HOTĂRÎRE Nr. 665 din 24 august 1995privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficiente de calitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 6 septembrie 1995  În temeiul art. 8 şi al art. 58 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea răspunderii agenţilor economici care comercializează către populaţie produse nealimentare de uz curent, destinate consumului neproductiv individual sau colectiv şi care nu sunt însoţite, la vînzare, de certificate de garanţie.  +  Articolul 2 (1) Vânzătorul răspunde faţă de consumator, iar producătorul şi importatorul faţă de vinzator, pentru deficientele de calitate ale produselor nealimentare prevăzute în anexa, constatate după vânzarea acestora, cu excepţia deficienţelor cauzate de nerespectarea, de către consumator, a instrucţiunilor de folosire şi de păstrare. (2) În sensul prezentei Hotărâri, prin vinzator se înţelege:- persoana fizica care desfăşoară o activitate de comercializare a produselor, ca o profesiune obişnuită;- persoana juridică care desfăşoară o activitate de comercializare a produselor, potrivit actelor sale constitutive.  +  Articolul 3Termenul stabilit pentru primirea reclamatiilor referitoare la calitatea produselor este de 30 de zile de la data vinzarii acestora, exclusiv ziua depunerii reclamaţiei. Reclamaţia se depune la vinzator, care este obligat sa o primească, dacă este depusa în acest termen.  +  Articolul 4Data cumpărării se stabileşte pe baza bonului de cumpărare pe care vânzătorul este obligat sa-l emita şi sa-l predea consumatorului împreună cu produsul achiziţionat sau pe baza altor mijloace care pot permite stabilirea datei şi a locului de cumpărare.  +  Articolul 5Reclamaţiile consumatorilor se primesc numai dacă aceştia prezintă, împreună cu produsul reclamat, elementele necesare identificarii, înscrise pe eticheta, ambalaj sau marcate pe produs, precum şi bonul de cumpărare a acestuia.  +  Articolul 6 (1) Reclamaţiile întemeiate vor fi rezolvate de vinzator prin înlocuirea imediata a produselor defecte cu altele de calitate corespunzătoare sau, în cazul când nu este posibila înlocuirea, prin restituirea contravalorii acestora. (2) Cu acordul consumatorului, vânzătorul poate să remedieze produsul defect în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea reclamaţiei sau să-i ofere spre vînzare un alt produs, cu achitarea sau restituirea diferenţei de valoare. (3) În cazul reţinerii produsului pentru remediere sau înlocuire, vânzătorul este obligat sa elibereze consumatorului o dovadă care să conţină elementele de identificare a produsului reţinut şi termenul de soluţionare a reclamaţiei.  +  Articolul 7Consumatorul nemulţumit de modul de rezolvare a reclamaţiei sale poate să se adreseze, direct sau prin asociaţiile pentru protecţia consumatorilor, Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor sau, după caz, instanţelor judecătoreşti competente.  +  Articolul 8Pentru prevenirea comercializării în continuare a produselor cu deficiente de calitate, după primirea reclamaţiei, vânzătorul este obligat sa elimine din stoc şi de la vînzare produsele cu deficiente similare.  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor de folosinţă îndelungată care, potrivit dispoziţiilor legale, se comercializează numai însoţite de certificat de garanţie, precum şi produselor care se vînd în regim de solduri sau celor declarate uzate.  +  Articolul 10Cheltuielile legate de înlocuirea produselor defecte, de remedierea sau de restituirea contravalorii acestora vor fi suportate de vinzator şi recuperate de la producător sau, după caz, importator, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 6 şi 8 din prezenta hotărâre, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei, pentru persoane fizice cu atribuţii de execuţie, şi de la 100.000 lei la 500.000 lei, pentru persoanele din conducerea executivă a agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 al prezentei hotărâri. Contravenţiilor le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.M. nr. 1.826/1967, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriilor,Alexandru Stanescu,secretar de statMinistrul comerţului,Petru CrisanMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuOficiul pentru ProtecţiaConsumatorilor,Gheorghe Tiplica,secretar de stat  +  Anexa
         
      Grupa de produseDeficienţe pentru care se pot aplica măsuri de înlocuire, remediere sau restituire a contravalorii produselor
    1.Fire şi ţesături textileFire neuniforme, culoare nefixată; rezistenţă slabă a vopsirilor şi a imprimeurilor
    2.Lenjerie de corp şi de patDecolorare prin spălare sau prin frecare; modificări dimensionale peste limitele admise
    3.TricotajeCedarea sau migrarea coloranţilor; modificarea dimensională peste limitele admise; cusături desfăcute sau ochiuri scăpate
    4.Confecţii textileMigrarea colorantului; termocolare necorespunzătoare a detaliilor
    5.Confecţii din piele şi din blanăRezistenţă necorespunzătoare a cusăturilor; vopsiri fixate necorespunzător; detalii cu rezistenţă scăzută la rupere
    6.Încălţăminte de uz generalFeţe şi căptuşeli cu rezistenţă slabă a vopsirii şi a îmbinărilor; tălpi dezlipite sau crăpate; deformări
    7.Articole de marochinărieÎnchizătoare şi accesorii metalice defecte sau cu acoperiri nerezistente; migrarea coloranţilor; rame şi curele de susţinere insuficient consolidate
    8.Articole de galanterie, pasmanterie, mercerieFire neuniforme; rezistenţă scăzută la vopsire
    9.Articole textile de uz gospodăresc (pături, prosoape, covoare, perdele, huse, muşama, ţesături decorative, feţe de masă din pvc., folii din pvc., ambalaje textile)Rezistenţă scăzută a vopsirii şi la frecare
    10.Articole şcolare şi de papetărieFoi lipsă, duble, inversate, netipărite sau străine de produs; neuniformitatea urmei lăsate pe hârtie; zgârieturi, întreruperi
    11.Sticlărie, porţelan şi ceramică de menajDecor sau luciu nefixat
    12.Articole de uz casnic (vase de uz casnic din tablă şi din fontă, tacâmuri, cuţite, ustensile de bucătărie)Exfolierea acoperirilor; accesorii insuficient consolidate
    13.Anvelope şi camere de aer auto-moto-veloDesprinderi sau tendinţe de desprinderi în zonele de îmbinare a flancurilor cu banda de rulare sau în zona talonului; crăpături pe flancuri; uzură avansată a benzii de rulare
    Desprinderea în zona de îmbinare a capetelor camerelor de aer sau a valvei
    14.Corpuri de iluminat (lustre, veioze, lampadare)Defectare sub durata minimă de funcţionare declarată de producători
    Legături electrice interne întrerupte, îmbinări nerezistente
    15.Articole şi echipament sportiv şi de agrementDesprinderi ale elementelor componente, exfolieri ale peliculei protectoare, excentricităţi, deformări remanente
  -------