LEGE nr. 203 din 22 mai 2006privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Ansamblul Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, se reorganizează, prin comasarea cu Muzeul Etnografic Topliţa, în Centrul Cultural Topliţa, instituţie publică cu personalitate juridică, şi trece de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Topliţa în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul Cultural Topliţa se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în volumul şi structura bugetului de stat al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea Centrului Cultural Topliţa din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita, şi Ministerul Culturii şi Cultelor, prin preluarea activului şi pasivului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) La data preluării Centrului Cultural Topliţa de către Ministerul Culturii şi Cultelor numărul maxim de posturi utilizate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de unităţile aflate în subordinea acestuia se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor", pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 27 ianuarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 51 se introduce nr. crt. 51^1 cu următorul cuprins:
      "511.Centrul Cultural Topliţa, din TopliţaVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 203.__________