LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, literele a) şi h) vor avea următorul cuprins:"a) instituţie financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu titlu profesional, activităţi de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi ale căror surse de finanţare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute de reglementările legale în vigoare; se asimilează instituţiilor financiare nebancare persoanele juridice fără scop patrimonial - entităţi constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, sau în baza unor legi speciale care acordă credite din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;........................................................................... h) Registrul de evidenţă - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc, casele de amanet şi persoanele juridice fără scop patrimonial asimilate instituţiilor financiare nebancare."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Denumirea unei entităţi care poate desfăşura activitate de creditare, în condiţiile prezentului titlu, va include sintagma «instituţie financiară nebancară» sau abrevierea acesteia «IFN». În cazul instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă, completarea denumirii este opţională. Sintagma «instituţie financiară nebancară» va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori în alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituţiile financiare nebancare. (2) Instituţiile financiare nebancare nu au voie să folosească în denumire, antet sau în alte atribute de identificare orice cuvinte şi expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile instituţiilor financiare nebancare."3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) acordare de credite de către persoane juridice fără scop patrimonial din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;".4. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile financiare nebancare pot presta servicii conexe şi de consultanţă legate de realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1)."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura, în aplicarea prevederilor art. 7, activităţile auxiliare necesare derulării activităţii."6. La articolul 9, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) includerea în obiectul principal de activitate a unei activităţi care nu este prevăzută la art. 7 alin. (1); d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităţi decât, după caz, cele prevăzute la art. 7 şi 8 şi prin legile speciale aplicabile."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Entităţile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma «instituţie financiară nebancară»."8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:"b) persoanele împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, înşelăciune, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă."9. La articolul 12, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - Instituţiile financiare nebancare nu au voie să desfăşoare următoarele activităţi: a) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor ce intră sub incidenţa prevederilor art. 8;".10. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La înfiinţare, instituţiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cerinţele generale prevăzute în prezenta secţiune, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României."11. La articolul 14, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Capitalul social al instituţiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii........................................................................... (4) Instituţiile financiare nebancare pot majoră capitalul social, prin aporturi băneşti, prime de emisiune sau de aport şi alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operaţiuni, şi rezerve constituite pe seama unor astfel de prime, precum şi prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende şi a rezultatului reportat, reprezentând profit net."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Conducătorii instituţiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puţin următoarele condiţii: a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei; b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic; c) să aibă studii superioare; d) să aibă experienţă într-un domeniu considerat relevant de Banca Naţională a României. (2) Termenul pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. c) a alin. (1), în cazul conducătorilor aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este 31 decembrie 2009."13. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor organiza şi vor conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu reglementările specifice elaborate de Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."14. La articolul 23 alineatul (2), partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea de luare în evidenţă în Registrul general va fi însoţită de documentaţia care conţine:........................................................................... g) lista normelor interne, însoţită de declaraţia privind aprobarea acestora de către organele statutare."15. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În urma notificării efectuate de instituţiile financiare nebancare la Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate în evidenţă şi vor fi înscrise în Registrul general ţinut la Banca Naţională a României numai dacă fac dovada respectării cerinţelor prevăzute la secţiunea 1."16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nerespectarea cerinţelor prevăzute la secţiunea 1 atrage neînscrierea în Registrul general a entităţilor în cauză şi, implicit, neacordarea permisiunii de a desfăşura activitate de creditare."17. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Calitatea acţionarilor semnificativi şi structura grupurilor din care aceştia fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a instituţiilor financiare nebancare şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente. În acest sens: a) acţionarii semnificativi trebuie să poată justifica în mod satisfăcător provenienţa fondurilor destinate obţinerii participaţiei la capitalul social al instituţiilor financiare nebancare; b) acţionarii semnificativi trebuie să furnizeze, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României, suficiente informaţii care să asigure transparenţa necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte."18. La articolul 28 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:"d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activităţii numai în cadrul instituţiei financiare nebancare în care sunt numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia trebuie să cunoască limba română;".19. La articolul 28 alineatul (4), litera e) se abrogă.20. