HOTĂRÂRE nr. 592 din 10 mai 2006privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public, cu atribuţii în implementarea unor programe guvernamentale şi în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcţia de locuinţe şi intervenţii la construcţiile existente. (2) În realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de resurse de finanţare pe care le administrează în cadrul unor montaje financiare pentru: a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale; b) dezvoltarea prin programe proprii a unor proiecte imobiliare pentru construirea de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate dobândi terenuri destinate construirii de locuinţe, în condiţiile legii, prin: a) preluarea în administrare şi/sau în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale; b) achiziţia de terenuri din surse proprii sau intermedierea achiziţiei acestora din sursele beneficiarilor de locuinţe; c) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, beneficiare ale locuinţelor; d) donaţii ale unor persoane fizice sau juridice. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale. (5) Pentru dezvoltarea programelor proprii şi pentru implementarea programelor guvernamentale de construcţii de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe iniţiază şi asigură realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară - cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, soluţii arhitecturale, tehnologii, surse de finanţare şi costuri în construcţii de locuinţe şi altele asemenea."2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în valorificarea studiilor efectuate potrivit art. 1 alin. (5) se vor avea în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne, utilizarea tehnologiilor avansate de execuţie şi a unor materiale şi produse noi, calitativ superioare. În situaţia repetitivităţii soluţiilor alese se va avea în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament. Pentru locuinţele care se construiesc prin investiţii din fonduri publice se vor adopta soluţii de suprafaţă şi de confort minim prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în preţul minim al pieţei. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează din surse proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi din veniturile proprii prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Rezultatele studiilor prevăzute la alin. (1) se pun gratuit la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi pot fi valorificate pe piaţă pentru alţi solicitanţi. Sumele provenite din valorificarea studiilor de piaţă se fac venit pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Terenurile destinate construcţiei de locuinţe se pot prelua de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2^1 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, numai în condiţiile în care sunt lipsite de orice sarcină şi sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1), care sunt în proprietatea publică ori privată a statului, se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Agenţia Naţională pentru Locuinţe îşi păstrează folosinţa gratuită a terenurilor pe perioada realizării investiţiilor. (3) Stabilirea şi/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor potrivit alin. (2) se realizează în baza planurilor urbanistice şi a studiilor de fezabilitate aprobate, odată cu promovarea programelor de construcţii de locuinţe prin investiţii publice şi/sau odată cu dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar. (4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor. (5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13. (6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe care se realizează pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice se includ în devizul general al obiectivului de investiţii. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Tinerii, în sensul prevederilor art. 6^2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinată închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste."5. Titlul capitolului I^1 "Operaţiuni imobiliare efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru construirea locuinţelor prin programe proprii" se abrogă.6. După alineatul (1) al articolului 3^2 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Pentru construcţia de locuinţe realizată prin investiţii publice, valoarea contractelor de antrepriză generală încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii generali se va actualiza potrivit legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. (3) Actualizarea valorii contractelor de antrepriză generală prevăzute la alin. (1) se poate face numai pentru perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi cea a recepţiei la terminarea lucrărilor prevăzute în contract."7. Articolele 4, 6, 7, 8 şi 9 se abrogă.8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor. (2) Pentru terenurile care sunt sau trec în condiţiile legii în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, destinate realizării de locuinţe cu finanţare prin credite ipotecare, se vor stabili în cadrul convenţiilor încheiate, în baza unor hotărâri ale consiliilor locale, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, precum şi cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosinţă a terenurilor se face pentru toată durata de existenţă a construcţiilor."9. Articolul 11 se abrogă.10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Resursele de finanţare în construcţia de locuinţe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de către instituţii financiare autorizate potrivit legii. (2) Finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar se realizează integral prin instituţiile financiare creditoare. (3) Pentru construcţiile de locuinţe a căror finanţare se asigură în condiţiile alin. (2) se vor stabili, prin contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu beneficiarii de credite: a) structura preţului locuinţelor; b) modalitatea de reactualizare a valorii contractelor de antrepriză generală. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia convenţii cu instituţiile financiare creditoare pentru realizarea montajului financiar necesar în finanţarea construcţiei de locuinţe contractate de beneficiarii de credite."11. Articolul 13 se abrogă.12. Titlul secţiunii a doua a capitolului II va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aPromovarea proiectelor imobiliare pentru construirea de locuinţe prin programe proprii"13. