ORDIN nr. 236 din 29 mai 2006pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de homodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iunie 2006  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu,în temeiul titlului VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială funcţionează centrele-pilot, precum şi furnizorii desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuBucureşti, 29 mai 2006.Nr. 236.  +  Anexa NORMEprivind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot1. Dispoziţii generale1.1. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţia cu furnizorii din sectorul privat desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, denumiţi în continuare furnizori.1.2. În calitate de reprezentanţi locali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr suficient de persoane care vor verifica, valida şi controla declaraţiile de servicii lunare, precum şi documentele însoţitoare privind activitatea de transport, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă (HD) şi daliză peritoneală (DP) din centrele-pilot, precum şi sumele aferente] ale furnizorului pentru fiecare centru-pilot, respectiv ale furnizorului de transport aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru activităţile prevăzute la pct. 1.3. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Persoanele responsabile vor fi comunicate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acesteia să fie comunicată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.1.3. Transportul nemedicalizat al bolnavilor constanţi, în vederea efectuării şedinţelor de hemodializă de la şi la domiciliu, se realizează în baza contractelor încheiate în acest sens de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de transport autorizaţi/evaluaţi.Modalităţile de contractare şi decontare sunt cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale în vigoare şi completate cu prevederile prezentului ordin.Pentru furnizorii noi de transport se încheie contracte pe baza modelului de contract prevăzut în contractul-cadru, iar pentru furnizorii care asigură servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar se pot încheia acte adiţionale. Actele adiţionale se adaptează conform modelelor de contract de furnizare de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar.Transportul pacienţilor hemodializaţi constanţi, cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremic, se face în baza solicitărilor de transport prevăzute în anexa A, transmise de centrele-pilot, cu avizul casei de asigurări de sănătate aflate în contract cu furnizorul de servicii de transport.1.4. La nivelul centrelor-pilot se acordă servicii de hemodializă în regim ambulatoriu atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă (bolnav constant), în limita a 150 de şedinţe pentru tratamentul continuu/12 luni, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă.Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremic, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi din centrul-pilot în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă.Bolnavul temporar este bolnavul care necesită tratament în centrul-pilot pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv:- bolnavul cu dializă pentru IRC în stadiu uremic, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, tratat ca urmare a transferului temporar, realizat cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004;- bolnavul constant cu complicaţii ale IRC, care necesită temporar şedinţe de hemodializă suplimentare.Bolnavul nou (din lista de aşteptare a centrului, cât şi bolnavul nou-introdus în regim de urgenţă) este inclus în tratament în condiţiile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 şi avându-se în vedere încadrarea în volumul anual estimat de servicii şi sumele contractate.Bolnavul nou va fi raportat în formularul prevăzut în anexa B, la pacienţi transferaţi temporar, dar trecând la rubrica Observaţii "N" şi un set minim de informaţii ce fundamentează necesitatea introducerii în tratament, până la obţinerea consimţământului pacientului de a rămâne în centru (după caz), când acesta devine pacient constant sau în cazul în care i s-a făcut doar iniţierea tratamentului şi se transferă la centrul unde urmează să i se efectueze în continuare şedinţele de hemodializă, de preferat cel mai apropiat centru de dializă de domiciliul său.Pacienţii nou-introduşi în tratament se raportează la Registrul Renal Român în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită (devine pacient constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant etc.).2. Raportarea serviciilor de dializă2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot, precum şi sumele aferente), în formatul prevăzut în anexa B. Documentele vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi vor fi semnate de:- reprezentantul legal al furnizorului;- directorul economic al furnizorului;- medicul-şef/coordonatorul centrului-pilot;- persoana care întocmeşte documentele.2.2. Documentele menţionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor-pilot şi se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la pct. 2.1 exonerează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului menţionat la pct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.2.5. După verificarea şi validarea declaraţiilor de servicii lunare transmise de furnizor, în termen de 5 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară a furnizorului (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot, precum şi sumele aferente), în original şi în format electronic. Declaraţia de servicii lunară va fi certificată în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:- preşedinte-director general;- director executiv management şi economic;- medic-şef;- persoana care verifică documentele.2.6. Direcţia programe naţionale de sănătate şi Serviciul medical din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea contractului pentru fiecare centru-pilot.2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica în scris furnizorului observaţiile sale. Notificarea se va transmite cel târziu după 5 zile lucrătoare de la primirea declaraţiei de servicii lunare de la casele de asigurări de sănătate.2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, emite factura fiscală, pe care o trimite în original la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2.9. Trimestrial, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârşitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în sumele contractate.2.10. Înaintea regularizării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Registrului Renal Român, pentru verificare şi validare, datele legate de bolnavi, raportate lunar de furnizori.3. Controlul raportării serviciilor de dializă3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele-pilot nominalizate, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele: a) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate; b) eventuale obstacole sau disfuncţionalităţi; c) validarea datelor legate de transport, cu respectarea solicitărilor de transport; d) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.3.3. