DECIZIE nr. 544 din 28 iunie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 30 iunie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistent şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie.La apelul nominal răspunde, pentru Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, prin domnul consilier juridic Mihnea Trofimescu, în baza delegaţiei depuse la dosar, constatându-se lipsa autorului excepţiei.Reprezentantul Guvernului solicită Curţii acordarea unui nou termen de judecată în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Depune note scrise.Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acordării termenului solicitat.Curtea, deliberând, respinge cererea formulată, întrucât lipsa punctelor de vedere ale autorităţilor prevăzute de Legea nr. 47/1992, care nu sunt obligatorii pentru judecători, nu împiedică Curtea să soluţioneze excepţia ridicată, iar reprezentantul Guvernului a depus note scrise la dosar.Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Guvernului, care menţionează că susţine poziţia exprimată în notele scrise depuse la dosar.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 nu încalcă dispoziţiile din Constituţie invocate de autorul acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Cu Adresa nr. 6.516 din 26 iunie 2006, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006. Excepţia a fost ridicată în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că ordonanţa de urgenţă criticată a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 115, referitoare la "Delegarea legislativă", cu menţionarea expresă a alin. (4), (5) şi (6). Se mai susţine că natura juridică a Curţii de Conturi este de instituţie fundamentală a statului, iar această ordonanţă de urgenţă îi afectează regimul juridic, ceea ce contravine art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituţie, potrivit căruia organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi se reglementează prin lege organică. Autorul excepţiei invocă, de asemenea, şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, în cadrul democraţiei constituţionale, şi ale alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor ţării, ale art. 61 alin. (1) potrivit căruia "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", precum şi ale art. 140 intitulat "Curtea de Conturi".CURTEA,examinând sesizarea Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public şi notele scrise depuse la dosar de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al Guvernului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 32 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006.Autorul excepţiei consideră că ordonanţa criticată încalcă, în ordinea invocării lor, dispoziţiile constituţionale ale art. 115 alin. (4), (5) şi (6), art. 73 alin. (3) lit. l), art. 1 alin. (4) şi (5), art. 61 alin. (1) şi ale art. 140 - "Curtea de Conturi". Aceste texte din Constituţie prevăd:- Art. 115 alin. (4), (5) şi (6): "(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. (5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1). (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.";- Art. 73 alin. (3) lit. l): "(3) Prin lege organică se reglementează: [...]; l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;";- Art. 1 alin. (4) şi (5): "(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.";- Art. 61 alin. (1): "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării."Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi este neconstituţională în sensul celor ce se vor arăta în continuare.Potrivit art. 140 alin. (1) din Constituţie, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Acelaşi articol al Constituţiei reglementează relaţiile dintre Curtea de Conturi şi Parlament, numirea şi revocarea membrilor instituţiei, durata mandatului şi statutul acestora.Prin rolul său, Curtea de Conturi face parte din instituţiile fundamentale ale statului, activitatea sa fiind indispensabilă asigurării suportului financiar al funcţionării tuturor organelor statului. Natura Curţii de Conturi de instituţie fundamentală a statului este deopotrivă subliniată de statutul constituţional al acesteia, ca şi de faptul că organizarea şi funcţionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituţie, prin lege organică.Luând în considerare aceste elemente definitorii, Curtea Constituţională constată că reglementarea organizării şi funcţionării Curţii de Conturi prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, conform cărora ordonanţele de urgenţă "nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului".Pentru aceleaşi considerente, Curtea Constituţională constată că adoptarea ordonanţei de urgenţă analizate încalcă şi dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţia României, conform cărora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării", prevederile art. 73 alin. (3) lit. l), precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constituţie. În acest sens, Curtea Constituţională reţine că reglementarea pe calea ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă constituie, aşa cum se prevede expres în art. 115 din Constituţie, o atribuţie exercitată de Guvern în temeiul delegării legislative, iar depăşirea limitelor acestei delegări, stabilite prin însuşi textul Constituţiei, reprezintă o imixtiune nepermisă în competenţa legislativă a Parlamentului, altfel spus, o violare a principiului separaţiei puterilor în stat.Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 31 alin. (4) şi al art. 32 şi 33 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie, şi constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006, este neconstituţională.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent şef,Gabriela Dragomirescu-----------