LEGE nr. 263 din 27 iunie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.194 din 30 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La titlul I punctul 10 al articolului unic, alineatul (5) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului."2. La titlul I punctul 11 al articolului unic, alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 38^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 38^1. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celelalte entităţi învestite cu soluţionarea notificărilor sunt obligate să pună la dispoziţia organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau, după caz, a prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului, dosarele de restituire solicitate, precum şi orice documente referitoare la situaţia restituirilor solicitate în temeiul prezentei legi. (2) Reprezentanţii legali ai entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor sunt obligaţi să desemneze pe perioada lipsei acestora din instituţie sau societate, prin ordin/dispoziţie sau decizie, o persoană care să pună la dispoziţia Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau a prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului documentele solicitate de aceştia în vederea efectuării controlului............................................................................ (5) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), precum şi necomunicarea sau comunicarea eronată a datelor prevăzute la alin. (3) şi (4) constituie contravenţie, atrăgând sancţionarea conducătorului instituţiei cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."3. La titlul I punctul 12 al articolului unic, punctul 3 al literei a) din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"3. Imobilele ocupate de administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, poliţie, poliţie de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare;".4. La titlul IV al articolului unic, articolul V va avea următorul cuprins:"Art. V. - (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, de către prefecţi sau persoanele desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului. (2) Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 2 ani. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor. (3) Termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data de 3 ianuarie 2006."5. La titlul V punctul 1 al articolului unic, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiune:".6. La titlul V punctul 2 al articolului unic, alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau, după caz, prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, sau persoanelor desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului."7. La titlul V punctul 3 al articolului unic, alineatele (1) şi (3) ale articolului 10^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, ministerele, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 2, precum şi celelalte entităţi cu atribuţii în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligate să pună la dispoziţie membrilor Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau, după caz, prefectului judeţului ori prefectului municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului situaţiile solicitate, precum şi orice documente referitoare la situaţia restituirilor, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă............................................................................ (3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."8. La titlul VI, partea introductivă a articolului unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:".9. La titlul VI punctul 2 al articolului unic, litera e) a articolului 110^1 va avea următorul cuprins:"e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în timpul programului de lucru, fără a desemna o persoană în măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii acestuia;".10. La titlul VI punctul 4 al articolului unic, alineatul (2) al articolului 110^3 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să îi acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop."  +  Articolul II (1) Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăţii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor. (2) Reprezentanţii foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie echivalentă cu media sumelor reprezentând sporurile acordate celorlalţi membri ai comisiei, salariaţi ai instituţiilor publice. (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (2) vor fi asigurate din bugetul unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează comisia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 iunie 2006.Nr. 263.___________