LEGE nr. 221 din 31 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu următoarele completări:1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să facă publice imediat apariţia unui focar de gripă aviară, restricţiile impuse de către comandamentele antiepizootice în focar, zonele de protecţie şi supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică şi de combatere a gripei aviare, prin orice mijloace de informare."2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de preşedinte al comandamentului antiepizootic local, are obligaţia de a comunică fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum şi prin afişare în locuri publice măsurile impuse de comandamentul antiepizootic local şi judeţean cu privire la prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor. (2) Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui proces-verbal de luare la cunoştinţă, semnat şi de către acesta. (3) Deţinătorii de păsări sunt obligaţi: a) să declare la primării numărul de păsări existente în gospodărie; b) să menţină toate păsările în adăposturi, spaţii bine delimitate, în care să nu pătrundă dejecţiile păsărilor sălbatice, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte păsări existente în gospodăriile învecinate sau cu păsările sălbatice."3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a prevederilor art. 2^1 alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani."4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nerespectarea deciziilor emise de Comandamentul antiepizootic central de către preşedinţii şi membrii comandamentelor antiepizootice judeţene şi locale, respectiv nerespectarea deciziilor emise de comandamentul antiepizootic judeţean de către preşedinţii şi membrii comandamentelor antiepizootice locale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an."5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Toate păsările existente în afara gospodăriei se consideră că nu au stăpân, se confiscă şi se eutanasiază, fără a se acordă despăgubiri."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 31 mai 2006.Nr. 221.-------