ORDIN nr. 909 din 5 iunie 2006privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 577 din 26 mai 2006
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 909 din 5 iunie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 8 iunie 2006    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 368 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,ministrul sănătăţii publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun, persoanele juridice care produc ori importă băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile, compartimentele şi instituţiile publice subordonate Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Finanţelor Publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu  +  Anexa NORMEde aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii1. Contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se suportă de persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun şi băuturi alcoolice, după cum urmează: a) produse din tutun:    1. pentru ţigarete - cu suma de 10 euro/1.000 ţigarete;    2. pentru ţigări şi - cu suma de 10 euro/1.000 bucăţi;       ţigări de foi    3. pentru tutun - cu suma de 13 euro/kg;       destinat fumatului b) pentru băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate - altele decât bere şi vinuri -, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie cu suma de 200 euro pe hectolitru alcool pur sau 2 euro pe fiecare litru alcool pur.2. (1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se deduc din accizele datorate de către persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun şi băuturi alcoolice - altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, după cum urmează: a) pentru produsele din tutun din producţia internă, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din suma reprezentând valoarea accizelor aferente livrărilor de astfel de produse; b) pentru băuturile alcoolice din producţia internă, marcate cu banderole achiziţionate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare cantităţii de banderole înscrise în notele de comandă, determinată pe baza nivelului prevăzut de această ordonanţă de urgenţă; c) pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun din import, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare marcajelor din notele de comandă aprobate, fără a se efectua plata acesteia la data aprobării notei de comandă. Contribuţia se va plăti în contul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi aferentă livrărilor de astfel de produse efectuate pe piaţa internă. (2) Pentru băuturile alcoolice din producţia internă, livrate începând cu luna mai 2006, marcate cu banderole achiziţionate la o dată anterioară acestei luni, pentru care acciza a fost plătită anticipat la momentul achiziţionării banderolelor, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate nu se deduce din această acciză. În acest caz, valoarea contribuţiei va fi înscrisă distinct în facturile aferente livrărilor respective, determinată pe baza cursului de schimb valutar utilizat la calculul accizelor, aceasta fiind şi suma care se va vira în contul Ministerului Sănătăţii Publice. (3) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din tutun ce urmează a fi importate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, pentru care marcajele au fost aprobate înainte de această dată, contribuţia nu se deduce din valoarea accizelor calculate la momentul aprobării notelor de comandă. Contribuţia aferentă importurilor respective se va plăti în contul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi aferentă livrărilor de astfel de produse efectuate pe piaţa internă. (4) Valoarea în lei a contribuţiilor se determină la data plăţii acestora prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, din care s-au dedus aceste contribuţii. (5) Sumele reprezentând contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se declară de către plătitori, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor. (6) Sumele reprezentând contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se virează de către plătitori producători sau importatori ai produselor supuse acestui regim -, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor, la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază îşi au domiciliul fiscal, astfel:- în contul 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc produse din tutun;- în contul 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă produse din tutun;- în contul 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc băuturi alcoolice - altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- în contul 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă băuturi alcoolice - altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- în contul 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor, conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006" - contribuţiile datorate începând cu data de 1 ianuarie 2007 conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice, după deducerea taxei pe valoarea adăugată. (7) Plătitorii contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate vor evidenţia distinct valoarea acestei contribuţii în facturile aferente livrărilor de băuturi alcoolice şi produse din tutun pe piaţa internă.3. (1) Declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, precum şi reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind declararea şi colectarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţiile datorate se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se realizează de organele fiscale potrivit competenţelor legale. (2) În realizarea atribuţiilor de mai sus, Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile fiscale teritoriale, organizează evidenţa pe plătitori, persoane juridice, respectiv evidenţa centralizată pe categorii de venituri, evidenţă care trebuie să ofere informaţiile necesare organizării şi conducerii evidenţei contabile sintetice şi analitice a creanţelor bugetului de stat.4. (1) Administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia ca până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia să transmită la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti informaţiile privind evidenţa centralizată, pe categorii de venituri. (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit unităţilor teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia informaţiile privind evidenţa centralizată, pe categorii de venituri.5. (1) Ministerul Sănătăţii Publice, prin unităţile sale teritoriale, organizează şi conduce contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate aferente bugetului pe care îl administrează potrivit legii. (2) În scopul raportării prin conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de mai sus, contabilitatea sintetică şi analitică se organizează astfel: a) contabilitatea sintetică a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se conduce potrivit Planului de conturi general pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) contabilitatea analitică a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se conduce pe categorii de venituri, pe structura clasificaţiei bugetare funcţionale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe capitole şi subcapitole de venituri.6. Evidenţa contabilă a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se realizează de către structurile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice pe baza situaţiilor centralizate lunar, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.7. Pe baza datelor din evidenţa contabilă sintetică şi analitică, unităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice efectuează raportări lunare, precum şi raportări trimestriale şi anuale prin sistemul situaţiilor financiare asupra modului de executare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului aprobat, precum şi a veniturilor neîncasate.8. Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor de combatere a consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice se întocmeşte şi se aprobă odată cu bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi se execută în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.9. Procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 va fi stabilită prin instrucţiuni comune ale Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme._________