HOTĂRÂRE nr. 865 din 28 iunie 2006privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 iunie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a activităţii "Organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal", denumită în continuare activitatea.  +  Articolul 2 (1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în organizarea examenelor pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal. (2) Activitatea înfiinţată se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea activităţii se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale activităţii se constituie din taxele de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal. (3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii se aprobă odată cu bugetul Ministerului Finanţelor Publice, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor şi va fi utilizat cu aceeaşi destinaţie, exclusiv pentru organizarea examenelor.  +  Articolul 5 (1) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii respective se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6În relaţiile contractuale, activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 865.-------------