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi transmis direcţiilor coordonatoare din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vederea regularizării trimestriale.3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.4. Decontarea serviciilor de dializă4.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează lunar serviciile de dializă realizate în luna anterioară celei pentru care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.4.2. Decontarea se face prin tarif/serviciu pentru bolnavii beneficiari de hemodializă, în funcţie de numărul de servicii efectuate (tariful hemodializei) şi, respectiv, o sumă fixă anuală per bolnav supus tratamentului de dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale), cu excepţia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală) şi a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi şi se calculează astfel: 1/12 din tariful dializei peritoneale faţă de numărul de zile din lună, calculat la numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (1/12 x tarif dializă peritoneală x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală bolnavului/numărul de zile din lună).4.3. Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica "Cumpărător" din factura fiscală, pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul-pilot, în calitate de beneficiar.Rubrica "Contul cumpărătorului" se completează cu contul CNAS, şi anume: RO02TREZ70027660520XXXXX, iar rubrica "Banca", cu ATCPMB.Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.Rubrica "Descrierea produselor" se va completa cu "servicii medicale de hemodializă", respectiv "servicii medicale de dializă peritoneală", valoarea serviciilor exprimată în lei la cursul euro al Băncii Naţionale a României valabil la data facturării, precum şi numărul contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.4.4. Suma decontată lunar va corespunde cu suma transmisă prin notificare, în concordanţă cu numărul şedinţelor de hemodializă prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful hemodializei, precum şi cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, trataţi continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale, cu excepţia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală) şi a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi şi care se calculează astfel: 1/12 din tariful dializei peritoneale faţă de numărul de zile din lună, calculat la numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (1/12 x tarif DP x numărul de zile în care s-a efectuat DP bolnavului/ numărul de zile din lună).4.5. În baza rapoartelor prevăzute la pct. 3.3, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica furnizorului serviciile ce fac obiectul regularizării, precum şi suma aferentă. Regularizarea se va face la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii facturii corespunzătoare lunii pentru care s-a făcut regularizarea. În acest sens furnizorul emite o factură distinctă care se transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate după notificare. Plăţile sau reţinerile se efectuează odată cu plata facturii pentru luna următoare încheierii trimestrului respectiv.4.6. Plăţile de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile furnizate conform contractelor sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.4.7. În cazul în care bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu este aprobat în termen de 90 de zile de la începutul anului calendaristic sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate stabileşte că alocaţia bugetară în bugetul său anual este insuficientă pentru a finanţa serviciile medicale de dializă, conform contractului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau furnizorul poate înceta contractul sau poate conveni un volum mai mic de servicii.4.8. Decontarea serviciilor de transport al bolnavilor hemodializaţi constanţi se face în baza unei facturi emise de furnizorul de servicii de transport cu care casa de asigurări de sănătate are încheiat contract. Factura pentru luna precedentă se prezintă casei de asigurări de sănătate în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata (pentru pacienţii din judeţul respectiv cărora li se realizează constant servicii de hemodializă la un anumit centru-pilot specificat).Factura emisă va avea documente însoţitoare privind activitatea de transport desfăşurată, prevăzute în anexa C, validate de centrul-pilot, în conformitate cu solicitarea de transport emisă de acesta pentru luna pentru care se face decontarea.Decontarea serviciilor de transport se face cu încadrarea în sumele negociate şi contractate, în limita bugetului aprobat.5. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate5.1. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizorii de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală se ţine utilizându-se următoarele conturi:- 6029 "Cheltuielile privind medicamentele şi materialele sanitare";- 401 "Furnizori";- 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de dializă peritoneală şi hemodializă sunt următoarele: a) primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată;- 6029 "Cheltuielile privind medicamentele şi materialele sanitare" = 401 "Furnizori" b) decontarea serviciilor facturate;- 401 "Furnizori" = 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".6. Dispoziţii finaleAnexele A, B şi C fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa A Luna/anul .....Judeţul .......CENTRUL-PILOT .................SOLICITARE TRANSPORT Nr. .........