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:"Art. 13^1 . - (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi anual un program de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, în baza cererilor înregistrate, pe terenuri dobândite în acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriaşi din locuinţele preluate în mod abuziv de către stat şi care s-au retrocedat în natură foştilor proprietari, precum şi cererile formulate de tineri vor fi rezolvate cu prioritate; în acest scop, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va adopta criterii şi reglementări specifice. (2) Pentru promovarea programului prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii, studii care vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 14. (3) Programul va fi transmis pentru avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi va fi însoţit de studiile de prefezabilitate."14. Articolul 13^2 va avea următorul cuprins:"Art. 13^2. - (1) Pentru dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar pot participa ca parteneri, alături de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoane juridice cu activităţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electrică, pe bază de contracte de asociere încheiate potrivit legii. (2) Conţinutul-cadru al contractelor de asociere şi condiţiile de eligibilitate a partenerilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt prevăzute în anexa nr. 15. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe. (4) Dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat, prevederile alin. (2) şi ale art. 2 aplicându-se în mod corespunzător."15. La articolul 14, alineatele (3), (4), (5) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(3) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora şi vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene. Comisia socială nu este o comisie de specialitate a consiliului local, în sensul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002. (4) Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1), (2) şi (3), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se vor realiza în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care vor fi adoptate, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe. (5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, şi de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, efectuate de tineri specialişti din învăţământ şi sănătate, comisiile sociale se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi la propunerea autorităţilor publice centrale interesate şi/sau a serviciilor descentralizate în teritoriu ale acestora......................................................................................... (7) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (4^1 ), intră sub incidenţa prevederilor art. 6^2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare."16. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1 ), cu următorul cuprins:"(4^1 ) În adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (4) se vor avea în vedere următoarele: a) criteriile-cadru de acces la locuinţă vor fi adaptate la situaţiile concrete existente pe plan local, numai din punct de vedere al cuprinderii teritoriale. Pentru accesul la locuinţele destinate închirierii unor tineri specialişti din învăţământ şi sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite prin criteriile-cadru; b) pentru criteriile-cadru de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări şi/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma şi cu punctajul stabilite în anexa nr. 11; c) criteriile se adoptă sub formă de propuneri care se transmit pentru avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi efectuarea eventualelor corecturi solicitate prin avizul respectiv; d) solicitarea avizului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzut la lit. c), se efectuează, de regulă, odată cu transmiterea inventarului locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform art. 18 şi ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial. Solicitarea va fi însoţită de o notă de fundamentare a criteriilor propuse."17. La articolul 14, alineatele (6) şi (8) se abrogă.18. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale sau, după caz, consiliilor judeţene lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea priorităţilor în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent; lista de priorităţi se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul când în unitatea administrativ-teritorială urmează să se finalizeze în anul respectiv şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii. (2) Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile consiliilor locale sau, după caz, hotărârile consiliilor judeţene prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului."19. După alineatul (7) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1 ), cu următorul cuprins:"(7^1 ) Locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (4). Repartizarea acestor locuinţe se face în următoarea ordine de prioritate: a) în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1); b) în ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinţă, în cazul când nu se pot aplica prevederile lit. a)."20. Alineatul (8) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(8) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractului de închiriere a locuinţei se aplică şi prevederile art. 6^2 alin. (3^1 ) şi (3^2 ) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul iniţial se încheie fără restricţii referitoare la vârsta beneficiarului/beneficiarilor, dar va cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului de chirie, aplicabile la data prelungirii acestuia, conform legii."21. Alineatul (1^1 ) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(1^1 ) În aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, construcţiile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se amplasează pe terenuri proprietate publică primite în folosinţă gratuită pe perioada realizării investiţiilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor alin. (1), precum şi pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, transmise în administrarea agenţiei conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin legi speciale. Terenurile care sunt în proprietatea publică ori privată a statului se transmit fără plată în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezentele norme metodologice."22. După alineatul (1^2 ) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1^1 ) şi (1^2 ) vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5)."23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 17 în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene vor întocmi, vor actualiza şi vor transmite anual inventarul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an."24. