ORDIN nr. 556 din 7 aprilie 2006pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 7 aprilie 2006.Nr. 556.  +  Anexa 1. Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ se completează astfel:1. La litera A Active, pct. 2 Active curente (circulante), pct. 2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul conţinut:"Compartimentele de creanţe bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor avea în vedere următoarele:- existenta neconcordantei dintre soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" şi contul 20 "Veniturile bugetului de stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare:- neinregistrarii în contabilitatea bugetului de stat a operaţiunilor privind drepturile constatate şi veniturile încasate privind capitolul 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" şi alte capitole de venituri a căror evidenta şi raportare se realizează de către Autoritatea Naţionala a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- neinregistrarii în contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic - Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005;- înregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005.- posibilitatea ca soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" să prezinte sold creditor urmare operaţiunilor de diminuare a veniturilor încasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);- conturile 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" şi 7352 "Sume defalcate din TVA" se debitează pentru sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume defalcate din TVA prin creditul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat", fapt ce determina ca aceste conturi să prezinte sold debitor, prin excepţie de la regula generală de funcţionare a conturilor de venituri".Operaţiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (în roşu) astfel:           % = 121.09 "Rezultat patrimonial -                                                   buget de stat" 7312 "Cote şi sume defalcate din      impozitul pe venit" 7352 "Sume defalcate din TVA"2. La litera C CAPITALURI, pct. 3 Rezerve din reevaluare, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul conţinut: "Sumele reprezentând diferentele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate în urma acţiunii de reevaluare, evidenţiate în analitice distincte în cadrul conturilor: 702 "Finanţarea bugetară din anii precedenţi şi alte surse", 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" şi 337 "Fonduri cu destinaţie speciala", care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 au fost transpuse în contul 105 "Rezerve din reevaluare", vor fi analizate, astfel încât diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vândute, etc, să fie trecute asupra contului 117 "Rezultatul reportat"- contul sintetic de gradul II: 117.15 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare".În mod similar, se va proceda şi cu diferentele din rotunjiri înregistrate urmare aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi diferentelor rezultate în urma efectuării operaţiunii de conversie potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natura fiscala şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare" trebuie să exprime valoarea diferentelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în instituţie".II. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se completează astfel:1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, la contul 117 "Rezultatul reportat" după contul sintetic de gradul II 117.10 "Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii", se introduce un nou cont sintetic de gradul II 117.15 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare".2. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE, la contul 431 "Asigurari sociale", după contul sintetic de gradul II 4315 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale", se introduce un nou cont sintetic de gradul II 4317 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii".3. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, după contul sintetic de gradul II: 6454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se introduce un nou cont sintetic de gradul II 6455 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii".III. Capitolul VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se completează astfel:1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, la contul 117 "Rezultatul reportat", al treilea paragraf se completează cu sintagma: "şi rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare".2. La clasa 4 "Conturi de terţi", grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate", la contul 431 "Asigurări sociale", se completează astfel:- în preambulul contului, după sintagma "contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se completează cu: "şi contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii";- la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 4315 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se introduce contul sintetic de gradul II 4317 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"; la creditarea contului 431 "Asigurari sociale" prin debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale", după a treia liniuţa, se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins: "cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii";- la debitarea contului 431 "Asigurari sociale" prin creditul contului 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate", după prima liniuţa se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins: "cu sumele datorate personalului, reprezentând ajutoare sociale suportate din contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii".3. