HOTĂRÂRE nr. 658 din 24 mai 2006privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţională privind Schimbările Climatice, denumită în continuare Comisia, este organism interministerial, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (2) Comisia se află în subordinea Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi mediu, conform pct. VIII poz. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 2Comisia promovează măsurile şi acţiunile necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, ale Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, precum şi a obiectivelor privind schimbările climatice, adoptate la nivelul Uniunii Europene.  +  Articolul 3 (1) Componenţa Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor transmise de autorităţile publice centrale prevăzute în anexă. (3) Activitatea desfăşurată de către membrii Comisiei nu este remunerată şi constituie atribuţie de serviciu. (4) Pentru analizarea şi rezolvarea unor probleme tehnice specifice se constituie, în subordinea Comisiei, grupuri de lucru alcătuite din specialişti din cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu, a căror activitate este temporară şi care organizează întâlniri ori de câte ori este necesar. (5) Preşedintele Comisiei este numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi are rang de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 4Comisia funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Comisia are următoarele atribuţii principale: a) analizarea periodică a stadiului realizării obiectivelor stabilite în Strategia naţională a României privind schimbările climatice, precum şi a rezultatelor monitorizării implementării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005; b) analizarea propunerilor de completare şi actualizare a acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice; c) identificarea acţiunilor şi obiectivelor din domeniul schimbărilor climatice ce necesită asistenţă tehnică şi financiară externă; d) analizarea aspectelor cu privire la evoluţia politicilor în domeniul schimbărilor climatice la nivel european şi internaţional şi propunerea modalităţilor de acţiune autorităţilor implicate; e) analizarea şi fundamentarea propunerilor privind luarea deciziilor pentru aplicarea mecanismelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997. (2) În realizarea atribuţiilor sale, Comisia cooperează cu alte instituţii şi organisme având responsabilităţi în aplicarea obiectivelor şi prevederilor celorlalte convenţii şi acorduri internaţionale din domeniul protecţiei mediului, ratificate de România, precum şi cu asociaţiile şi organizaţiile profesionale şi ştiinţifice neguvernamentale, cu organizaţiile ecologiste, patronale, sindicale şi de tineret, precum şi cu alte organizaţii şi asociaţii neguvernamentale înfiinţate potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor Comisiei se înfiinţează un secretariat tehnic care funcţionează în subordinea direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Atribuţiile Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 mai 2006.Nr. 658.  +  Anexa COMPONENŢAComisiei Naţionale privind Schimbările Climatice1. Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor2. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului3. Reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului4. Reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor5. Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale6. Reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului7. Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice8. Reprezentant al Ministerului Integrării Europene9. Reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării10. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe11. Reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, cu statut de observator.NOTĂ:Nivelul de reprezentare este de director sau specialist din cadrul direcţiei cu responsabilităţi în domeniu.-----------