HOTĂRÎRE Nr. 759 din 25 septembrie 1995pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 6 octombrie 1995    În temeiul art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Organizare  +  Articolul 1Sunt obligate la plata impozitului pe profit asocierile dintre persoane fizice române şi persoane juridice române care nu dau naştere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate, atât în România, cît şi în străinătate, denumite contribuabili. În acest caz, impozitul datorat se calculează, se retine şi se vărsa de către persoana juridică.  +  Articolul 2Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit Trezoreria statului pentru operaţiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, instituţiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, dacă legea nu prevede altfel.  +  Articolul 3Contribuabilii avizaţi şi atestaţi de Ministerul Finanţelor în condiţiile legii, care obţin venituri şi în domeniul jocurilor de noroc, precum şi cei care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte şi a cluburilor de noapte, plătesc o cota adiţională de impozit de 22% asupra părţii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor realizate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor.  +  Articolul 4Prin agricultura se înţelege activitatea desfăşurată în domeniul culturii vegetale, creşterii animalelor pentru prasila, producţie, reproducţie, selecţie şi în piscicultura, din care se obţin materii prime, cu sau fără prelucrarea ulterioară a acestora pe capacităţi proprii.Face excepţie de la alineatul precedent cultura florilor, a plantelor ornamentale şi a tutunului.  +  Articolul 5Contribuabilii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 se grupează, din punct de vedere fiscal, în contribuabili mici şi contribuabili mari.  +  Articolul 6Contribuabilii prevăzuţi la art. 1 din prezenta hotărâre sunt consideraţi contribuabili mici.  +  Capitolul 2 Tehnica de calcul  +  Articolul 7Elementele patrimoniale din bilanţul de la sfârşitul anului, care se actualizează la inflaţie, se dimensioneaza în funcţie de soldul acestora de la începutul anului şi de modificările, intrările, respectiv ieşirile, care au loc în cursul anului fiscal.  +  Articolul 8 (1) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admit deduceri sunt: a) impozitul pe profit datorat, precum şi impozitul pe venit realizat din străinătate, menţionat la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994; b) amortizarea peste limitele prevăzute de ordonanţa sus-menţionată; c) amenzile sau penalităţile datorate către autorităţile române sau străine; d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distracţii şi altele asemenea, care depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuală pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate; e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor şi a provizioanelor peste limita legală, cu excepţia celor create de bănci în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, a rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare create conform prevederilor legale în materie, precum şi a fondului de rezerva, în limita a 5% din profitul contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social; f) sumele care depăşesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale. (2) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile în limita cotei prevăzute în Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea. (3) Suma maxima a cheltuielilor cu dobinzile, care poate fi dedusă de către contribuabili, este o sumă egala cu suma veniturilor din dobinzi, plus 20% din alte venituri ale acestora pentru anul fiscal curent.Cheltuielile cu dobinzile rămase nedeductibile se repartizează în anul următor, dacă sunt deductibile în conformitate cu alineatul precedent.Prevederile alin. (3) nu se aplică societăţilor bancare şi instituţiilor financiare organizate potrivit legii.Dobinzile aferente creditelor externe şi interne garantate de stat sau de o instituţie financiară abilitata prin lege sa acorde garanţii în numele şi în contul statului, inclusiv cele aferente creditelor acordate în baza Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.  +  Articolul 9Contribuabilii care au în componenta unităţi fără personalitate juridică determina limitele cheltuielilor deductibile la nivelul unităţii cu personalitate juridică.  +  Articolul 10Amortizarea pentru fiecare grupa se calculează prin aplicarea cotei de amortizare, menţionată la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, asupra soldului grupei de la sfârşitul anului fiscal.  +  Articolul 11Deducerea amortizarii se determina, potrivit normelor legale, pentru fiecare grupa.  +  Articolul 12Când valoarea mijloacelor fixe înstrăinate în timpul anului fiscal este mai mare decît soldul grupei la sfârşitul anului fiscal, surplusul rezultat se include în venituri şi soldul grupei este zero.  +  Articolul 13Dacă soldul grupei la sfârşitul anului fiscal, după deducerea amortizarii aferente acestei perioade, este mai mic de 200.000 lei, se deduce întreaga suma a soldului.  +  Articolul 14Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii sunt deductibile la calculul profitului impozabil, atât la contribuabilii mari, cît şi la contribuabilii mici.  +  Articolul 15Contribuabilii definiţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 datorează impozit pentru activităţile desfăşurate în România.  +  Articolul 16Impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent înseamnă suma obligaţiei fiscale din acel an, fără a lua în calcul deducerile pentru plăţile în avans ale impozitului care s-au efectuat în acel an, diminuat cu suma creditului fiscal extern aferent anului fiscal respectiv.Dacă nivelul lunar al plăţii în avans, determinat potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, este mai mare decît impozitul pe profit aferent lunii, calculat prin aplicarea cotei de impozit la profitul lunar înregistrat în evidenţa contabilă, se va efectua plata în avans la nivelul impozitului calculat conform acestui alineat, fără ca aceasta să se actualizeze la inflaţie. Nivelul plăţii în avans astfel determinat se comunică organelor fiscale în evidenta cărora se afla contribuabilul până la data stabilită de efectuare a plăţii. Comunicarea se efectuează şi în cazul în care contribuabilul înregistrează pierderi.Nivelul calculat al plăţii lunare în avans se diminuează cu suma aferentă reducerii prevăzute la art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează.  +  Articolul 17În cazul în care un contribuabil este parte la o tranzacţie cu o persoană fizica sau juridică sau cu o entitate fără personalitate juridică, care participa sub orice formă la conducerea, controlul sau capitalul contribuabilului, sau dacă aceştia sunt controlati în comun, valoarea care va fi recunoscută de către autoritatea fiscală este valoarea de piaţa a tranzacţiei.În acelaşi mod se procedează şi atunci când contribuabilul sau cealaltă persoana ori entitate sunt asociaţi, respectiv acţionari în comun şi nu deţin controlul, asa cum este prevăzut mai sus.  +  Capitolul 3 Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente  +  Articolul 18Venitul este aferent unei activităţi desfăşurate în România, dacă este: a) atribuibil unui sediu permanent din România al unei persoane juridice sau fizice nerezidente; b) plătit persoanelor juridice sau fizice nerezidente, pentru serviciile prestate în România; c) obţinut din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România, inclusiv închirierea în scopul utilizării unei asemenea proprietăţi şi câştigul obţinut prin înstrăinarea unui drept asupra unei astfel de proprietăţi; d) plătit ca urmare a exploatării resurselor naturale localizate în România, inclusiv câştigul obţinut din vânzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale; e) obţinut din înstrăinarea unui drept de proprietate; f) obţinut din înstrăinarea de către un rezident român, persoana juridică, a unei proprietăţi situate în străinătate, alta decît activele aferente desfăşurării unei activităţi în afară teritoriului României; g) obţinut din dobinda, în cazul în care: datoria este garantată cu proprietăţi imobiliare situate în România; debitorul este o persoană juridică sau fizica rezidenţă în România; creditul se referă la o afacere desfăşurată în România.  +  Articolul 19Orice alt venit care nu este menţionat la art. 18 din prezenta hotărâre este venit realizat pe teritoriul României, dacă este plătit de un rezident român, de sau prin intermediul unui sediu permanent în România.  +  Articolul 20Prin rezident se înţelege o persoană juridică română sau orice persoană fizica domiciliata în România sau care este prezenta în România pentru o perioadă sau perioade care depăşesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începând sau sfîrşind în anul calendaristic vizat, precum şi o entitate descrisă în art. 1 din prezenta hotărâre.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 21Termenul de soluţionare a cererii de revizuire a impunerii făcute de organul fiscal, înregistrată la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, precum şi a contestaţiilor înregistrate la Ministerul Finanţelor, începe să curgă de la data la care contribuabilul a depus documentaţia, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor pentru soluţionarea cauzei conform legii.  +  Articolul 22Contestaţiile aflate pe rol la organele administrative şi judiciare se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 23Procedura fiscală care se aplică este cea prevăzută pentru impozitul pe profit, reglementată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994.  +  Articolul 24Contribuabilii mari, asa cum sunt definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, care, începând cu data de 1 ianuarie 1995 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au înregistrat pierderi în evidenţa contabilă, nu mai au obligaţia de a efectua, în perioada sus-menţionată, plati lunare în avans în contul impozitului pe profit.  +  Articolul 25Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu profiturile aferente lunii în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 26Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat------------------