LEGE nr. 198 din 22 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5, literele a)-g) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe; c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP, în conformitate cu prevederile programelor; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi alte asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD, FEADR şi FEP către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului."2. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei, atribuţiile directorului general al acesteia, indicatorii de performanţă ai personalului de conducere de la nivel central, regional şi judeţean, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi oficiile judeţene pentru dezvoltare rurală şi pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, personalul din Agenţie beneficiază numai de majorările salariale instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 198.________