HOTĂRÂRE nr. 735 din 7 iunie 2006privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv limitarea conţinutului total de compuşi organici volatili în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor pentru a preveni sau reduce poluarea aerului cauzată de formarea ozonului troposferic prin acţiunea compusilor organici volatili. (2) Prezenta hotărâre stabileşte specificaţiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor. (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor prevăzute în anexa nr. 1. (4) Prevederile prezentei hotărâri respecta măsurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, în scopul protejării sănătăţii umane şi a calităţii mediului.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) acoperire - orice amestec, inclusiv toţi solventii organici sau amestecuri care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, folosit pentru obţinerea unei pelicule cu efect decorativ, de protecţie sau alte efecte functionale asupra unei suprafeţe; b) autoritate competentă - Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase sau, după caz, autorităţile sau instituţiile responsabile conform prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre; c) compus organic - orice compus care conţine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, oxigen, sulf, fosfor, siliciu, azot sau un halogen, cu excepţia oxizilor de carbon, a carbonatilor şi a bicarbonatilor anorganici; d) compus organic volatil - orice compus organic având un punct de fierbere iniţial mai mic sau egal cu 250° C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa; e) conţinut de compuşi organici volatili - masa de compuşi organici volatili exprimată în grame/litru (g/l) în formula unui produs în starea sa gata pentru utilizare. Masa de compuşi organici volatili, într-un anumit produs dat, care reactioneaza chimic în timpul uscarii şi care formează parte a stratului de acoperire nu este considerată ca parte a conţinutului de compuşi organici volatili; f) introducerea pe piaţa - acţiunea de a face un produs disponibil terţilor, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau a utilizării. Importul pe teritoriul României înseamnă "introducerea pe piaţa" în sensul prevederilor prezentei hotărâri; g) pelicula de protecţie - un strat continuu rezultat din aplicarea uneia sau mai multor acoperiri pe o suprafaţa; h) preparat - amestec sau soluţie compusa din două sau mai multe substanţe; i) solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori preparate, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori care este utilizat ca agent de curatare pentru a dizolva impuritati, ca dizolvant, ca mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant sau conservant; j) strat de acoperire pe bază de apa - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustata cu ajutorul apei; k) strat de acoperire pe bază de solvent - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustata cu ajutorul unui solvent organic; l) substanţe - orice element chimic şi compusii săi, în stare naturala sau rezultaţi în urma unor procese industriale, sub forma solida, lichidă ori gazoasa.  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a produselor prevăzute în anexa nr. 1, care respecta valorile limita pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi prevederile art. 4. (2) Determinarea conformitatii conţinutului de compuşi organici volatili din produsele prevăzute la alin. (1) cu valorile limita prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează prin metodele analitice prevăzute în anexa nr. 3. (3) Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1, la care trebuie adaugati solventi sau alte componente care conţin solventi pentru a face produsul gata pentru utilizare, valorile limita prevăzute în anexa nr. 2 se aplică produsului gata pentru utilizare. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) -(3) produsele destinate utilizării exclusive în activităţile care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt efectuate într-o instalatie înregistrată sau autorizata potrivit prevederilor aceleiaşi hotărâri. (5) Pentru activităţile de restaurare şi întreţinere a clădirilor desemnate de autoritatea publică centrala pentru cultura şi culte ca având o valoare istorica şi culturală deosebită, precum şi pentru vehiculele istorice pentru care a fost emis un atestat de vehicul istoric de către Retromobil Club România, Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase acorda licenţe pentru vânzarea şi achiziţionarea, în cantităţi strict limitate, a produselor care nu respecta valorile limita pentru conţinutul de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2. (6) Pentru produsele care nu respecta cerinţele prevăzute la alin. (1) şi care sunt fabricate înainte de datele specificate în anexa nr. 2, respectiv 1 ianuarie 2007 şi 1 ianuarie 2010, se admite introducerea lor pe piaţa numai pentru o perioadă de cel mult 12 luni începând cu datele menţionate. (7) În cazul produselor în stare gata pentru utilizare care intra sub incidenţa prezentei hotărâri şi care respecta prevederile acesteia, autoritatea competentă nu interzice, nu restrictioneaza sau nu limitează introducerea lor pe piaţa.  +  Articolul 4La introducerea pe piaţa a produselor prevăzute în anexa nr. 1 se aplică o eticheta care indica: a) subcategoria produsului şi valorile limita relevante de compuşi organici volatili, măsurate în g/l, asa cum este prevăzut în anexa nr. 2; b) conţinutul maxim de compuşi organici volatili, în g/l, al produsului în starea gata pentru utilizare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea competenţa să asigure implementarea şi controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri este Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, autoritatea prevăzută la alin. (1) elaborează un program de monitorizare în scopul verificării conformitatii produselor prevăzute în anexa nr. 1, care se aproba printr-o decizie a conducătorului acestei autorităţi.  +  Articolul 6 (1) După data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea competentă raportează Comisiei Europene rezultatele programului de monitorizare pentru a prezenta conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri, precum şi categoriile şi cantităţile de produse licentiate, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), astfel: a) primele doua rapoarte se transmit doua 18 luni de la datele stabilite pentru conformitatea produselor care intra sub incidenţa prezentei hotărâri, cu valorile limita pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2; b) la fiecare 5 ani, după cel de-al doilea raport. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se realizează potrivit formatului stabilit de Comisia Europeană.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1)-(3) şi (6) şi ale art. 4 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 8Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 7, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile lit. a) a pct. 12 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.Prevederile prezentei hotărâri transpun Directiva 2004/42/CE a Consiliului şi Parlamentului European din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor şi modificarea Directivei 1999/13/CE din 11 martie 1999 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143/2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de stat  +  Anexa 1 Vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelorScop1. În sensul prezentei hotărâri, vopselele şi lacurile reprezintă acele produse, excluzând aerosolii, enumerate în subcategoriile de mai jos, care se aplică în straturi clădirilor, ornamentelor şi armaturilor acestora, precum şi structurilor asociate în scop decorativ, funcţional şi de protecţie.1.1. Subcategorii: a) acoperiri mate pentru pereţi interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicării pe pereţii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mic sau egal cu valoarea de 25 la 60°; b) acoperiri lucioase pentru pereţi interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicării pe pereţii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mare decât valoarea 25 la 60°; c) acoperiri pentru pereţii exteriori din substrat mineral - acoperiri destinate pentru aplicarea pe pereţii exteriori de zidărie, caramida sau ghips; d) vopsele de interior/exterior decorative sau de protecţie pentru lemn, metal sau plastic - produse de acoperire destinate decorarii şi protecţiei, în scopul producerii unei pelicule opace. Aceste acoperiri sunt destinate substraturilor de metal, lemn sau plastic. Aceasta subcategorie include acoperirile de baza şi intermediare; e) lacuri transparente şi lacuri color pentru decorarea lemnului pentru interior/exterior - acoperiri destinate decorarii, care produc pelicule transparente şi semitransparente pentru decorarea şi protecţia lemnului, metalului sau plasticului. Aceasta