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua prin protocol, de la consiliile locale şi, după caz, de la consiliile judeţene, studiile de fezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe rămân sau sunt preluate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor."25. La articolul 19, litera b) a alineatului (3) şi alineatul (3^1 ) vor avea următorul cuprins:"b) obligativitatea consiliilor locale de a asigura utilităţile şi dotările edilitare aferente construcţiilor de locuinţe, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5);........................................................................................(3^1 ) Pentru obiectivele de investiţii promovate direct de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform prevederilor art. 17 alin. (1^1 ), amplasate pe terenuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precizările alin. (3) lit. a)-e) vor face obiectul unor convenţii încheiate de agenţie cu consiliile locale sau cu consiliile judeţene, după caz."26. Alineatul (2) al articolului 19^1 se abrogă.27. La articolul 19^1 , alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, a terenurilor aferente se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei interesaţi, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv la art. 19 alin. (3^1 ). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept."28. Articolul 21^1 se abrogă.29. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) După aprobarea bugetului de stat, direcţia coordonatoare a activităţii de investiţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii."30. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Înaintea încheierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj, Agenţia Naţională pentru Locuinţe transmite direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului devizul general al investiţiei privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, însoţit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intră în valoarea contractului de antrepriză, în vederea urmăririi alocării fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în devizul general se asigură, pe surse de finanţare, conform prevederilor anexei nr. 2a)."31. Titlul capitolului IV "Obligaţiuni şi emisiunea de obligaţiuni" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVDispoziţii tranzitorii şi finale"32. Articolele 28-31 se abrogă.33. După articolul 31 se introduc cinci noi articole, articolele 31^1 -31^5 , cu următorul cuprins:"Art. 31^1 . - (1) Creditele ipotecare acordate din sursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data de 17 iulie 2005 se derulează conform prevederilor cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii acestora şi celor din convenţiile speciale încheiate de agenţie în acest scop cu instituţii bancare, până la data rambursării integrale a împrumuturilor. (2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuţia Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reîntregesc cu ratele rambursate şi cu dobânzile plătite de beneficiarii creditelor acordate în condiţiile alin. (1) şi (2).Art. 31^2 . - (1) Contractanţii de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau contracte de construire a unei locuinţe prin programele agenţiei până la data de 17 iulie 2005, pot beneficia în continuare de o subvenţie de la bugetul de stat în cuantum de 20% din valoarea locuinţei, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă; b) este prima locuinţă pe care o construiesc cu finanţare prin credit ipotecar. (2) Subvenţia prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe baza programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar pentru anul următor şi al resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuinţelor care se construiesc pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1). (4) Fundamentarea necesarului de subvenţii se transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, odată cu fundamentarea necesarului de resurse prevăzută la art. 20. (5) Persoanele care pot beneficia de subvenţii pentru prima locuinţă construită cu credit ipotecar, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor depune la Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicitarea acordării subvenţiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub formă autentică, o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta, respectiv familia sa (soţ, soţie şi copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuinţe. (6) Solicitările depuse vor fi analizate şi aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (7) După aprobarea solicitărilor de acordare a subvenţiei odată cu încheierea contractelor de construire a locuinţelor se stabileşte cuantumul subvenţiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuinţei care se înscrie în contractul de construire. (8) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului acordarea subvenţiilor în baza unei situaţii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. (9) Solicitările de subvenţii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a sumei reprezentând subvenţii, în funcţie de evoluţia cursului de schimb leu-euro pe perioada dintre momentul consolidării valorii locuinţei prevăzute în contractul de construire şi momentul primirii sumei. Solicitările de subvenţii reactualizate se transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.Art. 31^3 . - (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe subvenţiile