ACORD din 6 decembrie 2005între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 6 iulie 2006    România şi Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părţi,dorind să încheie un acord privind extinderea cooperării dintre România şi Statele Unite ale Americii,afirmând că o astfel de cooperare este bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea fiecărei părţi şi scopurile Cartei Naţiunilor Unite, precum şi pe obligaţiile părţilor rezultând din alte acorduri internaţionale,recunoscând că prezenţa forţelor Statelor Unite contribuie la consolidarea securităţii şi stabilităţii României şi a regiunii,dorind să îşi asume responsabilitatea sprijinirii acelor forţe ale Statelor Unite care ar putea fi prezente pe teritoriul României,recunoscând aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA), care a intrat în vigoare pentru România la 4 decembrie 2004, şi a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România (SOFA adiţional), semnat la Washington la 30 octombrie 2001, referitor la forţele Statelor Unite şi la activităţile acestora pe timpul prezenţei pe teritoriul României,afirmând necesitatea întăririi securităţii comune, pentru a contribui la pacea şi stabilitatea internaţională şi la adâncirea cooperării în domeniile apărării şi securităţii,au convenit următoarele:  +  Articolul IDefiniţiiPentru scopurile prezentului acord, termenii sunt definiţi după cum urmează:1. forţele Statelor Unite desemnează entitatea care cuprinde membrii forţei, componenta civilă şi toate proprietăţile, echipamentul şi materialele forţelor Statelor Unite prezente în România;2. membrii forţei înseamnă forţa, aşa cum este definită în art. I din NATO SOFA;3. autorităţile desemnate desemnează Ministerul Apărării Naţionale al României şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii;4. termenii componentă civilă, membri de familie şi contractanţii Statelor Unite vor avea înţelesurile reglementate de SOFA adiţional;5. termenul facilităţi şi zone convenite desemnează facilităţile şi zonele proprietate publică în România, listate în anexa A, precum şi orice altă facilitate şi zonă proprietate publică ce ar fi convenită ulterior, prin acordul părţilor.  +  Articolul IIFolosirea facilităţilor şi zonelor1. Forţelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul la facilităţile şi zonele convenite, precum şi utilizarea acestora, cu respectarea deplină a legislaţiei române. Detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite vor fi în conformitate cu aranjamentele de aplicare a prevederilor prezentului acord ce urmează a fi convenite pentru fiecare facilitate şi zonă. Forţele Statelor Unite şi contractanţii Statelor Unite, precum şi navele, vehiculele şi aeronavele, care sunt exploatate de către sau pentru forţele Statelor Unite, pot folosi asemenea facilităţi şi zone convenite în scopul instruirii, tranzitului, activităţilor de sprijin şi conexe, realimentării aeronavelor, întreţinerii temporare a vehiculelor, navelor şi aeronavelor, cazării personalului, comunicaţiilor, staţionării şi desfăşurării forţelor şi materialelor, prepoziţionării echipamentelor de apărare, bunurilor şi materialelor, cât şi pentru alte scopuri pe care părţile sau autorităţile desemnate le pot conveni. La cerere, România va asista în facilitarea accesului temporar al forţelor Statelor Unite la terenuri proprietate publică, inclusiv la cele controlate de municipalităţi, precum şi la terenuri proprietate privată, pentru manevre şi pregătirea forţelor Statelor Unite.2. România va furniza forţelor Statelor Unite, fără plata chiriei sau a altor costuri similare, toate facilităţile şi zonele convenite, inclusiv facilităţile şi zonele folosite în comun de către forţele Statelor Unite şi cele ale României. Forţele Statelor Unite vor suporta toate cheltuielile operaţionale necesare care privesc utilizarea de către acestea a zonelor şi facilităţilor convenite.3. Pentru a face accesibile facilităţile şi zonele convenite, România va ţine seama de preocupările operaţionale şi de securitate ale Statelor Unite ale Americii.4. Forţele Statelor Unite pot desfăşura activităţi de construcţii şi pot opera modificări şi îmbunătăţiri la facilităţile sau zonele convenite. Autoritatea desemnată de România va sprijini forţele Statelor