DECIZIE nr. 450 din 30 mai 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iunie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, excepţie ridicată de Marin Buţiu în Dosarul nr. 700/C/2006 al Tribunalului Caraş-Severin.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la dosar, prin care Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor solicită scoaterea sa din cauză, deoarece nu are personalitate juridică.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii formulate de Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.Curtea respinge cererea Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, întrucât instanţa de contencios constituţional se pronunţă asupra excepţiei de neconstituţionalitate având în vedere părţile pe care instanţa de fond le reţine prin încheierea cu care sesizează Curtea, fără a putea dispune introducerea sau scoaterea din cauză a unor părţi.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 3 martie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 700/C/2006, Tribunalul Caraş-Severin a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, excepţie ridicată de Marin Buţiu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate au caracter discriminatoriu, întrucât instituie un tratament juridic identic pentru situaţii diferite. Astfel, ca efect al dispoziţiilor de lege criticate, un poliţist care, în raport cu vechimea în funcţie şi cu sporurile ce i se cuvin, ajunge la un procent de peste 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei primeşte doar 100% din aceasta, la fel ca un alt poliţist care are o vechime mai mică în funcţie şi a ajuns la un procent de numai 100% din baza de calcul. Consideră că această plafonare este contrară principiului egalităţii în drepturi şi determină o restrângere a exerciţiului unui drept legal.Tribunalul Caraş-Severin apreciază că dispoziţiile art. 79 din Legea nr. 179/2004 sunt neconstituţionale prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1), deoarece instituie un tratament juridic identic pentru poliţiştii care se găsesc în situaţii diferite.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că din analiza textului de lege criticat nu rezultă discriminări ale persoanelor care se găsesc în situaţia expusă de ipoteza normei legale, ci doar faptul că legiuitorul a ales să reglementeze astfel situaţia acestora, în funcţie de criterii obiective. De asemenea, consideră că nu este restrâns exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi ale cetăţenilor.Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituţional, întrucât nu instituie privilegii sau discriminări între poliţiştii aflaţi în aceeaşi situaţie. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, în cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul are deplina autoritate să stabilească modalităţi şi condiţii de acordare a pensiilor.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţia României, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, dispoziţii potrivit cărora: "Pensia poliţistului stabilită în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei."În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, invocă dispoziţiile art. 20 din Constituţie, cu raportare la prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, prevederi care se referă la dreptul oricărei persoane de a se bucura de condiţii de muncă juste care să asigure un salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală, precum şi cele care consacră egalitatea persoanelor în faţa legii şi dreptul la o ocrotire egală din partea legii.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituţie, dar se exercită în condiţiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiţii şi pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul şi cuantumul acesteia, în raport cu situaţia concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevede cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Aceasta se stabileşte prin legislaţia naţională. În aceste condiţii legiuitorul poate să prevadă şi o limită minimă a cuantumului pensiei, ca şi plafonul maxim al acesteia.Potrivit dispoziţiilor art. 22, 23, 25 şi 78 din Legea nr. 179/2004, pensia de serviciu pentru limită de vârstă şi pensia anticipată se determină prin acordarea unui procent de 60-64% din baza de calcul care o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate sau, în unele cazuri, media salariului de bază brut din ultimele 6 luni. De asemenea, se acordă sporuri de 2% pentru fiecare an ce depăşeşte vechimea de 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei şi de 3-9% pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară.Art. 79 din aceeaşi lege, criticat pentru neconstituţionalitate, prevede, ca şi în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul.Curtea apreciază că această reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci o dispoziţie de plafonare a cuantumului pensiei, care se înscrie în prerogativele legiuitorului.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, excepţie ridicată de Marin Buţiu în Dosarul nr. 700/C/2006 al Tribunalului Caraş-Severin.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 mai 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea______