ORDIN nr. 576 din 25 mai 2006pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind conducerea unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 mai 2006    Având în vedere prevederile art. 178, 179 şi 183 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,văzând Referatul de aprobare al Serviciului juridic nr. E.N. 10.661/2006,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data de 29 mai 2006, îşi încetează activitatea consiliile de administraţie şi comitetele directoare ale unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1 îşi încetează aplicabilitatea contractele de administrare încheiate între directorii unităţilor sanitare publice cu paturi şi consiliile de administraţie.  +  Articolul 3Începând cu aceeaşi dată, încetează de drept numirile în funcţia de director general, director adjunct medical, director adjunct cercetare-dezvoltare, contabil-şef, director administrativ şi director de îngrijiri în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data de 29 mai 2006, conducerea unităţilor sanitare publice cu paturi va fi asigurată de un comitet director interimar, condus de un manager numit prin ordin al ministrului sănătăţii, până la finalizarea concursurilor sau licitaţiilor organizate în vederea ocupării funcţiei de manager, potrivit legii. (2) Comitetul director interimar este format din manager, director medical şi director financiar-contabil. În funcţie de nevoile reale şi de posibilităţile financiare ale unităţii sanitare publice cu paturi, în comitetul director interimar poate fi numit şi un director de îngrijiri. (3) Membrilor comitetului director interimar le sunt aplicabile prevederile art. 180 şi 187 din Legea nr. 95/2006 privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.  +  Articolul 5Comitetul director interimar asigură organizarea şi conducerea activităţii spitalului pe o perioadă de 180 de zile de la data emiterii prezentului ordin, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 şi a celorlalte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În termen de maximum 5 zile de la data prevăzută la art. 1, comitetul director interimar preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat cu conducerea care îşi încetează activitatea, activul şi pasivul unităţii sanitare publice cu paturi pe care o va conduce.  +  Articolul 7Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 25 mai 2006.Nr. 576.---------