LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 14 iulie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege:  +  Articolul 1Preşedintele României va primi lunar suma de 19.000 lei.Preşedintele României se bucura de imunităţi ca şi membrii parlamentului. Imunitatea Preşedintelui României nu poate fi ridicată cît timp, potrivit legii, mandatul sau nu a încetat.  +  Articolul 2Senatorii şi deputaţii primesc lunar o indemnizaţie de 10.000 lei.În cazul senatorilor şi deputaţilor care fac parte din Biroul permanent al Senatului sau al Adunării Deputaţilor ori sînt presedinti, vicepreşedinţi sau secretari ai comisiilor permanente ale celor două adunări, indemnizaţia lunară este următoarea:- preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor 12.000 lei- vicepreşedinţii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.500 lei- secretarii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.000 lei- chestorii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 10.500 lei- preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 11.000 lei- vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 10.500 lei.  +  Articolul 3Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 nu sînt impozabile.  +  Articolul 4Senatorilor şi deputaţilor care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti li se asigura cazarea gratuita sau, la alegerea acestora, vor primi o indemnizaţie de cazare, în limita sumei de 120 lei pe zi, pe toată durata sesiunii parlamentare, cu excepţia perioadelor de concedii aprobate.Prevederile alin. 1 se aplică şi senatorilor sau deputaţilor care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasarii în aceste circumscripţii.  +  Articolul 5Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţara, dispusă de preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor, beneficiază de o indemnizaţie de cazare şi diurna de 200 lei pe zi, în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decît municipiul Bucureşti sau cea în care domiciliază.Pe perioada desfăşurării lucrărilor în plen şi în comisii, senatorii şi deputaţii prezenţi, cu domiciliul în provincie, au dreptul la o diurna de 200 lei pe zi, iar cei cu domiciliul în municipiul Bucureşti, la o diurna de 100 lei pe zi.Pentru deplasarile în străinătate dispuse de preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna, în valută, se aproba de către preşedintele care a dispus deplasarea.  +  Articolul 6Preşedintele României, senatorii şi deputaţii au dreptul la transportul gratuit pe căile ferate române şi pe liniile auto, navale şi aeriene interne.Biletele de călătorie pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. 1 se vor elibera pe baza carnetelor de senator sau deputat ori a unor legitimatii speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Senatorii sau deputaţii care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa din localitatea unde domiciliază la parlament şi înapoi vor primi contravaloarea carburantilor utilizaţi în acest scop.Senatorilor sau deputaţilor li se va rambursa şi contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicaţii, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei adunări.  +  Articolul 7Pe durata exercitării mandatului de senator sau deputat, contractul de muncă al persoanei în cauza se suspenda, cu excepţia cazurilor în care biroul permanent, la cererea senatorului sau deputatului, decide altfel. La încetarea exercitării mandatului, persoanele în cauza îşi reiau activitatea în executarea aceluiaşi contract de muncă.În cazul în care pe durata exercitării mandatului au loc reorganizari ale unităţilor, acestea sînt obligate sa comunice senatorilor sau deputaţilor noul loc de muncă stabilit, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.  +  Articolul 8Activitatea desfăşurată în funcţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 constituie vechime în munca, vechime neîntreruptă în munca şi în specialitate, iar la revenirea în funcţia deţinută anterior sau la încadrarea într-o funcţie echivalenta, se ia în calcul pentru stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeaşi unitate.Prevederile alin. 1 se aplică numai persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat pe timpul exercitării mandatului de senator sau deputat.Drepturile menţionate la art. 1 alin. 1 şi art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salariul tarifar şi se iau în calcul la stabilirea pensiei. Contribuţia prevăzută de lege pentru fondul de asigurări sociale se suporta din bugetul Presedentiei, Senatului sau, după caz, al Adunării Deputaţilor, iar contribuţia pentru pensia suplimentară se plăteşte de către cei în cauza.Pe durata exercitării mandatului, Preşedintele, senatorii sau deputaţii beneficiază de sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte în cuantumul stabilit anterior exercitării mandatului, pe baza dovezii eliberate de unitatea la care s-a stabilit alocaţia.La încetarea mandatului, senatorii sau deputaţii pensionari pot cere recalcularea pensiei, luindu-se în calcul indemnizaţia primită şi perioada mandatului.Drepturile prevăzute la art. 2 se cumulează, după caz, cu pensia sau alte venituri. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 5 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 9 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU ---------------------