ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006    Având în vedere imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video până la data de 1 iulie 2006, dată la care era prevăzută începerea procesului de înregistrare a şedinţelor de judecată potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, ceea ce este de natură a produce grave difuncţionalităţi legate de neîndeplinirea măsurilor procedurale prevăzute de lege şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată,pentru a înlătura dificultăţile ivite în practică la instanţele cu schema redusă de personal, în cadrul cărora nu pot fi constituite colegii de conducere în componenţa stabilită de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au repercusiuni asupra bunei funcţionări a instanţelor şi parchetelor,pentru reglementarea de urgenţă a situaţiei în care judecători sau procurori urmează a fi detaşaţi în cadrul unor instituţii ale Uniunii Europene ori organizaţii internaţionale, ca urmare a obligaţiilor internaţionale asumate de România sau care vor decurge din statutul de membru al Uniunii Europene, situaţie care nu este acoperită în mod expres de cadrul legislativ în vigoare,luând în considerare necesitatea reglementării urgente a unor soluţii de natură să asigure clarificarea şi unificarea interpretării anumitor dispoziţii ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, care să ajute la o cât mai eficientă funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, condiţie esenţială pentru procesul de integrare europeană, afirmată în mod repetat cu ocazia misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene şi care va continua să se menţină în atenţia acesteia, în lipsa luării de măsuri legislative urgente, dublate subsecvent de măsurile de aplicare corespunzătoare a legii,având în vedere deficienţele şi lacunele Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificările ulterioare, constatate cu ocazia evaluării şi analizei, în cadrul comisiei constituite în cadrul Ministerului Justiţiei, a aspectelor semnalate de instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi controversele privind interpretarea dispoziţiilor acesteia, a rezultat concluzia că în forma actuală Codul penal adoptat în anul 2004 nu poate intră în vigoare, fiind necesară reanalizarea anumitor soluţii propuse prin noul Cod penal şi regândirea anumitor instituţii pentru a oferi soluţii viabile, moderne, dar mai cu seamă eficiente, în acord cu legislaţiile penale occidentale şi cu tendinţele politicii penale europene.Luând în considerare faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal s-a amânat intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal până la data de 1 septembrie 2006, iar până la această dată nu sunt posibile promovarea şi intrarea în vigoare a unui proiect de lege care să remedieze deficienţele constatate,întrucât intrarea în vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificările ulterioare, este condiţionată de intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificările ulterioare, fiind elaborată pe baza dispoziţiilor sale, este necesară şi prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale."2. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:"Art. 65^1. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, recursul împotriva hotărârilor de suspendare din funcţie a judecătorului sau procurorului nu este suspensiv de executare. (2) În cazul în care, împotriva hotărârii de eliberare din funcţie a judecătorului sau procurorului se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcţie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei de către instanţa competentă. (3) Dispoziţiile art. 63 alin. (2) şi ale art. 64 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."3. Alineatul (3) al articolului 74 se abrogă.4. Alineatul (5) al articolului 79 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Atribuţiile date prin lege sau prin regulament în competenţa preşedinţilor sau a vicepreşedinţilor de instanţe nu pot fi delegate colegiilor de conducere."2. După alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care la judecătorii şi tribunale specializate numărul judecătorilor este mai mic de 3, atribuţiile colegiului de conducere se exercită de preşedinte."3. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:"(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către conducătorul parchetului, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Soluţiile adoptate de conducătorii parchetelor pot fi infirmate, motivat, de conducătorul parchetului ierarhic superior. (4) Lucrările repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror în următoarele situaţii: a) suspendarea sau încetarea calităţii de procuror, potrivit legii; b) în absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rechemarea sa; c) lăsarea cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile."4. După alineatul (4) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, măsura dispusă, potrivit alin. (4), de conducătorul parchetului."5. După alineatul (4) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile art. 46 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IIIData prevăzută la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se amână până la 1 ianuarie 2008.  +  Articolul IVDispoziţiile art. I pct. 4 intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.  +  Articolul VAlineatul (2) al articolului 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VITermenul prevăzut la art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, şi la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se prorogă la data de 1 septembrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Dan Cristian Stoica,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 50.--------------