  Nr. crt. Ziua Tura/ Ora CNP bolnav Localitate de domiciliu adresa Nr.km domiciliu centrul-pilot şi retur Ruta* Nr.km/ Ruta Observatii
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ....
                                       Total km... Total km....
  ──────────────
    *) se va completa gruparea bolnavilor/ruta.(Exemplu:ruta 1=1+2+7)
    Medic coordonator al centrului-pilot
                                   Avizat,
                                    CAS
                                  Medic Sef
   +  Anexa B1 FURNIZORCASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATECENTRUL-PILOTRaportare pentru LUNATabel 1 HEMODIALIZA
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┐│ NUMAR BOLNAVI │ NUMAR SEDINTE │ │OB- │├────────┬─────────────────────────────┬───────┼─────┬─────────────────────────────────┬────────────┼──────┤SER- ││contrac-│ realizati │rămaşi │con- │ realizate │ramase pt. │SUMA │VATII││tati ├─────────┬───────────┬───────┤pt.anul│trac-├──────────┬──────┬──────┬────────┤anul în │DE │ ││ │bolnavi │ bolnavi │TOTAL │în curs│tate │cumulat │pt. │pt. │Total │ curs │DECON-│ ││ │constanti│transferati│bolnavi│ │(cf. │de la │paci- │paci- │şedinţe │ │TAT │ ││ │ │ temporar │ │ │con- │inceputul │enti │enti │ │ │(EURO)│ ││ │ │ │ │ │tract│anului │con- │tran- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │(fără luna│stanti│sfe- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de rapor- │ │rati │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tare │ │tempo-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │rar │ │ │ │ │├────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼────────┼────────────┼──────┼─────┤│ C0 │ C1 │ C2 │C3=C1+ │C4=C0- │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │C9=C7+C8│C10=C5-C8-C9│ C11 │ C12 ││ │ │ │C2 │C3 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼────────┼────────────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴─────────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────────┴──────┴─────┘Tabel 2 DIALIZA PERITONEALA┌──────────────────────────────┬────────┬────────────────────┐│ NUMAR BOLNAVI │SUMA DE │ │├───────────┬─────────┬────────┤DECONTAT│ OBSERVATII ││contractati│realizati│rămaşi │ (EURO) │ │├───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────┤│ C0 │ C1 │C2=C0-C1│ C3 │ C4 │├───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────────────┘Tabel 3 SUMA
  SUMA DE DECONTAT (EURO)
  hemodializa dializa peritoneala TOTAL
  C0 C1 C2=C0+C1
  0 0 0
   C0 din tabelul 3 = C11 din tabelul 1
   C1 din tabelul 3 = C3 din tabelul 2
   CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII LEGALITATII,
   REGULARITATII ŞI LEGALITATII
    FURNIZOR DIRECTOR ECONOMIC MEDIC SEF/COORDONATOR Întocmit
                                     AL CENTRULUI-PILOT
   CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII LEGALITATII,
   REGULARITATII ŞI LEGALITATII
     PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV MANAGEMENT ŞI ECONOMIC
                               MEDIC SEF Verificat
