ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006    Având în vedere că reformarea sistemului penitenciar reprezintă o prioritate atât pentru integrarea României în Uniunea Europeană, cât şi pentru asigurarea respectării drepturilor deţinuţilor,ţinând seama de recentele modificări legislative în domeniul penal, al procedurii penale şi al executării pedepselor,luând în considerare necesitatea ocupării cât mai rapide a posturilor vacante din sistemul penitenciar, în special a celor de conducere, pe baza unor criterii obiective şi instituirea unor condiţii suplimentare pentru numirea în funcţii de conducere în sistemul penitenciar şi ţinând cont că neadoptarea unor măsuri legislative urgente ar putea duce la blocarea ocupării prin concurs a acestor posturi, în condiţiile în care există un deficit de personal în acest sistem,având în vedere atribuţiile specifice ale acestui personal - de supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate, este necesar a se clarifica cât mai urgent modul de exercitare a dreptului la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, a dreptului la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor.Ţinând seama de necesitatea adaptării gradelor de ofiţeri şi agenţi de penitenciare la modificările legislative similare care privesc celelalte categorii profesionale din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Statutul special al funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea atribuţiilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public este obligat să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii."4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi măsurile legale referitoare la transparenţa decizională, conflictul de interese şi incompatibilităţi."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu studii superioare; b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu studii medii. (2) Categoriile de funcţionari publici din sistemul administraţiei penitenciare se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector general de penitenciare; b) inspector şef principal de penitenciare; c) inspector şef de penitenciare; d) subinspector şef de penitenciare; e) inspector principal de penitenciare; f) inspector de penitenciare; g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare; b) agent şef de penitenciare; c) agent şef adjunct de penitenciare; d) agent principal de penitenciare; e) agent de penitenciare. (3) Gradele profesionale ale ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se modifică potrivit dispoziţiilor alin. (2), cu menţinerea drepturilor corespunzătoare, în condiţiile stabilite de prezenta lege. (4) Gradele profesionale de inspector general de penitenciare, inspector şef principal de penitenciare, inspector şef de penitenciare şi subinspector şef de penitenciare pot fi obţinute numai de funcţionarii publici cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate."7. La articolul 11, partea introductivă şi litera e) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pot dobândi calitatea de funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:.......................................................................... e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;".8. La articolul 11, după litera e) se introduc patru noi litere, literele f), g), h) şi i), cu următorul cuprins:"f) îndeplinesc cerinţele specifice postului; g) nu au fost eliberate din motive imputabile dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Admiterea în sistemul administraţiei penitenciare se face pe bază de concurs organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, în limita posturilor vacante, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2) şi (3). (2) Absolvenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», secţia penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca debutanţi, fără concurs, cu respectarea dispoziţiilor art. 11. (3) Absolvenţilor Şcolii de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Penitenciară, cu durata de un an, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca debutanţi, fără concurs, cu respectarea dispoziţiilor art. 11."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15.- (1) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici debutanţi, cu o perioadă de stagiu, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3). (2) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate, după caz. (3) Persoanele admise la concurs care au cel puţin 3 ani vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite ori care au cel puţin 3 ani vechime în instituţii de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt încadrate ca funcţionari publici definitivi, în condiţiile prezentei legi."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Funcţionarii publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de specializare organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 13 alin. (2) şi (3)".13. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Funcţionarul public debutant din sistemul administraţiei penitenciare nemulţumit de evaluarea prevăzută la alin. (1) poate solicita reevaluarea de către o comisie formată din 3 funcţionari publici cu statut special din cadrul unităţii, care au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani. Comisia este numită de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."14. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Funcţionarul public debutant din sistemul administraţiei penitenciare care, în urma evaluării prevăzute la alin. (1) sau (3), primeşte calificativul "nesatisfăcător" este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează potrivit art. 57 lit. c)."15. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: «Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică.» Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului de numire în funcţie."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Numirea în funcţie şi eliberarea din funcţia de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, numirea şi eliberarea din funcţie se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor subordonate, potrivit competenţelor legale."17. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 şi 20^2 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei.Art. 20^2. - (1) Pentru fiecare funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare se va întocmi şi gestiona un dosar profesional confidenţial, în condiţiile dispoziţiilor legale privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici. (2) Modul de gestionare şi evidenţă a datelor privind funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricăror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinţă, la orientarea sexuală, origine socială sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii. (4) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar."18. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii din care face parte. Funcţionarul public care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi eliberat din funcţia pe care o deţine, în temeiul art. 57 lit. c)."19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul de a avansa în funcţie în condiţiile alin. (2) şi în grad profesional conform prezentei legi. (2) Avansarea în funcţii publice a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare. (3) Avansarea în gradele profesionale se face de către: a) Preşedintele României, pentru inspector general de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei; b) ministrul justiţiei, pentru ceilalţi ofiţeri, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţi, la propunerea directorilor unităţilor subordonate. (4) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut ori împlinesc acest stagiu minim în cursul anului respectiv şi dacă au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul «bun». (5) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul «excepţional» şi dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad. (6) Pentru obţinerea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop."20. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector şef principal de penitenciare 3 ani; b) inspector şef de penitenciare 3 ani; c) subinspector şef de penitenciare 4 ani; d) inspector principal de penitenciare 3 ani; e) inspector de penitenciare 3 ani; f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef de penitenciare 5 ani; b) agent şef adjunct de penitenciare 5 ani; c) agent principal de penitenciare 5 ani; d) agent de penitenciare 5 ani."21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special. (2) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare cu gradul de inspector şef principal de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (6). (3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional."22. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Avansarea în categorie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare cu profil corespunzător specialităţilor necesare sistemului administraţiei penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege."23. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Candidaţii la funcţiile de conducere vor susţine un test psihologic şi un test pentru verificarea aptitudinilor manageriale, cu caracter eliminatoriu. (3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi directorii de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani. (4) Persoanele din afara sistemului penitenciar care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) au, pe perioada mandatului, calitatea de funcţionar public cu statut special, prevederile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător. În cazul persoanelor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare numite în condiţiile legii în funcţiile prevăzute la alin. (3), raporturile de serviciu se suspendă pe perioada exercitării mandatului, cu păstrarea postului avut anterior."24. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Metodologia privind avansarea în funcţii a funcţionarilor publici şi ocuparea posturilor de conducere din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."25. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru trimiterea la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, funcţionarii publici susţin un concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."26. La articolul 34, literele c), h), n) şi p) vor avea următorul cuprins:"c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;........................................................................... h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei;........................................................................... n) asigurare de risc profesional pentru viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;........................................................................... p) consultanţă juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru fapte comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu."27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin o treime din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie."28. Alineatul (2) al articolului 36 se abrogă.29. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. (2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi care nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii. (3) Funcţionarii publici care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2). (4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), care au fost numiţi în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de următoarele drepturi: a) o primă de instalare egală cu un salariu de bază brut pentru funcţia pe care urmează să fie încadraţi; b) decontarea costului transportului pentru el, membrii familiei şi pentru mobilier; c) un concediu suplimentar plătit de 5 zile lucrătoare, la cerere."30. La articolul 41 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) La decesul unui funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare, unitatea din care făcea parte acordă soţului/soţiei sau, după caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, părinţilor şi moştenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază brut avut la data decesului. (3) Funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, i se acordă, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenţilor şi gradul următor pentru ofiţeri."31. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă decoraţii potrivit legii. (3) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior."32. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Durata normală a programului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână."33. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Programul de lucru al personalului din compartimentele a căror activitate impune prezenţa în serviciu mai mult de 8 ore se stabileşte de către directorii unităţilor, în raport cu necesităţile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal."34. La articolul 46, litera j) va avea următorul cuprins:"j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3)."35. La articolul 46, după litera m) se introduc trei noi litere, literele n), o) şi p), cu următorul cuprins:"n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, revolte în penitenciar sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare ori alte asemenea evenimente, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte; o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război, personalul va acţiona conform legii; p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta."36. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:"a) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, din domeniul cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice;".37. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război."38. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi transferaţi, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeaşi sau în altă funcţie publică din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare."39. Titlul secţiunii a 4-a a capitolului V "Încetarea raporturilor de serviciu" va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aÎncetarea raporturilor de serviciu şi revocarea din funcţia de conducere"40. La articolul 54, literele b) şi d) se abrogă.41. Articolul 56 se abrogă.42. La articolul 57, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni; g) i s-a aplicat sancţiunea disciplinară a eliberării din funcţie."43. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:"Art. 57^1. - (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de lege. (2) În mod excepţional, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi menţinuţi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate."44. Articolul 58 se abrogă.45. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - (1) Revocarea din funcţia de conducere se dispune potrivit competenţelor prevăzute la art. 20, pentru următoarele motive: a) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intră în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere. (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă."46. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Încetarea raporturilor de serviciu în toate situaţiile prevăzute la art. 57 se dispune prin ordin sau decizie, potrivit competenţelor prevăzute la art. 20."47. La articolul 60, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condiţiile legii. (4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor - pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi curţilor de apel - pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - pentru infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare."48. La articolul 62, literele b), c) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei ocupate cu 5-20%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare în funcţie sau grad profesional pe o perioadă de la 1 la 3 ani;.......................................................................... f) eliberarea din funcţie."49. Alineatul (4) al articolului 63 va avea următorul cuprins:"(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei."50. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului VI "Prescripţia şi radierea sancţiunilor disciplinare" va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 5-aRadierea sancţiunilor disciplinare".51. Articolul 68 se abrogă.52. Alineatul (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:"(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către şeful unităţii a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată. Împotriva dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Dreptul şefului unităţii de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei."53. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:"Art. 71^1 - La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare."54. Alineatul (4) al articolului 72 va avea următorul cuprins:"(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care are atribuţii similare cu personalul prevăzut la alin. (3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare."55. Alineatul (2) al articolului 73 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu."56. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Evidenţa funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Funcţionarul public este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea «penitenciare», în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu. (3) Funcţionarii publici luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de lege."57. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Condiţiile privind salarizarea şi pensionarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin legi speciale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare."59. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:"Art. 80^1. - (1) Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar. (2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special corespunzătoare gradelor militare prevăzute în Legea nr. 195/2000."60. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii."61. La articolul 82, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Referirile la «Direcţia Generală a Penitenciarelor» cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu «Administraţia Naţională a Penitenciarelor». (5) Referirile la grade profesionale pentru funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, gradele profesionale ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector general de penitenciare - inspector general şef, inspector general principal şi inspector general; b) inspector şef principal de penitenciare - inspector şef principal; c) inspector şef de penitenciare - inspector şef; d) subinspector şef de penitenciare - subinspector şef; e) inspector principal de penitenciare - inspector principal; f) inspector de penitenciare - inspector; g) subinspector de penitenciare - subinspector.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare - agent şef principal; b) agent şef de penitenciare - agent şef; c) agent şef adjunct de penitenciare - agent şef adjunct; d) agent principal de penitenciare - agent principal; e) agent de penitenciare - agent.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 47.__________