ORDIN nr. 1.540/C din 20 iunie 2006privind organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 10 iulie 2006    În temeiul art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar în cadrul structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare Direcţia.  +  Articolul 2Direcţia are următoarele atribuţii: a) identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor deţinuţilor ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de corupţie sau a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; b) colaborarea cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în Programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate; c) identificarea şi prevenirea acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezultă asemenea pericole, precum şi colaborarea cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; d) identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări teroriste sau de criminalitate organizată şi semnalarea către instituţiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii. e) identificarea persoanelor aflate în detenţie, care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar; f) informarea promptă şi completă a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a ministrului justiţiei, potrivit art. 6 alin. (1), atunci când sunt descoperite indicii referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori la săvârşirea de infracţiuni de către aceştia sau de către persoanele aflate în detenţie, în vederea luării măsurilor care se impun; g) colaborarea cu organele de urmărire penală şi cu instanţele de judecată, la cererea acestora, în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului.  +  Articolul 3Direcţia este condusă de un director şi este subordonată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Direcţiei funcţionează: a) Biroul de analiză şi sinteză; b) Serviciul de prevenire a criminalităţii organizate şi terorismului; c) Serviciul de prevenire a criminalităţii şi corupţiei. (2) Structura organizatorică şi numărul de posturi ce revin Direcţiei şi birourilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru această instituţie.  +  Articolul 5 (1) La nivelul fiecărei unităţi penitenciare funcţionează un birou pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, denumit în continuare Biroul. (2) Personalul din cadrul Biroului va fi subordonat din punct de vedere administrativ directorului unităţii penitenciare, iar din punct de vedere profesional Direcţiei. (3) Birourile execută activităţi specifice de prevenire a criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului, potrivit atribuţiilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2, Direcţia îl informează în mod prompt şi complet pe directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu excepţia situaţiilor când acesta este direct implicat, în acest caz fiind informat ministrul justiţiei, în vederea dispunerii măsurilor legale. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2, Biroul informează în mod prompt şi complet Direcţia şi pe directorul unităţii, în vederea dispunerii măsurilor legale.  +  Articolul 7Administraţia Naţională a Penitenciarelor transmite lunar ministrului justiţiei sinteza activităţii Direcţiei şi birourilor.  +  Articolul 8Administraţia Naţională a Penitenciarelor îl informează pe ministrul justiţiei, în mod prompt şi complet, ori de câte ori este nevoie, referitor la încălcarea drepturilor deţinuţilor ori la supunerea acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, ori despre alte fapte sau evenimente ce pot avea consecinţe grave pentru siguranţa penitenciarelor, aplicarea regimurilor penitenciare şi respectarea legii.  +  Articolul 9 (1) Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt utilizate informaţii clasificate se vor supune procedurilor prevăzute de lege privind autorizarea, protecţia şi controlul protecţiei informaţiilor clasificate. (2) Activităţile din cadrul Direcţiei sau birourilor, ce impun clasificarea pe diferite clase şi niveluri, se supun prevederilor legale privind clasificarea documentelor. (3) Dispoziţiile legale privind prelucrarea informaţiilor clasificate sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte activitatea Direcţiei sau birourilor.  +  Articolul 10Direcţia împreună cu Direcţia managementul resurselor umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor organizează instruirea şi perfecţionarea pregătirii personalului, în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar pe bază de protocol, prin unităţi de învăţământ din cadrul instituţiilor militare de apărare, ordine publică şi securitate naţională, şi învăţământul universitar ori, după caz, postuniversitar.  +  Articolul 11Dispoziţiile legale privind regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor sunt aplicabile în mod corespunzător şi personalului Direcţiei şi al birourilor.  +  Articolul 12Normele specifice de funcţionare ale Direcţiei vor fi incluse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin direcţiile de specialitate şi unităţile penitenciare subordonate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 20 iunie 2006.Nr. 1.540/C.-----------------