui an se acordă numai organizaţiilor şi federaţiilor care au achitat contribuţiile proprii la tarifele anuale până la data de 31 ianuarie."6. La articolul 73, litera o) va avea următorul cuprins:"o) aplică măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d), e) şi f) prin Administraţie."7. La articolul 77, literele a) şi b) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"a) serviciile de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ce se vor presta de SNIF sau de societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Administraţie şi se vor achiziţiona prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 3 ani de la data înfiinţării Administraţiei; b) natura relaţiilor contractuale dintre SNIF sau societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe de o parte, şi Administraţie, pe de altă parte, după expirarea perioadei de 3 ani de la data înfiinţării Administraţiei;".8. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, se reorganizează şi se înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi."9. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - În primii 3 ani de la înfiinţare Administraţia va contracta achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori în condiţiile art. 40 alin. (1). Lucrările de întreţinere curente se vor executa de către Administraţie, iar lista acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."10. Articolul 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - La 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, se abrogă. După această dată, prin hotărâre a Guvernului, SNIF se reorganizează prin divizare în două societăţi comerciale, care vor asigura prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare şi alte servicii în domeniul construcţiilor şi comerţului."  +  Articolul II (1) Pentru sezonul de irigaţii al anului 2006, termenul prevăzut la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2006. (2) De prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază pentru anul 2006 şi asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 iulie 2006.Nr. 290.----