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării cerinţelor speciale şi le vor transmite Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la data primirii documentului care atestă înscrierea în Registrul special."21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta obligaţiile stabilite la secţiunea a 4-a şi reglementările date în aplicarea acestuia, pe durata în care sunt înscrise în Registrul special. Banca Naţională a României va radia din Registrul special instituţiile financiare nebancare care, pe o perioadă ce urmează a fi stabilită prin reglementări, nu se mai încadrează în criteriile ce stau la baza înregistrării în Registrul special. (2) Banca Naţională a României îşi va putea exercita în continuare prerogativele de supraveghere şi asupra instituţiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27 alin. (2), dar sunt înscrise în Registrul special."22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc, casele de amanet şi persoanele juridice fără scop patrimonial la Banca Naţională a României, acestea vor fi luate în evidenţă şi înscrise în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României. (2) Banca Naţională a României va elibera şi va transmite caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la notificare."23. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Banca Naţională a României poate emite reglementări privind regimul instituţiilor financiare nebancare, referitoare la calitatea de persoană juridică declarantă la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Naţionale a României."24. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f), precum şi modificările intervenite vor fi puse la dispoziţie Băncii Naţionale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta."25. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Contractele încheiate în scopul derulării activităţilor de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditelor ce fac obiectul contractelor menţionate constituie titluri executorii."26. Articolul 46 va vea următorul cuprins:"Art. 46. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să ţină permanent contabilitatea, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, şi să întocmească situaţii financiare care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată."27. La articolul 52 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) suspendarea temporară a desfăşurării uneia sau mai multor activităţi;".28. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Căile de contestare a actelor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentului titlu sunt cele prevăzute în cap. XV «Căi de contestare» din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare."29. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIDispoziţii aplicabile caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial"30. La articolul 56, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial le sunt aplicabile şi prevederile cap. I, cap. II secţiunea a 6-a, cap. IX şi cap. X."31. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - Persoanele juridice fără scop patrimonial vor putea desfăşura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiţii: a) înscrierea în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României; b) organizarea şi funcţionarea, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, sau, după caz, potrivit legislaţiei în baza căreia s-au constituit; c) activitatea de creditare desfăşurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e^1); d) limitarea surselor de finanţare, potrivit legislaţiei speciale care le reglementează activitatea."32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Procedura şi cerinţele privind luarea în evidenţă a caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial în Registrul de evidenţă, precum şi modalitatea de raportare de date şi informaţii vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României, potrivit specificului activităţii desfăşurate."33. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Entităţile care prin activitatea desfăşurată intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu, cu excepţia caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial, indiferent de forma de organizare pe care o deţin la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe acţiuni şi la îndeplinirea cerinţelor generale, în vederea obţinerii permisiunii de a desfăşura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu."34. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, derulează, pe lângă activităţi de creditare din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, şi activităţi de creditare din fonduri private nu vor mai putea încheia noi contracte de creditare din fonduri private, limitându-şi activitatea la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e^1), decât în condiţiile reorganizării în societate comercială pe acţiuni şi respectării cerinţelor aplicabile din prezentul titlu."35. La articolul 61, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Banca Naţională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1), în cazul unor cereri întemeiate."36. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, termenul şi procedura privind transmiterea declaraţiei prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Naţională a României."37. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Lista cuprinzând persoanele juridice fără scop patrimonial care intră sub incidenţa prevederilor legii de aprobare a prezentei ordonanţe, inclusiv cele la care se face referire la art. 60 alin. (3), va fi publicată de Banca Naţională a României ulterior finalizării procesului de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (6)."38. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, entităţile care intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu, cu excepţia caselor de ajutor reciproc şi a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerinţele generale, cu excepţia celei referitoare la limita minimă a capitalului social, şi vor îndeplini formalităţile de notificare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a. Nivelul minim al capitalului social reglementat va fi atins până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2006."39. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1)În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, persoanele juridice fără scop patrimonial menţionate la art. 60 alin. (3) vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerinţele generale şi vor îndeplini formalităţile de notificare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a."40. La articolul 63, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Casele de ajutor reciproc şi casele de amanet vor îndeplini formalităţile de luare în evidenţă, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Naţională a României."41. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice vor îndeplini formalităţile de luare în evidenţă, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Naţională a României."42. La articolul 66, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Casele de amanet şi casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele şi cerinţele prevăzute la art. 61, art. 63 alin. (4) sau în reglementările emise de Banca Naţională a României în baza legii de aprobare a prezentei ordonanţe nu vor mai putea desfăşura activitate de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte."43. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în termenele aplicabile acestora, prevăzute la art. 63, art. 64 şi în reglementările emise de Banca Naţională a României, nu se încadrează în cerinţele stabilite prin legea de aprobare a prezentei ordonanţe nu vor mai putea desfăşura activitate de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte."44. La articolul 66, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contractele prin care se derulează activităţi de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), încheiate de entităţile prevăzute la alin. (1), (2) şi (2^1), până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, îşi păstrează valabilitatea până la scadenţă şi pot fi prelungite, exclusiv în ceea ce priveşte termenul de rambursare a creditului."45. La articolul 66, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Contractele prin care se derulează activităţi de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), încheiate de entităţile prevăzute la alin. (2^1), până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, îşi păstrează valabilitatea până la scadenţă, dar nu mai pot fi prelungite."46. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Împrumuturile obţinute prin emisiune de obligaţiuni, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, se vor derula până la scadenţa acestora. (2) Contractele prin care se derulează activităţi, altele decât cele prevăzute la art. 7 şi 8, încheiate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de entităţile înscrise în listele prevăzute la art. 62, îşi păstrează valabilitatea până la scadenţă, dar nu mai pot fi prelungite."47. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.48. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Separat sau în cadrul asociaţiei profesionale, instituţiile financiare nebancare vor putea să îşi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei."49. După articolul 75 se introduce titlul III^1 "Dispoziţii referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul României", cu articolul 75^1, cu următorul cuprins:"TITLUL III^1Dispoziţii referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul RomânieiArt. 75^1. - (1) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat pe anul 2006 Senatului României prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, anexa nr. 3/02/08, se suplimentează numărul de posturi, la capitolul 5101 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - buget de stat» pct. I «Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică» subpct. «Secretarii şi chestorii Senatului», cu două posturi, şi la pct. VII «Personal cu contract de muncă» lit. a) «Personal de specialitate» subpct. «Expert», cu un post. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexa la bugetul aprobat Senatului României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006."50. La secţiunea a 3-a a părţii a II-a, articolul IV va avea următorul cuprins:"Art. IV. - La secţiunea a 4-a «Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătăţii Publice cu garanţia statului în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea» a cap. I «Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale» din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006, după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 7 şi 8, cu următorul cuprins:«Art. 7. - (1) Obiectivele aferente achiziţiei publice prevăzute la art. 5 cuprind: a) refacerea Bisericii Colţea; b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Colţea, situat în municipiul Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activităţi sunt în valoare de 61,830 milioane euro; c) extinderea Spitalului Clinic Colţea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", situat în municipiul Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, construcţiei şi dotării extinderii Spitalului Clinic Colţea sunt în valoare de 32,509 milioane euro; d) proiectarea schimbării de funcţional, finalizarea construcţiei actualului obiectiv de investiţii "Spital clinic de urgenţă, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 120/1996, şi dotarea corespunzătoare a acesteia în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Iaşi.Art. 8. - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii Publice sunt autorizate să identifice surse de finanţare şi să finanţeze, conform legislaţiei în vigoare, în limita sumei de 27 milioane euro, realizarea obiectivului "Institutul Regional de Oncologie Iaşi", conform soluţiei tehnice prevăzute la art. 7 lit. d).»"51. La secţiunea a 13-a a părţii a II-a, la articolul XVI punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul în care sumele nu sunt plătite integral şi la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerinţele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, majorările de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanţelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanţe ale bugetului local şi vor fi executate conform dispoziţiilor legale în vigoare."52. După articolul XVII al secţiunii a 13-a a părţii a II-a se introduce secţiunea a 14-a "Repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale", cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 14-aRepunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscaleArt. XVIII. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până cel târziu în cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor cuprinse în rate, a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menţinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menţionată, cu toate efectele prevăzute de lege. (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora diferenţa de obligaţii fiscale accesorii aferente, după caz, care se va achita conform prevederilor legale în vigoare. (3) Prevederile de mai sus se aplică şi debitorilor pentru care au început sau vor începe, după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, sau au continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data prevăzută la alin. (1), iar sumele obţinute din valorificările finalizate vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă sumele recuperate prin executare silită se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri. (4) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, competente în administrarea contribuabililor, conform legii, la cererea acestora, le vor comunică graficele de plată refăcute, fără a se depăşi numărul de rate aprobat iniţial. (5) În cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor bugetare, se va constitui o nouă garanţie pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată. (6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eşalonate, deşi prin graficul de plată erau stabilite termene şi după data menţionată la alin. (1), precum şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe sau expiră până la data menţionată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată, cu toate efectele prevăzute de lege, la data la care toate condiţiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menţionată la alin. (1), inclusiv în situaţia în care nu au fost constituite în termen garanţiile sau înstrăinarea de active nu s-a realizat în condiţiile prevăzute de lege."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 iunie 2006.Nr. 266.__________