ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 36 din 10 mai 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006  Ținând seama de faptul că dispozițiile art. 4 lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu prevăd anumite forme de operațiuni compensatorii care sunt solicitate de către contractanți și sunt în interesul dezvoltării economiei românești,având în vedere faptul că alin. (1) al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevede că acordurile de compensare aferente contractelor de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională vor fi semnate în cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție,deoarece perioada de finanțare de la bugetul de stat a fost prevăzută să înceteze la 28 februarie 2006, asigurarea sursei de finanțare pentru buna funcționare a activității Agenției în anul 2006 are caracter de maximă urgență,în acest sens, întrucât primele acorduri compensatorii se semnează în acest an, iar pentru o perioadă încasările aferente acordurilor nu vor asigura fondurile necesare pentru derularea corespunzătoare a activității Agenției de compensare pentru achiziții de tehnică specială (denumită în continuare Agenția), se impune prelungirea perioadei de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, până la sfârșitul anului 2006,luând în considerare faptul că toate aceste elemente afectează continuarea activității Agenției și că se impune asigurarea imediată a surselor de finanțare pentru Agenție, precum și faptul că realizarea acestor modificări printr-un proiect de lege în procedură de urgență ar presupune un interval de timp mare care ar afecta derularea corespunzătoare a activității Agenției, s-a recurs la soluția promovării unei ordonanțe de urgență,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 litera b), după liniuța a noua se introduce o nouă liniuță, liniuța a zecea, cu următorul cuprins:– investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de acțiuni ale unei societăți comerciale, persoană juridică română, care să realizeze și să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului și integrarea în producție a respectivelor produse sau servicii, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale autorității contractante sau Agenției.2. La articolul 4 litera c), liniuța a doua se abrogă.3. La articolul 4 litera c), după liniuța a șasea se introduce o nouă liniuță, liniuța a șaptea, cu următorul cuprins:– investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale române sau cu capital majoritar românesc, dobândirea de acțiuni ale unei societăți comerciale, persoană juridică română, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale Agenției.4. Alineatele (1) și (1^5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agenția este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, până la data de 31 decembrie 2006. După expirarea acestui termen, finanțarea Agenției se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.................................................................(1^5) Guvernul României poate aproba, la cererea Agenției, trecerea la finanțarea din venituri proprii, înainte de data de 31 decembrie 2006.5. După alineatul (1^5) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu următorul cuprins:(1^6) Fondurile necesare finanțării activității Agenției pentru perioada martie-decembrie 2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.6. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordul de compensare. Președintele Agenției poate prelungi acest termen cu maximum 45 de zile.  +  Articolul IIPentru acordurile de compensare care trebuiau semnate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență termenul limită de semnare a acestora este a 45-a zi de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Președintele Agenției poate prelungi acest termen cu maximum 30 de zile.  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului II din Ordonanța Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 19/2006, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, semnate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, vor fi perfectate de către Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea ei prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială,
  Cristinel Tarara
  Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 10 mai 2006.Nr. 36.-------