Unite în realizarea acestor activităţi, astfel încât aceste construcţii, modificări sau îmbunătăţiri să aibă autorizaţiile româneşti necesare. Forţele Statelor Unite se vor consulta cu autorităţile române în privinţa unor asemenea construcţii, modificări sau îmbunătăţiri, astfel încât parametrii tehnici şi standardele de construcţie pentru fiecare dintre proiectele contractate sau executate direct de către forţele Statelor Unite să fie în conformitate cu cerinţele legislaţiilor şi normelor româneşti şi americane în materie.5. Acolo unde facilităţile sau zonele convenite sunt construite sau dezvoltate pentru folosinţă comună, costurile de construcţie sau dezvoltare, precum şi cele de operare şi întreţinere vor fi suportate de către părţi, în baza cotei proporţionale de utilizare, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul IIISprijinul logistic1. România va depune toate eforturile posibile pentru a furniza forţelor Statelor Unite aflate în România, în baza solicitării scrise a Statelor Unite ale Americii, sprijinul logistic menţionat în anexa B, în scopul derulării activităţilor prevăzute în prezentul acord.2. Forţele Statelor Unite vor plăti costuri rezonabile pentru sprijinul logistic solicitat şi primit. În acest sens România va acorda forţelor Statelor Unite un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat forţelor armate române, inclusiv prin taxarea forţelor Statelor Unite la tarife nu mai puţin favorabile decât cele plătite de către forţele armate române pentru sprijin similar, scutit de taxe sau de alte impuneri similare.3. Atunci când este cazul, astfel de sprijin logistic va fi furnizat, iar rambursarea se va face în conformitate cu Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002 şi la Stuttgart la 20 mai 2002, şi Aranjamentul de implementare dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind sprijinul logistic reciproc, din 20 martie 2003.4. Procedurile privind plata sprijinului logistic care nu face obiectul paragrafului 3 al prezentului articol vor fi stabilite prin aranjamente de aplicare a prezentului acord.  +  Articolul IVProprietatea asupra bunurilor1. România va păstra drepturile şi titlurile de proprietate asupra facilităţilor şi zonelor convenite, puse la dispoziţia forţelor Statelor Unite în baza prezentului acord. Forţele Statelor Unite vor înapoia României orice facilitate sau zonă convenită, precum şi orice diviziune a acestora, odată ce nu mai sunt necesare forţelor Statelor Unite. Părţile sau autorităţile desemnate se vor consulta în legătură cu modalităţile de returnare a oricăreia dintre facilităţile şi zonele convenite, inclusiv cu privire la posibile compensaţii pentru construcţiile sau îmbunătăţirile efectuate.2. Statele Unite ale Americii şi contractanţii Statelor Unite vor păstra titlul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, materialelor, bunurilor, structurilor reamplasabile, precum şi asupra altor proprietăţi mobile care au fost importate în România sau achiziţionate din România în legătură cu prezentul acord.  +  Articolul VPrepoziţionarea echipamentelor de apărare, bunurilor şi materialelor1. Forţele Statelor Unite pot prepoziţiona echipamente de apărare, bunuri şi materiale pe teritoriul României, în facilităţile şi zonele convenite sau aşa cum se va stabili de comun acord de către părţi, în conformitate cu înţelegerile reciproce din aranjamentele de aplicare a prezentului acord. Forţele Statelor Unite vor notifica în prealabil României tipurile, cantităţile şi graficele de livrare a echipamentelor de apărare, bunurilor şi materialelor ce urmează a fi prepoziţionate în România, precum şi contractorii care vor derula aceste livrări.2. Facilităţile şi zonele desemnate pentru depozitarea echipamentului de apărare destinat prepoziţionării, precum şi a celorlalte bunuri şi materiale sunt destinate uzului exclusiv al forţelor Statelor Unite, iar Statele Unite ale Americii păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, bunurilor şi materialelor. Forţele Statelor Unite vor deţine controlul asupra utilizării şi dispunerii echipamentului militar, bunurilor şi materialelor pe care le depozitează în România şi vor avea dreptul de a scoate asemenea bunuri din România.3. Forţele Statelor Unite şi contractanţii