HOTĂRÂRE nr. 736 din 7 iunie 2006privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 22 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, denumite în continuare uscatoare. (2) Prezenta hotărâre se aplică uscatoarelor inclusiv pentru situaţia când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) uscatoarelor care pot fi alimentate şi de la alte surse de energie; b) maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic.  +  Articolul 3 (1) În cazul uscatoarelor care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, încheiat în condiţiile legii, adică cele care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, cum ar fi un catalog comandat prin posta şi care implica faptul ca potenţialul cumpărător nu poate vedea fizic uscatorul distribuit, oferta de comercializare trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la caracteristicile tehnice ale uscatoarelor, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţie potenţialului cumpărător anterior achiziţionării uscatorului.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a uscatorului; b) distribuitor - operator economic care vinde en df2ιtail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate ori expune uscatoare, în vederea comercializării către utilizatorul final; c) fişa - un tabel standard cu informaţii tehnice privind uscatorul; d) alte resurse esenţiale - apa, chimicale sau orice alte substanţe consumate de uscator pentru funcţionarea normală a acestuia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii privind performanta uscatorului care se referă sau care servesc la evaluarea consumului energiei ori al altor resurse esenţiale.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a uscatoarelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au aplicată într-un loc vizibil pe exteriorul părţii frontale sau superioare a uscatorului, fără a exista posibilitatea mascarii, o eticheta care cuprinde informaţii referitoare la consumul de energie electrica şi alte resurse esenţiale, precum şi informaţii suplimentare potrivit prevederilor anexei nr. 2; b) sunt însoţite de o fişa ale carei conţinut şi format sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Informaţiile solicitate prin prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţa sunt publicate. (3) Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate prevăzute la alin. (2) se aproba şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute în anexele nr. 1-3, sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (5) Clasa de eficienta energetica a uscatorului, prevăzută pe eticheta şi în fişa, se determina conform prevederilor anexei nr. 4. (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuţelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe uscator pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (7) Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1): a) uscatoarele a căror producţie a încetat înainte de data de 28 septembrie 2002; b) uscatoarele second-hand.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru furnizarea etichetei şi a fisei şi pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în acestea. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise în eticheta sau în fişa este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, în cazul în care distribuitorul solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediata a acestora. (4) Informaţiile înscrise în eticheta sunt redate în limba română, fără a exclude posibilitatea furnizarii lor şi într-o limbă de circulaţie internationala. (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, dacă exista posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, cu excepţia etichetelor ecologice comunitare ori naţionale.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul întocmeşte documentaţia tehnica ce atesta conformitatea uscatoarelor cu cerinţele prezentei hotărâri şi care permite evaluarea exactitatii informaţiilor de pe eticheta şi din fişa. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a uscatorului, care să permită identificarea fără echivoc a acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare a modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare. (3) Furnizorul păstrează documentaţia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimului uscator din seria respectiva de fabricaţie. (4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Introducerea pe piaţa a uscatoarelor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi interzisă sau restrânsă.  +  Articolul 10 (1) Organele de control abilitate considera ca etichetele şi fişele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, în lipsa elementelor care demonstreaza contrariul. (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor sa pună la dispoziţie documentele cu privire la exactitatea informaţiilor cuprinse în eticheta sau în fişa, numai dacă exista motive sa creadă ca acestea sunt incorecte.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale art. 8, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) şi (5), cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 12Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 11 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.274/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 28 decembrie 2001.Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 95/13/CEpentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 136 din data de 21 iunie 1995 (paginile 0028-0051).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2006.Nr. 736.  +  Anexa 1INFORMAŢIIcuprinse în cadrul contractului de furnizare la distantaCataloagele comandate prin posta sau alte mijloace de comunicare scrisă, prevăzute la art. 3 din hotărâre, cuprind următoarele informaţii, furnizate în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 3 din anexa nr. 3);2. consumul de energie (pct. V din anexa nr. 2);3. capacitatea (pct. VI din anexa nr. 2);4. consumul de apa pentru ciclul de program (dacă este cazul) (pct. 7 din anexa nr. 3);5. consumul anual estimat pentru o familie (pct. 11 din anexa nr. 3);6. nivelul de zgomot (pct. VIII din anexa nr. 2).Dacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişa.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 2                              ETICHETAPrecizări privind etichetaDefinirea informaţiilor ce trebuie incluse în eticheta:I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;II. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;III. clasa de eficienta energetica a uscatorului, determinata în conformitate cu prevederile anexei nr. 4. Aceasta se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare;IV. o copie a etichetei ecologice poate fi inclusă în eticheta, fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru uscatorul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare. "Ghidul privind macheta etichetei pentru uscatoare electrice de rufe cu tambur", menţionat mai jos, explica modalitatea în care eticheta ecologica poate fi inclusă în eticheta;V. consumul de energie, exprimat în kWh/ciclu, pentru ciclul "uscare bumbac", conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VI. capacitatea de bumbac estimată, exprimată în kilograme, conform standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VII. tipul de uscator, cu evacuare de aer sau condensare, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre. Sageata se plaseaza la acelaşi nivel cu tipul uscatorului corespondent;VIII. nivelul zgomotului determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.TipărireExplicarea inscriptiilor existente pe eticheta:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSageti:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipareste integral în negru. Fondul este alb. Informaţii complete privind tipărirea sunt conţinute în "Ghidul privind macheta etichetei pentru uscatoare electrice de rufe cu tambur", care are exclusiv caracter de informare şi care se poate obţine de la:Secretariatul Comitetului pentru etichetarea energetica şi informaţii standard referitoare la aparatele de uz casnic,Directoratul General pentru Energie XVII,Comisia EuropeanăRue de la Loi/Westraat 200B-1049 Brussels  +  Anexa 3FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prevăzute mai jos, care pot fi prezentate sub forma unui tabel, regrupand diferite uscatoare furnizate de acelaşi furnizor sau alături/împreună cu instrucţiunile de utilizare.Dacă se optează pentru prezentarea informaţiilor sub forma unui tabel, acestea se prezintă în ordinea următoare:1. marca comercială a furnizorului;2. elementele de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica..., pe o scara de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)". Când aceasta informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai eficient) până la G (mai puţin eficient);4. când informaţiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele uscatoare ce figurează în acest tabel au primit o eticheta ecologica comunitara, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/1992 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, aceasta informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Eticheta ecologica comunitara" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Aceasta prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice comunitare;5. consumul de energie (pct. V din anexa nr. 2);6. capacitatea de bumbac estimată (pct. VI din anexa nr. 2);7. consumul de apa, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, pentru ciclul de program "uscare bumbac", dacă este cazul;8. timpul de uscare, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, pentru ciclul "uscare bumbac";9. aceleaşi informaţii ca cele de la pct. 5-8, dar referitoare la programele "uscare bumbac cu fierul" şi "textile delicate". Aceste informaţii pot fi omise dacă uscatorul respectiv nu are un asemenea ciclu;10. furnizorii pot include informaţiile de la pct. 5-8 şi pentru alte cicluri de uscare;11. consumul de energie mediu anual şi consumul de apa, dacă este cazul, calculat pe baza uscarii a 150 kg de rufe folosindu-se programul "uscare bumbac", plus 280 kg folosindu-se programul "uscare bumbac cu fierul", plus 150 kg folosindu-se programul "textile delicate". Acesta poate fi exprimat sub forma "consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care usucă rufele în mod normal cu un uscator";12. tipul de uscator, cu evacuare de aer sau condensare, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (pct. VII din anexa nr. 2);13. nivelul zgomotului - dB (A) re 1 pW - determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişa, atunci în fişa se introduc numai acele informaţii care nu sunt cuprinse în eticheta.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4CLASA DE EFICIENTA ENERGETICAClasa de eficienta energetica a unui uscator se determina conform tabelelor următoare:Tabelul 1 - Uscatoare cu evacuare de aer
    Clasa de eficienţă energeticăConsumul de energie "C" exprimat în kWh/kg rufe, folosind procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, pentru ciclul "uscare bumbac"
    AC <= 0,51
    B0,51 < C =< 0,59
    C0,59 < C <= 0,67
    D0,67 < C <= 0,75
    E0,75 < C <= 0,83
    F0,83 < C <= 0,91
    GC > 0,91
  Tabelul 2 - Uscatoare cu condensare
    Clasa de eficienţă energeticăConsumul de energie "C" exprimat în kWh/kg rufe, folosind procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, pentru ciclul "uscare bumbac"
    AC <= 0,55
    B0,55 < C <= 0,64
    C0,64 < C <= 0,73
    D0,73 < C <= 0,82
    E0,82 < C <= 0,91
    F0,91 < C <= 1,00
    GC > 1,00
   +  Anexa 5TERMENIIutilizaţi pe eticheta şi în fişaEchivalentul în limbile comunitare pentru termenii în limba română utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt:
    Note     ROENESDADEFRITNLPTFTSW
    LabelFicheMail order                        
    AnnexAnnexAnnex                        
    IIIIII                        
          EnergieEnergyEnergiaEnergiEnergie   EnergieEnergiaEnergieEnergiaEnergiaEnergi
          UscătorDrierSecadoraTorretumb lerTrockner   Seche- lingeAsciugatri ciDroogtro nirnelSecador de roupaKuivausru mpuTorkturnl are
    I     FabricantManufac- turerFabricanteMrkeHersteller   FabricantCostruttoreFabrikantFabricanteTavaranto imittajaLeverant Or
    II     ModelModelModeloModelModell   ModeleModelloModelModeloMalliModell
          Mai eficientMore efficientMas eficienteLavt forbrugNiedriger Energieve rbrauch   EconomeBassi consumiEfficientMais eficienteVahan kuluttavaLag fOrbrukrn ng
          Mai puţin eficientLess efficientMenos eficienteHojt forhrugHoher Energieve rbrauch   Peu e'conorneAlti consumiInefficientMenos eficientePal jon kuluttavaHog fOrbrukni ng