subcategorie include şi lacurile opace pentru lemn. Lacurile opace pentru lemn reprezintă acoperiri care produc pelicula opaca pentru decorarea şi protecţia lemnului împotriva deteriorării sub acţiunea intemperiilor, asa cum este definită în standardul român SR EN 927-1:2002, în cadrul categoriei semistabile; f) lacurile color pentru impregnarea lemnului - lacuri colorate care, în conformitate cu standardul român SR EN 927-1:2002, au o grosime mai mica de 5 f2æm. Determinarea grosimii peliculei se realizează prin metoda de încercare prevăzută în standardul ISO 2808:1997, metoda 5A; g) grunduri - acoperiri cu proprietăţi de etansare şi/sau proprietăţi de protecţie destinate pentru folosirea pe lemn, pereţi sau tavane; h) grunduri de impregnare - acoperiri destinate pentru a stabiliza substratul ori pentru a conferi proprietăţi hidrofobe şi/sau pentru a proteja lemnul împotriva mucegaiurilor; i) acoperiri performanţe monocomponente - acoperiri de performanţă bazate pe produse peliculogene. Acestea sunt destinate pentru aplicari care necesita performanţe speciale, cum ar fi grundul şi emailurile pentru mase plastice, grundurile pentru suprafeţe/substraturi feroase, grundurile pentru metale reactive cum ar fi zincul şi aluminiul, finisarile anticorozive, produsele de acoperire a pardoselilor, inclusiv pentru lemn sau ciment, acoperirile antigraffiti, acoperirile ignifuge şi acoperirile necesare conform standardelor de igiena pentru industria alimentara, pentru fabricarea băuturilor sau pentru serviciile de sănătate; j) acoperiri performanţe bicomponente - acoperiri cu aceeaşi folosire ca şi acoperirile performanţe - monocomponente, dar cu un al doilea component (de exemplu, amine tertiare) adăugat înainte de aplicare; k) acoperiri multicolore - acoperiri destinate pentru a da efect multicolor sau în doua tonuri, direct din prima aplicare; l) acoperiri cu efect decorativ - acoperiri destinate sa dea efecte estetice speciale asupra substraturilor special preparate, prevopsite sau cu vopsea intermediara şi apoi prelucrate cu diferite unelte, în perioada de uscare.2. În sensul prezentei hotărâri, produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor reprezintă produsele enumerate în subcategoriile de mai jos, care se utilizează pentru acoperirea suprafeţelor vehiculelor rutiere definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei părţi a acestora, acoperire efectuată ca parte a procesului de reparare a vehiculelor, conservare sau decorare realizată în afară instalaţiilor de producţie.2.1. Subcategorii:2.1.1. produse pentru pregătirea şi curatarea suprafeţelor - produse destinate sa înlăture vechile acoperiri şi rugina, prin procedee mecanice sau chimice, pentru a pregati suprafaţa pentru noi acoperiri: a) produsele pentru pregătire includ produse destinate pentru curatarea pistoalelor de vopsit şi a altor echipamente, decapanti pelicula, degresanti (inclusiv antistaticele folosite pentru masele plastice), precum şi produsele care inlatura produsele siliconice; b) produs de precuratare - un produs de curatare destinat pentru a inlatura contaminarea suprafeţei în timpul pregătirii şi în cursul aplicării produselor de acoperire;2.1.2. chit/mastic - compuşi puternic sarjati, destinaţi pentru acoperirea imperfectiunilor adânci din suprafaţa, înainte de aplicarea vopselei intermediare;2.1.3. grund - orice acoperire care este destinată pentru a fi aplicată pe metal, pe finisarile existente pentru a asigura protecţie împotriva coroziunii, înainte de aplicarea grundului de suprafaţa: a) vopsea intermediara - o acoperire destinată pentru aplicarea imediata, înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, cu scopul de a oferi rezistenta la coroziune, pentru a asigura ca stratul de acoperire superior adera la suprafaţa şi pentru a asigura o finisare uniforma a suprafeţei prin umplerea imperfectiunilor minore ale acesteia; b) grund de metal de uz general - o acoperire destinată aplicării ca grund, cum ar fi: promotorii de aderenta, etansantii, vopselele intermediare, grundurile pentru mase plastice, chiturile de stropit de tip umed, vopselele intermediare fără slefuire şi vopselele intermediare tip aerosol; c) grunduri reactive - acoperiri care conţin cel puţin 0,5% din greutate acid fosforic, destinate aplicării direct pe suprafaţa metalului pentru a-i conferi aderenta şi rezistenta la coroziune; acoperiri folosite ca grunduri sudurabile; decapanti pentru suprafeţe