LEGE nr. 128 din 12 mai 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(1^1) Proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație, situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligația să acționeze proporțional, în solidar cu proprietarii locuințelor și cu asociația de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (3^1) lit. b).2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenție de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;3. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (3^1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(3^1) Primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor acționa, în aria lor de competență, pentru:4. La articolul I punctul 4, articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligației prevăzute la art. 2 alin. (1^1) privind expertizarea tehnică;b) nerespectarea obligației de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;c) neînceperea execuției lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).(3) Contravențiile se aplică proprietarilor sau autorităților administrației publice locale, după caz.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor, și de către prefect, în cazul autorităților administrației publice locale.5. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile alin. (3^1) al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 12 mai 2006.Nr. 128.---------