      31Clasa de eficienţă energetică ... pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)Energy efficiency class ... on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)Clase de eficiencia energetica ... en una escala que aharca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente)Relativt energi- forbrug. pa skalaen A (lavt forbrug) til G (hojt forbrug)Energieeffi zienz-klasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energie- verbrauch) bis G (hoher Energie- verbrauch)   Classement selon son efficacite ener- getique ... sur une echelle de A (econome) a G (peu econome)Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)Energie- efficientie klasse ... opeen schaal van A (efficient) tot G (ine- fficient)Classe de eficiencia energetica nurna escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)Energiate hokkuus- luokka asteikolla A: sta (vahan kuluttava) G: hen (paljon kuluttava)Energieffe ktivitetskl ass pa en skala fran A (lag fOrbrukni ng) till G (hog forbrukni ng)
    V52Consum de energieEnergy consum-0 ptionConsumo de energiaEnergifor hrugEnergieve rbrauch   Consomm- ation d'energieConsumo di energiaEnergieve rbruikConsumo de energiaEnergiank ulutusEnergifor brukning
    V52kWh/ciclukWh/cyclekWh/ciclokWh/porti onkWh/Troc ken-programm   kWh par cyclekWh/ciclokWh per cycluskWh/ciclokWh/ohjel makWh/Tork omgang
    V52Bazat pe rezul- tatele încer- cărilor standar- dizate pentru ciclul "uscare bumbac"Based on standard test results for "dry cotton" cycleSobre la base del resultado obtenido en un ciclo de secado normaliza das "algodon seco"Pa grundlag af standardte st pa programm et skahstort bomuldAuf der Grundlage von Ergebniss en der Normpruf ung fur das Programm "Baumwo lle, schranktro cken"   Surla base des resultats obtenus pour le cycle "blanc sec" dans des conditions d'essai normaliseesIn base ai risultati di prove standard per il ciclo "asciu- gatura cotone"Gebaseer d op de resultaten vaneen standaard test voor de cyclus "droog katoen"Com base nos resultados do ciclo normaliza do "secager n de tecidos de algodao"Perustuu vakio- oloissa rnitattuun kulutukse en ohjelrnalla "sailytysk uiva puuvilla"Baserat pa resultat fran standardis erad provning av pro- gram fOr skaptorr bomull
    V52Consumul real depinde de condiţiile de utilizare a aparatuluiActual consump tion will depend on how the appliance is usedEI consumo real depende de las condicion es de utiliza- cion del aparatoDet faktiske energi- forbrug afhenger af, hvorledes apparatet benyttesDer tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung der Art des Gerats ab   La consomm- ation reelle depend des conditions d'utilisa- tion de rappareilII consumo effetti- vo dipende dal modo in cui l'ap- parecchio viene usatoHet werkelijk e verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt0 consumo real de energia dependera das condicOes de utilizacao do aparelhoTodelline n kulutus riippuu laitteen kayttOtav oistaVerklig fOrbrukni ng beror pahut apparaten anvands
    VI63Capacitate (bumbac) kgCapacity (cotton) kgCapacidad en kg de algodoriKapacitet (bomuid) kgFullmenge (Baumwolle) kg   Capacite (blanc) kgCapacita (cotone) kgCapaciteit (katoen) kgCapacidade (algodao) kgTayttOrna ara (puuvilla) kgKapacitet (bomull) kg
    X117Consum de apăWater consumpti onConsumo de aguaVandforhr ugWasserver hrauch   Consomm- ation d'eauConsumo di acquaWaterver bruikConsumo de aguaVedenkul utusVattenfor brukning
                           
    Note     CSETLVLTHUMTPLSKSL
    LabelFicheMail order                  
    Annex IAnnex IIAnnex III                  
          EnergieEnergiaEnergijaEnergijaEnergiaEnergijaEnergiaEnergiaEnergija
          SusickaTrummelkuiva tiZavesanas masinaDziovintuvasSzartogepMagna tat-tnixxifSuszarkaSusickaSusilni stroj
    I     VyrobceTootja voi kaubamarkRazotajsGamintojasGyartoManifatturProducentVyrobcaProizvajalec
    II     ModelMudelModelisModelisTipusMudellModelModelModel
          UsporneTohusamEfektivakDidziausias efektyvumasHatekonyabbL-anqas li tahliBardziej efektywnaViac uspornyManjsa poraba energije
          Mene usporneVahemtohusMazak efektiviMaziausias efektyvumasKevesbe hatekonyL-aktar li tahliMniej efektywnaMenej uspornyVecja poraba energije