   +  Anexa B2 DECLARATIE DE SERVICII LUNARADesfasurator privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRCbeneficiari de hemodializa şi dializa peritoneala şi asumelor de decontatFURNIZOR ...................CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATECENTRUL-PILOT ..............Raportare pentru LUNA ........Tabel 1.A.BOLNAVI CONSTANTI
  Nr.Crt. Bolnav CNP bolnavi cu HD Nr. de înregistrare fisa spita- lizare de zi (SZ____) Nr.Şedinţe HD realizate Tarif/ sedinta (EURO) SUMA DE DECONTAT (EURO) OBSERVATII
  C0 C1 C2 C4 C5 C6 C7
  ... ... 110
  ... ... 110
  ... ... 110
  TOTAL X X 110 X
  Tabel 1.B. BOLNAVI TRANSFERATI TEMPORAR
  Nr.Crt. Bolnavi CNP bolnavi cu HD Nr. de înregistrare fisa spita- lizare de zi Nr.Şedinţe HD realizate Tarif/ sedinta (EURO) SUMA DE DECONTAT (EURO) OBSERVATII
  C0 C1 C2 C4 C5 C6 C7
  ... ... 110
  ... ... 110
  ... ... 110
  TOTAL X X 110 X
  DECLARATIE DE SERVICII LUNARADesfasurator privind evidenta după CNP a bolnavilor cuIRC beneficiari de hemodializa şi dializa peritoneala şia sumelor de decontatTabel 1. BOLNAVI CU HEMODIALIZA  ┌─────────────────────────────────┐ │ TOTAL │ ├─────────────┬─────────┬─────────┤ │bolnavi cu HD│ şedinţe │suma de │ │ │ │decontat │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ C0 │ C1 │ C2 │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ └─────────────┴─────────┴─────────┘  C1 = total C4 din tabelul 1.A + total C4 din tabelul 1.B  C2 = total C8 din tabelul 1.A + total C8 din tabelul 1.BTabel 2. BOLNAVI CU DIALIZA PERITONEALA
  Nr.Crt. Bolnavi CNP bolnavi cu DP Nr. de înregistrare fisa spita- lizare de zi (SZ____) SUMA DE DECONTAT (EURO) OBSERVATII
  C0 C1 C2 C3 C4
  ... ...
  ... ...
  ... ...
  TOTAL X X X
  Tabel 3. BOLNAVI DIALIZATI
  TOTAL bolnavi cu dializa suma de decontat (RURO)
  C0 C1
   C1 = total C2 din tabel 1 + total C3 din tabel 2
   CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII LEGALITATII,
   REGULARITATII ŞI LEGALITATII
    FURNIZOR DIRECTOR ECONOMIC MEDIC SEF/COORDONATOR Întocmit
                                     AL CENTRULUI-PILOT
   CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII LEGALITATII,
   REGULARITATII ŞI LEGALITATII
     PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV MANAGEMENT ŞI ECONOMIC
                               MEDIC SEF Verificat
   +  Anexa C Luna/anul .......Judeţul .........CENTRUL-PILOT ..........DOCUMENT INSOTITOR PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT Nr. ...┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────┬────────────────┬─────────┬──────────┐│Ziua│Tura/Ora│Solicitare│CNP bolnav│Ruta│Nr.km efectuati/│Nr.inma- │Observatii││ │ │ Nr. │ │ │ Ruta │triculare│ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤├────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────────┼─────────┼──────────┤└────┴────────┴──────────┴──────────┴────┴────────────────┴─────────┴──────────┘          Director          Furnizor transport                                             Avizat,                               Medic coordonator al centrului-pilot___________