galvanizate sau de zinc;2.1.4. email - orice acoperire pigmentata/colorata care este destinată să fie aplicată ca mono- sau multistrat pentru a asigura luciu şi durabilitate. Include toate produsele cum ar fi emailurile de baza şi lacurile adecvate: a) emailuri de baza - acoperiri pigmentate destinate să asigure culoare şi orice alt efect optic dorit, dar nu şi stralucirea sau rezistenta suprafeţei acoperite; b) lacuri transparente - o acoperire transparenta destinată să asigure stralucirea şi rezistenta finala a sistemului de acoperire;2.1.5. finisaje speciale - acoperiri destinate aplicării ca emailuri care conferă proprietăţi speciale, cum ar fi efecte metalice sau sidefate, monostrat, acoperiri transparente sau colorate de înaltă performanta (de exemplu, acoperiri antizgariere şi lacuri pe bază de polimeri florurati), emailuri de baza reflectorizante, finisari texturate (de exemplu, efect lovitura de ciocan), antialunecare, produse de antifonare, acoperiri antigravionaj, finisari interioare, aerosoli.  +  Anexa 2 VALORI LIMITA MAXIMEale conţinutului de compuşi organici volatili pentruvopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelorA. Valorile limita maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru vopsele şi lacuri┌───┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐│ │ Subcategoria produsului │ Tip │ Faza I │ Faza II ││ │ │ │ (g/l) (*) │ (g/l) (*) ││ │ │ │ (de la data │(de la data ││ │ │ │de 1.01.2007)│de 1.01.2010)│├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ a │Acoperiri mate pentru pereţi │ │ │ ││ │interiori şi tavane (luciu < 25 │ SBA(**)│ 75 │ 30 ││ │la 60°) │ SBS(***)│ 400 │ 30 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ b │Acoperiri lucioase pentru pereţi │ │ │ ││ │interiori şi tavane (luciu > 25 │ SBA │ 150 │ 100 ││ │la 60°) │ SBS │ 400 │ 100 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ c │Acoperiri pentru pereţi exteriori │ SBA │ 75 │ 40 ││ │pe substrat mineral │ SBS │ 450 │ 430 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ d │Vopsele de interior/exterior │ │ │ ││ │pentru decorare, pentru lemn, │ SBA │ 150 │ 130 ││ │metal │ SBS │ 400 │ 300 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ e │Lacuri pentru lemn şi lacuri │ │ │ ││ │pentru interioare/exterioare │ SBA │ 150 │ 130 ││ │incluzând lacuri opace pentru lemn │ SBS │ 500 │ 400 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ f │Lacuri color de interior/exterior │ SBA │ 150 │ 130 ││ │pentru lemn │ SBS │ 700 │ 700 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ g │Grunduri │ SBA │ 50 │ 30 ││ │ │ SBS │ 450 │ 350 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ h │Grunduri de impregnare │ SBA │ 50 │ 30 ││ │ │ SBS │ 750 │ 750 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ i │Acoperiri performanţe - │ SBA │ 140 │ 140 ││ │monocomponente │ SBS │ 600 │ 500 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ j │Acoperiri performanţe reactive- │ │ │ ││ │bicomponente cu destinaţie specială│ SBA │ 140 │ 140 ││ │(de ex. pentru pardoseli) │ SBS │ 550 │ 500 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ k │Acoperiri multicolore │ SBA │ 150 │ 100 ││ │ │ SBS │ 400 │ 100 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ l │Acoperiri cu efect decorativ │ SBA │ 300 │ 200 ││ │ │ SBS │ 500 │ 200 │├───┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┤│ (*) g/l produs gata pentru utilizare ││ (**) strat de acoperire pe bază de apa ││ (***) strat de acoperire pe bază de solvent │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Valorile limita maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor
  Subcategoria produsului Acoperiri COV g/l (*) (de la data de 1.01.2007)
  a pentru pregătire şi curatare pentru pregătire pentru pre- curatare 850 200
  b chit toate tipurile 250
  c grund strat de suprafaţa/material de umplere şi grund de metal grund pe bază de apa 540 780
  d email toate tipurile 420
  e finisaje speciale toate tipurile 840
  --------(*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conţinut de apa al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.
   +  Anexa 3 METODE ANALITICEpentru determinarea conformitatii cu valorilelimita ale conţinutului de compuşi organici volatili
  Parametrul Unitatea de măsura Încercare
  Metoda Data publicării
  Conţinut de compuşi organici volatili g/l EN ISO 11890-2 2002
  Conţinut de compuşi organici volatili când sunt prezenţi diluanti reactivi g/l ASTMD 2369 2003
  ---------