LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 10 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 13, partea introductivă a articolului 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Biblioteca Metropolitană București exercită funcția de bibliotecă municipală pentru București și de bibliotecă județeană pentru județul Ilfov, având următorul obiect de activitate:2. La articolul I punctul 20, alineatul (9) al articolului 40 va avea următorul cuprins:(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum și în caz de forță majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea parțială a echipei care gestionează se operează prin integrare în gestiune, în condițiile legii.3. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în comunitățile românești de peste hotare, cu aprobarea și sub supravegherea autorității finanțatoare.4. La articolul I punctul 30, articolul 56 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Numirea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție a directorilor generali, a directorilor și a directorilor adjuncți din bibliotecile publice județene, respectiv din Biblioteca Metropolitană București, se realizează, în condițiile legii, de către autoritatea finanțatoare.5. La articolul I punctul 33, alineatul (7) al articolului 60 va avea următorul cuprins:(7) Comisia poate coopta, cu votul majorității simple, ca membri asociați, fără drept de vot, specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de prestigiu în domeniu.6. La anexa nr. 1, punctul C va avea următorul cuprins:C. Biblioteci județene ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de personal Criterii de normare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Director general*) - un post/unitate - Director de specialitate*) - un post/unitate - Director economic*) - un post/unitate - Director*) - un post/unitate - Director adjunct de specialitate*) - un post/unitate - Director adjunct economic*) - un post/unitate - Bibliotecar și alte categorii ale - un post de la 5.000-7.000 de personalului de specialitate locuitori ai județului ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Postul de director general și posturile de director de specialitate și de director economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 150 de angajați. Notă *) Postul de director și posturile de director adjunct de specialitate și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 75 de angajați. Notă *) Postul de director și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal mai mic de 75 de angajați.Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.Personalul de întreținere și de deservire se repartizează astfel:– personalul de pază și de pompieri se stabilește potrivit prevederilor legale;– îngrijitor - un post la 500 mp;– numărul muncitorilor calificați și necalificați se acordă în funcție de necesarul fiecărei unități, potrivit prevederilor legale.Indicatorul utilizatorilor de informații din biblioteca publică reprezintă 5% și maximum 10% din numărul de locuitori ai comunității, în condițiile respectării standardelor din prezenta lege.7. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul II^1În termenul prevăzut la art. II asociațiile profesionale își desemnează membri în Comisia Națională a Bibliotecilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 iulie 2006.Nr. 277.----