ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006    Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea finalizării acţiunii de identificare şi înregistrare a tuturor ecvinelor din România până la sfârşitul anului 2006, conform cerinţelor Uniunii Europene, în vederea finalizării procesului de aderare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".2. La articolul 9, litera i) va avea următorul cuprins:"i) identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".3. La articolul 10, litera i) va avea următorul cuprins:"i) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot angaja personal sanitar veterinar propriu sau pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autoritatea pune în aplicare la nivel naţional un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvinelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de origine animală, în corelaţie directă cu sistemul de etichetare şi marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obţinute de la acestea. (2) Cu excepţia ecvinelor, Autoritatea este coordonatorul activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi proprietarul sistemului informatic pentru identificarea şi înregistrarea acestora."  +  Articolul IILa articolul 4 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) coordonarea identificării şi înregistrării animalelor, cu excepţia ecvinelor;".  +  Articolul IIILegea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Coordonarea şi organizarea identificării şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi înregistrarea ecvinelor se face de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi cu asigurarea asistenţei tehnice sanitare veterinare de către specialiştii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Art. 29^2. - (1) Achiziţionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificării şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2). (4) Achiziţionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a paşapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (5) Finanţarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."2. La articolul 42, litera e) va avea următorul cuprins:"e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;".  +  Articolul IVAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va preda Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. G.K. Constantinescu" informaţiile privind identificarea şi înregistrarea ecvinelor existente, deţinute de aceasta la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VLegea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:"c) herghelii de stat;".2. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) herghelii private, persoane juridice."3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru monitorizarea şi pentru implementarea Programului naţional de ameliorare a cabalinelor se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională."4. La articolul 6, literele d) şi l) se abrogă.5. La articolul 15, punctele 3, 10, 19, 25 şi 26 se abrogă.6. La articolul 15, punctul 29 va avea următorul cuprins:"29. repartizează cheltuielile de întreţinere a cabalinelor, aprobate prin bugetul de stat, după efectuarea lucrărilor de calificare şi clasare pentru cabalinele care constituie Herghelia Naţională;".7. La articolul 32, litera c) se abrogă.8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Până la efectuarea lucrărilor de calificare şi clasare organizate de Autoritatea Hipică Naţională, cabalinele de rasă, proprietate publică a statului, constituite în turma de bază, aflate în patrimoniul genetic naţional şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Naţională. (2) Preţurile pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Naţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Cheltuielile pentru trecerea cabalinelor în categoria Herghelia Naţională şi pentru întreţinerea acestora se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (4) Cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională reprezintă norme de cheltuieli şi cuprind cheltuielile pentru producerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari şi contribuţiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi şi cheltuielile indirecte. (5) Normele de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (6) Normele de cheltuieli se reactualizează anual în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (7) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, care rămân în proprietatea deţinătorilor se decontează în condiţiile respectării obligaţiilor prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Autoritatea Hipică Naţională şi deţinători. (8) În sensul prezentei legi, prin deţinători se înţelege persoanele fizice sau juridice, proprietari de cabaline de rasă, precum şi persoanele juridice care au calitatea de crescător sau de administrator al cabalinelor de rasă din domeniul public al statului."9. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), litera c) se abrogă.10. La anexa nr. 1, anexa nr. 1C se abrogă.11. La anexa nr. 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autoritatea este înfiinţată în vederea monitorizării şi ameliorării raselor de cabaline."12. La anexa nr. 2 articolul 4, litera i) va avea următorul cuprins:"i) coordonarea activităţii de monitorizare şi ameliorare a raselor de cabaline;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 49.------------