HOTĂRÂRE nr. 852 din 28 iunie 2006privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (1), al art. 12 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi modul de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul integrării europene,Ştefan-Francisc Csutak,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 852.  +  Anexa METODOLOGIAde acordare a cotei individuale de lapte, precum şi modul de alocareşi reconstituire a rezervei naţionale de lapte  +  Capitolul I Metodologia acordării cotelor de lapte  +  Articolul 1Începând cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vânzarea directă a laptelui şi a produselor lactate, se face numai de către deţinătorii de cotă, în limita cantităţilor de referinţă disponibile.  +  Articolul 2 (1) Cotele individuale de lapte se acordă pentru livrări şi/sau vânzări directe, pe baza unei solicitări scrise a producătorilor, către autoritatea competentă Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte, denumit în continuare DACL, prin emiterea unei decizii şi înscrierea în registrul deţinătorilor de cotă, denumit în continuare Registrul cotelor. (2) Cota individuală de lapte pentru livrări reprezintă cantitatea fizică de lapte şi conţinutul procentual de grăsime de referinţă, iar cota pentru vânzări directe, cantitatea fizică de lapte, alocată fiecărui producător. (3) Producătorii care au produs lapte de vacă în perioada 1 aprilie 2005 - 31 martie 2006, în baza cantităţilor comercializate în această perioadă, pot solicita obţinerea unei cote individuale de lapte de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31 octombrie 2006. (4) Odată cu solicitarea cotei individuale de lapte, producătorii fac dovada comercializării cantităţii de lapte livrate pentru obţinerea cotei pentru livrări, iar pentru obţinerea cotei de vânzări directe fac dovada numărului de vaci deţinute. (5) În cazul vânzărilor directe, pentru vacile aflate în controlul oficial al performanţelor se ia în considerare producţia înregistrată la ultima lactaţie încheiată, iar pentru vacile care nu se află în controlul oficial al performanţelor se aplică nivelul producţiei medii pe cap de animal, obţinută la nivel naţional. La acordarea cotei individuale de lapte pentru vânzări directe se diminuează cantitatea pe exploataţie cu consumul mediu anual de 300 kg pe membru de familie din exploataţie şi cu consumul de 400 kg pe cap de viţel obţinut în exploataţie. (6) Acordarea şi diminuarea sub orice formă a unei cote individuale de lapte se fac numai prin decizie a DACL, care înscrie producătorul şi cotele deţinute de acesta în Registrul cotelor. (7) Exploataţia agricolă a producătorului de lapte trebuie să fie înscrisă în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE, conform legislaţiei în vigoare. (8) Producătorii care, în perioada 1 aprilie 2006 31 martie 2007, au încetat activitatea de producţie nu beneficiază de cote individuale de lapte, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră care vor fi aduse la cunoştinţă DACL până la data de 1 aprilie 2007. (9) DACL înfiinţează un registru special de monitorizare a investiţiilor, denumit Registrul investiţiilor. (10) Producătorii care îşi extind capacitatea exploataţiei sau care realizează noi exploataţii de vaci de lapte după data de 31 martie 2006, ce vor fi finalizate şi populate în perioada rămasă până la 1 aprilie 2007, pot beneficia de cote individuale de lapte, dacă se înregistrează la DACL în Registrul investiţiilor până la data de 31 octombrie 2006 şi depun solicitările după finalizarea investiţiilor şi popularea exploataţiilor. (11) În cazul în care solicitările depăşesc cantitatea cotei naţionale de lapte, producătorilor prevăzuţi la alin. (3) şi (10) li se acordă cotele individuale de lapte cu o diminuare procentuală din cantitatea disponibilă la nivel naţional. (12) DACL transmite decizia de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotelor individuale de lapte producătorilor prevăzuţi la alin. (3) până la data de 31 ianuarie 2007, iar celor prevăzuţi la alin. (10), până la data de 1 mai 2007. (13) Producătorii pot depune contestaţie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei prevăzute la alin. (12), iar răspunsul se comunică producătorilor în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei. (14) Formularul-tip al cererii, procedura de acordare a cotelor şi de înscriere în Registrul cotelor se elaborează de către DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 1 iulie 2006.  +  Articolul 3Producătorilor care îşi extind exploataţia şi noilor producători, prevăzuţi la art. 2 alin. (10), li se acordă cotele individuale de lapte, dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) limita minimă a cotei solicitate este de 10.000 kg; b) cantitatea solicitată împreună cu cota acordată anterior nu este mai mică de 35.000 kg şi mai mare de 2.000.000 kg; c) solicitantul prezintă dovada înscrierii la cumpărător cu cantitatea cotei de lapte pentru livrări; d) solicitantul prezintă dovada recepţiei finale a construcţiei şi/sau a populării cu efectivul de juninci şi/sau de vaci. Solicitarea nu poate depăşi capacitatea exploataţiei cu care s-a înscris în Registrul investiţiilor.  +  Articolul 4 (1) Pentru a beneficia de acordarea cotei individuale de lapte, producătorii prevăzuţi la art. 2 alin. (10) justifică solicitarea cantităţii de lapte prin: a) certificatul de origine şi valoare productivă a animalelor; sau b) adeverinţă care să ateste cantitatea de lapte livrată la cumpărător în perioada 1 aprilie 2006 - 31 martie 2007. (2) În cazul în care producătorii prevăzuţi la art. 2 alin. (10) nu pot face dovada cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), se aplică nivelul producţiei medii pe cap de animal obţinute la nivel naţional.  +  Articolul 5 (1) Producătorii care livrează lapte şi/sau vând direct lapte şi produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală de lapte, trebuie să ţină evidenţa efectivului vacilor de lapte şi a producţiilor într-un document, denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL. (2) Caietul fermierului trebuie păstrat minimum 3 ani de la sfârşitul anului de cotă pentru care a fost întocmit şi include informaţii zilnice referitoare la:A. efectivul de vaci de lapte;B. cantitatea de lapte în kg: a) produsă în exploataţia agricolă; b) total consumată în exploataţia agricolă (lapte şi produse lactate exprimate în echivalent lapte):- folosită în hrana viţeilor;- folosită în hrana altor animale;- autoconsum pentru membrii familiei; c) livrată cumpărătorilor cu procentul de grăsime aferent; d) vândută direct:- micilor consumatori (vecini, pieţe agroalimentare, abonaţi), în cantităţi mai mici de 1.500 kg anual;- marilor consumatori (magazine de desfacere, spitale, unităţi de învăţământ şi alţi consumatori cu personalitate juridică), în cantităţi mai mari de 1.500 kg anual. (3) Producătorul ţine evidenţa cotelor de lapte acordate şi a modificărilor survenite pe parcursul anului de cotă. (4) Producătorul evidenţiază consumurile specifice de realizare a produselor lactate pentru vânzări directe, pentru a fi luate în calcul în situaţia în care acestea sunt diferite de cele prevăzute de reglementările europene.  +  Articolul 6 (1) La sfârşitul anului de cotă, producătorii care deţin cotă individuală de lapte pentru vânzări directe sunt obligaţi să transmită, înainte de data de 15 mai, la filiala regională a DACL informaţiile privind efectivul de vaci, producţia de lapte, cantitatea şi forma de consum în gospodărie, cantitatea de lapte şi produse vândute direct, consumurile specifice. (2) În vederea verificării şi evaluării de către reprezentanţii DACL, deţinătorii de cotă individuală de lapte pentru livrări au obligaţia de a păstra cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului de cotă informaţiile transmise lunar de către cumpărători, prevăzute la art. 10 pct. 3 din Condiţiile de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.388/2005 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.  +  Capitolul II Rezerva naţională de lapte  +  Articolul 7 (1) Rezerva naţională a cotei de lapte, denumită în continuare rezerva naţională, reprezintă cantitatea nealocată din cota naţională de lapte necesară restructurării sectorului de producţie al laptelui de vacă, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (2) Rezerva naţională poate fi utilizată pentru următoarele scopuri: a) creşterea cotei individuale de lapte ca urmare a creşterii producţiei producătorilor; b) acordarea unei cote individuale de lapte pentru livrări producătorilor care încep activitatea de creştere a vacilor de lapte şi de obţinere a producţiei de lapte, ulterior acordării cotelor individuale de lapte pentru perioada de referinţă; c) creşterea cantităţilor cotelor individuale de lapte în cazul admiterii plângerilor împotriva deciziilor de acordare a acestora; d) asigurarea nedepăşirii cotei naţionale de lapte. (3) Cantităţilor de lapte din rezerva naţională nu li se stabileşte un conţinut procentual de grăsime de referinţă. (4) Cantităţile de lapte care se acordă din rezerva naţională se aprobă o dată pe an, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la solicitarea DACL, care justifică necesitatea alocării, pe baza unor calcule şi proceduri elaborate de acesta până la data de 30 septembrie 2006.  +  Articolul 8Un procent de 2% din rezerva naţională este destinat asigurării împotriva depăşirii potenţiale a cotei naţionale de lapte.  +  Articolul 9 (1) Cantităţile din rezerva naţională se acordă la solicitarea noilor producători, precum şi a celor care îşi extind capacitatea de producţie. (2) Acordarea cotelor individuale de lapte din rezerva naţională se face în funcţie de cantităţile disponibile, pentru solicitanţii care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au calitatea de producători, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006; b) nu au mai beneficiat de acordare de cotă individuală de lapte din rezerva naţională; c) deţin atestat al pregătirii profesionale corespunzătoare activităţii de creştere a vacilor pentru producţia de lapte; d) se angajează să respecte codul bunelor practici de creştere a vacilor de lapte.  +  Articolul 10 (1) Formularul-tip al cererii privind acordarea cotei individuale de lapte din rezerva naţională se elaborează de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006. (2) DACL, la propunerea filialei regionale pe teritoriul căreia se află solicitantul, emite producătorului o decizie de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotei individuale de lapte din rezerva naţională. (3) Producătorii pot depune contestaţie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei prevăzute la alin. (2), iar răspunsul se comunică producătorilor în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei. (4) Cota individuală de lapte provenită din rezerva naţională poate fi transmisă altui producător după o perioadă minimă de 2 ani.  +  Articolul 11Procedura pentru acordarea cantităţilor de lapte din rezerva naţională se stabileşte de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, având în vedere stadiul restructurării sectorului în diferite regiuni ale ţării, nivelul producţiei de lapte şi cantitatea rezervei naţionale.  +  Articolul 12Rezerva naţională se constituie prin reducerea uniformă a cotelor individuale care se acordă producătorilor, prin preluarea cantităţilor prevăzute la art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1) şi art. 18, după caz, menţinându-se destinaţia iniţială de livrări sau vânzări directe.  +  Capitolul III Inactivitatea  +  Articolul 13 (1) În cazul producătorului care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat cel puţin 70% din cota sa individuală de lapte acordată, aceasta se diminuează cu cantitatea neutilizată, conform procedurii elaborate de DACL, pe baza declaraţiei producătorului, cu excepţia situaţiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de forţă majoră sau situaţii temeinic justificate, care afectează temporar capacitatea de producţie a producătorului şi sunt acceptate de DACL. (2) În cazul producătorului care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat nicio cantitate de lapte şi/sau produse lactate pentru care a deţinut cotă individuală de lapte, cu excepţia situaţiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de forţă majoră care afectează temporar capacitatea de producţie a producătorului, DACL retrage această cotă individuală de lapte în baza declaraţiei producătorului. (3) Producătorul căruia i s-a retras cota individuală de lapte ca urmare a inactivităţii beneficiază de restituirea parţială sau totală a cotei individuale de lapte acordate iniţial, dacă până la sfârşitul celui de-al doilea an de la declararea inactivităţii reîncepe activitatea şi solicită restituirea acesteia. (4) Cotele individuale de lapte retrase în condiţiile alin. (1) şi (2) alimentează rezerva naţională. (5) Retragerea cantităţilor de lapte prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin decizie a DACL şi se comunică producătorilor. Producătorii pot depune contestaţie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, iar răspunsul se comunică în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei.  +  Capitolul IV Transferurile  +  Articolul 14 (1) Cota individuală de lapte neutilizată poate fi transferată între producători, parţial sau în totalitate, temporar pentru anul de cotă în curs sau permanent, printr-un document semnat şi însuşit de aceştia, prezentat la DACL în vederea emiterii deciziilor privind cota individuală de lapte pentru fiecare producător. (2) Transferul cotei individuale de lapte se poate solicita începând cu data de 1 aprilie a primului an de cotă până la sfârşitul lunii ianuarie a fiecărui an de cotă. (3) Transferurile se efectuează la solicitarea deţinătorilor de cotă individuală de lapte, conform procedurilor elaborate până la data de 30 septembrie 2006 de către DACL. (4) Transferurile pot avea loc numai între producătorii care posedă exploataţii agricole situate pe teritoriul aceleiaşi filiale regionale a DACL. (5) Formularul-tip al cererii privind transferul cotelor individuale de lapte se elaborează de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006. (6) Formularul-tip al cererii privind transferul cotelor individuale de lapte împreună cu documentele de transfer se transmit la filiala regională a DACL, de care aparţin producătorii şi cumpărătorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.  +  Articolul 15 (1) În cazul transferului permanent, după finalizarea documentelor, 2% din cantitatea cotei individuale de lapte transferată, prevăzută în contract, revine la rezerva naţională. (2) Data finală de aprobare a transferurilor permanente ale cotelor individuale de lapte este sfârşitul lunii februarie a fiecărui an de cotă.  +  Articolul 16 (1) Transferul temporar se aprobă de DACL pentru partea din cota individuală de lapte neutilizată de producătorul căruia i-a fost acordată. (2) Transferul temporar al cotei individuale de lapte pentru livrări se poate realiza doar între producătorii care livrează la acelaşi cumpărător. (3) Transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minimă de 500 kg, dar care să nu depăşească 50% din cota individuală acordată, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când este permis transferul integral al cotei.  +  Articolul 17 (1) Pe baza datelor cuprinse în formularul-tip pentru transferuri, reprezentantul filialei regionale a DACL înscrie cotele individuale de lapte disponibile pentru fiecare producător în Registrul cotelor. (2) DACL transmite producătorilor şi cumpărătorului de lapte, în termen de 10 zile de la data finalizării documentelor, informaţiile privind cantitatea transferată temporar sau permanent.  +  Articolul 18În cazul decesului deţinătorului de cotă individuală de lapte, cota se poate transmite moştenitorilor, la cererea acestora, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, sau revine la rezerva naţională.  +  Capitolul V Conversia cotei  +  Articolul 19 (1) Cota individuală de lapte poate fi supusă conversiei parţiale sau totale, temporar ori permanent, de la livrări către cumpărători la vânzări directe către consumatori sau de la vânzări directe către consumatori la livrări către cumpărători, la solicitarea producătorului, care dovedeşte necesitatea conversiei şi existenţa beneficiarilor. (2) Conversiile temporare ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia se aplică pentru o cantitate disponibilă din momentul solicitării până la sfârşitul anului de cotă. Termenul final de depunere a solicitărilor este sfârşitul lunii februarie. (3) Conversiile permanente ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia permanentă se aplică pentru o cantitate disponibilă din momentul solicitării până la sfârşitul anului de cotă şi se aplică şi pentru anii următori de cotă. Solicitările se depun până la data de 15 decembrie. (4) Formularul-tip al cererii privind conversia cotelor individuale de lapte se elaborează de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.  +  Articolul 20 (1) Conversia cotei individuale de lapte pentru vânzări directe în cotă individuală de lapte pentru livrări se aprobă de DACL, prin emiterea unei decizii pentru cantitatea de lapte solicitată justificat, al cărei conţinut procentual de grăsime de referinţă se stabileşte la 3,8%, pentru producătorul care deţine numai cotă pentru vânzări directe. (2) În cazul producătorului care deţine atât cotă individuală de lapte pentru vânzări directe, cât şi pentru livrări, conţinutul procentual de grăsime de referinţă al cantităţii de lapte destinate livrărilor, ca rezultat al conversiei, rămâne neschimbat dacă livrările anterioare conversiei nu depăşesc procentul de 3,8%. (3) Pentru obţinerea unui conţinut procentual de grăsime de referinţă mai mare de 3,8%, producătorul trebuie să menţioneze în formularul de solicitare conţinutul procentual de grăsime de referinţă al cotei individuale de lapte pentru livrări anterioare şi să prezinte o confirmare din partea cumpărătorului privind conţinutul procentual mediu de grăsime al laptelui livrat, pe o perioadă de până la 12 luni, anterioară depunerii cererii.  +  Articolul 21Solicitările pentru conversii se înregistrează la filiala regională a DACL pe teritoriul căreia se află exploataţia agricolă, pe baza procedurii elaborate de DACL şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.  +  Capitolul VI Realocarea cotelor  +  Articolul 22La sfârşitul anului de cotă producătorii care au depăşit cotele individuale de lapte pentru livrări sau vânzări directe pot beneficia de recalcularea depăşirilor, prin realocarea unor cantităţi disponibile de la rezerva naţională şi a cantităţilor neutilizate din cotele individuale.  +  Articolul 23Realocarea se realizează la nivel naţional de către DACL, pe baza unui coeficient de realocare, calculat separat pentru cota de lapte pentru livrări şi pentru cota de lapte pentru vânzări directe, pe baza procedurii elaborate de DACL şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006. Coeficientul de realocare reprezintă raportul sumei cotelor individuale neutilizate din cota naţională şi a rezervei naţionale la suma depăşirilor cotelor individuale.  +  Articolul 24Realocarea cantităţilor se aplică numai producătorilor care au deţinut cote individuale de lapte în anul de cotă la care se face referire.  +  Capitolul VII Taxa pentru depăşirea cotei de lapte  +  Articolul 25 (1) Odată cu solicitarea cotei individuale de lapte, producătorul care deţine cotă individuală de lapte pentru livrări şi comercializează în timpul unui an de cotă o cantitate mai mare decât cota individuală de lapte disponibilă îşi asumă responsabilitatea plăţii contribuţiei la taxa prevăzută la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, din momentul depăşirii cotei individuale. (2) Producătorul care livrează cumpărătorilor o cantitate de lapte mai mare decât cota individuală de lapte disponibilă este obligat să plătească taxa de depăşire pentru cantitatea de lapte livrată peste cotă, taxă a cărei valoare totală reprezintă cantitatea de lapte recalculată în funcţie de conţinutul procentual de grăsime de referinţă individual, multiplicată cu valoarea unitară a taxei stabilite de Comisia Europeană. (3) Cuantumul pentru plata taxei se calculează de unitatea cumpărătoare şi se percepe producătorului din valoarea laptelui livrat, începând cu data depăşirii cotei individuale de lapte acordate. (4) Unitatea cumpărătoare trebuie să depună sumele pentru plata taxei într-un cont bancar distinct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost colectate aceste sume. (5) Sumele colectate pentru plata taxei, în situaţia în care cota naţională de lapte nu este depăşită, se returnează producătorilor plătitori, conform legislaţiei în vigoare. (6) Producătorul care comercializează o cantitate de lapte peste cota individuală de lapte pentru vânzări directe deţinută, precum şi cel care nu deţine cotă individuală de lapte plătesc taxa pentru cantitatea de lapte comercializată. (7) Valoarea taxei pentru producătorul care nu deţine cotă de lapte se calculează prin estimarea laptelui comercializat pe baza cantităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5).  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care, la sfârşitul anului de cotă, după recalculare, rezultă depăşirea cotei naţionale de lapte, producătorii care au depăşit cota individuală de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe sunt obligaţi să plătească o taxă stabilită anual de Comisia Europeană. (2) Taxa prevăzută la alin. (1) se plăteşte în moneda naţională. (3) Pentru anul de cotă 2007-2008 taxa este de 27,83 euro/100 kg lapte. (4) Procedura de calculare a taxelor se elaborează de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006. (5) Cantităţile de lapte şi de produse lactate, care sunt distruse conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare, nu se consideră livrări sau vânzări directe. (6) Cantităţile de lapte care sunt tratate sau prelucrate în regim de prestare de servicii se consideră livrări.  +  Articolul 27 (1) Taxa pentru depăşirea cotei naţionale de lapte pentru livrări şi vânzări directe se repartizează în întregime între producătorii care au contribuit la aceasta prin depăşirea cotelor individuale de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi reprezintă contribuţia producătorilor la taxă. Contribuţia producătorilor se calculează pentru fiecare producător separat pentru livrări şi vânzări directe şi se plăteşte înainte de data de 1 septembrie a anului următor de cotă. (2) Cumpărătorul este responsabil cu calcularea şi colectarea contribuţiei de la producători în scopul achitării taxei pentru depăşirea cotei individuale de lapte pentru livrări, pe care o virează Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură. (3) Contribuţia pentru depăşirea cotei individuale de lapte pentru vânzări directe, calculată de DACL, se virează de către producători direct Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.  +  Capitolul VIII Sancţiuni  +  Articolul 28Următoarele fapte constituie contravenţii: a) exercitarea activităţii de comerciant de către cumpărătorul de lapte crud fără să fie aprobat şi înscris în Registrul cumpărătorilor, conform legislaţiei în vigoare; b) refuzul cumpărătorilor de a primi în control reprezentanţii DACL sau nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului; c) refuzul producătorilor de a primi în control reprezentanţii DACL sau nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului; d) neinformarea în scris de către cumpărător a DACL privind intenţia întreruperii activităţii, conform legislaţiei în vigoare; e) neinformarea DACL privind schimbarea datelor de identificare a cumpărătorului, conform legislaţiei în vigoare; f) neefectuarea monitorizării producătorilor de către cumpărătorii de lapte, conform legislaţiei în vigoare; g) netransmiterea în termen a informaţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare, de cumpărători şi producători către filialele regionale ale DACL; h) neutilizarea unui sistem de evidenţă de către cumpărători, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, conform legislaţiei în vigoare; i) transmiterea de către cumpărător la DACL a unor informaţii eronate privind cantităţile de lapte şi grăsime livrate de producători; j) transmiterea de către producătorul cu cotă individuală de lapte pentru vânzări directe la DACL a unor informaţii eronate privind cantităţile de lapte; k) cumpărarea laptelui de către un cumpărător de lapte de la un producător care nu deţine cotă individuală de lapte; l) livrarea de lapte către un cumpărător neaprobat; m) livrarea/vânzarea de lapte de către un producător care nu deţine cotă individuală de lapte; n) nepăstrarea de către cumpărător/producător a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi/sau la art. 6 alin. (2) cel puţin 3 ani de la finele anului de cotă; o) neutilizarea de către producători a sistemului de evidenţă "Caietul fermierului" privind efectivele de vaci şi cantităţile de lapte produse şi comercializate.  +  Articolul 29Contravenţiile prevăzute la art. 28 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, fapta prevăzută la lit. g) şi o); b) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, fapta prevăzută la lit. c), d), e), l) şi m); c) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, fapta prevăzută la lit. f), k) şi n); d) cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei, fapta prevăzută la lit. b), h), i) şi j); e) cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. a).  +  Articolul 30 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 29 se aplică şi persoanelor juridice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 31Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 32Formularele-tip, procedurile, măsurile legate de administrarea cotei de lapte şi metodologia de calculare a taxei se elaborează de DACL şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 33Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organismul abilitat pentru comunicarea informaţiilor referitoare la administrarea cotei de lapte şi notificarea la Comisia Europeană a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.788/2003 şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 595/2004 în termenele stabilite.-------