stabilite în conformitate cu prevederile art. 31^2 , din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat. (2) Subvenţia primită conform alin. (1) se constituie ca sursă pentru finanţarea parţială a locuinţei pentru care a fost acordată.Art. 31^4 . - (1) În aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în condiţii similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu respectarea prevederilor legislativ-normative prin care se reglementează regimul juridic şi cadrul general de realizare, exploatare şi administrare a respectivelor locuinţe. (2) Promovarea, implementarea şi derularea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construirea şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute prin actele legislativ-normative ce vor fi adoptate în acest scop. Stabilirea obiectului şi a condiţiilor de desfăşurare a parteneriatului se face prin convenţii încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile administraţiei publice locale implicate.Art. 31^5 . - Materialele provenite din donaţii şi/sau sponsorizări, prevăzute la art. 24^1 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza numai în cadrul programelor prevăzute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice."34. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Anexele nr. 1, 2, 2a) şi 3-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."35. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.36. Anexa nr. 1a) se abrogă.37. Anexa nr. 11 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.38. După anexa nr. 12 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 13, 14 şi 15, care vor avea cuprinsul din anexele nr. 3, 4 şi 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IINormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistru delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyκlyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 592.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)CONSILIUL LOCAL ................................(Consiliul Judeţean ...........................)(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)INVENTARULlocuinţelor pentru tineri, propuse a fi finanţate încadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
    Denumirea localităţii, bloculNumărul de locuinţeNumărul de cereriRegimul de înălţimeStadiul fizicTermenul PIFAmplasamentul*)Sumele necesare în vederea finalizării (milioane lei)Suma solicitată de la bugetul de stat (milioane lei)Surse proprii**) (milioane lei)
    Suprafaţa (ha)Planul urbanisticStadiul viabilizării
    01234567891011
    Localitatea  
    Obiectivul  
    Obiectivul  
     
    Total localitate:  
    TOTAL GENERAL:  
    Primar, (Preşedintele Consiliului judeţean) (Primarul general)
  __________ Notă *) Se completează: suprafaţa, planurile urbanistice aprobate şi lucrările de viabilizare realizate. Notă **) La coloana 11 se completează totalul sumelor înscrise în listele investiţiilor de la bugetul local, fără alocaţii de la bugetul de stat.Anexa se centralizează la nivelul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe baza datelor transmise de consiliile locale.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 11 la normele metodologice)CRITERII - CADRUpentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor delocuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,destinate închirieriiA. Criterii de acces la locuinţă:1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.NOTĂ:Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.NOTĂ:- Lista de priorităţi se stabileşte anual.- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:   1. Situaţia locativă actuală  1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat .................... 10 puncte  1.2. Tolerat în spaţiu ............................................. 7 puncte  1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat       în spaţiu): - mp/locatar -  a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ..................... 5 puncte  b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ..................... 7 puncte  c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................................. 9 puncte  d) mai mică de 8 mp ............................................... 10 puncte  NOTĂ:  În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se  împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu  fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi  imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută  conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor  familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai  familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei  definită la cap. A pct. 2.  2. Starea civilă actuală  2.1. Starea civilă:  a) căsătorit ...................................................... 10 puncte  b) necăsătorit ..................................................... 8 puncte  2.2. Nr. de persoane în întreţinere:  a) Copii  ● 1 copil .......................................................... 2 puncte  ● 2 copii .......................................................... 3 puncte  ● 3 copii .......................................................... 4 puncte  ● 4 copii .......................................................... 5 puncte  ● > 4 copii ......................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil  b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................... 2 puncte  3. Starea de sănătate actuală  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în  întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor  sau o cameră în plus ............................................... 2 puncte  4. Vechimea cererii solicitantului  4.1. până la 1 an .................................................. 1 punct  4.2. între 1 şi 2 ani .............................................. 3 puncte  4.3. între 2 şi 3 ani .............................................. 6 puncte  4.4. între 3 şi 4 ani .............................................. 9 puncte  4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ................................. 4 puncte  5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională  5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .................... 