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, la contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" se completează astfel:- la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 6454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se introduce contul sintetic de gradul II 6455 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii";- la debitarea contului 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" prin creditul contului 431 "Asigurări sociale", după a treia liniuţa se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins: "cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii".IV. MONOGRAFIA PRIVIND ÎNREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI devine CAPITOLUL VIII şi se modifica şi se completează astfel:1. La CONTURI DE TERTI litera C: Decontări cu personalul şi asigurările sociale, după Nr. crt. 13, se introduce Nr. crt. l4 cu următorul conţinut:
  Nr.crt. Descriere operaţie Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  14. Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat de către instituţiile publice care nu au încadrat persoane cu handicap potrivit legii 635 446
  2. Din formulele contabile prezentate la Nr. crt. V.4. Conturi de trezorerie, conturile 604 şi 605 se elimina.V. TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL devine CAPITOLUL IX şi se modifica şi se completează astfel:1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI:1.1. La grupa 11 REZULTATUL REPORTAT:- la contul nou 117.10 "Rezultatul reportat - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" după contul vechi 593 "Venituri din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de reforma" se inscrie şi contul 210 "Decontări privind creditele acordate potrivit legii".- la contul nou 117.01-10 "Rezultatul reportat" după contul vechi 343 "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995" se inscrie contul 522 "Venituri din dobânzi bancare" (în funcţie de sursa la care se referă: fonduri externe nerambursabile, împrumuturi externe, venituri proprii).1.2. La grupa 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA, la contul 137 "Taxe speciale", după contul vechi 376 "Taxe speciale" se inscrie şi contul 531 "Venituri de realizat" (pentru debite constatate şi neincasate la 31 decembrie 2005 din taxe speciale).2. La clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE:2.1. La grupa 21 ACTIVE FIXE CORPORALE, după denumirea contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se inscrie: Dezvoltarea în conturile sintetice de gradul II de mai jos este opţionala.2.2. La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE simbolul contului nou 2673 "Împrumuturi acordate pe termen lung" se modifica în 2675 iar simbolul contului 2674 "Dobânzi aferente imprumuturilor pe termen lung" se modifica în 2676.3. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE la contul nou 472 "Venituri înregistrate în avans", după contul vechi 530 "Venituri anticipate" se inscrie şi contul vechi 531 "Venituri de realizat" (cu valoarea nominala a biletelor de intrare la muzee, teatre, cartele de masa, etc.)4. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE:4.1. La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI simbolul contului nou 5181 "Dobânzi de plătit" se modifica în 5186 iar simbolul contului nou 5182 "Dobânzi de incasat" se modifica în 5187.4.2. La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA la contul nou 555 "Disponibil al fondului de risc", contul vechi 175 "Disponibil al fondului de risc" se va completa cu: (inclusiv disponibilul fondului de garantare).VI. Capitolul X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT se modifica şi se completează astfel:1. La pct. 2 Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, pct. IV: Restituiri de sume pentru persoane fizice şi juridice, se completează cu următoarele operaţiuni:
  Nr. crt. Descriere operaţie Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  5. Taxa de participare la licitaţie depusa de ofertanţi la casierie 5311 4671
  6. Depunerea sumelor în contul de la trezorerie 581 5311
  Concomitent: 528 581
  7. Taxa de participare la licitaţie depusa de ofertanţi la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului 528 4671
  8. Restituirea de către organul de executare silita, potrivit legii, a taxei de participare la licitaţie 4671 528
