LEGE nr. 166 din 15 mai 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 mai 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc şase noi puncte, punctele 1-6, cu următorul cuprins:"1. Articolul 42 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 42Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans (1) Soluţia fiscală individuală anticipata este actul administrativ emis de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. (2) Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează a fi determinate, pe parcursul unei perioade fixe de timp, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Soluţia fiscală individuală anticipata sau acordul de preţ în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate. (4) Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans sunt opozabile şi obligatorii faţă de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de către contribuabil. (5) Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifica. Încetarea valabilităţii se constata prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ordinul se comunică contribuabilului şi se poate contesta la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa. (6) Procedura referitoare la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.»2. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:«ARTICOLUL 52^1Furnizarea periodică de informaţii (1) Contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze periodic organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere. (3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.»3. Articolul 95 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 95Proceduri şi metode de control fiscal (1) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a) controlul inopinat, care consta în activitatea de verificare faptica şi documentara, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenta unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul incrucisat, care consta în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelatie cu cele deţinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi şi inopinat. (2) La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se încheie proces-verbal. (3) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control: a) controlul prin sondaj, care consta în activitatea de verificare selectiva a documentelor şi operaţiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; b) controlul electronic, care consta în activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiza, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate.»4. La articolul 100 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:«c) în cazul controlului inopinat şi al controlului incrucisat.»5. Articolul 107 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 107Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale (1) Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatările inspecţiei din punct de vedere faptic şi legal. (2) Dacă, ca urmare a inspecţiei, se modifica baza de impunere, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.»6. La articolul 112, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. Dispoziţiile art. 111 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.»"2. La articolul unic, punctul 1 devine punctul 7.3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 7, alineatul (3) al articolului 133 va avea următorul cuprins:"(3) Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de instituţiile publice, provenite din venituri proprii şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale, precum şi creanţele care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod."4. La articolul unic, după punctul 1, devenit punctul 7, se introduc patru noi puncte, punctele 8-11, cu următorul cuprins:"8. După articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu următorul cuprins:«ARTICOLUL 135^1Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidatImpozitele, taxele, contribuţiile şi orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmărite de nici un creditor pentru nici o categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare silită.»9. La articolul 179, alineatul (4) va avea următorul cuprins:«(4) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.»10. La articolul 189, după litera e) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e^1), cu următorul cuprins:«e^1) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 52^1;».11. La articolul 189 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:«c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e) şi e 1 );»."5. La articolul unic, punctul 2 devine punctul 12.6. La articolul unic, punctul 3 devine punctul 13.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 mai 2006.Nr. 166.-------