ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006    În vederea asigurării protecţiei sociale şi pentru alte categorii de persoane ale căror contracte individuale de muncă au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, în urma disponibilizării prin concedieri colective efectuate în baza actelor normative în vigoare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acordării drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazul acestor categorii de personal în scopul asigurării resurselor de existenţă, situaţie care este excepţională şi vizează interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (1^1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi următoarele categorii de persoane care: a) au fost preluate după data de 1 ianuarie 2005, prin protocol, de societăţi comerciale în baza actelor normative în vigoare şi ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu aceste societăţi au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, în urma disponibilizărilor prin concedieri colective; b) au fost preluate de societăţile comerciale şi regiile autonome rezultate în urma divizării celor prevăzute la art. 1, ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 în urma disponibilizărilor prin concedieri colective, dacă anterior datei de 1 ianuarie 2005 aveau încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile comerciale şi regiile autonome supuse divizării."2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi notificate Consiliului Concurenţei de către iniţiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia. (2) În cazul actelor administrative emise şi al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei va solicita instanţelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi, pe cale de consecinţă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii oricărui ajutor ilegal."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 35.-------