LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006a serviciului de iluminat public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 15 iunie 2006



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic şi instituţional unitar privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciului de iluminat public în comune, oraşe şi municipii. (2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public. (3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.  +  Articolul 2 (1) Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi functional, alcătuit din constructii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public. (2) În înţelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalaţii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. (3) În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părţile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. (2). (4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizand elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia elementelor care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta lege.  +  Articolul 3Termenii utilizati în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmeaza: a) autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.; b) dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi către exterior; c) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanţa publică sau culturala pentru comunitatea locala; d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, targurilor şi altora asemenea; e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor şi altor evenimente festive; f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal; g) iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera; h) licenta - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cat şi pentru distributia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; k) sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere şi de protecţie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominala până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producători către instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica; l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalaţii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.  +  Articolul 4 (1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public este parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, apartin proprietăţii publice a acestora şi se evidentiaza şi se inventariaza în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În situaţia în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art. 2 alin. (4), autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. (3) Contractul prevăzut la alin. (2) se incheie în baza contractului-cadru emis prin ordin comun al presedintilor A.N.R.E. şi A.N.R.S.C. (4) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale vor sa dezvolte serviciul de iluminat public utilizand infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice existent, proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice este obligat sa accepte utilizarea solicitata, în conformitate cu prevederile contractului-cadru. (5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), refuzul proprietarilor sistemului de distribuţie a energiei electrice de a incheia contractul prevăzut la alin. (2) obliga operatorul de distribuţie a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronuntarea unei hotărâri judecătorești definitive. (6) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (7) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 5Serviciul de iluminat public se organizeaza şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 6Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunitatilor locale, şi anume: a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vietii; b) cresterea gradului de securitate individuala şi colectiva în cadrul comunitatilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localitatilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase; d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localitatilor; e) functionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului.  +  Articolul 7 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunitatilor locale, în intregul lor, indicatorii de performanţă aprobati prin hotărâri ale consiliilor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitara sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului şi se aproba în baza unui studiu de specialitate care va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de starea tehnica şi de eficienta sistemului de iluminat public existent.  +  Capitolul II Autorităţi şi competente  +  Articolul 8 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economica şi manageriala, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.  +  Articolul 9 (1) Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii intră în competenţa exclusiva a consiliilor locale, a asociaţiilor de dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Strategiile şi reglementarile menţionate la alin. (1) au la baza Strategia naţionala privind serviciile comunitare de utilitati publice şi ţin cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de reglementarile specifice domeniului, emise de autorităţile de reglementare competente. (3) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari; b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene; c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internationala de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de Comitetul Naţional Roman de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.; d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public; e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios; f) promovarea investitiilor, în scopul modernizarii şi extinderii sistemelor de iluminat public; g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitatilor de confort şi securitate, individuala şi colectiva, prevăzute de normele în vigoare; h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţa publică şi/sau culturala şi marcarii prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase; i) promovarea de solutii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat; k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetatenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces; l) promovarea formelor de gestiune delegata; m) promovarea metodelor moderne de management; n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza în domeniu.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor şi responsabilitatilor ce le revin în domeniul administrarii şi gestionarii serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale adopta hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat public existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi retele de iluminat public; b) coordonarea proiectarii şi executiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora intr-o conceptie unitara şi corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a investitiilor, precum şi solutia optima din punct de vedere tehnico-economic; d) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum şi încredinţarea exploatarii bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localitatilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale; e) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii şi modernizari ale sistemelor de iluminat public; f) elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului şi a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C.; g) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementarilor în vigoare; h) rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciului pentru incalcarea repetata a clauzelor acestora şi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă a serviciului.  +  Articolul 11În raport cu comunitatile locale pe care le reprezinta, autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele responsabilităţii: a) sa aduca la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispozitiile având ca obiect serviciul de iluminat public; b) sa stabileasca şi sa aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public numai după ce, în prealabil, au fost supuşi dezbaterii publice; c) sa elaboreze şi sa aprobe strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabila a cetatenilor; d) sa informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat public, la masurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcţionarii acestuia, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finantarea investitiilor necesare; e) sa rezolve sesizarile cu privire la deficientele aparute în prestarea serviciului de iluminat public.  +  Articolul 12 (1) În raport cu operatorii, autorităţile administraţiei publice locale au, pe lângă drepturile prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi urmatoarele drepturi: a) să aplice clauzele sanctionatorii, în cazul în care operatorul nu respecta prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acestea; b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor de iluminat public, pe lângă oblibaţiile prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi urmatoarele obligaţii; a) să asigure şi să respecte independenta manageriala a operatorului faţă de orice ingerinte ale autorităţilor şi instituţiilor publice; b) să asigure menţinerea echilibrului contractual, stabilit prin contractul prin care se deleaga gestiunea; c) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precadere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului.  +  Articolul 13Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, date în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea infiintarii, realizării şi exploatarii în interes comun a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea de reglementare competenţa pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C., îşi exercită competentele şi atribuţiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de toţi operatorii, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, tara de origine sau modalitatea de gestiune adoptata. (2) A.N.R.S.C., în colaborare cu C.N.R.I., va realiza şi va dezvolta un sistem informational ce va permite colectarea, monitorizarea şi compararea continua a fiecarui indicator de performanţă specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în domeniu. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informatie de interes public deţinută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de iluminat public.  +  Capitolul III Organizarea şi functionarea serviciului de iluminat public  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciului de iluminat public  +  Articolul 16 (1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin urmatoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune delegata. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz.  +  Articolul 17 (1) Indiferent de forma de gestiune adoptata, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea şi a controla, după caz: a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.; b) modul de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de acestia; c) calitatea şi eficienta serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliti conform legii; d) modul de administrare, de exploatare, de conservare şi de mentinere în functiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public. (2) Activităţile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptata, se organizeaza şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al serviciului de iluminat public şi ale caietului de sarcini, elaborate şi aprobate de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, în baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public şi a caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.  +  Articolul 18 (1) Gestiunea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau al asociaţiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea şi functionarea infrastructurii aferente, se organizeaza astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanta prevăzute de normativele specifice domeniului şi ţinând seama de urmatoarele: a) marimea, gradul de dezvoltare şi particularitatile economico-sociale ale localitatilor; b) starea sistemului de iluminat public existent; c) posibilitatile locale de finanţare a exploatarii, intretinerii şi dezvoltării serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. (2) Propunerile de indicatori de performanţă a serviciului de iluminat public, elaborate în conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultari şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta solutia optima pentru comunitate. (3) Consiliile locale, asociaţiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba indicatorii de performanţă, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal. (4) Regulamentele proprii ale serviciului şi caietele de sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc cel puţin urmatoarele: a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; b) indicatorii de performanţă a serviciului; c) condiţiile tehnice; d) infrastructura aferenta serviciului; e) raporturile operator-utilizator.  +  Secţiunea a 2-a Gestiunea directa  +  Articolul 19 (1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitatile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionarii serviciului de iluminat public. (2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006. (3) Operatorii menţionaţi la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptata de autorităţile administraţiei publice locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente şi în baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. (4) Disponibilitatile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate cofinantarii unor obiective de investitii specifice se administreaza şi se utilizeaza potrivit acordurilor de finanţare incheiate. Prin derogare de la dispozitiile legislaţiei privind finanţele publice locale, excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care gestioneaza şi exploateaza un serviciu de iluminat public, rămase la finele exercitiului bugetar, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.  +  Secţiunea a 3-a Gestiunea delegata  +  Articolul 20 (1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, transfera, în baza unui contract prin care se deleaga gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilitatile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. (2) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegata sunt definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006. (3) Operatorii menţionaţi la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licentei eliberate de autoritatea competentă. (4) Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conţinutul şi anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 şi corespunzător legislaţiei aplicabile fiecarei modalităţi de delegare a gestiunii serviciului, în functie de regimul juridic ce urmeaza a fi adoptat pentru delegarea gestiunii.  +  Articolul 21 (1) În procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum şi drepturile şi competentele precizate la art. 17 alin. (1). (2) Activităţile de monitorizare şi control privind modul de respectare de către operatori a condiţiilor de emitere şi mentinere a licentelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanţă stabiliti în contractele de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 22 (1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activităţile de operare propriu-zisa - gestionare, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregatire, finanţare şi realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public. (2) Pe durata derularii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se concesioneaza operatorului caruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii. (3) Până la finalizarea transferului prevăzut la art. 43, în situaţia în care infrastructura necesară prestarii serviciului de iluminat public sau părţi componente ale acesteia nu sunt proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administraţiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile şi oblibaţiile ce deriva din contractele incheiate conform prevederilor art. 4 alin. (2)-(5); autoritatea administraţiei publice locale va notifica operatorului de distribuţie a energiei electrice intentia de cesionare cu cel puţin 10 zile înainte de incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului. (4) Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizeaza şi se deruleaza potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi şi în conformitate cu legislatia specifică fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii. (5) Documentaţia de delegare a gestiunii, cuprinzand caietele de sarcini, criteriile de selecţie şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor, se elaboreaza de autorităţile administraţiei publice locale, în baza prevederilor legislaţiei aplicabile fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii. (6) Existenta garantiilor profesionale şi financiare ale operatorului, precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedură de atribuire a unei delegari de gestiune în aceleasi condiţii ca şi societăţile existente. (7) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaza de plin drept, în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c), precum şi în cazul retragerii licentei de operare. Părţile pot sa prevada în contracte şi alte clauze de reziliere.  +  Articolul 23 (1) În vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, vor întocmi şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, precum şi documentaţia prevăzută la art. 22 alin. (5). (2) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii. (3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 24 (1) Atribuirea şi incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aproba prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz. (2) Sub rezerva contractelor în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare decat durata necesară amortizarii investitiilor, fără a depăşi 49 de ani. Aceasta durata poate fi prelungita numai în urmatoarele cazuri: a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani; b) în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate în termenul ramas până la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale. (3) Prelungirea va fi decisa, în condiţiile alin. (2), de către consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitara, după caz.  +  Capitolul IV Operatorii şi utilizatorii  +  Secţiunea 1 Operatorii serviciului de iluminat public  +  Articolul 25 (1) Serviciul de iluminat public se gestioneaza şi se exploateaza prin intermediul unor prestatori licentiati, denumiti în continuare operatori. (2) Licentierea operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege şi de legislatia secundara emisa în aplicarea dispoziţiilor acesteia.  +  Articolul 26 (1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară activitatea în baza licentei eliberate în condiţiile legii de A.N.R.S.C. (2) Operatorii serviciului de iluminat public beneficiaza de aceleasi drepturi şi obligaţii în raport cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului, modalitatea de gestiune adoptata sau tara de origine din Uniunea Europeana. (3) Operatorii din tarile Uniunii Europene care deţin licente în tarile de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleasi drepturi şi obligaţii ca şi operatorii autohtoni, pe toata durata de valabilitate a licentelor.  +  Articolul 27 (1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public subordonati autorităţilor administraţiei publice locale, având statut de societăţi comerciale cu capital social aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizati, în condiţiile legii, cu condiţia pastrarii obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizarii. (2) Hotărârea de privatizare şi alegerea metodei de privatizare apartin consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei de dezvoltare comunitara, după caz, în functie de subordonarea operatorului.  +  Articolul 28 (1) Operatorii licentiati sa presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piaţa serviciilor comunitare de utilitati publice. (2) Operatorul care presteaza mai multe tipuri de servicii, în una sau mai multe localităţi, are obligaţia sa tina evidente şi contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.  +  Articolul 29 (1) Drepturile şi oblibaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad în regulamentul serviciului şi în: a) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate. (2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmeaza: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public; b) servitute de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat public; c) dreptul de acces la utilitatile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. (3) În scopul prestarii serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpara, în condiţiile legii, energia electrica necesară.  +  Articolul 30 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligaţii: a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economica; b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public; c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz; d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public, stabiliti de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz; e) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciului de iluminat public; f) sa puna în aplicare metode performante de management, care să conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrari sau de bunuri; g) să asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati. (2) Penalitatile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Utilizatorii şi beneficiarii serviciului de iluminat public  +  Articolul 31 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale, fie asociaţiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente. (3) Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului şi a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 32 (1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. (2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor trebuie să conţină prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului, şi anume: a) accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public; b) dreptul oricărui locuitor şi al oricarei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectarii regulamentelor specifice; c) obligaţia consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara, după caz, a A.N.R.S.C. şi a operatorilor de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.  +  Articolul 33 (1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public şi de a-şi achita oblibaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. (2) Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel mai tarziu până la data de 15 a lunii urmatoare celei în care a fost efectuata prestatia. Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligati sa achite sumele reprezentand contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate, în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii acestora; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii. (3) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalităţi de intarziere, în condiţiile art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006.  +  Capitolul V Finantarea serviciului de iluminat public  +  Articolul 34 (1) În vederea asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare comunitara, au responsabilitatea planificarii şi urmaririi lucrărilor de investitii necesare asigurarii funcţionarii sistemului în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investitii bazate pe planificarea multianuala a investitiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementarile legale. (2) Cuantumul şi regimul taxelor speciale necesare asigurarii finantarii serviciului de iluminat public se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: a) sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului; b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliti de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; d) să asigure întreţinerea şi exploatarea eficienta a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public; e) sa încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.  +  Articolul 35 (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare şi de exploatare a serviciului de iluminat public se asigura din veniturile proprii ale operatorilor. (2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din: a) alocatii bugetare, în cazul gestiunii directe; b) incasarea de la autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciului prestat, în cazul gestiunii delegate. (3) Sumele necesare finantarii funcţionarii şi exploatarii serviciului de iluminat public se prevad în bugetele locale şi se aproba odata cu acestea, prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz. (4) Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea şi exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz, potrivit legii. (5) Sursele de finanţare a lucrărilor de investitii se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006. (6) Hotărârile de dare în administrare, respectiv contractele de delegare a gestiunii, vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveste finantarea şi realizarea investitiilor. (7) Bunurile rezultate din investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public, care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor, rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la incheierea acestuia nu s-a convenit altfel şi dacă, conform legii, nu fac parte din categoria bunurilor publice; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartitie a bunurilor realizate la încetarea contractului. (8) În scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea, extinderea sau reabilitarea sistemului de iluminat public, precum şi pentru eficientizarea serviciului de iluminat public, operatorul va putea constitui garantii asupra dreptului de a exploata bunurile publice existente sau nou-create, cu aprobarea titularului dreptului de proprietate.  +  Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 36 (1) Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliti în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau în hotărârea de dare în administrare, prin: a) aplicarea unor penalizari corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizarile vor fi precizate în contractul de delegare a gestiunii, în hotărârea de dare în administrare sau în regulamentul serviciului, după caz; b) solicitarea adresata autorităţii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula licentele de operare; c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la incheierea acestuia, se constata incalcarea repetata a obligaţiilor contractuale.  +  Articolul 37 (1) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii; b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale; c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenta de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenta de operare. (2) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) neurmarirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului; b) incalcarea oricarei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementarilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sanctiune specifică. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanti împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai presedintilor A.N.R.S.C. şi A.N.R.E., de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de persoanele imputernicite de acestia, conform competentelor acestora.  +  Articolul 38Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28.  +  Articolul 39Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitara vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte, decat cele prevăzute la art. 37 alin. (1) şi (2), care constituie contraventii în domeniul serviciului de iluminat public.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 40 (1) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. va elabora regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru ale serviciului de iluminat public, care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia. (2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. şi A.N.R.E. vor elabora contractul-cadru prevăzut la art. 4 alin. (3), aprobat prin ordin comun al presedintilor celor două autorităţi.  +  Articolul 41 (1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public, valabil incheiate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale. (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili forma de gestiune a serviciului de iluminat public, conform prevederilor art. 16 alin. (2). (3) Până la atribuirea sau darea în administrare a serviciului de iluminat public, după caz, operatorii de distribuţie a energiei electrice care presteaza în prezent serviciul de iluminat public vor asigura continuitatea acestuia, cu recuperarea costurilor aferente, în baza unui contract incheiat cu autorităţile administraţiei publice locale prin negociere directa, cu avizul A.N.R.E.  +  Articolul 42În cazul reorganizarii ori lichidarii judiciare a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi de desemnare a unui nou operator, conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 43În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justa despăgubire, autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora.  +  Articolul 44Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 51/2006.  +  Articolul 45Masurile de natura ajutorului de stat se notifica potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi se acordă numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în condiţiile indeplinirii criteriilor prevăzute în legislatia secundara privind ajutorul de stat.  +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.  +  Articolul 47La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi functionarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 475/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 iunie 2006.Nr. 230.----