HOTĂRÂRE nr. 839 din 28 iunie 2006privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilireareşedinţei şi ale cărţii de imobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 5 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.  +  Articolul 2 (1) Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente: a) denumirea statului; b) denumirea documentului; c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor - denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente; e) termenul de valabilitate; f) fotografia titularului; g) următoarele date personale ale titularului:1. codul numeric personal;2. numele - semnifică numele de familie;3. prenumele;4. prenumele părinţilor;5. locul naşterii;6. sexul;7. domiciliul. (2) Forma şi conţinutul cărţii de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. (2) Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente: a) denumirea statului; b) denumirea documentului; c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre. (3) Pe verso documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi următoarele elemente: a) datele personale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pct. 1-5 şi 7; b) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; c) termenul de valabilitate; d) motivul eliberării; e) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; f) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie; g) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. (4) Forma şi conţinutul cărţii de identitate provizorii sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă care se aplică pe versoul cărţii de identitate şi care cuprinde următoarele elemente: a) adresa de reşedinţă; b) perioada de valabilitate a reşedinţei; c) data stabilirii reşedinţei; d) codul numeric personal al titularului; e) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; f) locul destinat aplicării ştampilei structurii emitente, pe care este înscrisă denumirea acesteia. (2) Forma şi conţinutul etichetei autocolante în care se înscriu informaţiile privind adresa de reşedinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 5 (1) Cartea de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinaţie de locuinţă. (2) Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 6 (1) Cartea de imobil pentru unităţile de cazare în comun este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unităţile de cazare în comun. (2) Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 839.  +  Anexa 1FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IDENTITATE- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm lăţime; 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.- Fotografia: color, având dimensiunile de 38x30 mm, executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.- Elemente de particularizare a cărţii de identitate: a) Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 45x7 mm şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate. b) Stema: realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, având dimensiunile de 35x25 mm, poziţionată în centrul spaţiului rezervat textului. c) Sigla: desen geometric oval, conţinând iniţialele evidenţei populaţiei - "cvp" -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului, după caz, la dreapta; d) Codul de siguranţă, determinat în baza algoritmului realizat prin corelarea datelor înscrise pe cartea de identitate.- Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic: a) Poziţionare: partea inferioară a cărţii de identitate. b) Dimensiuni: lungime - 102 mm; lăţime - 17 mm. c) Conţinut: tipul documentului, codul tării emitente, numele şi prenumele, numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fără data naşterii).- Textul tipărit la imprimarea laser color, cu caracterele alfabetului latin.  +  Anexa 2FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORIIElementele de particularizare a cărţii de identitate provizorii: a) materialul din care este confecţionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României; b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lăţime; c) indicativele serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, care se aplică prin ştanţarea fotografiei pe latura din dreapta şi prin ştampilarea pe banda albă de 7 mm, după completarea documentului.  +  Anexa 3FORMA ŞI CONŢINUTUL ETICHETEI AUTOCOLANTE în care se înscriu informaţiile privind adresa de reşedinţă  +  Anexa 4FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL pentru imobilele cu destinaţie de locuinţe
     
    APARTAMENTUL nr. ..........
               
    Numele de familie şi prenumele (cu litere de tipar)Actul de identitateData mutării în imobil şi felul adresei (de domiciliu sau de reşedinţă)Domiciliul persoanei (înscris în actul de identitate)Data mutării din imobil
    SeriaNumărul
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  ATENŢIE!"CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CUPREVEDERILE LEGII NR. 677/2001"
   +  Anexa 5FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL pentru unităţile de cazare în comun
                 
    Numele de familie şi prenumele (cu litere de tipar)Domiciliul persoanei (înscris în actul de identitateActul de identitateData cazării în imobilData plecării din imobilData expirării vizei de reşedinţă
    SeriaNumărul
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  ATENŢIE!"CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CUPREVEDERILE LEGII NR. 677/2001"