Statelor Unite vor avea acces nerestricţionat la facilităţile de depozitare în legătură cu toate aspectele privind depozitarea echipamentului de apărare, a bunurilor şi materialelor, inclusiv pentru livrarea, administrarea, inspectarea, utilizarea, întreţinerea şi mutarea unor asemenea echipamente, bunuri şi materiale. Aeronavele, vehiculele şi navele exploatate de către sau pentru forţele Statelor Unite vor avea acces la aeroporturile şi porturile maritime ale României, precum şi la alte astfel de locaţii, după cum va fi convenit între părţi, în scopul introducerii, depozitării şi întreţinerii în România a echipamentului de apărare, a bunurilor şi materialelor, precum şi pentru retragerea acestora din România.  +  Articolul VISecuritatea1. România va lua toate măsurile rezonabile şi posibile pentru a asigura protecţia, siguranţa şi securitatea proprietăţii forţelor Statelor Unite împotriva confiscării sau modificării regimului de folosinţă în interesul oricărei alte părţi decât Statele Unite ale Americii, fără acordul prealabil scris al Statelor Unite ale Americii.2. Forţele Statelor Unite sunt autorizate să îşi asigure propriile măsuri de securitate pentru deplasarea lor în afara facilităţilor şi zonelor convenite, după cum se va stabili de comun acord.  +  Articolul VIIDeplasarea aeronavelor, navelor şi vehiculelor Navele maritime şi vehiculele exploatate de către sau exclusiv pentru forţele Statelor Unite pot intra, ieşi şi circula liber pe teritoriul României, cu respectarea deplină a reglementărilor aferente siguranţei traficului maritim şi terestru şi în conformitate cu procedurile convenite prin acordul părţilor sau al autorităţilor desemnate. Aeronavele, vasele şi vehiculele Guvernului Statelor Unite ale Americii nu vor fi supuse inspecţiilor. Aeronavele aparţinând Guvernului Statelor Unite ale Americii şi avioanele civile care operează, sub contract, exclusiv pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii sunt autorizate să survoleze teritoriul României, să se realimenteze în aer, să aterizeze pe şi să decoleze de pe teritoriul României, cu respectarea deplină a reglementărilor specifice siguranţei traficului aerian şi în conformitate cu procedurile convenite de părţi sau de autorităţile desemnate.  +  Articolul VIIIUtilităţile publiceForţele Statelor Unite şi contractanţii Statelor Unite pot folosi apă, electricitate şi alte utilităţi publice în termeni şi condiţii, inclusiv tarife sau taxe, nu mai puţin favorabile decât cele percepute forţelor armate române sau Guvernului României în situaţii similare, scutite de taxe sau de alte impuneri guvernamentale. Forţele Statelor Unite vor suporta costurile care le revin, calculate proporţional cu consumul rezultat din folosirea acestor utilităţi publice.  +  Articolul IXLicenţele profesionalePentru scopurile prezentului acord, România va accepta ca valabile toate licenţele profesionale eliberate de Statele Unite ale Americii, de subdiviziunile sale politice sau statele componente membrilor forţei militare, membrilor componentei civile şi contractanţilor Statelor Unite în vederea furnizării de servicii în folosul forţelor Statelor Unite, membrilor forţei militare, membrilor componentei civile, membrilor de familie, contractanţilor Statelor Unite şi al altor categorii de personal autorizat.  +  Articolul XForţa de muncăNecesarul de forţă de muncă autohtonă al forţelor Statelor Unite va fi asigurat printr-un sistem de angajare directă. Condiţiile de angajare, de muncă şi, în mod special, de salarizare, precum şi plăţile suplimentare şi măsurile de protecţie a angajaţilor vor fi cele stabilite de legislaţia în domeniu a României, în măsura în care această legislaţie nu contravine prevederilor prezentului acord.  +  Articolul XIAranjamentele de aplicare1. Dacă se va considera oportun, părţile sau autorităţile desemnate pot conveni aranjamente de aplicare, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord. Aranjamentele încheiate între autorităţile desemnate vor intra în vigoare la data semnării acestora.2. Părţile vor constitui un comitet mixt, condus de autorităţile desemnate, în scopul facilitării îndeplinirii prevederilor prezentului acord.  +  Articolul XIIOperaţiuni financiar-bancareForţele Statelor Unite pot stabili relaţii contractuale cu instituţii financiare, în scopul administrării şi derulării unor activităţi bancare, uniuni de credit şi a altor activităţi financiare, în interiorul facilităţilor şi zonelor convenite sau în alte locaţii ce ar fi eventual stabilite între părţi sau autorităţile desemnate, în folosul exclusiv al forţelor Statelor Unite, al contractanţilor lor şi al membrilor lor de familie. Aceste activităţi vor fi administrate şi derulate în conformitate cu regulamentele militare ale Statelor Unite ale Americii. Forţele Statelor Unite, contractanţii lor şi membrii de familie vor fi autorizaţi să deschidă şi să utilizeze conturi bancare în monedele naţionale ale României şi Statelor Unite ale Americii şi să deruleze orice fel de tranzacţie financiară corespunzătoare acestor conturi.  +  Articolul XIIIParticiparea forţelor străine la activităţi de instruireForţele Statelor Unite pot invita, cu consimţământul prealabil al părţii române, forţe militare străine să participe la activităţi de instruire pe teritoriul României. Aspectele referitoare la statutul şi privilegiile acordate acestor forţe militare străine invitate vor fi stabilite între România şi aceste forţe.  +  Articolul XIVProtecţia mediului înconjurătorPărţile vor aplica prevederile prezentului acord în conformitate cu standardele de protecţie a mediului natural şi a sănătăţii umane. În aplicarea politicilor sale, Statele Unite ale Americii confirmă angajamentul lor de a respecta legislaţia română de protecţie a mediului. România confirmă angajamentul său de a aplica legile, reglementările şi standardele sale de protecţie a mediului, cu grija necesară pentru sănătatea şi siguranţa forţelor Statelor Unite, contractanţilor Statelor Unite şi membrilor lor de familie. Obligaţiile părţilor referitoare la protecţia mediului vor fi detaliate într-un aranjament de aplicare.  +  Articolul XVInterpretarea şi diferendeleOrice problemă sau dispută privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionată prin consultări între părţi şi nu va fi înaintată spre rezolvare niciunui tribunal naţional ori internaţional sau vreunei terţe părţi.  +  Articolul XVIIntrarea în vigoare, valabilitatea şi amendarea1. Prezentul acord, din care anexele A şi B constituie parte integrantă, va intra în vigoare la data primirii de către Statele Unite ale Americii a notificării scrise, pe canale diplomatice, din partea României, prin care aceasta indică îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare a acordului, şi va avea o perioadă iniţială de valabilitate de 10 ani. Ulterior, prezentul acord va rămâne în vigoare dacă niciuna dintre părţi nu notifică în scris celeilalte părţi, pe canale diplomatice, intenţia de încetare a acordului, cu un an înainte de data expirării sale.2. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor şi amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1.Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de către guvernele ţărilor lor, au semnat prezentul acord.Încheiat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.Pentru România,Mihai Răzvan UngureanuPentru Statele Unite ale Americii,Condoleezza Rice  +  Anexa A FACILITĂŢIPoligonul de instrucţie SmârdanPoligonul de instrucţie şi rampa de îmbarcare-debarcare BabadagBaza aeriană Mihail Kogălniceanu, localizată în acelaşi perimetru cu Brigada 34 MecanizatăPoligonul de instrucţie CincuZona mai largă de manevre cuprinde suprafeţe din judeţele Constanţa şi Tulcea şi este delimitată de oraşul Babadag la nord, poligonul Babadag la est, Tariverde la sud şi de comuna Horia la vest.  +  Anexa B SPRIJIN LOGISTICPentru scopurile prezentului acord, în art. III sunt avute în vedere următoarele categorii de sprijin logistic:- cazare;- serviciile de întreţinere şi reparaţii, inclusiv depozitarea;- apa, potabilă şi nepotabilă, inclusiv distribuţia şi stocarea;- alimente, perisabile şi neperisabile;- combustibil, inclusiv depozitarea, distribuţia şi servicii de control al calităţii;- serviciile de transport terestru, maritim şi aerian;- utilităţi şi servicii, inclusiv energie şi comunicaţii;- necesarul de forţă de muncă civilă;- asistenţă şi servicii medicale;- servicii aeriene pentru aeronave şi cargouri;- alte forme corespunzătoare de asistenţă reciprocă, după cum se va conveni.-----------