  9. Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adăugata: - cu sumele de incasat în contul creanţelor bugetare ale debitorului, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silita; - cu sumele de restituit debitorului, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari; - cu taxa pe valoarea adăugata aferenta. 411 % 4481 4671 4481
  10. Întregirea preţului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 4671 411
  11. Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 528 411
  12. Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugata încasată 4481 528
  13. Stingerea creanţelor bugetului de stat ale debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugata 520 4631
  14. Stingerea sumelor de incasat în contul creanţelor bugetare ale debitorului, inclusiv a cheltuielilor de executare silita avansate din bugetul de stat şi trecute în sarcina debitorului 4481 528
  15. Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetare 4671 4671 463 528
  16. Cheltuieli de executare silita trecute în sarcina debitorului 461 7701
  17. Sume recuperate în contul cheltuielilor de executare silita, care potrivit legii se fac venit la bugetul de stat: - în contabilitatea creanţelor bugetului de stat: - în contabilitatea cheltuielilor bugetului de stat: 520 117.01 791 461
  18. Înregistrarea operaţiunilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugata, accize şi impozitul pe venit global 7xx 4671
  19. Rambursarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugata solicitata de contribuabil şi acceptata de organul fiscal, precum şi sumele reprezentând accize şi impozitul pe venitul global 4671 520
  2. Titlul pct. V: Provizioane pentru deprecierea creanţelor, se modifica în Ajustări pentru deprecierea creanţelor. Textul: "Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creanţe depreciate" va avea următorul cuprins: "Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor" iar textul: "Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor" va avea următorul cuprins: "Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor".VII. CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE se modifica şi se completează astfel:1. La pct. 1: Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile, la contul 521 "Disponibil al bugetului local", sintagma "cont de activ" se inlocuieste cu sintagma "cont bifunctional".2. La pct. 2: Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice:2.1. La Constituirea şi utilizarea fondului de rulment inregistrarea contabila privind constituirea fondului de rulment, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la închiderea exerciţiului, potrivit legii, contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se inlocuieste cu 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local".2.2. După Constituirea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile, se introduce următorul text:
  *Font 9*
  ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│N │ Explicatia operaţiunii │Simbol │Simbol ││r │ │cont │cont ││c │ │debi- │creditor ││r │ │tor │ ││t │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │Cheltuieli efectuate de instituţiile publice │ │ ││ │finanţate din alte bugete locale prin contul │ │ ││ │50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete │ │ ││ │locale: │ │ ││ │La instituţiile publice care alimentează cu mijloace │ │ ││ │băneşti contul 50.26 deschis pe seama instituţiilor │ │ ││ │publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor │ │ ││ │din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor │ │ ││ │judeţene: │ │ ││ │- alimentarea cu mijloace băneşti; │481 │7702 ││ │- la sfârşitul perioadei (trimestrial), preluarea │6xx │481 ││ │ cheltuielilor de la instituţiile subordonate; │ │ ││ │- la sfârşitul anului, incasarea sumelor │7702 │481 ││ │ acordate în plus. │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │La instituţiile publice care primesc mijloace băneşti în │ │ ││ │contul 50.26 şi efectuează cheltuieli din bugetul Capitalei │ │ ││ │sau bugetul consiliilor judeţene: │ │ ││ │- alimentarea cu mijloace băneşti; │5121 │481 ││ │- efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget; │% │5121 ││ │ │404 │ ││ │ │404 │ ││ │ │6xx │ ││ │ │6xx │3xx ││ │- la sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de │481 │6xx ││ │ cheltuieli; │ │ ││ │- la sfârşitul anului, restituirea sumelor neutilizate; │481 │5121 │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │În situaţia în care instituţiile subordonate │7xx │481 ││ │înregistrează venituri din efectuarea unor │ │ ││ │operaţiuni cum ar fi: bunuri primite prin donaţii. │ │ ││ │transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii, │ │ ││ │redistribuiri între unităţi, bunuri constatate plus la │ │ ││ │inventar sau obţinute din producţie proprie, anularea sau │ │ ││ │diminuarea de provizioane, ajustări pentru depreciere sau │ │ ││ │pierdere de valoare, conturile de venituri se inchid prin │ │ ││ │inregistrarea: │ │ ││ │- Instituţia superioara preia veniturile după │481 │7xx ││ │ natura, prin inregistrarea: │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │Fonduri primite pentru reducerea riscului seismic al │ │ ││ │construcţiilor existente: │ │ ││ │- Înregistrarea fondurilor primite pentru │550 │776 ││ │ reducerea riscului seismic al construcţiilor existente │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimo- │ │ ││ │nial al bugetului local: │ │ ││ │În scopul determinării rezultatului patrimonial distinct │ │ ││ │pentru activitatea finanţată din bugetul de stat de cea │ │ ││ │finanţată din bugetul local, la instituţiile publice contul │ │ ││ │121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate│ │ ││ │integral din buget" se va detalia şi prezenta în bilanţul │ │ ││ │contabil pe următoarele analitice: │ │ ││ │121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice │ │ ││ │finanţate integral din bugetul de stat"; │ │ ││ │121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice │ │ ││ │finanţate integral din bugetul local"; │ │ ││ │121.01.03 "Alte venituri şi finanţări din bugetul de stat"; │ │ ││ │121.01.04 "Alte venituri şi finanţări din bugetul local". │ │ ││ │Detalierea de mai sus se aplică în mod corespunzător şi │ │ ││ │contului 117.01 "Rezultatul reportat - instituţii publice │ │ ││ │finanţate integral din buget". │ │ ││ │- Rezultatul patrimonial - instituţii publice │7701 │121.01.01││ │ finanţate integral din bugetul de stat (cont │121.01.01│6xx ││ │ 121.01.01) pentru activitatea finanţată din bugetul de │ │ ││ │ stat: │ │ ││ │- Rezultatul patrimonial - instituţii publice │7702 │121.01.02││ │ finanţate integral din bugetul local (cont │121.01.02│6xx ││ │ 121.01.02) pentru activitatea finanţată din bugetul local: │ │ ││ │- Rezultatul patrimonial "Alte venituri şi finanţări │7xx │121.01.03││ │ din bugetul de stat" (cont 121.01.03) pentru sumele │ │ ││ │ înregistrate în conturile de venituri urmare unor │ │ ││ │ operaţiuni care nu au legătura cu finanţarea din bugetul │ │ ││ │ de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar,│ │ ││ │ diferente de curs favorabile, etc): │ │ ││ │- Rezultatul patrimonial "Alte venituri şi finanţări │7xx │121.01.04││ │ din bugetul local" (cont 121.01.04) pentru sumele │ │ ││ │ înregistrate în conturile de venituri urmare unor │ │ ││ │ operaţiuni care nu au legătura cu finanţarea din bugetul │ │ ││ │ local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, │ │ ││ │ diferente de curs favorabile, etc.) │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- Unităţile administrativ-teritoriale intocmesc bilanţul │ │ ││ │ centralizat pentru activitatea proprie şi a instituţiilor │ │ ││ │ publice finanţate din bugetul local după determinarea │ │ ││ │ rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02). │ │ ││ │ În vederea determinării rezultatului patrimonial al │ │ ││ │ bugetului local (ct. 121.02) unităţile administrativ- │ │ ││ │ teritoriale vor avea în vedere următoarele: │ │ ││ │- preluarea cheltuielilor, după natura, efectuate │ │ ││ │ pentru activitatea proprie a unităţii administrativ- │ │ ││ │ teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din │ │ ││ │ bugetul local (conturi de cheltuieli după natura 6xx); │ │ ││ │- diminuarea contului de disponibil al bugetului local │ │ ││ │ (contul 5211), urmare plaţilor efectuate de instituţiile │ │ ││ │ finanţate din bugetul local, evidenţiate de acestea în │ │ ││ │ contul 7702; │ │ ││ │- preluarea veniturilor realizate de instituţiile publice │ │ ││ │ finanţate din bugetul local din operaţiuni cum ar fi: │ │ ││ │ bunuri primite prin donaţii, transfer cu titlu gratuit │ │ ││ │ de la alte instituţii, redistribuiri între unităţi, │ │ ││ │ bunuri constatate plus la inventar sau obţinute din │ │ ││ │ producţie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, │ │ ││ │ ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare. │ │ ││ │ Înregistrările contabile sunt: │ │ ││ │- preluarea cheltuielilor efectuate de instituţiile │6xx │5211 ││ │ publice finanţate din bugetul local care au fost │ │ ││ │ închise de instituţia publică prin contul 121.01.02: │ │ ││ │- preluarea excedentului patrimonial înregistrat de │121.01.02│5211 ││ │ activitatea proprie a unităţii administrativ- │ │ ││ │ teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din │ │ ││ │ bugetul local (cheltuieli < finanţarea bugetară) │ │ ││ │- preluarea deficitului patrimonial înregistrat de │121.01.02│5211 ││ │ activitatea proprie a unităţii administrativ- │ │ ││ │ teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din │ │ ││ │ bugetul local (cheltuieli > finanţarea bugetară) │ │ ││ │- în roşu - │ │ ││ │- preluarea excedentului patrimonial înregistrat de │121.01.04│7xx ││ │ activitatea proprie a unităţii administrativ- │ │ ││ │ teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din │ │ ││ │ bugetul local, rezultat din alte venituri şi finanţări ale │ │ ││ │ bugetului local: │ │ ││ │- închiderea conturilor de venituri ale bugetului │7xx │121.02 ││ │ local: │ │ ││ │- închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului │121.02 │6xx ││ │ local: │ │ ││ │ Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari │ │ ││ │ de 12 tone: │ │ ││ │- evidenţierea sumelor cuvenite bugetului local şi │461 │4481 ││ │ bugetului Consiliului judeţean: │ │ ││ │- incasarea sumelor cuvenite bugetelor │5292 │461 ││ │- stingerea datoriei către bugete │4481 │5292 ││ │- incasarea veniturilor bugetului local sau │5211 │7356 ││ │ Consiliului judeţean, după caz │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │Vânzarea de spatii comerciale sau de prestări servicii: │ │ ││ │- emiterea facturii pentru vânzarea de spatii │411 │ % ││ │ comerciale sau de prestări servicii │ │ ││ │- cu valoarea spaţiului vândut │ │4481 ││ │- cu TVA colectata │ │4427 ││ │- cu TVA exigibila (în situaţia în care │ │4428 ││ │ vânzarea se efectuează cu plata în rate) │ │ ││ │- incasarea facturii │529 │411 ││ │- virarea sumelor datorate bugetului de stat şi │4481 │529 ││ │ bugetului local │ │ ││ │- incasarea veniturilor bugetului local sau │521 │791 ││ │ bugetului de stat, după caz │520 │791 │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea │ │ ││ │bugetelor locale: │ │ ││ │- incasarea în contul 30.24 "Disponibil din cote │523 │440 ││ │defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea │ │ ││ │bugetelor locale" deschis pe seama Consiliului judeţean sau │ │ ││ │a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a sumelor │ │ ││ │reprezentând cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea │ │ ││ │bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, │ │ ││ │judeţelor │ │ ││ │- virarea sumelor alocate în condiţiile legii către │440 │523 ││ │ bugetele locale: │ │ ││ │- în contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale │5211 │7312 │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘2.3. În subsolul Monografiei privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, se introduce Nota cu următorul conţinut: "Operaţiunile de mai sus se efectuează de unităţile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obţinut din activitatea proprie finanţată din bugetul local (cont 121.01.02) şi a celorlalte rezultate patrimoniale obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din bugetul local (contul 121.01.02) şi au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţată activitatea proprie şi a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.Înregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie şi a celor furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse în Anexa 19.Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic şi la determinarea lui se au în vedere toate veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţiile publice finanţate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.Urmare efectuării operaţiunilor de mai sus, în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale conturile 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii finanţate integral din bugetul local" şi contul 121.01.04 "Alte venituri şi finanţări din bugetul local" nu prezintă sold".VIII. Capitolul XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ, se completează astfel:1. La pct. 1: Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile, la contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj", detalierea pe conturi sintetice de gradul II se completează cu contul sintetic de gradul II 5744 "Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj".IX. Capitolul XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, se completează astfel:1. La pct. 1: Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile, denumirea contului 571 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se modifica în: "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".La detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se introduce contul sintetic de gradul II 5714 "Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".X. Alte modificări:La Anexa nr. 10: "TABELUL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICATIA BUGETARA:- contul 719 "Alte venituri operaţionale" corespunzător codului nou de clasificat bugetară 37.10.01 "Donaţii şi sponsorizări" se modifica în: 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit".- Conturile 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" şi 7511 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" corespunzător codurilor C2 "Vânzări de bunuri şi servicii" şi 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" se elimina.La Anexa nr. 12 TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ŞI CLASIFICATIA BUGETARA:- Nota de subsol se modifica şi va avea următorul conţinut: "Conturile de cheltuieli prevăzute în anexa nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprima utilizarea finala a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective".- După Anexa nr. 17 "CONT DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIEI PUBLICE-CHELTUIELI" se introduc:- Anexa nr. 18 "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat din trimestrul...", cu următorul cuprins:Anexa nr.18la normele metodologiceSituaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat din trimestrul ..........
