DECIZIE nr. 355 din 2 mai 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 8 iunie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare în Dosarul nr. 9.972/2005 al Judecătoriei Baia Mare.La apelul nominal lipsesc părţile.Faţă de partea Garda Financiară Maramureş, procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent informează completul de judecată că pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare expediate către partea Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare figurează menţiunea "destinatar mutat de la domiciliu". Citarea s-a făcut la sediul părţii indicat în plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie, sediu la care a fost citată şi în faţa instanţei care a sesizat Curtea Constituţională.Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul asupra acestui aspect, consideră că se impune aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 98 din Codul de procedură civilă.Curtea dispune aplicarea art. 98 din Codul de procedură civilă în ceea ce priveşte partea Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 224 D/2006, având ca obiect excepţia de neconstitu-ţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 8.403/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor sus-menţionate, având în vedere obiectul parţial identic al excepţiilor ridicate.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 224 D/2006 la Dosarul nr. 121 D/2006, care este primul înregistrat.Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 10 ianuarie 2006 şi 30 noiembrie 2005, pronunţate în dosarele nr. 9.972/2005 al Judecătoriei Baia Mare şi nr. 8.403/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare, şi cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. din Târgu Mureş, în cauze având ca obiect plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenţie prin care li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare susţine că art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi ale art. 53 alin. (2) din Constituţie, întrucât instituie o sancţiune contravenţională complementară, în aplicarea art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, sancţiune care "nu poate fi individualizată în funcţie de pericolul social concret al faptei contravenţionale." În acest fel, arată autorul excepţiei, se poate ca "unui agent economic care, de exemplu, nu emite bonuri fiscale" sau nu înregistrează în memoria aparatului de marcat valori foarte mari să-i fie aplicată aceeaşi sancţiune complementară ca şi unui comerciant care înregistrează valori mult mai mici.Totodată, Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. din Târgu Mureş arată, pe de o parte, că dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 contravin prevederilor art. 44 alin. (3) şi (8), art. 45, art. 135 şi ale art. 136 alin. (5) din Constituţie, întrucât nivelul ridicat al amenzii echivalează, practic, cu o confiscare a profitului, având efectul unei exproprieri şi provocând, în cele din urmă, falimentul agentului economic astfel sancţionat. Pe de altă parte, se arată că dispoziţiile art. 14 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă criticată încalcă prevederile art. 135 alin. (2) lit. a), b) şi f) din Legea fundamentală, deoarece suspendarea activităţii agentului economic pe o perioadă de 3 luni determină oprirea activităţii comerciale, concedierea salariaţilor şi restrânge libertatea comerţului.Judecătoria Baia Mare apreciază că "prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, nu satisfac cerinţa proporţionalităţii care trebuie să existe între măsura restrângerii exerciţiului unor drepturi şi situaţia care a determinat adoptarea acesteia".Judecătoria Târgu Mureş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenţa sa.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, care au următorul cuprins:- Art. 11 alin. (1) lit. b): "(1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel: [...] b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;";- Art. 14 alin. (2): "(2) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni."Aceste dispoziţii sunt considerate de autorii excepţiei ca aducând atingere următoarelor articole din Constituţie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (3) referitor la exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi alin. (8) referitor la interzicerea confiscării averii dobândite licit, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 alin. (2) referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 135 privind economia României şi art. 136 alin. (5) referitor la inviolabilitatea proprietăţii private.Examinând excepţia, Curtea Constituţională reţine următoarele:I. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, Curtea s-a mai pronunţat, prin deciziile nr. 319 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 7 octombrie 2003, nr. 407 din 4 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 25 noiembrie 2003, şi nr. 49 din 12 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 23 februarie 2004. Cu aceste prilejuri, Curtea a examinat dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 faţă de prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (8), art. 135 alin. (2) lit. a) şi art. 136 alin. (1) şi (5), reţinând, faţă de criticile referitoare la nivelul amenzii, "că stabilirea unei contravenţii şi sancţionarea acesteia cu amendă reprezintă o opţiune legitimă a legiuitorului, care [...] dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie". De asemenea, faţă de critica potrivit căreia textul de lege criticat contravine dreptului de proprietate privată, având efectul unei confiscări al averii prezumate a fi dobândită în mod licit, Curtea a constatat, cu aceleaşi prilejuri, că aceste dispoziţii legale reprezintă norme coercitive, care instituie sancţiuni contravenţionale pentru agenţii economici care nu respectă prevederile legale referitoare la justificarea sumelor de bani găsite la punctele de vânzare aparţinând agenţilor economici, consecinţa încălcării acestor dispoziţii legale fiind confiscarea sumelor a căror provenienţă nu poate fi justificată, aşa cum prevede art. 44 alin. (9) din Constituţie, potrivit căruia "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni sau contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii".Întrucât criticile de neconstituţionalitate privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte deja examinate de Curte prin deciziile menţionate şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele cuprinse în acestea îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.II. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, în raport de prevederile art. 16 alin. (1), art. 53 alin. (2) şi art. 135 alin. (2) lit. a), b) şi f) din Legea fundamentală, Curtea reţine următoarele:Textul de lege criticat se aplică în egală măsură tuturor agenţilor economici care se găsesc în situaţia prevăzută de ipoteza normei juridice, aşa încât nu poate fi reţinută critica privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie.Curtea observă că dispoziţia legală criticată vizează apărarea intereselor generale privind respectarea legilor fiscale. Aşa fiind, nici critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 faţă de prevederile art. 135 alin. (2) lit. a), b) şi f) din Constituţie nu poate fi reţinută. Suspendarea pe o perioadă de 3 luni a activităţii unităţii care nu a respectat obligaţiile prevăzute de textul de lege criticat nu este o măsură de natură a restrânge libertatea comerţului sau de a afecta obligaţiile statului de a asigura protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară sau crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii, ci, dimpotrivă, reprezintă tocmai o măsură prin care statul dă expresie tuturor acestor obligaţii constituţionale.În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 în raport de dispoziţiile art. 53 din Constituţie, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 91 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 21 februarie 2006, că "măsura dispusă de textul de lege criticat este justificată de imperativul protejării interesului social şi al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală".Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Lorcris" - S.R.L. din Baia Mare în Dosarul nr. 9.972/2005 al Judecătoriei Baia Mare şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 8.403/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 mai 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu----