ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006    Având în vedere necesitatea alinierii României la practica comunitară, în sensul de a da curs favorabil Recomandării din 16 iunie 1960 a Consiliului de Cooperare Vamală, potrivit căreia magazinele duty-free pot funcţiona numai în aeroporturi, porturi maritime şi la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic internaţional,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte: a) condiţiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free şi duty-paid în aeroporturi internaţionale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal; şi b) condiţiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse ce au ca destinaţie un stat terţ şi prin magazine diplomatice.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: a) regim duty-paid - regimul de comercializare a mărfurilor în condiţiile plăţii taxelor vamale de import, a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a oricăror alte sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării acestora sub acest regim; b) magazine duty-paid - magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, prin care este permisă comercializarea de mărfuri cu amănuntul, în regim duty-paid. Prin aceste magazine se comercializează mărfuri indiferent de sursa de aprovizionare. Pentru mărfurile accizabile provenite din producţia internă şi din achiziţii intracomunitare se datorează acciză indiferent de destinaţia călătorilor; c) regim duty-free - regimul de comercializare a mărfurilor în condiţiile scutirii de la plata taxelor vamale sau a oricăror taxe cu efect echivalent taxelor vamale de import, a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a oricăror alte sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării sub acest regim; d) magazine duty-free - magazinele autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, prin care este permisă comercializarea mărfurilor din import, cu amănuntul, în regim duty-free. Prin aceste magazine este permisă şi comercializarea mărfurilor din producţia internă şi din achiziţii intracomunitare, caz în care nu se datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată; e) autorizaţie - documentul eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, prin care se conferă dreptul de comercializare cu amănuntul în regim duty-free, prin magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, la bordul aeronavelor care efectuează curse cu o destinaţie internaţională şi prin magazine diplomatice; f) stat membru - stat membru al Uniunii Europene; g) stat terţ - stat care nu este membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 3 (1) Mărfurile neaccizabile provenite din statele terţe şi din achiziţii intracomunitare, care se comercializează în regim duty-free şi duty-paid, se supun regimului de antrepozitare vamală, potrivit prevederilor Codului vamal comunitar instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.319/92. (2) Mărfurile accizabile provenite din statele terţe, din producţia internă şi din achiziţii intracomunitare, care se comercializează în regim duty-free şi duty-paid, se supun regimului de antrepozitare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind antrepozitarea vamală şi fiscală, mărfurile introduse în antrepozitele prevăzute la alin. (1) şi (2), aflate sub supraveghere vamală, pot fi comercializate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Comercializarea mărfurilor în regim duty-free se poate face prin magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, în locaţiile stabilite prin art. 2 lit. d) şi la bordul aeronavelor numai călătorilor care au ca destinaţie directă un stat terţ. (2) Comercializarea mărfurilor către călătorii care au ca destinaţie un stat membru se face în regim duty-paid, chiar dacă mărfurile sunt comercializate prin magazine duty-free.  +  Articolul 5 (1) Deservirea în exclusivitate a misiunilor diplomatice şi a persoanelor fizice cu statut diplomatic în regim duty-free este permisă printr-o singură locaţie, amplasată în municipiul Bucureşti, agreată de Ministerul Afacerilor Externe şi de autoritatea vamală competentă, unde îşi pot desfăşura activitatea în regim duty-free mai mulţi operatori economici. (2) În termen de cel mult 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană, titularii autorizaţiilor de funcţionare pentru magazinele duty-free diplomatice urmează să facă demersurile necesare pentru autorizare în locaţia prevăzută la alin. (1), în caz contrar pierzând dreptul de a-şi continua activitatea. Autorizarea schimbării locaţiei nu va fi condiţionată de plată unei noi taxe anuale prevăzute la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Pentru mărfurile provenite din statele membre sau terţe, comercializate în regim duty-free sau duty-paid către călătorii care au ca destinaţie un stat terţ, se întocmesc declaraţiile vamale de export aferente vânzărilor în luna precedentă, până la data de 10 a lunii următoare efectuării operaţiunilor. (2) Pentru mărfurile provenite din statele terţe, comercializate în regim duty-paid călătorilor care au o destinaţie intracomunitară, se întocmesc declaraţii vamale de import aferente vânzărilor din luna precedentă, până la data de 10 a lunii următoare efectuării operaţiunilor. (3) Pentru mărfurile provenite din statele membre, comercializate în regim duty-paid călătorilor care au o destinaţie intracomunitară, se întocmesc decontul de taxă pe valoarea adăugată şi declaraţia de accize, aferente vânzărilor din luna precedentă, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Vânzarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid se efectuează pe baza următoarelor documente: a) pentru magazinele din aeroporturile internaţionale amplasate după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal şi la bordul aeronavelor care efectuează curse ce au ca destinaţie un stat terţ, pe baza paşaportului în care este aplicată ştampila poliţiei de frontieră şi a cărţii de îmbarcare; b) pentru magazinele diplomatice, pe bază de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamală competentă, în limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internaţionale în domeniu semnate de România.  +  Articolul 8 (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free şi duty-paid numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale comerţului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial. (2) Preţurile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free sau duty-paid vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere, diferenţiat în funcţie de regimul fiscal aplicat. (3) Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în condiţiile emiterii de bonuri sau de facturi fiscale, după caz, excepţie făcând ziarele şi revistele, care pot fi comercializate şi în lei, în limita a 50 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale pentru fiecare vânzare şi nu se va solicita cumpărătorului paşaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion, iar pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal. (4) Bonurile fiscale trebuie să conţină următoarele date: a) denumirea, adresa/sediul şi codul unic de înregistrare ale operatorului economic emitent; b) logotipul şi seria aparatului; c) numărul de ordine; d) data şi ora emiterii; e) denumirea mărfurilor comercializate; f) cantităţile; g) preţurile unitare; h) valoarea totală; i) numărul şi data cărţii de îmbarcare; j) destinaţia călătorului. (5) Facturile fiscale vor fi utilizate pentru comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată pentru care sunt prevăzute obligaţii legale în acest sens. Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia în plus marca, tipul, seriile mărfurilor comercializate, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 9Amplasarea magazinelor autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free şi duty-paid în aeroporturi internaţionale este permisă în locaţiile menţionate la art. 2 lit. b) şi d) numai în baza avizului comunicat în scris de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor.  +  Articolul 10 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei emise de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei emise este de 5 ani.  +  Articolul 11 (1) Pentru fiecare an de funcţionare a magazinelor prin care se comercializează mărfuri în regim duty-free, în aeroporturile internaţionale se datorează o taxă de 10.000 euro. Aceeaşi taxă se datorează şi în cazul comercializării mărfurilor în valută, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice şi la bordul aeronavelor care efectuează curse având ca destinaţie un stat terţ. (2) Termenul de plată a taxei anuale/magazin/autorizaţie de funcţionare se stabileşte după cum urmează: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare; b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent. (3) Plata taxei anuale se efectuează în lei de către persoanele juridice care au fost autorizate să comercializeze mărfuri cu amănuntul în valută, în regim duty-free. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni. (4) Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului. (5) Taxa de autorizare se restituie total sau parţial numai în situaţia în care autorizaţiile emise sunt anulate ca urmare a modificărilor legislative ulterioare.  +  Articolul 12Lista mărfurilor permise la comercializare prin magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, la bordul aeronavelor care efectuează curse cu destinaţie un stat terţ şi prin magazine diplomatice, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 13Este interzisă comercializarea de produse din tutun, de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate şi bere călătorilor care au vârsta sub 18 ani.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor Publice procedează la anularea autorizaţiei de funcţionare emise, în următoarele cazuri: a) neplata taxei anuale la termenele stabilite; b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă; c) comercializarea de mărfuri în regim duty-free către persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; d) în cazul repetării contravenţiei prevăzute la art. 15.  +  Articolul 15Neemiterea de bonuri sau de facturi fiscale pentru mărfurile comercializate în regim duty-free sau duty-paid constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 8.000 lei şi 40.000 lei.  +  Articolul 16 (1) Activitatea magazinelor care funcţionează în prezent în aeroporturile internaţionale în regim duty-paid continuă şi după data aderării României la Uniunea Europeană. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prin magazinele duty-paid din aeroporturile internaţionale, care funcţionează în prezent în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, se pot comercializa şi mărfuri în regim duty-free, în condiţiile obţinerii autorizaţiei necesare.  +  Articolul 17 (1) Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Autorizaţiile de funcţionare emise pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, altele decât aeroporturile cu tranzit internaţional, respectiv la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, şi pentru magazinele duty-free diplomatice îşi încetează valabilitatea la 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Stocul de mărfuri existent în magazinele duty-free, ale căror autorizaţii de funcţionare îşi vor înceta valabilitatea potrivit alin. (1), va fi lichidat în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Magazinele ale căror autorizaţii de funcţionare îşi vor înceta valabilitatea potrivit alin. (1) nu mai pot achiziţiona alte bunuri pentru a fi comercializate în regim duty-free. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, referitoare la autorizarea magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale şi comercializarea mărfurilor cu amănuntul în valută.  +  Articolul 19 (1) În cazul operatorilor economici a căror activitate de comercializare a mărfurilor în regim duty-free încetează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va proceda la restituirea proporţională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefuncţionare sau la compensarea cu obligaţii fiscale la bugetul de stat. (2) Perioada de nefuncţionare, exprimată în zile calendaristice, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă pentru magazinele duty-free din punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale perioada de la data încetării activităţii până la data expirării anului de funcţionare pentru care s-a făcut plata taxei anuale. (3) Restituirea diferenţelor de taxă anuală se va face de către unităţile Trezoreriei Statului în lei. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni. (4) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 20Până la data aderării României la Uniunea Europeană încetează emiterea de autorizaţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.  +  Articolul 21În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul finanţelor publice va emite, prin ordin, normele de aplicare a acesteia.  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor art. 5, 18, 19, 20, 21 şi 22, care intră în vigoare la data publicării ordonanţei de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23La data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003; b) art. 1-9 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 48.  +  Anexa LISTAmărfurilor care pot fi comercializateîn regim duty-free şi duty-paid1. Accesorii pentru birou2. Apă minerală3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni5. Articole de sport6. Articole de voiaj7. Articole din blană naturală8. Articole din piele naturală9. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)10. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi încălţăminte11. Articole optice12. Artizanat13. Băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase14. Băuturi răcoritoare15. Bere16. Bijuterii17. Cartele telefonice18. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD-uri19. Cărţi, reviste, ziare20. Ceasuri, brăţări de ceasuri, brichete21. Instrumente muzicale22. Jucării23. Produse alimentare24. Produse din tutun25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora26. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice27. Programe software28. Săpunuri29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii30. Vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate.------------