LEGE nr. 274 din 4 iulie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de autoritatea publică centrală pentru turism, precum şi autorizaţie de mediu."2. Litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"b) să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică, în conformitate cu autorizaţia de gospodărire a apelor;........................................................................................ (2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat."3. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:"a) să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;".4. Partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) a alineatului (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:........................................................................................ a) Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Gărzii Naţionale de Mediu pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);".5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii."6. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXĂ
    CRITERII privind utilizarea plajelor în scop turistic
      I.Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic
    CriteriiValori minime ale criteriilor
    1.Calităţi naturale ale plajei:  
      - calitatea nisipuluiNisipul să nu conţină corpuri străine periculoase
      - zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoareCurăţarea ori de câte ori este necesar
      - calitatea plajei submerseFără corpuri submerse nenaturale
    2.Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)8 m2
    3.Dotarea plajei:  
      a)echiparea sanitarăConform normativelor sanitare în vigoare
      b)cabine pentru schimbat vestimentaţia1/100
      (număr/persoane)  
      c)post de prim ajutorx
      d)post de salvare (salvamar)x
      e)sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăierex
      f)recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilorCel puţin o bucată la 250 m2
      g)rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi,x
      cu lăţimea cuprinsă între 2-2,5 m  
    4.Alte criterii:  
      - marcarea zonei de îmbăiere şi a celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoarex
      - întreţinerea plajeiNivelare şi curăţare zilnică
      - colectarea reziduurilor de orice felPermanent
      II.Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic
    CriteriiValori minime ale criteriilor
    Dotarea plajei:  
    a) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, şezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie, cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajeiFacultativ
    b) şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmuluiFacultativ
    c) instalaţie pentru sonorizare automatăFacultativ
    d) dotări de agrement pentru copiiFacultativ
    e) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2Facultativ
    f) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2Facultativ
    g) alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportiveFacultativ
    h) terenuri de sportFacultativ"
  __________    1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de  circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement.    x = necesar.
   +  Articolul IIPentru anul 2006, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcţiile şi dotările prevăzute la art. 6 fără autorizaţie de construire.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 iulie 2006.Nr. 274.----