      31Trida energeticke ucinnosti ... na stupnici A (nejvyssi ucinnost, tj. nizka spotreba elektricke energie) do G (nejnizsi ucinnost, tj. vysoka spotreba elektricke energie)Energiatohusu sklass ... astmestikus A-st (tohusam, st vahem tarbiv) kuni G-ni (vahemtohus, st rohkem tarbiv)Energoefektivi tates klase ... uz skalas no A (efektivak) lidz G (mazak efektivi)Energijos vartojimo efektyvumo klase ... skaleje nuo A (didziausias efektyvumas) iki G (maziausias efektyvumas)Energiahate- konysagi osztaly A-tol (hatekonyabb) G-ig (kevesbe hatekony) skalanIl-klassi ta' l-effi jenza ta' l-energija fuq skala ta' A (lanqas li jahlu) sa G (l-aktar li jahlu)Klasa efektywnosci energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)Trieda energetickej hospodarnosti pomocou stupnice od A (viac usporna) po G (menej usporna)Razred energijske ucinkovitosti ... na lestvici od A (manjsa poraba energije) do G (vecja poraba energije)
    V52Spotreba energieEnergiatarbivusEnergijas paterinsSuvartojamos energijos kiekisEnergiafogyas z-tasKonsum ta' EnergijaZuzycie energiiSpotreba energiePoraba energije
    V52kWh/cykluskWh/programmkWh/ciklakWh/ciklaskWh/cikluskWh/ciklukWh/cyklkWh/cykluskWh/program
    V52Na zaklade vysledku normovaneho testu pri programu "bavlna pro zehleni"Pohineb stabiilsetes oludes moodetud tarbivusel programmi "sailituskuiv puuvill" korralBalstits uz standarta testa rezultatiem cikla "sausa kokvilna"Remiantis "medvilnes dziovinimo" programos standartinio bandymo rezultataisSzaraz pamut szovetre vegzett szabvanyos vizsgalati eredmenyek alapjanIbbazata fuq irrizultati ta' testijiet standard ciklu talqoton niexefw standardowym cyklu suszenia "bawelna sucha"Zakladom je vysledok standardneho testu pre cyklus bavlnaNa podlagi rezultatov standardnega preskusa za program "suho za v omaro"
    V52Skutecna spotreba energie zavisi na zpusobu pouzivani spotrebiceTegelik tarbivus oleneb seadme kasutusviisistFaktiskais energijas paterins atkarigs no iekartas lietosanas veidaTikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamasA tenyleges energiafogyasz tas fugg a hasznalat es elhelyezes modjatolIl-konsum attwali ta' l-energija jiddependi minn kif il-prodott ikun qed jigi uzatAktualne zuzycie energii zalezy od warunkow eksploatacjiSkutocna spotreba energie zavisi od toho, ako je spotrebic pouzivanyDejanska poraba je odvisna od nacina uporabe stroja
    VI63Napln susicky (bavlna) kgTaitekogus (puuvill) kgIetilpiba (kokvilna) kgTalpa (medvilne) ... kgKapacitas (pamut) kgKapacita (qoton) kgLadunek Znamionowy (bawelna) kgKapacita (bavlny) kgZmogljivost (bombaz) kg
    X117Spotreba vodyVeetarbivusUdens paterinsSuvartojamo vandens kiekisVizfogyasztasKonsum ta' l-ilmaZuzycie wodySpotreba vodyPoraba vode
                                 
    Note     ROENESDADEFRITNLPTFISW
    LabelFicheMail order                        
    Annex IAnnex IIAnnex III                        
      8   Timp de uscareDrying timeTiempo de secadoTorretidTrockenze it   Temps de sechageTempo di asciugaturaDroogtijdTempo de secagemKuivausai kaTorktid
      116Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care usucă rufele în mod normal cu un uscătorEstimated annual consump- tion for a four person household which normally dries using a drierConsumo anual estimado de una familia de 4 personas que normal- mente seca la ropa con la secadoraAnslaet arhgt forhrug foren husstand p fire personer, hvor der normalt benyttes tarre- tumblerGeschatzt er Jahres- verbrauch eines Vier- Personen- Haushalts, der zum Waschetro cknen normaler weise den Trockner benutzt   Consommation annuelle estimee d'une familie de 4 personnes utilisant generalem ent un sechelinge electriqueConsumo stimato annuo di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l'asciugatr- ice per asciugareGeschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen dat voor het drogen van de was normaal gebruik maakt van een droogtrom melConsumo estimado anual de um agregado familiar de 4 pessoas que, geralmente, secam a sua roupa num secadorArvioitu vuosikulu- tus nelihenkis essa perheessa, jossa pyykki tavallisesti kuivataan kuivaus- rummussaBeraknad energiforb rukning per ar for ett fyraperson ershushall som vanligen torkar 1 tumlare
    VII12   Evacuare aerAir ventedExtraccionAftrakstor re-tumblerAbluf- trockner   EvacuationEvacuazioneLuchtafvo ersysteemExtraccaoKosteuden ulos poistavaFranluftst umlare
    VII12   CondensareConden- singConden- sacionKondenst orre- tumblerKondensat ions- trockner   CondensationCondensazioneCondensat iesysteemCondensacaoKosteuden tnvistavaKondenst umlare
    VIII136Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)Noise (dB(A) re 1 pW)Ruido (dB(A) re 1 pW)Lydeffekt niveau (dB(A) (stoj))Gerausch (dB(A) re 1 pW)   Bruit (dB(A) re 1 pW)Rumore (dB(A) re 1 pW)Geluidsni veau (dB(A) re 1 pW)Nivel de ruldo (dB(A) re 1 pW)Aani (dB(A) re 1 pW)Buller (dB(A) re 1 pW)
