LEGE nr. 202 din 22 mai 2006privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006    Parlamentului României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumit în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează în temeiul principiului tripartitismului. (3) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Agenţia Naţională asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.  +  Articolul 3Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, având următoarele obiective principale: a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă; b) prevenirea şomajului; c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională; d) asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii; e) creşterea incluziunii sociale; f) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale; b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre naţionale; c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. (2) Agenţia Naţională are în subordine unităţi fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional. (3) Organizarea şi funcţionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 6 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă; b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene; c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri; d) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă; e) organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă; f) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; g) consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatori; h) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj; j) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportul său de execuţie bugetară; k) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă; l) organizează şi asigură servicii de stabilire, plată şi evidenţă a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; n) elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forţa de muncă şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul său de activitate; o) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale; p) administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii; q) editează materiale informative în domeniul său de activitate. (2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 7 (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, între ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale se încheie un contract anual de performanţă managerială, valabil atât pentru Agenţia Naţională, cât şi pentru agenţiile teritoriale. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială. (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă managerială. (4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei Naţionale ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, pentru aprobare.  +  Articolul 8 (1) Personalul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 9 (1) Patrimoniul Agenţiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a acesteia. (2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenţiei Naţionale, pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în condiţiile legii. (3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale se constituie din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii.  +  Articolul 10Pentru dezvoltarea activităţilor Agenţiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. (2) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Conducerea Agenţiei Naţionale  +  Secţiunea 1 Consiliul de administraţie  +  Articolul 12 (1) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie, format din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi prin decizie a primului-ministru; b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederaţiile sindicale şi patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 13 (1) În consiliul de administraţie poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are capacitate deplină de exerciţiu; b) are cetăţenie română şi domiciliul în România; c) nu a suferit condamnări penale. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.  +  Articolul 14 (1) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, putând fi reînnoit. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administraţie, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, la iniţiativa preşedintelui. (2) Consiliul de administraţie se poate întruni ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 7 din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (3) Convocarea consiliului de administraţie se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii. (4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului de administraţie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (2) La şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate invita persoane ce deţin funcţii de conducere în cadrul Agenţiei Naţionale, precum şi specialişti. (3) În cazul în care nu poate participa la şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcţia de preşedinte de şedinţă. (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (5) Membrii consiliului de administraţie, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor.  +  Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din indemnizaţia preşedintelui Agenţiei Naţionale. (2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administraţie pentru participarea la şedinţe este de maximum 20% din indemnizaţia preşedintelui Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 18 (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Agenţiei Naţionale; b) aprobă programele naţionale anuale privind ocuparea şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; c) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine; d) aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurărilor pentru şomaj; e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; f) aprobă situaţia financiară anuală, contul de execuţie bugetară şi raportul anual de activitate; g) aprobă programul anual de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale; h) stabileşte măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale; i) analizează activitatea unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; j) aprobă organizarea compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale în cadrul structurii organizatorice aprobate; k) aprobă statul de funcţii al Agenţiei Naţionale; l) aprobă înfiinţarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum şi judeţele arondate acestora; m) aprobă înfiinţarea de agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum şi de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate; n) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale; o) aprobă structurile organizatorice ale unităţilor aflate în subordine, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al acestora; p) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu unităţile din subordine. (2) Alte atribuţii ale consiliului de administraţie pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri. (4) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcţie de votul exprimat, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie.  +  Secţiunea a 2-a Preşedintele  +  Articolul 19 (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie, fiind numit prin decizie a primului-ministru din rândul reprezentanţilor Guvernului în consiliul de administraţie, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică. (3) Preşedintele are rang de secretar de stat şi este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcţie.  +  Articolul 20 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale. (2) În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi în situaţia în care preşedintele Agenţiei Naţionale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei directorului general sau înlocuitorului acestuia.  +  Articolul 21 (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit. (2) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin revocare, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, sau prin deces.  +  Articolul 22 (1) În exercitarea actului de conducere, preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce activitatea curentă a Agenţiei Naţionale; b) reprezintă Agenţia Naţională în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie; d) conduce şedinţele consiliului de administraţie; e) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale; f) dispune controale asupra activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate; g) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; h) asigură promovarea imaginii Agenţiei Naţionale; i) îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite; j) aprobă numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii; k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanţă specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu conducătorii unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale preşedintelui pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele emite ordine.  +  Secţiunea a 3-a Directorul general  +  Articolul 23 (1) Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale este coordonată de un director general. (2) Ocuparea postului de director general se face pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (3) Directorul general al Agenţiei Naţionale face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) În exercitarea actului de conducere, directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale, potrivit statutului acesteia; b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale; c) asigură şi urmăreşte elaborarea şi realizarea programelor de ocupare şi de formare profesională la nivel naţional şi teritorial. (2) Alte atribuţii ale directorului general pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale şi se prevăd în fişa postului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (4) Înlocuitorul de drept al directorului general se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 25 (1) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Capitolul IV Unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale  +  Secţiunea 1 Agenţiile teritoriale  +  Articolul 26 (1) Agenţiile teritoriale asigură implementarea la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.  +  Articolul 27 (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administraţie, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale, centre proprii de formare profesională, precum şi puncte de lucru, unităţi fără personalitate juridică. (2) Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agenţiilor teritoriale şi la nivelul agenţiilor locale. (4) Punctele de lucru se organizează şi funcţionează în subordinea agenţiilor locale.  +  Articolul 28 (1) Conducerea agenţiilor teritoriale se exercită de directori executivi şi directori executivi adjuncţi. (2) Conducerea agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se exercită de directori executivi adjuncţi.  +  Articolul 29 (1) Ocuparea posturilor de directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (2) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor executivi adjuncţi prevăzuţi la art. 28, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale şi se prevăd în fişa postului.  +  Articolul 31 (1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum şi o parte din atribuţii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 32În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.  +  Articolul 33Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, numiţi de prefect, cu consultarea agenţiilor teritoriale. Entităţile de mai sus pot desemna câte o singură persoană în componenţa consiliului consultativ; b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 34Membrii consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale reprezentând sindicatele şi patronatele vor fi stabiliţi prin negocieri între confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 35Dispoziţiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale.  +  Articolul 36 (1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora. (2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.  +  Articolul 37 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocaţi de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată şi la propunerea agenţiilor teritoriale, în situaţia înregistrării unui număr de 3 absenţe succesive la întrunirile desfăşurate. (3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.  +  Articolul 38 (1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la: a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă managerială; b) repartizarea între subunităţi a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă managerială;B. analizează: a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) programele de activitate ale subunităţilor din subordinea agenţiilor teritoriale; b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională la nivelul judeţului; c) proiectul de buget; d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.  +  Secţiunea a 2-a Centrele regionale  +  Articolul 39Centrele regionale organizează şi realizează, la nivelul judeţelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administraţie, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 40Conducerea centrelor regionale se exercită de directori şi directori adjuncţi.  +  Articolul 41Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorilor şi, respectiv, directorilor adjuncţi ai centrelor regionale.  +  Articolul 42Atribuţiile directorilor centrelor regionale, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale şi se prevăd în fişa postului.  +  Articolul 43 (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (2) Directorii pot delega această calitate, precum şi o parte din atribuţii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 44În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.  +  Articolul 45Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează: a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenţii teritoriale, numit de directorul executiv al agenţiei, agenţie care este arondată centrului regional; b) un membru reprezentant al agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localităţii în care îşi are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia; c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 46 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod excepţional, la cererea directorilor. (2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.  +  Articolul 47Dispoziţiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1), precum şi ale art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.  +  Articolul 48 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atribuţii:A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la: a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulţilor, corelată cu cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc; b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă;B. analizează: a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) proiectul planului anual de formare profesională; b) fundamentarea bugetului;D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.  +  Secţiunea a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu  +  Articolul 49Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administraţie, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi ale personalului din unităţile aflate în subordine.  +  Articolul 50 (1) Conducerea Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv. (2) Conducerea activităţii financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.  +  Articolul 51Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.  +  Articolul 52Atribuţiile directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi se prevăd în fişa postului.  +  Articolul 53 (1) Directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuţii înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Agenţia Naţională va elabora statutul propriu şi îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 55La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1); b) orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 202.___________