LEGE nr. 204 din 22 mai 2006privind pensiile facultative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 31 mai 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte: a) principiile elaborării şi autorizării prospectului schemei de pensii facultative şi ale fondului de pensii facultative; b) principiile organizării şi funcţionarii administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu; c) reglementarea şi supravegherea prudentiala a administrării fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egala cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită data reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizica şi administrator, care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii;5. acţionarul semnificativ reprezintă persoana fizica, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţine direct ori indirect o participaţie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăţi ori din drepturile de vot sau o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia;6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinata, asupra activelor fondului de pensii facultative, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi care se subroga în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinata;8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative şi, optional, pentru a furniza pensii private;9. angajatorul reprezintă persoana fizica sau juridică ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;10. beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;11. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;13. Consiliul de supraveghere specială reprezintă doua sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numărul de participanţi la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asista şi supervizeaza activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii facultative;14. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;15. contribuţiile reprezintă sumele plătite de către participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii facultative;16. depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizata de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii facultative;17. fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;18. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de Comisie;19. instrumentele financiare reprezintă: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piaţa;20. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) şi g), combinatii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;21. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi care are în viitor un drept la o pensie facultativă;22. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;23. ponderea zilnica a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectiva;24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioada reprezintă media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectiva;25. prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii facultative;26. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizata a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectiva şi valoarea unităţii de fond din ziua precedenta;28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectiva;29. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mica valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectiva, diminuată cu 4 puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectiva;30. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;31. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeste activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative;32. societatea de pensii reprezintă societatea pe acţiuni, constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative şi, optional, furnizarea pensiilor private;33. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structura administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativă;34. statul membru gazda reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabilă relatiei dintre angajator şi participanţi;35. statul terţ reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;36. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative şi valoarea la zi a unei unităţi de fond. (2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizica sau juridică, denumita în continuare prima entitate, reprezintă: a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate; b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate; c) orice alta entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate; d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi; e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi; f) soţul/sotia sau o ruda până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).  +  Capitolul II Înfiinţarea societăţilor de pensii, autorizarea şi retragerea autorizaţiei administratorilor  +  Articolul 3 (1) Pot administra fonduri de pensii facultative societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop. (2) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei ce reglementează domeniul lor de activitate.  +  Articolul 4 (1) Societăţile de pensii necesita autorizare de către Comisie pentru constituire şi administrare. (2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni, iar persoanele care intenţionează sa înfiinţeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire. (3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii este însoţită de următoarele documente: a) proiectul actului constitutiv; b) dovada ca fondatorii deţin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum şi provenienţă acestora; c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor; d) documente privind fondatorii, cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei; e) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar; f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, din care să rezulte ca deţin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot; g) documente privind candidaţii pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi experienta profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii; h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, dacă este cazul; i) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii; j) dovada varsarii integrale şi în forma bănească a capitalului social; k) dovada plăţii taxei privind cererea de autorizare de constituire. (4) Comisia poate solicita în scris şi alte documente şi informaţii suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.  +  Articolul 5 (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării. (2) Comisia verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind indreptatita să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi informaţii pe care le considera relevante.  +  Articolul 6Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.  +  Articolul 7Comisia aproba cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; b) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie garantează gestiunea corecta şi prudentiala a fondului de pensii facultative; c) fondatorii şi membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie nu sunt în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare; d) membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie au pregătirea şi experienta profesională necesare funcţiei pe care urmează sa o îndeplinească; e) denumirea societăţii de pensii nu este de natura sa induca în eroare participanţii, potentialii participanţi sau alte persoane; f) fondatorii fac dovada varsarii integrale şi în forma bănească a capitalului social; g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.  +  Articolul 8 (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situaţii: a) documentaţia prezentată rămâne incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 9 (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire. (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire. (3) Autorizaţia de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare.  +  Articolul 10 (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; b) dovada varsarii sau a reintregirii, sub forma bănească, a capitalului social, după caz; c) proiectul contractului de depozitare; d) proiectul de contract de societate civilă; e) declaraţia privind politica de investiţii; f) planul de afaceri pe 3 ani; g) proiectul prospectului schemei de pensii facultative; h) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de administrare; i) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele adoptate de Comisie. (3) Comisia poate solicita societăţii de pensii, societăţii de administrare a investiţiilor sau societăţii de asigurare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării. (4) Comisia analizează cererea pentru autorizarea de administrare şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.  +  Articolul 11Decizia de aprobare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 12 (1) Modificarea conţinutului documentelor care au stat la baza autorizaţiei de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepţia cazului în care modificarea este în afară controlului administratorului. (2) Comisia analizează modificările în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 10 şi aproba sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 11.  +  Articolul 13 (1) Comisia întocmeşte şi tine evidenta în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor, denumit în continuare Registru. (2) Registrul cuprinde: a) denumirea şi natura fondului de pensii facultative; b) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale administratorului; c) lista acţionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administraţie şi a detinerilor de acţiuni de către aceştia; d) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale depozitarului; e) codul autorizaţiei fondului de pensii facultative, codul autorizaţiei administratorului şi codul avizului depozitarului; f) statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care funcţionează administratorul, în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile art. 29 alin. (3); g) alte informaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie. (3) Registrul are rolul de a inregistra şi de a actualiza evidenta fondurilor de pensii facultative şi a administratorilor acestora. (4) La data acordării autorizaţiei de administrare, Comisia înscrie administratorul în Registru. (5) Orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei administratorului se consemnează în Registru.  +  Articolul 14Denumirea societăţii de pensii care obţine autorizaţie de administrare, în conformitate cu prezenta lege, va conţine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii facultative".  +  Articolul 15 (1) Activitatea unui administrator cuprinde, în principal, următoarele: a) colectarea contribuţiilor participanţilor, transformarea lor în unităţi de fond şi actualizarea informaţiilor privind conturile acestora; b) transferul de lichiditati băneşti şi decontarea cheltuielilor privind operaţiunile fondului de pensii facultative; c) evidenta, administrarea şi investirea activelor fondului de pensii facultative; d) calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârşitul perioadei de acumulare, conform legii; e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative şi al unităţii de fond, în fiecare zi lucrătoare; f) convertirea contribuţiilor şi a transferurilor de lichiditati băneşti în unităţi de fond; g) evidenta conturilor individuale, precum şi furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanţilor; h) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative; i) efectuarea plăţilor datorate entitatilor implicate; j) gestionarea relaţiilor cu entitatile implicate; k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea rapoartelor, potrivit legii; l) gestionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participanţii şi beneficiarii săi; m) alte activităţi prevăzute în normele adoptate de Comisie. (2) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate şi administrate distinct, separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator. (3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restrictionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale societăţilor de asigurare, respectiv ale societăţilor de administrare a investiţiilor, fără posibilitatea de transfer. (4) Activele şi pasivele restrictionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii facultative şi activităţi conexe. (5) Contabilitatea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. (6) Comisia elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii şi în domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (7) Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările Comisiei şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. (8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entitatilor implicate în administrarea fondurilor de pensii facultative se va stabili pe baza unui protocol încheiat între Comisie şi Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 16Administratorul are obligaţia de a constitui în structura sa organizatorică o direcţie de audit intern şi o direcţie distinctă, responsabilă cu analiza oportunitatilor investitionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită.  +  Articolul 17 (1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative. (2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu exonereaza administratorul de răspundere. (3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond având un prospect al schemei de pensii facultative distinct şi autorizat.  +  Articolul 18 (1) Acţiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtător, nu pot fi acţiuni preferenţiale şi pot fi denominate. (2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie să prevadă ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi ca este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare.  +  Articolul 19Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei şi cu respectarea legislaţiei din domeniul concurentei.  +  Articolul 20 (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini. (2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro. (3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-înfiinţată este subscris şi vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României. (4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investiţiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul prevăzut la alin. (2), prin subscriere şi vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României. (5) Capitalul social al administratorului, prevăzut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii facultative, aflate în administrare.  +  Articolul 21 (1) O persoana fizica sau juridică poate fi acţionar la un singur administrator. (2) Orice deţinere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizată de Comisie. (3) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente şi sanatoase a fondului de pensii facultative şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor. (4) Actionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să justifice provenienţă fondurilor destinate participatiei la capitalul social; b) sa furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu alte persoane; c) sa fi funcţionat, în cazul acţionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a funcţionat minimum 3 ani.  +  Articolul 22 (1) Consiliul de administraţie al administratorului decide asupra politicii de investiţii şi asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum şi asupra oricăror alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare avizat de Comisie. (2) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum şi următoarele condiţii: a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior; b) să aibă experienta profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări; c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează sa o îndeplinească. (3) Membrii consiliului de administraţie sau ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să aibă conduita morala şi profesională corespunzătoare funcţiei şi sa îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe: a) sa nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi; b) sa nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarata în stare de faliment în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului; c) sa nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective; d) sa nu aibă menţiuni în cazierele judiciar şi fiscal.  +  Articolul 23 (1) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de conducere ale: a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate acestora; b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia; c) organizaţiilor sindicale şi patronale. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevăzute la acelaşi alineat.  +  Articolul 24 (1) Administratorul trebuie să acţioneze în interesul participanţilor şi să aplice principii prudentiale în activitatea sa. (2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată angajatorului sau depozitarului.  +  Articolul 25 (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru: a) acordarea de împrumuturi; b) garantarea de împrumuturi sau de credite. (2) Tranzacţiile în nume propriu efectuate de un administrator respecta obligaţiile de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii facultative prevăzute de prezenta lege. (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii pot desemna: a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru aceasta activitate; b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiţii, gestionari de investiţii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru aceasta activitate. La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România sa dispună liber de activele fondului de pensii facultative.  +  Articolul 26 (1) Pentru administrarea unui fond de pensii facultative, administratorul percepe participanţilor şi beneficiarilor un comision de administrare. (2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileşte prin prospectul schemei de pensii facultative şi este acelaşi pentru toţi participanţii şi beneficiarii la schema respectiva. (3) Modificarea comisioanelor se comunică participanţilor cu cel puţin 6 luni înainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.  +  Articolul 27 (1) Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării primului fond de pensii facultative administrat, pe durata valabilităţii acesteia, o taxa lunară de administrare. (2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de administrare prevăzute la alin. (1), Comisia calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare.  +  Articolul 28 (1) Taxele de autorizare, avizare şi administrare se stabilesc prin normele adoptate de Comisie. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, respectiv de administrator. (3) În cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa percepută nu se restituie. (4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor.  +  Articolul 29 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. (2) Administratorii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa autorizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizaţi în România pot primi contribuţii de la participanţi şi întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. (4) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme de pensii facultative şi întreprinderile din România pot vira contribuţii către fonduri de pensii administrate de administratori autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. (5) Administratorul din România care intenţionează sa accepte contribuţii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie. (6) Administratorul prevăzut la alin. (5) notifica intenţia sa Comisiei, indicând: statul membru gazda, numele participantului şi principalele caracteristici ale schemei de pensii facultative. (7) Comisia, notificată conform alin. (6), dacă nu are motive sa considere ca structura administrativă sau situaţia financiară a administratorului ori reputaţia şi calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activităţile propuse în statul gazda, comunică autorităţii competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informaţiile prevăzute la alin. (6) şi aduce la cunoştinţa administratorului aceasta. (8) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sa înceapă sa administreze o schema de pensii facultative cu participanţi din România, Comisia comunică autorităţii competente din statul membru de origine, în termen de doua luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (6), cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile facultative, în conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii facultative cu participanţi din România, spre transmitere administratorului interesat. (9) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8) sau, dacă nu primeşte nici o notificare din partea autorităţii competente a statului membru de origine, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (8), administratorul poate începe sa administreze schema de pensii facultative cu participanţi din România, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile facultative. (10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care administrează o schema de pensii facultative cu participanţi din România, va respecta cerinţele de furnizare de informaţii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi. (11) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerinţele legislaţiei române privind pensiile facultative. (12) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care administrează o schema de pensii facultative cu participanţi din România, urmărind respectarea în activităţile acestuia a cerinţelor stabilite de legislaţia română privind pensiile facultative, precum şi a cerinţelor de furnizare de informaţii, prevăzute la alin. (10). (13) În cazul în care, în urma supravegherii, se constata încălcări ale acestor cerinţe în activitatea administratorului, Comisia notifica fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine. (14) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazda, adopta măsurile necesare pentru ca administratorul din România sa pună capăt încălcării cerinţelor stabilite de legislaţia socială şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda. (15) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continua sa încalce legislaţia română privind pensiile facultative, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, sa ia măsurile necesare pentru a preveni sau a sanctiona alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicţia aplicată administratorului de a desfăşura activităţi în contul participanţilor în România. (16) Comisia poate solicita autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului sa decidă asupra separarii activelor şi pasivelor corespunzătoare activităţii desfăşurate în România de celelalte active şi pasive. (17) La solicitarea autorităţii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din România sa separe activele şi pasivele corespunzătoare activităţii desfăşurate în statul gazda de celelalte active şi pasive.  +  Capitolul III Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative  +  Articolul 30 (1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat şi propus de către administrator. (2) Fiecare prospect al schemei de pensii facultative propus de administrator trebuie să obţină autorizarea Comisiei. (3) Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.  +  Articolul 31 (1) Pentru a obţine autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurări depune la Comisie o cerere, odată cu cererea pentru autorizarea de administrare, prospectul schemei de pensii facultative, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul contractului de societate civilă. (2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se emite odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii. (3) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii facultative este prevăzută în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 32Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii facultative numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare.  +  Articolul 33Conţinutul schemei de pensii facultative se stabileşte prin normele adoptate de Comisie şi conţine obligatoriu cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul administratorului; b) condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema de pensii facultative; c) cuantumul contribuţiei la fondul de pensii facultative, precum şi modalitatea de plată a acesteia; d) modalitatea de împărţire între participanţi a rezultatelor din investiţii; e) principiile investitionale ale schemei de pensii facultative; f) riscurile financiare, tehnice şi de alta natura implicate de schema de pensii facultative; g) natura şi distribuţia riscurilor prevăzute la lit. f); h) dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor la schema de pensii facultative asupra sumei existente în conturile individuale; i) condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor facultative; j) condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate; k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii facultative, defalcate pe categorii; l) periodicitatea şi procedura de raportare către participanţi; m) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii facultative.  +  Articolul 34Comisia elaborează modelul contractului-cadru de administrare, care conţine în mod obligatoriu următoarele: a) părţile contractante; b) principiile schemei de pensii facultative; c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de implementare; d) modul de administrare; e) modalităţile de control, exercitate de către auditori; f) obligaţiile de informare a administratorului faţă de participanţi şi autorităţi; g) evidentele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii facultative; h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor; i) răspunderea părţilor contractante; j) sancţiunile; k) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi de încetare a contractului de administrare; l) informaţii privind depozitarul fondului de pensii facultative.  +  Articolul 35Auditorul şi depozitarul îşi plătesc fiecare taxa de avizare.  +  Articolul 36 (1) Modificarea prospectului schemei de pensii facultative se face de către administrator cu acordul majorităţii participanţilor la fondul de pensii facultative. (2) Modificările devin aplicabile numai după avizarea lor de către Comisie.  +  Articolul 37 (1) Comisia suspenda autorizaţia de administrare a administratorului dacă se dovedeşte ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii facultative, dispoziţiile prezentei legi sau ale normelor adoptate de Comisie. (2) De la data suspendării autorizaţiei de administrare a administratorului se aplică prevederile art. 58-70 privind administrarea specială. (3) Administratorul poate ataca decizia de suspendare a autorizaţiei de administrare a administratorului la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23; b) rentabilitatea fondului de pensii facultative s-a situat sub rentabilitatea minima timp de 4 trimestre consecutive; c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din prospectul schemei de pensii facultative; d) administratorul nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare; e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului; f) administratorul se afla în incapacitate de plată; g) administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare; h) administratorul nu asigura apărarea corespunzătoare a intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor; i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice; j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile art. 29 alin. (3), atunci când administratorul nu respecta cerinţele stabilite de legislaţia din domeniul muncii şi protecţiei sociale relevanta în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda; k) orice alte situaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizaţiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situaţia financiară a fondului de pensii facultative la data retragerii, auditata de un auditor financiar. (2) De la data retragerii autorizaţiei de administrare, Comisia hotărăşte instituirea administrării speciale.  +  Articolul 40 (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (2) Plângerea adresată instanţei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse de Comisie. (3) Soluţionarea plângerii se face cu precădere şi de urgenta. (4) Procedura de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele adoptate de Comisie. (5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale.  +  Articolul 41Comisia emite norme privind metodologia de autorizare a constituirii, precum şi de autorizare, suspendare şi retragere a autorizaţiei de administrare a administratorului.  +  Capitolul IV Înfiinţarea, autorizarea şi retragerea autorizaţiei fondurilor de pensii facultative  +  Articolul 42 (1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie după autorizarea administratorilor şi a prospectului schemei de pensii facultative. (2) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente: a) actul individual de aderare la contractul de societate civilă care înfiinţează fondul de pensii facultative şi la prospectul schemei de pensii facultative; b) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii facultative; c) alte documente şi informaţii, potrivit cerinţelor prevăzute în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 43 (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii facultative. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind indreptatita: a) să se adreseze autorităţilor competente; b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.  +  Articolul 44 (1) Fondul de pensii facultative trebuie să aibă minimum 100 de participanţi şi se constituie prin contract de societate civilă. (2) Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii facultative este stabilit prin normele adoptate de Comisie. (3) Denumirea fondului de pensii facultative va conţine sintagma "fond de pensii facultative". (4) Denumirea fondului de pensii facultative nu trebuie să induca în eroare participanţii, potentialii participanţi sau alte persoane.  +  Articolul 45Comisia verifica dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de prezenta lege de către membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanţi, conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii facultative.  +  Articolul 46 (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative dacă documentaţia prezentată: a) rămâne incompleta şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare; b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau care nu le protejeaza în mod corespunzător. (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 47 (1) Fondul de pensii facultative primeşte contribuţii numai după autorizarea sa de către Comisie. (2) Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt: a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond; b) drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie; c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen; d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c). (3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii facultative sunt următoarele: a) comisionul de administrare; b) comisionul de depozitare; c) comisioanele de tranzactionare; d) comisioanele bancare; e) taxe de auditare a fondului de pensii facultative.  +  Articolul 48Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de faliment.  +  Articolul 49Un fond de pensii facultative poate fi administrat şi reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul care are autorizaţie de administrare pentru acel fond.  +  Articolul 50Toate informaţiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de către administrator.  +  Articolul 51 (1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu. (2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o alta ţara, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European. (3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o alta ţara, participanţii optează între a plati în continuare contribuţiile la un fond de pensii facultative din România sau a plati contribuţii la un alt fond de pensii. (4) Nici o persoană care doreşte sa devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.  +  Articolul 52 (1) Când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un trimestru, Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii facultative. (2) Administratorul încetează orice activitate aferentă fondului de pensii facultative de la data luării la cunoştinţa despre retragerea autorizaţiei acestuia. (3) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii facultative se aplică prevederile art. 58-70 referitoare la administrarea specială.  +  Articolul 53Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 54În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale.  +  Capitolul V Supravegherea specială  +  Articolul 55 (1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii facultative, în vederea protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constata deficiente în urma controalelor efectuate de Comisie şi care nu sunt situaţii de natura a institui administrarea specială. (2) Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie. (3) Comisia notifica administratorilor instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi procedura de contestare.  +  Articolul 56 (1) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele şi evidentele fondului de pensii facultative şi ale administratorului, fiind obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor. (2) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.  +  Articolul 57 (1) Consiliul de supraveghere specială asista şi supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative. (2) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuţii: a) analizează situaţia financiară a fondului de pensii facultative şi a administratorului şi prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta; b) urmăreşte modul în care administratorul aplica măsurile de remediere a deficienţelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei; c) urmăreşte realizarea planului de remediere a deficienţelor sau de redresare financiară a fondului de pensii facultative, propus de administrator; d) suspenda sau desfiinţează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudentiale sau care determina deteriorarea situaţiei financiare a fondului de pensii facultative; e) propune Comisiei aplicarea de sancţiuni în situaţia în care administratorul nu respecta măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială; f) alte atribuţii stabilite de Comisie. (3) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.  +  Capitolul VI Administrarea specială  +  Articolul 58 (1) Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative şi de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor. (2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării ori retragerii autorizaţiei fondului de pensii facultative sau a autorizaţiei de administrare.  +  Articolul 59În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de administrare, Comisia notifica administratorului suspendarea sau retragerea autorizaţiei şi solicita oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor şi a prospectelor schemei de pensii facultative.  +  Articolul 60În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.  +  Articolul 61 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 60, Comisia selecteaza ofertele de administrare temporară. (2) Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanta administratorilor, politica investitionala şi nivelul cheltuielilor legate de administrare.  +  Articolul 62Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 61 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 63În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii facultative respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 60, dintre administratorii autorizaţi.  +  Articolul 64În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunta public participanţii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, în termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator.  +  Articolul 65După efectuarea repartizării, Comisia notifica administratorului desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat, în termen de 12 luni, activul personal al fiecărui participant repartizat.  +  Articolul 66Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii facultative, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.  +  Articolul 67În situaţia în care la sfârşitul termenului prevăzut la art. 64 participanţii nu au ales un alt administrator, Comisia repartizează participanţii la alţi administratori în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 61 alin. (2).  +  Articolul 68Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 69Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi a administratorului special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale.  +  Articolul 70Comisia emite norme privind: a) criteriile de selectare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special; b) atribuţiile administratorului special; c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente.  +  Capitolul VII Transferurile între fondurile de pensii facultative  +  Articolul 71 (1) Prospectul schemei de pensii facultative conţine reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative. (2) În condiţiile în care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate: a) să îşi transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond; b) să îşi păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.  +  Articolul 72 (1) Dacă participantul doreşte sa transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat sa înştiinţeze administratorul fondului anterior de pensii facultative şi sa îi transmită o copie a actului de aderare. (2) Comisia emite norme referitoare la: a) forma şi conţinutul documentului prin care participantul înştiinţează administratorul despre transferul la un alt fond de pensii facultative; b) procedurile de aderare la noul fond de pensii facultative.  +  Articolul 73 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la înştiinţare, administratorul fondului anterior de pensii facultative efectuează un transfer de lichiditati băneşti către administratorul noului fond de pensii facultative. (2) Transferul de lichiditati băneşti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai puţin deducerile legale. (3) Administratorul fondului anterior de pensii facultative transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de lichiditati băneşti cu privire la contul acelui participant.  +  Capitolul VIII Participanţi şi contribuţii  +  Articolul 74 (1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizata sa desfăşoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numita în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care adera la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă. (2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală. (3) La semnarea actului de aderare participanţii sunt informati asupra condiţiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice şi de alta natura, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.  +  Articolul 75 (1) Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizica şi administrator, şi conţine acordul persoanei la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii facultative, precum şi faptul ca a primit o copie a acestor documente şi a acceptat conţinutul acestora. (2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la aceasta schema de pensii facultative. (3) Forma actului de aderare este aceeaşi pentru toţi participanţii la acel fond de pensii facultative. (4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilită de Comisie prin norme. (5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizaţia Comisiei.  +  Articolul 76 (1) Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. (2) Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative. (3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii angajaţilor. (4) Angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unităţi sau de ramura, ori angajatorul singur sau prin asociere cu alţi angajatori şi reprezentanţii salariaţilor, în lipsa unui contract colectiv de muncă şi/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii facultative. (5) Angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator. (6) Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, Comisia verifica modul de stabilire a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare. (7) Administratorul este obligat sa notifice angajatorului, Comisiei şi participantului neîndeplinirea obligaţiei faţă de fondul de pensii facultative. (8) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, prevăzută la alin. (2), este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal. (9) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proporţional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal. (10) În vederea recuperării obligaţiei financiare prevăzute la alin. (5), administratorul poate solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. (11) Participanţii pot, în orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), sa suspende sau sa înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative, instiintand în scris administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuţiilor. (12) Înştiinţarea prevăzută la alin. (11) nu va afecta în nici un fel activul personal şi da dreptul angajatorului sa suspende sau sa înceteze obligaţia contractuala.  +  Articolul 77 (1) Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de lichiditati băneşti către alt fond de pensii facultative. (2) Participantul la un fond de pensii facultative din România, care a fost detaşat într-o alta ţara, are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la acel fond pe durata detaşării sale. (3) Dacă un participant devine incapabil de a presta o munca ca urmare a invaliditatii, acesta va avea dreptul sa folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de Comisie. (4) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea data se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune şi normelor Comisiei. (5) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în alta ţara, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia facultativă câştigată în cadrul schemelor de pensii facultative din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.  +  Capitolul IX Conturile participanţilor şi evaluarea activelor  +  Articolul 78 (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. (2) Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei măsuri de executare silită. (3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulităţii.  +  Articolul 79 (1) Contribuţiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanţilor. (2) Contribuţiile la un fond de pensii facultative şi transferurile de lichiditati băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale. (3) Valoarea totală a unităţilor de fond ale unui fond de pensii facultative este întotdeauna egala cu valoarea totală a activelor fondului. (4) Comisia emite norme referitoare la activul total net şi la principiile de evaluare a activelor şi pasivelor fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 80 (1) Contribuţiile şi transferul de lichiditati băneşti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităţi de fond în maximum doua zile lucrătoare de la data încasării acestora. (2) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond va fi de 10 lei (RON).  +  Articolul 81 (1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative se calculează atât de către administrator, cat şi de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi. (2) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditarii de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie. Auditorul nu poate fi persoana afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului. (3) Auditorii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca auditor pe piaţa pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  +  Articolul 82Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni şi o comunică Comisiei.  +  Articolul 83Comisia emite norme cu privire la: a) regulile de calcul privind valoarea zilnica a activului net total şi valoarea zilnica a unei unităţi de fond; b) obligaţiile de informare ale depozitarului către Comisie privind valoarea activelor nete ale fondului de pensii facultative, valoarea unei unităţi de fond, rentabilitatea fondului, precum şi metoda prin care se face aceasta înştiinţare; c) forma şi data publicării ratelor medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative; d) procedura de avizare a auditorului financiar.  +  Capitolul X Investiţiile fondurilor de pensii facultative  +  Articolul 84Comisia verifica îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli: a) investirea în interesul participanţilor şi al beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potenţial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii facultative trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora; b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea Fondului de garantare se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor; c) investirea în instrumente tranzacţionate pe o piaţa reglementată, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; d) investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficienta a activelor; e) activele se diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.  +  Articolul 85Comisia poate decide sa nu aplice cerinţele prevăzute la art. 84 lit. c) şi e) pentru investiţiile în titluri de stat.  +  Articolul 86 (1) Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în forma scrisă. Declaraţia privind politica de investiţii respecta regulile de investire şi conţine: a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor; b) metode de evaluare a riscurilor investitionale; c) procedurile de management al riscului; d) metoda de revizuire a regulilor de investire; e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor. (2) Administratorul revizuieste şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importanţa în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participanţii referitor la noua politica investitionala.  +  Articolul 87 (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 84, administratorul investeste în: a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei instituţii de credit străine autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se afla în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a carei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; d) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; e) titluri de stat şi alte valori mobiliare emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi îndeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tari, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; i) alte forme de investiţii prevăzute de normele adoptate de Comisie. (2) Investiţiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare. (3) Comisia poate modifica temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1) şi va emite norme în acest scop. (4) În funcţie de natura emitentului de instrumente în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt: a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite într-o singura societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia; b) 10% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite în activele unui grup de emitenti şi persoanele afiliate lor.  +  Articolul 88Investiţiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la momentul plăţii dreptului cuvenit participanţilor şi beneficiarilor.  +  Articolul 89 (1) Administratorul exercita, în numele participanţilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative. (2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanţilor şi beneficiarilor la fondul de pensii facultative.  +  Articolul 90 (1) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi investite în: a) active care nu pot fi înstrăinate prin lege; b) active a căror evaluare este incerta, precum şi în antichitati, lucrări de arta, autovehicule şi altele asemenea; c) bunuri imobiliare; d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator; e) orice alte active stabilite prin normele adoptate de Comisie. (2) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi înstrăinate: a) administratorului sau auditorului; b) depozitarului; c) administratorului special; d) membrilor Consiliului Comisiei şi personalului Comisiei; e) persoanelor afiliate entitatilor prevăzute la lit. a)-d); f) oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute prin normele adoptate de Comisie. (3) Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii.  +  Articolul 91 (1) Comisia calculează şi publică lunar: a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni; b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni; c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor. (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială prevăzută la art. 58-70.  +  Capitolul XI Finanţarea activităţii administratorului  +  Articolul 92 (1) Veniturile administratorului rezultate din administrarea fondurilor de pensii facultative se constituie din: a) comision de administrare; b) penalităţi de transfer; c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Comisionul de administrare se constituie prin: a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiţia ca aceasta deducere să fie facuta înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond; b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative. (3) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii facultative precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilită prin normele adoptate de Comisie. (4) Administratorul utilizează aceeaşi metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la acelaşi fond de pensii facultative.  +  Capitolul XII Plata pensiilor  +  Articolul 93 (1) Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. (2) Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; b) au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 94Se exceptează de la prevederile art. 93 situaţiile în care: a) participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c), caz în care primeşte suma existenta în contul sau ca plata unica sau plati eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa; b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care poate obţine:1. suma existenta în contul sau ca plata unica sau plati eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c), conform normelor adoptate de Comisie;2. o pensie facultativă ale carei condiţii şi termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c); c) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plăteşte beneficiarilor, în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de succesiune; d) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată; e) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă şi acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componenta de supravieţuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.  +  Articolul 95În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se adoptă legea specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie.  +  Articolul 96Pensia facultativă se supune reglementărilor legale privind impozitarea pensiilor şi executarea silită.  +  Capitolul XIII Interdicţii  +  Articolul 97 (1) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa rămână participant la un fond de pensii facultative. (2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina sa convingă ori să solicite angajaţilor săi sa adere la un anumit fond de pensii facultative. (3) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităţi colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entităţi, cu scopul de a-l rasplati sau de a-l determina sa convingă ori să solicite membrilor săi sa adere la un anumit fond de pensii facultative. (4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundaţiilor, asociaţiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative, cu scopul de a le rasplati sau de a le determina sa convingă ori să solicite membrilor lor sa adere la un anumit fond de pensii facultative.  +  Articolul 98 (1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum şi persoanelor afiliate lor le este interzis: a) sa transmită informaţii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsa, sa emita pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promotionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau potenţialilor participanţi, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia; b) să facă, în faţa participanţilor sau a potenţialilor participanţi, afirmaţii ori previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în forma şi în modul prevăzute în normele adoptate de Comisie. (2) În cazul în care Comisia constata ca informaţiile sunt susceptibile de a induce în eroare, aceasta poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obliga la publicarea rectificarii în termen de 30 de zile calendaristice de la constatare.  +  Articolul 99 (1) Comisia emite norme cu privire la informaţiile conţinute în reclame sau în materiale promotionale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative. (2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligaţii privind marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative.  +  Capitolul XIV Obligaţii de raportare şi transparenta  +  Articolul 100 (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent. (2) Administratorul pune raportul anual la dispoziţia oricărei persoane care solicită dobândirea calităţii de participant. (3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziţia Comisiei şi a oricărui participant la un fond de pensii facultative.  +  Articolul 101Raportul anual conţine următoarele informaţii cu privire la administrator şi la fondul sau fondurile de pensii facultative pe care le administrează: a) componenta consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie; b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor; c) denumirea şi sediul depozitarului; d) orice alte informaţii cerute de normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 102 (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii facultative. (2) Comisia elaborează raportul-cadru, care trebuie să conţină cel puţin: a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare; b) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit într-o singura societate comercială sau în fiecare clasa de active ale acesteia; c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, în cazul activelor unui singur emitent; d) modul de transmitere şi publicare ale acestuia. (3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administraţie ale acestora şi altor manageri, directori sau persoane însărcinate cu controlul acestora sa furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii sau să le pună la dispoziţie toate documentele. (4) Comisia poate controla relaţiile dintre administratori şi alţi administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transfera atribuţii acestora din urma, care influenţează situaţia financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta. (5) Comisia poate obţine periodic declaraţia privind politica de investiţii, conturile anuale şi rapoartele anuale, precum şi toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi: a) rapoarte interne intermediare; b) evaluări actuariale şi previziuni detaliate; c) studii privind activele şi pasivele; d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiţii; e) dovezi ale plăţii contribuţiilor conform planificarii; f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale. (6) Comisia poate efectua inspecţii la faţa locului la sediul administratorului şi, dacă este cazul, cu privire la funcţiile externalizate, pentru a verifica dacă activităţile se derulează în conformitate cu normele de control.  +  Articolul 103 (1) Administratorul îl informează anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului. (2) Administratorul transmite participantului şi beneficiarului sau, după caz, reprezentanţilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informaţie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative. (3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziţie participanţilor şi beneficiarilor sau, după caz, reprezentanţilor acestora declaraţia privind politica de investiţii prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), conturile şi rapoartele anuale. (4) Fiecare participant sau beneficiar primeşte, de asemenea, la cerere, informaţii detaliate şi de substanţa privind riscul investiţiei, gama de optiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la gradul de risc şi costurile legate de investiţii. (5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lângă informarile obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informaţii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii facultative, administratorul este obligat sa îi ofere, contra cost, aceste informaţii. (6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileşte anual de către Comisie. (7) În cazul în care un participant la o schema de pensii facultative din România îşi schimba locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, administratorul îi va comunică în scris informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie facultativă şi opţiunile sale posibile în acest caz.  +  Articolul 104 (1) Administratorul elaborează şi transmite Comisiei, până la data de 15 aprilie, un raport anual care oferă o imagine reală şi corecta a fondurilor de pensii facultative administrate, care să cuprindă: a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii facultative administrat; b) situaţiile activelor şi pasivelor, contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie; c) situaţia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind cheltuielile solicitate de Comisie; d) numărul de participanţi la fiecare schema de pensii facultative; e) alte informaţii solicitate de Comisie. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aproba de un auditor avizat de Comisie, care prezintă inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 81 alin. (3) se apica în mod corespunzător. (3) Informaţiile cuprinse în raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete şi clar prezentate.  +  Capitolul XV Depozitarul activelor  +  Articolul 105Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate.  +  Articolul 106 (1) Depozitarul se supune controlului Băncii Naţionale a României şi Comisiei. Acesta trebuie să prezinte suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii. (2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare cu mai mulţi administratori, cu condiţia de a păstra activele, operaţiunile şi înregistrările fiecărui fond de pensii facultative separat pentru fiecare fond, precum şi separat de propriile active. (3) Depozitarul nu trebuie să fie persoana afiliată administratorului.  +  Articolul 107 (1) Depozitarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţionala a României sa cuprindă activităţi de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative; b) să deţină avizul Comisiei pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a fondurilor de pensii facultative; c) sa nu se afle în procedura de supraveghere specială sau de administrare specială; d) sa îndeplinească alte cerinţe prevăzute în normele elaborate de Comisie, cu consultarea Băncii Naţionale a României; e) sa nu acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative. (2) Angajaţii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administraţie sau angajaţi ai administratorului fondului de pensii facultative ale cărui active le păstrează.  +  Articolul 108În exercitarea atribuţiilor sale depozitarul este obligat: a) sa primească şi sa păstreze în siguranţa înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii facultative; b) sa păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializată, care constituie activele fondului de pensii facultative; c) sa calculeze şi sa înştiinţeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii facultative; d) sa actualizeze înregistrările în conturi; e) sa transmită administratorului informaţii privind activele fondurilor de pensii facultative; f) sa îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori actelor constitutive ale acestuia; g) sa transmită Comisiei informaţiile şi raportarile privind activele fondului de pensii facultative, în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele elaborate de aceasta.  +  Articolul 109Modelul contractului-cadru de depozitare elaborat de Comisie cuprinde clauze privind: a) obligaţiile depozitarului şi ale administratorului; b) comisionul depozitarului şi modul de calcul al acestuia; c) răspunderea contractuală a părţilor şi alte elemente prevăzute în normele elaborate de Comisie.  +  Articolul 110 (1) Depozitarul este responsabil faţă de administrator, participanţi şi beneficiari în privinta oricărui prejudiciu suferit de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora. (2) Depozitarul nu este exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii. (3) Comisia verifica respectarea conformitatii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin modelul contractului-cadru de depozitare. (4) Comisia emite norme privind condiţiile şi procedura de modificare a contractului de depozitare.  +  Articolul 111Comisia poate obliga administratorul sa înlocuiască depozitarul în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la art. 107 şi 108.  +  Articolul 112În situaţia rezilierii contractului de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul sau, precum şi copiile evidentelor privind îndeplinirea obligaţiilor sale, în condiţiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuităţii îndeplinirii obligaţiilor contractuale.  +  Articolul 113Activele fondului de pensii facultative nu pot face obiectul executării silite împotriva depozitarului şi nici al unei tranzacţii.  +  Articolul 114 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană poate fi depozitar în sensul prezentei legi şi orice entitate autorizata în aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. (2) Depozitarii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisie.  +  Capitolul XVI Provizioane tehnice şi garanţii reglementate şi supravegheate de Comisie  +  Articolul 115 (1) Administratorul trebuie să asigure permanent un volum adecvat de lichiditati corespunzătoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii facultative. (2) Administratorul care administrează scheme de pensii facultative în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme. (3) Administratorul trebuie să deţină permanent un nivel suficient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii facultative administrate. (4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei şi/sau participanţilor un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice şi schimbările survenite în riscurile acoperite. (5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează şi se certifica de către un actuar sau de către un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislaţia naţionala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei şi cu respectarea următoarelor principii: a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează conform unei evaluări actuariale suficient de prudente, luându-se în considerare toate angajamentele contractate de administrator în materie de prestaţii şi cotizatii în cadrul schemelor de pensii facultative pe care le administrează. Acesta trebuie să acopere pensiile facultative şi prestaţiile deja în plata şi, de asemenea, sa reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale participanţilor. Prognozele economice şi actuariale pentru evaluarea angajamentelor se aleg în mod prudent, luându-se în considerare, dacă este cazul, o marja adecvată pentru variatii nefavorabile; b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determina în conformitate cu legislaţia naţionala. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare:- randamentul activelor corespunzătoare deţinute de administrator şi randamentul viitor al investiţiilor; şi/sau- randamentele obligaţiilor de stat sau de înaltă calitate; c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii facultative, în special de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante; d) metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei ori a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele. (6) Comisia poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care considera această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanţilor. (7) Comisia poate permite administratorului să deţină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele adoptate de Comisie. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile art. 29 alin. (3).  +  Articolul 116 (1) În vederea protejării interesului participanţilor şi beneficiarilor, prin contribuţia administratorilor şi furnizorilor de pensii facultative, după caz, se constituie Fondul de garantare a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, denumit în continuare Fond de garantare. (2) Fondul de garantare este destinat plăţii drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratori sau furnizori de pensii facultative, după caz. (3) Fondul de garantare se va constitui în termen de 90 de zile calendaristice de la autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative a cel puţin 3 administratori. (4) Administrarea şi utilizarea Fondului de garantare se fac de către un comitet format din câte un reprezentant al administratorilor şi al furnizorilor de pensii facultative. (5) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare, precum şi nivelul şi periodicitatea plăţii contribuţiei la acesta se stabilesc de Comisie, la propunerea comitetului prevăzut la alin. (4). (6) Fondul de garantare se calculează şi se certifica de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv un auditor financiar, în conformitate cu legislaţia naţionala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele adoptate de Comisie. (7) Administrarea şi gestionarea Fondului de garantare se efectuează sub controlul şi monitorizarea Comisiei. (8) Disponibilităţile Fondului de garantare astfel constituit vor fi plasate în instrumente financiare ale Trezoreriei Statului sau derulate prin aceasta, titluri de stat, depozite purtătoare de dobânda şi orice alte instrumente financiare stabilite de Comisie prin norme, în scopul unei cat mai bune valorificari a acestora.  +  Articolul 117Modificarea nivelului contribuţiei la Fondul de garantare se face cu avizul Comisiei.  +  Articolul 118Sumele depuse la Fondul de garantare nu pot fi urmărite silit.  +  Articolul 119Comisia adopta norme privind procedurile de organizare şi funcţionare a comitetului prevăzut la art. 116 alin. (4), precum şi de efectuare a controlului, a monitorizarii şi de luare a deciziilor de către acest comitet, procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor de la şi către Fondul de garantare, recuperarea plăţilor avansate din Fondul de garantare şi alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.  +  Capitolul XVII Răspunderea juridică  +  Articolul 120 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Administratorul sau angajatorul, după caz, răspunde faţă de participanţi pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forta majoră. (3) Orice persoană care se considera vătămată ca urmare a neaplicarii prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.  +  Articolul 121 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor depozitarului; b) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1); c) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) şi (4); d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (5) şi (7); e) depăşirea plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) şi (4); f) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1); g) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor; h) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1); i) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau art. 104. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). (3) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul-constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de Comisie.  +  Articolul 122Prevederile art. 121 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 123 (1) Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi nevirarea contribuţiilor reţinute de la participanţi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) utilizarea de informaţii, documente şi declaraţii false sau de orice alte mijloace ilegale în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege; b) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii facultative; c) administrarea unui fond de pensii facultative neautorizat; d) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat; e) încălcarea prevederilor art. 97 din prezenta lege.  +  Capitolul XVIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 124Prevederile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 125În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia elaborează norme, aprobate prin hotărâre a preşedintelui acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 126La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.*Prezenta lege transpune prevederile: a) Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care se deplaseaza în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998; b) art. 15, 16 şi 17 din Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 375 din 31 decembrie 1985, cu modificările ulterioare; c) Directivei 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 235 din 23 septembrie 2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 204.__________