5 puncte  5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu       specializare la locul de muncă ................................ 8 puncte  5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu       specializare la locul de muncă ............................... 10 puncte  5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale       de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă       durată ....................................................... 13 puncte  5.5. cu studii superioare ......................................... 15 puncte  NOTĂ:  Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat  conform legii.  6. Situaţii locative sau sociale deosebite  6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au       împlinit 18 ani .............................................. 15 puncte  6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ...................... 10 puncte  6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........................ 5 puncte  NOTĂ:  Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai  solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile  specificate la lit. A de mai sus.  În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi  în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării  locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror  situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici  acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de  vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă  a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz  solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea  nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii  care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de  protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).  +  Anexa 3 (Anexa nr. 13 la normele metodologice)CONTRACT - CADRU    Între:    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE (A.N.L.), cu sediul în .................,  reprezentată de director general ......................................... şi  director general adjunct economic ..........................................,    şi    CONSILIUL LOCAL/JUDEŢEAN ............, cu sediul în ......................,  reprezentat prin ....................., în conformitate cu prevederile art. 2  alin. 7 şi ale art. 2^1 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea  Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările  ulterioare, s-a încheiat prezentul contract:  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafaţă de ......... mp, situat în ........., aflat în proprietatea .................. şi în administrarea Consiliului ................., în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata execuţiei investiţiei. (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va realiza locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. (3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Consiliul ..................... va realiza lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între Consiliul .................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea Consiliului ....................... .  +  Capitolul II Documentele contractului  +  Articolul 3 (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentaţiei care face parte integrantă din prezentul contract. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) cuprinde: a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract); b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract); c) hotărârea Consiliului ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi); d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii; e) extras de carte funciară.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 4Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Consiliul ................. .  +  Capitolul IV Obligaţiile părţilor  +  Articolul 5Consiliul .................................. se obligă: a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii/locuinţe sociale/de necesitate, în suprafaţă de ........... mp, situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ................) pe toată durata executării construcţiei; b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă); c) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea; d) să asigure de la bugetul local şi finalizarea execuţiei utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi) până la recepţia la terminarea locuinţelor; e) să obţină extras de carte funciară; f) să elaboreze studiul de fezabilitate şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; g) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general, la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor; h) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din "Programul privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii/locuinţe sociale/de necesitate", cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe; i) să defalce suprafaţa de .......... mp, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.  +  Articolul 6Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă: a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, terenul în suprafaţă de ............ mp, situat în ..............., identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............); b) să asigure execuţia construcţiilor de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru Programul guvernamental ................; c) să aducă la cunoştinţă, în scris, Consiliului ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie; d) să aducă la cunoştinţă, în scris, Consiliului ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; e) să transmită Consiliului ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.  +  Capitolul V Răspunderea contractuală  +  Articolul 7Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Forţa majoră  +  Articolul 8 (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VII Încetarea contractului  +  Articolul 9Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii: a) expirarea duratei contractului; b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi.  +  Articolul 10Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor vor fi îndeplinite până la data la care va înceta contractul.  +  Articolul 11Încetarea contractului prin ajungerea la termen (expirarea duratei de valabilitate) impune stingerea obligaţiilor părţilor.  +  Articolul 12Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 13Litigiile apărute între părţi în timpul derulării contractului se vor soluţiona pe cale amiabilă.  +  Articolul 14Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.  +  Articolul 16Completările sau modificările ce se vor aduce prezentului contract, după semnarea lui, se vor efectua prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.Încheiat azi, ........., în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) pentru fiecare parte.Agenţia Naţională pentru Locuinţe.................................Consiliul Local/Judeţean .................  +  Anexa 4 (Anexa nr. 14 la normele metodologice)CONŢINUTUL - CADRUal studiilor de prefezabilitate şi defezabilitate pentru obiective de investiţiiîn construcţia de locuinţe cu creditipotecar prin Agenţia Naţională pentru LocuinţeI. CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATEStudiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde datele tehnice şi economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii.A. Părţile scrise1. Date generale:1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei2. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate2.1. Valoarea totală estimată a investiţiei2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate2.4. Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.)3. Date tehnice ale lucrării3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colţ; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională; nivelul maxim al apelor freatice)3.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfăşurată şi numărul de niveluri3.3.2. Pentru reţele: lungimi şi diametre3.4. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)3.5. Utilităţi (modul de asigurare a acestora şi soluţia avută în vedere)4. Finanţarea investiţiei:Din valoarea totală estimativă a investiţiei, .......% din surse proprii, ......% din credite bancare, ......% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......% din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ......% din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrări - justificaţi prin resurse materiale, mână de lucru, utilaje şi transporturi -, precum şi preţuri rezultate din cataloage şi oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente şi dotări.B. Părţile desenate1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)2. Plan general (1:5.000-1:1.000)II. CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATEStudiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv.A. Părţile scrise1. Date generale1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaborator1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate1.7. Descrierea funcţională, inclusiv memorii tehnice, pe specialităţi2. Date tehnice ale lucrării2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat definitiv şi/sau temporar de lucrare2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colţ; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională, nivelul maxim al apelor freatice)2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travee, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit2.3.2. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.2.4. Structura constructivăPentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect.2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)2.6. Instalaţii aferente construcţiilorSe vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţă, curenţi slabi, apă, canalizare etc.2.7. UtilităţiSe vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.3. Devizul general estimativ al investiţieiValoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei4.1. Valoarea totală(în preţuri - luna, anul),din care:- construcţii-montaj4.2. Eşalonarea (INV/C + M)- Anul I- Anul II- ......4.3. Durata de realizare (luni)4.4. Capacităţi (număr unităţi de locuit)5. Finanţarea investiţieiDin valoarea totală a investiţiei:...... mii lei din surse proprii, ...... mii lei din credite bancare, ...... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ...... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.6. Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei:- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;- avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicaţii etc.);- acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.B. Părţile desenate1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)2. Plan general (1:5.000-1:500)3. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii.  +  Anexa 5 (Anexa nr. 15 la normele metodologice)CONTRACT - CADRU DE ASOCIEREI. Părţile contractante1.1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin director general ...... şi director general adjunct economic .............,şi1.2. ......, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin ......, au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:II. Dispoziţii generale2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie al ANL nr. ...... din data de ...... şi a Hotărârii ...... din data de ......, este o asociaţie fără personalitate juridică şi are ca temei legal prevederile art. 251-256 din Codul comercial.2.2. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii: a) asistenţă comercială financiară, managerială şi juridică a fiecărui asociat; b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.III. Obiectul contractului3. Asociaţii au convenit să realizeze în comun proiectul de dezvoltare imobiliară "Construcţii de locuinţe în ansamblul ......, situat în ......", din cadrul programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar promovat de ANL.IV. Durata asocierii4. Durata asocierii constituite în baza prezentului contract este până la încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari.V. Drepturile şi obligaţiile părţilor5.1. ANL contribuie cu asigurarea montajului tehnico-financiar în vederea realizării şi predării către beneficiari a ansamblului de locuinţe. Ansamblul de locuinţe se va executa conform contractului de antrepriză generală pe care ANL îl va încheia cu o societate de construcţii pe care o va alege conform exigenţelor proprii.5.2. ...... contribuie cu un aport social constând în ...... .Acest aport social va fi vărsat până la data de ...... .5.3. Obţinerea actelor necesare realizării investiţiei (avize, acorduri, autorizaţii etc.), asigurarea viabilizării terenului (lucrările de alimentare cu apă, energie electrică, gaze, canalizare, sistematizare pe verticală) şi suportarea costurilor acestora se vor stabili de către părţi şi se vor menţiona în anexa nr. 1 la prezentul contract.5.4. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a dat naştere obligaţiei respective.VI. Conducerea şi administrarea asociaţiei6.1. Asocierea va fi condusă şi administrată de un consiliu de conducere format din minimum 3 membri care vor fi desemnaţi astfel: 2 membri numiţi prin hotărâre a Consiliului de administraţie al ANL şi câte un membru numit de fiecare dintre coasociaţi.6.2. În caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asociaţiei sau în cazul în care unul dintre aceştia se află în incapacitate de exercitare a atribuţiilor ce îi revin pe o perioadă de cel puţin 60 de zile, membrii asociaţiei vor lua măsuri de numire a unui alt membru.6.3. Consiliul de conducere al asociaţiei se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, din iniţiativa uneia dintre părţi. Convocarea se face în scris şi va conţine locul, data şi ora unde are loc adunarea, precum şi ordinea de zi propusă şi se comunică reprezentanţilor celeilalte părţi, pe bază de semnătură.6.4. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei se iau prin consens.6.5. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei sunt consemnate într-un registru numerotat, datat, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către părţi.6.6. În afară de alte probleme înscrise pe ordinea de zi, consiliul de conducere al asociaţiei hotărăşte în ceea ce priveşte: a) modul de folosire a contribuţiei (aporturilor) coasociaţilor în cadrul activităţii asociaţiei; b) prospectarea pieţei, identificarea clienţilor; c) prelungirea duratei asociaţiei; d) majorarea aporturilor coasociaţilor; e) cooptarea de alţi asociaţi; f) modificarea obiectului de activitate al contractului; g) încetarea contractului de asociere; h) orice altă modificare a clauzelor contractului sau oricare altă hotărâre necesară bunului mers al asociaţiei; i) orice alte probleme care apar în legătură cu funcţionarea asociaţiei.VII. Repartizarea beneficiilor7.1. Repartizarea beneficiilor rezultate din activităţile comune desfăşurate în cadrul asociaţiei se va efectua, după încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor între ANL şi antreprenorul general, astfel:- pentru ANL - o cotă procentuală din valoarea investiţiei realizate;- pentru coasociat ...... (se va stabili prin negociere pentru fiecare proiect de dezvoltare imobiliară, în funcţie de aportul acestuia la realizarea amplasamentului.VIII. Încetarea contractului8.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: a) hotărârea comună a membrilor asociaţi; b) încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari; c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate şi a altor clauze ale contractului de asociere; d) lichidarea unei persoane juridice coasociate, care va fi notificată în scris, în termen de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătorească; e) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; f) alte cauze prevăzute de lege.8.2. Prezentul contract de asociere nu se poate denunţa în mod unilateral, în caz contrar partea care îl denunţă fiind obligată la daune-interese.8.3. În caz de încetare a asocierii, lichidarea asociaţiei se face de 4 lichidatori, câte 2 numiţi de fiecare parte, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data apariţiei cauzei de încetare a asociaţiei.8.4. În cadrul lichidării, fiecare parte reintră în posesia exclusivă a bunurilor şi valorilor asupra cărora şi-a păstrat dreptul de proprietate, iar dacă ele nu se pot restitui în natură, cel păgubit are dreptul la repararea daunelor suferite. Rezultatele lichidării se vor repartiza între coasociaţi proporţional cu cota de participare a fiecăruia.IX. Forţa majoră9.1. Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.9.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total ori parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.9.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.9.4. Dacă în termen de 6 luni de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.X. Notificări10.1. În accepţiunea părţilor asociate, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe această confirmare de oficiul poştal primitor.10.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau poştă electronică, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea care a fost expediată.10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.XI. Soluţionarea litigiilor11.1. Toate litigiile care ar apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.XII. Clauze finale12.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul coasociaţilor fondatori ai asociaţiei.12.2. ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţurilor contabile sunt în sarcina ......... .12.3. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociaţi.12.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.12.5. Modificările şi/sau completările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile între părţi decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de părţile contractante.12.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, dintre care două exemplare pentru ANL şi câte două exemplare pentru .........., astăzi ........., data semnării lui.Agenţia Naţională pentru LocuinţeSemnătura,L.S............................ (coasociaţi)Semnătura, Semnătura,L.S. L.S.Condiţii de eligibilitate a ofertanţilor în vederea asocieriiEligibilitatea reprezintă condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca ofertantul să poată fi ales: a) să nu se afle în stare de faliment şi lichidare; b) să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) să îşi fi îndeplinit la zi obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; d) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate; e) să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale; f) să prezinte documente edificatoare privind capacitatea tehnică şi cea economico-financiară.----