          Informaţii suplimen- tare se găsesc în broşurile de produsFurther informa- tion is contained in product brochuresFicha de informa- cion detallada en los folletos del productoBrochurer neom produktet indeholder yderligere oplysning erEm Datenblatt mit weiteren Gerateang aben ist in den Prospekten enthalten   Une fiche d'informa- tion detaillee figure dans la brochureGli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolare ggiataEen kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over bet apparaatFicha pormenorizada no foiheto do produtoTuote- esitteissa on lisatietojaProduktor oschyrem a innehaller ytterhgare information
          Standard EN 61121Norm EN 61121Norma EN 61121Standard: EN 61121Norm EN 61121   Norme EN 61121Norma EN 61121Norm EN 61121Norma EN 61121Standardi EN 61121Standard EN 61121
          Directiva 95/13/CE privind eticheta pentru electriceElectric drier label Directive 95/13/ECDirectiva 95/13/CE sobre de etiquetado de secadorasDirektiv 95/13/EF om energimrk- ning af torre- tumblereRichtlinie 95/13/EG Waschetro ckner- etikett   Directive 95/13/CE relative a l'etiquetage des sechoirsDirettiva 95/13/CE sull'etiche ttatura delle asciuga- biancheriaRichtlijn 95/13/EG; etikettering droog- trommelsDirectiva 95/13/CE relativa a eriqueta- gem de secadoresKuivausru mpujen merkintOj a koskeva direktiivi 95/13/EYDirektiv om markning av torktumlare 95/13/EG
                           
    Note     CSETLVLTHUMTPLSKSL
    LabelFicheMail order                  
    Annex IAnnex IIAnnex III                  
      8   Doba suseniKuivatamise ajaline kestusZavesanas laiksDziovinimo trukmeSzaritasi idoKemm iddum biex tnixxefCzas suszeniaCas suseniaCas susenja
      116Odhadovana rocni spotreba ctyrclenne domacnosti obvykle pouzivajici susickuHinnanguline aastatarbivus neljaliikmelise s perekonnas, kus pesu kuivatatakse tavaliselt trummelkuivat isParedzamais enerijas un udens gada paterins cetru personu saimniecibai, kas parasti izmanto zavetajuTipiskas keturiu asmenu seimos suvartojamas energijos kiekis per metus, normaliai dziovinant dziovintuveA szaritogepet rendszeresen hasznaldo negyszemelyes haztartasra becsult evi fogyasztasIl-konsum stimat ghal familja ta' erba' persuni li normalment tnixxef permezz ta' magna li tnixxefSzacowane roczne zuzycie dla czteroosobowe go gospodarstwa domowego przy normalnym korzystaniu z suszarkiOdhadovana rocna spotreba pre stvor lennu domacnost', ktora bezne pouziva susickuOcenjena poraba na leto za stiriclansko gospodinjstvo, ki navadno uporablja susilni stroj
    VII12   S odvodem vzduchuVentileerivGaisa ventilacijaOru vedinamasLegfuvasosMiftuh ghall-arjaNapowietrzanaOdvetravanaOdzracevalni susilni stroj
    VII12   KondenzacniKondenseerivKondensacijaDregme kondensuojantisKondenzacionTikkondensaKondensacyjn aKondenzacnaKondenzacijski susilni stroj
    VIII136Hluk (dB(A) re 1 pW)Mura (dB(A) re 1 pW)Troksnis (dB(A) re 1 PW)Triuksmas (dB (A) apie 1 PW)Zaj (dB(A) 1 pW)Livell tal-hoss (dB(A) re 1 pW)Poziom halasu (dB(A) re 1 pW)Hlucnost' (dB(A) re 1 pW)Hrup (dB(A) re 1 pW)
          Dalsi udaje jsou v navodu k pouzitiKasutusjuhend sisaldab lisateavetSlkaka informacija noradita brosuraDaugiau informacijos ira gaminio apraseTovabbi informacio a termek ismertetobenAktar informazzjoni tinkiseb mill- manwal tal-prodottSzczegolowe informacje zawarte sa w instrukcji obstugiDalsie informacie su obsiahnute vo vyrobkovych katalagochOstali podatki so navedeni v prospektih
          Noma EN 61121Standard EN 61121Standarts EN 61121Lietuvos standartas LST EN 61121EN 61121 szabvanyL-istandard EN 61121Norma - EN 61121Norma EN 61121Standard EN 61121
          Smernice 95/13/ES pro oznacovani elektrickych susicek energetickymi stitkyTrummelkuiva tite margistamise Direktiiv 95/13/EUElektrisko zavesanas masinu markesanas Direktiva 95/13/EKElektrinio dziovintuvo etiketes direktyva 95/13/EBA 95/13/EK iranyelv alapjanId-Direttiva 95/13/KE relativa dwar ittikketti tal-magna tattnixxif ta' l-elettrikuDyrektywa 95/13/WE dotyczaca etykiet umieszczanych na suszarkachSmernica 95/13/ES o Stitkovani elektrickych susiciekDirektiva 95/13/ES o energijskih nalepkah za susilne stroje
  ------------