ORDIN nr. 1.079 din 26 iunie 2006pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 iulie 2006    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,având în vedere:- prevederile art. 9 şi 13 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri petru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile cap. I secţiunea a 2-a art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006;- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală pentru acorduri, cooperare internaţională şi decontări externe, Unitatea de management a trezoreriei statului, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale şi ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi persoanele juridice beneficiare de împrumuturi garantate de stat sau subîmprumutate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.426/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturi interne şi externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2003, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.435/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 24 noiembrie 2003.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 iunie 2006.Nr. 1.079.  +  AnexăNORMA 26/06/2006