  *Font 9*
                                                                                   lei
  Simbol cont Suma
  I.CHELTUIELI (grupă 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) 6
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609) 60
  Cheltuieli cu materiile prime 601
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602
  Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603
  Cheltuieli privind animalele şi pasările 606
  Cheltuieli privind mărfurile 607
  Cheltuieli privind ambalajele 608
  Cheltuieli cu alte stocuri 609
  CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI (cont 610+611+612+613+614) 61
  Cheltuieli privind energia şi apa 610
  Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611
  Cheltuieli cu chiriile 612
  Cheltuieli cu primele de asigurare 613
  Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 614
  CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI (cont 622+623+624+626+627+628+629) 62
  Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622
  Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate 623
  Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624
  Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626
  Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627
  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628
  Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629
  CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VARSAMINTE ASIMILATE (cont 635) 63
  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate 635
  CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) 64
  Cheltuieli cu salariile personalului 641
  Cheltuieli salariale în natura 642
  Cheltuieli privind asigurările sociale 645
  Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi 646
  Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647
  ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658) 65
  Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654
  Alte cheltuieli operaţionale 658
  CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) 66
  Pierderi din creanţe imobilizate 663
  Cheltuieli din investiţii financiare cedate 664
  Cheltuieli din diferente de curs valutar 665
  Cheltuieli privind dobânzile 666
  ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET (contul 670+671+672+673+674+676+677+679) 67
  Subvenţii 670
  Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 671
  Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 672
  Transferuri interne 673
  Transferuri în străinătate 674
  Asigurari sociale 676
  Ajutoare sociale 677
  Alte cheltuieli 679
  CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686) 68
  Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi 681
  Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 682
  Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 686
  CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) 69
  Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 690
  Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 691
  II. VENITURI (cont 7701) 7
  Finanţarea de la bugetul de stat 7701
  REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702) 12
  Instituţii finanţate integral de la bugetul de stat 121.01.01
  ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+719) 71
  Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 714
  Alte venituri operaţionale 719
  VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) 72
  Venituri din producţia de active fixe necorporale 721
  Venituri din producţia de active fixe corporale 722
  VENITURI FINANCIARE (cont 765) 76
  Venituri din diferente de curs valutar 765
  FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII 77
  Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala 773
  Fonduri cu destinaţie speciala 776
  Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 778
  Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 779
  VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786) 78
  Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind 781
  Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786
  REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) 121
  Alte venituri şi finanţări din bugetul de stat 121.01.03
      Notă: Se completează de instituţiile publice care primesc finanţare de la
            bugetele locale (cont 7702), indiferent de subordonare.
              Conducătorul instituţiei,
                          Conducătorul compartimentului
                               financiar-contabil,
  Anexa 19 "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul ....", cu următorul cuprins:Anexa nr. 19la normele metodologiceSituaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul ............
  *Font 9*
                                                                                  lei
  Simbol cont Suma
  I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) 6
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609) 60
  Cheltuieli cu materiile prime 601
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602
  Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603
  Cheltuieli privind animalele şi pasările 606
  Cheltuieli privind mărfurile 607
  Cheltuieli privind ambalajele 608
  Cheltuieli cu alte stocuri 609
  CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614) 61
  Cheltuieli privind energia şi apa 610
  Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611
  Cheltuieli cu chiriile 612
  Cheltuieli cu primele de asigurare 613
  Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 614
  CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629) 62
  Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622
  Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate 623
  Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624
  Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626
  Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627
  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628
  Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629
  CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VARSAMINTE ASIMILATE(cont 635) 63
  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate 635
  CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) 64
  Cheltuieli cu salariile personalului 641
  Cheltuieli salariale în natura 642
  Cheltuieli privind asigurările sociale 645
  Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 646
  Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647
  ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE (cont 654+658) 65
  Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654
  Alte cheltuieli operaţionale 658
  CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) 66
  Pierderi din creanţe imobilizate 663
  Cheltuieli din investiţii financiare cedate 664
  Cheltuieli din diferente de curs valutar 665
  Cheltuieli privind dobânzile 666
  ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679) 67
  Subvenţii 670
  Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 671
  Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 672
  Transferuri interne 673
  Transferuri în străinătate 674
  Asigurări sociale 676
  Ajutoare sociale 677
  Alte cheltuieli 679
  CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686) 68
  Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustarile pentru depreciere 681
  Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 682
  Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 686
  CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) 69
  Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 690
  Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 691
  II. VENITURI (cont 7702) 7
  Finanţarea de la bugetele locale 7702
  REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6-cont 7702) 12
  Instituţii finanţate integral de la bugetele locale 121.01.02
  ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+719) 71
  Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 714
  Alte venituri operaţionale 719
  VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) 72
  Venituri din producţia de active fixe necorporale 721
  Venituri din producţia de active fixe corporale 722
  VENITURI FINANCIARE (cont 765) 76
  Venituri din diferente de curs valutar 765
  FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA (cont 773+776+778+779) 77
  Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala 773
  Fonduri cu destinaţie speciala 776
  Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 778
  Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 779
  VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781 +786) 78
  Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala 781
  Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786
  REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) 121
  Alte venituri şi finanţări din bugetul local 121.01.04
      Notă: Se completează de instituţiile publice care primesc finanţare
            de la bugetele locale (cont 7702), indiferent de subordonare.
             Conducătorul instituţiei,
                             Conducătorul compartimentului
                                  financiar-contabil,
  ___________