DECRET nr. 387 din 6 octombrie 1952privitor la urmărirea unor datorii pe cale notarială
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 13 octombrie 1952     +  Articolul 1Urmărirea silită a datoriilor provenite din neplata: a) chiriilor pentru locuinţe sau pentru suprafeţele locative cu alta destinaţie decît locuinţe; b) taxele pentru apa, energie electrica, gaze naturale şi salubritate, cît şi a sumelor reprezentind celelalte obligaţiuni locative, cu excepţia sumelor ce reprezintă cheltuielile pe care chiriaşii le pot face, după lege, în contul proprietarilor; c) sumele care reprezintă costul reparaţiilor produse de locatari din vina acestora, dacă nu depăşesc 200 lei, se va putea face potrivit dispoziţiilor prezentului Decret.  +  Articolul 2Urmărirea silită potrivit dispoziţiilor prezentului Decret se va putea face numai dacă a trecut un an de la data cînd a expirat termenul de plată a datoriei sau dacă asupra acestor datorii nu exista litigiu judecătoresc.Urmărirea datoriilor mai vechi de un an de la data cînd a expirat termenul de plată se poate face numai potrivit prevederilor Codului de procedura civilă.  +  Articolul 3Urmărirea silită a datoriilor arătate în art. 1 se va face pe baza titlului executor eliberat de Notariatul de Stat din raionul în care este situata clădirea la care se referă datoria.  +  Articolul 4Înainte de a cere eliberarea titlului executor, datornicul va fi somat în scris sa achite sumele datorate arătate în art. 1, în termen de 10 zile de la data comunicării somatiunii, cu menţiunea ca dacă nici în acest termen datoriile nu vor fi achitate, se va cere Notariatului de Stat eliberarea titlului executor pentru aceste sume şi ca pe baza acestui titlu se va proceda la executare silită.  +  Articolul 5Dacă în termenul de 10 zile arătat în art. 4, datornicul nu achită suma datorată, creditorul se va putea adresa Notariatului de Stat din raionul în care este situata clădirea la care se referă datoria, pentru obţinerea titlului executor în vederea executării silite.  +  Articolul 6În cererea pentru obţinerea titlului executor se va arata: a) numele, prenumele şi adresa creditorului; b) numele, prenumele, ocupaţia, locul de muncă şi domiciliul datornicului; c) suma de plată, inclusiv majorările legale şi pentru ce anume este ea datorată, perioada de timp pentru care este datorată şi termenele legale în care trebuia achitată; d) dispoziţii legale pe baza cărora s-a făcut calculul sumelor din care rezultă datoria, cît şi dispoziţiunile legale care prevăd termenele de plată; e) data comunicării somatiunii prevăzute în art. 4.  +  Articolul 7Cererea va fi însoţită de: a) extrasul de cont al datornicului sau orice înscris doveditor al datoriei ce se urmăreşte; b) copia somatiunii prevăzute în art. 4 certificată de creditor şi dovada comunicării ei către datornic.  +  Articolul 8Notarul de stat, la primirea cererii, verifica dacă sînt îndeplinite condiţiile arătate în art. 6 şi 7. În cazul cînd vreuna din aceste condiţii nu a fost respectata, el pune în vedere creditorului să-şi completeze cererea, dîndu-i pentru aceasta un termen de 5 zile.În cazul cînd în termenul acordat nu se fac completările cerute, notarul respinge cererea.El va respinge de asemenea cererea dacă ea a fost introdusă după expirarea unui an de la data cînd datoria trebuie achitată.Respingerea cererii se va face motivat, comunicindu-se aceasta creditorului.  +  Articolul 9Dacă notarul de stat constata ca sumele au fost calculate fără respectarea dispoziţiilor legale, el comunică aceasta creditorului, cu menţiunea ca dacă socoteşte totuşi calculul just, are deschisă calea unei acţiuni în justiţie.Dacă notarul de stat constata ca termenele de plată a datoriei nu au expirat încă, el comunică aceasta creditorului, cu menţiunea ca procedura de urmărire silită trebuie reluată de la început, la expirarea acelor termene.  +  Articolul 10După primirea cererii cu înscrisurile arătate în art. 7 sau după completarea ei potrivit art. 8, notarul de stat eliberează, în termen de 5 zile, titlul executor.Titlul executor va cuprinde: a) data emiterii titlului executor, denumirea biroului de notariat, precum şi numele şi prenumele notarului de stat care a emis titlul executor; b) numele, prenumele şi adresa creditorului; c) numele, prenumele, ocupaţia, locul de muncă şi domiciliul datornicului; d) suma datorată, precum şi cheltuielile de taxe şi timbru pricinuite de pornirea procedurii de urmărire silită.Titlul executor se va înscrie pe originalul titlului de creanta sau pe o foaie ataşată la acesta, care se sigiliaza.  +  Articolul 11Notarul de stat nu are dreptul sa acorde scutiri, aminari sau eşalonări de plată.  +  Articolul 12Titlul executor se va pune în executare prin executorul judecătoresc de la instanţa judecătorească în circumscripţia căreia este situata clădirea la care se referă datoria.Executarea silită a datoriilor prevăzute în art. 1 se poate face şi pe cale de poprire asupra salariului, pensiei sau oricăror altor sume datorate cu orice titlu datornicului.Poprirea este executorie fără a mai fi supusă validării.  +  Articolul 13Împotriva respingerii cererii de eliberare a titlului executor creditorul se poate adresa cu plîngere instanţei judecătoreşti a locului clădirii la care se referă datoria, în termen de 10 zile de la data comunicării.Plîngerea se depune la Notariatul de Stat care a respins eliberarea titlului executor.  +  Articolul 14Notarul de stat este obligat sa înainteze dosarul împreună cu plîngerea creditorului instanţei judecătoreşti.Dacă plîngerea a fost depusa direct la instanţa aceasta va cere la Notariatul de Stat dosarul cauzei.  +  Articolul 15Datornicul nemulţumit de executarea silită pornită pe baza titlului executor eliberat de notarul de stat, are deschisă numai calea unei acţiuni, după caz, în justiţie sau în faţa Arbitrajului de Stat.Pe baza acţiunii introdusă de datornic, instanţa va putea suspenda executarea.  +  Articolul 16Dacă titlul executor eliberat de notarul de stat este desfiinţat în totul sau în parte de către instanţa sesizată conform art. 15 şi dacă executarea silită a fost efectuată, instanţa va dispune restituirea bunurilor datornicului în cazul cînd ele au fost numai ridicate, sau a contravalorii acestora dacă ele au fost vîndute.Aceste bunuri sau sume vor fi restituite în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărîrii.  +  Articolul 17Plîngerea arătată în art. 13 şi acţiunea arătată în art. 15 se judeca potrivit dreptului comun.Debitele prevăzute în art. 1, mai vechi de un an socotit de la data publicării prezentului Decret, se vor putea urmări potrivit prevederilor acestui Decret, în termen de 6 luni de la data publicării lui.Dispoziţiile prezentului Decret se intregesc cu prevederile legii de procedura civilă.----------------