LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia."2. După articolul 6 se introduce un articol nou, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - La şedinţa de constituire a consiliilor locale şi judeţene, prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată."3. La articolul 9 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;".4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h^1) se aplică şi viceprimarului."5. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi h^1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă."6. La articolul 15 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;".7. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă."8. La articolul 41 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleşii locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. (4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege."  +  Articolul II (1) În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, aleşii locali care intră sub incidenţa art. 9 alin. (2) lit. h^1), alin. (2^1) şi art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt obligaţi, sub sancţiunea încetării mandatului, să îşi declare apartenenţa politică, prin declaraţie scrisă, pe propria răspundere, depusă la secretarul unităţii administrativ-teritoriale. (2) Secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti, este obligat să publice situaţia apartenenţei politice a aleşilor locali în monitorul oficial al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi pe site-ul Internet, în termen de 5 zile. (3) Dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. h^1), alin. (2^1) şi ale art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 intră în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 iunie 2006.Nr. 249.-------------