LEGE nr. 246 din 22 iunie 2006pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iunie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă articolul 8 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cea prevăzută la art. 8 lit. a). (2) Persoana prevăzută la alin. (1), care a dobândit calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, poate solicita oricând recunoaşterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de consilier juridic şi a practicării acesteia în România. (3) În vederea recunoaşterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să susţină, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc. (4) Ministerul Justiţiei va stabili conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului sau a stagiului prevăzut la alin. (3). (5) Persoana prevăzută la alin. (1), care exercită profesia de consilier juridic în România, poate desfăşura aceleaşi activităţi profesionale ca şi consilierul juridic român. (6) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 iunie 2006.Nr. 246.__________