LEGE nr. 175 din 16 mai 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:"1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:«Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.»"2. La articolul I, punctul 1 devine punctul 2.3. La articolul I, punctul 2 devine punctul 3.4. La articolul I, punctul 3 devine punctul 4.5. La articolul I punctul 3, devenit punctul 4, la articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:".6. La articolul I, punctul 4 devine punctul 5.7. La articolul I punctul 4, devenit punctul 5, la articolul 4^2 alineatul (3), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;........................................................................ d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv primăriile;".8. La articolul I, punctul 5 devine punctul 6.9. La articolul I punctul 5, devenit punctul 6, la articolul 5, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariaţi se includ salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată, salariaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat între întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desfăşoară o activitate permanentă în întreprindere şi care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere........................................................................... (6) Nu vor fi introduse/introduşi în numărul mediu anual de salariaţi salariatele/salariaţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate sau parental."10. La articolul I, punctul 6 devine punctul 7.11. La articolul I, punctul 7 devine punctul 8.12. La articolul I punctul 7, devenit punctul 8, la articolul 6, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor........................................................................... (4) În calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe indirecte."13. La articolul I, punctul 8 devine punctul 9.14. La articolul I, după punctul 8, devenit punctul 9, se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu anual de salariaţi se exercită de Inspecţia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii. (2) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale şi a activelor totale se exercită de Ministerul Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale. (3) În cazul descoperirii unor neconcordanţe între declaraţia pe propria răspundere şi situaţia reală, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.»"15. La articolul I, punctul 9 devine punctul 10.16. La articolul I, punctul 10 devine punctul 11.17. La articolul I punctul 10, devenit punctul 11, la articolul 28, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) La capitalul social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pot participa numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale. (5) La capitalul social al filialelor Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pot participa numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale."18. La articolul I, punctul 11 devine punctul 12.19. La articolul I punctul 11, devenit punctul 12, la articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare având ca obiect schimbul de informaţii cu titlu gratuit privind întreprinderile mici şi mijlocii înregistrate."20. La articolul I, punctul 12 devine punctul 13.21. La articolul I, punctul 13 devine punctul 14.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 mai 2006.Nr. 175.---------