ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulaţie a mărfurilor" şi al recomandărilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: a) promovarea concurentei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizării fondurilor; g) asumarea răspunderii.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; b) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau acest drept însoţit de plată unei sume de bani; c) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept însoţit de plată unei sume de bani; d) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul public să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; e) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenita între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; f) sistem de achiziţie dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă iniţială conformă cu cerinţele caietului de sarcini; g) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completa a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; h) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; i) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări - persoana fizica/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţa produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; j) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; k) candidatura - documentele prin care un candidat îşi demonstreaza situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnica şi profesională, în vederea obţinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; l) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; m) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii; n) oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnica; o) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă; p) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; q) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică care va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare; r) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; s) întreprindere publică - persoana care desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influentei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:- deţin majoritatea capitalului subscris;- deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;- pot numi în componenta consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; t) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectand în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; u) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; w) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoana juridică care asigura autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţa aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, în afară cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare; aa) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Tipuri de contracte de achiziţie publică  +  Articolul 4 (1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect: a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii; b) fie atât proiectarea, cat şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cat şi execuţia unei construcţii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor precizate de autoritatea contractantă. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat sa îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnica sau economică.  +  Articolul 5 (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. (2) Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, este considerat contract de furnizare.  +  Articolul 6 (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr. 2A şi 2B. (2) Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.  +  Articolul 7Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Autorităţi contractante  +  Articolul 8Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel puţin în una dintre următoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;- se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;- în componenta consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.  +  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; b) încheierea acordului-cadru; c) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o persoană fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subventionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subventionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de soluţii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.  +  Articolul 10În cazul prevăzut la art. 9 lit. c) autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică respective.  +  Articolul 11 (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării tarii şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sub rezerva cazurilor care: a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esenţiale de securitate ale tarii; sau b) implica protecţia unor interese esenţiale de securitate ale tarii în legătură cu producţia sau comercializarea de arme, muniţii şi material de război. (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurentei pe piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare; b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor măsuri speciale de securitate potrivit prevederilor legale în vigoare; c) protecţia unor interese esenţiale ale tarii impune acest lucru.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; totuşi, atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţionala a României; e) se referă la angajarea de forta de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu.  +  Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a: a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementarii ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate. (3) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunică Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).  +  Articolul 15 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea din urma beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. (2) Autoritatea contractantă care, în baza competentelor legale pe care le deţine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminarii de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56. (2) În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A. (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cat şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică.  +  Capitolul II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 17Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi sa participe la procedura de atribuire.  +  Articolul 18 (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificarii uneia sau mai multor soluţii apte sa răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi sa elaboreze oferta finala; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociaza clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mulţi operatori economici. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură prin care achiziţionează, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.  +  Articolul 19Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.  +  Articolul 21 (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 şi prin utilizarea mijloacelor electronice. (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.  +  Articolul 22 (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achizitionare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate. (2) Unitatea de achiziţii centralizata este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care: a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante; b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o alta/alte autorităţi contractante. (3) Se considera ca autoritatea contractantă, care achiziţionează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizata le respecta, la rândul ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 23Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.  +  Articolul 24Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.  +  Secţiunea a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică  +  Articolul 25 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi insumarii tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de optiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.  +  Articolul 26Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinata înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitatiei de participare.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune sa dobândească produse care necesita şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective. (2) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. (3) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv; b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga şi valoarea reziduala estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.  +  Articolul 28 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durata a contractului; b) când durata contractului nu poate fi determinata sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicand valoarea lunară cu 48. (2) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii. (3) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cat şi valoarea totală a facilităţilor menţionate. (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determina avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinata avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenta lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenta lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 250.000 euro; b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.  +  Articolul 30În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa organizeze un concurs de soluţii, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determina astfel: a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independenta, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus aceasta posibilitate în anunţul de participare la concurs; b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor.  +  Articolul 31În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipeaza ca vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Articolul 32În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa utilizeze un sistem de achiziţie dinamic, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire  +  Articolul 33 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţa, criteriu, regula şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta şi explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urma fiind utilizata în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  +  Articolul 34 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau sa indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.  +  Articolul 35 (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificăţii tehnice. (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în asa maniera încât sa corespundă necesităţii autorităţii contractante. (3) Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificăţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. (4) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât sa corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/ exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati. (5) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restrângă concurenta între operatorii economici. (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificăţiile tehnice: a) fie prin referire, de regula în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adopta standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exista, atunci specificăţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau echivalent; b) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor sa determine obiectul contractului de achiziţie publică, iar autorităţii contractante sa atribuie contractul respectiv; c) fie atât prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cat şi prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificăţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformitatii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele functionale respective; d) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificăţiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv ca produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificăţiile precizate, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentată satisface într-o maniera echivalenta cerinţele autorităţii contractante definite prin specificăţiile tehnice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificăţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele, serviciile sau lucrările oferite asigura îndeplinirea performantelor sau cerinţelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un standard naţional care adopta un standard european: b) o omologare tehnica europeană; c) o specificăţie tehnica comuna utilizata în Comunitatea Europeană; d) un standard internaţional; e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificăţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 37 (1) Performanţele şi cerinţele functionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificăţiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele functionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificăţii definite prin "etichete ecologice" europene, (mulţi)naţionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiţii: a) specificăţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică; b) cerinţele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze ştiinţifice; c) "eticheta ecologica" a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu; d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibilă oricărei persoane interesate. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită "eticheta ecologica" sunt considerate ca îndeplinesc implicit specificăţiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologica" precizată, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca produsele/ serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate. (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificăţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 38 (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificăţii tehnice care indica o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenta de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisa şi inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent.  +  Articolul 39Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire; b) punerea la dispoziţie oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ sa nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adauga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin posta.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire  +  Articolul 41Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.  +  Articolul 42Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv ca, în conformitate cu legislaţia naţionala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.  +  Articolul 43 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează sa îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejata, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire.  +  Articolul 44 (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.  +  Articolul 45 (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.  +  Articolul 46 (1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; b) să depună candidatura/oferta individuală şi o alta candidatura/oferta comuna; c) să depună oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă; sau b) care poate exercita o influenţa dominantă asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de publicitate  +  PARAGRAFUL 1 - Publicarea anunţurilor  +  Articolul 47 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achiziţie publică şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire. (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. (3) Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48 (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 49 (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestrictionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora. (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifica fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. În termen de doua zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP, Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: a) fie sa emita către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constata erori/omisiuni de completare; b) fie sa respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia: a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii; b) de a publică anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publică anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (5) În cazul în care, din motive de natura tehnica independente de operatorul SEAP, nu este posibila transmiterea anunţurilor, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligaţia de transmitere a acestora revine Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (6) După publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.  +  Articolul 50 (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană.  +  PARAGRAFUL 2 - Anunţul de intenţie  +  Articolul 51 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie, atunci când urmăreşte sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă: a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupa CPV, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.  +  Articolul 52 (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cat mai curând posibil după data începerii anului bugetar. (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cat mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 53 (1) Anunţul de intenţie se publică: a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, sa fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană.  +  PARAGRAFUL 3 - Anunţul de participare  +  Articolul 54Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când: a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru; b) lanseaza un sistem dinamic de achiziţie; c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat; d) organizează un concurs de soluţii.  +  Articolul 55 (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  PARAGRAFUL 4 - Anunţul de atribuire  +  Articolul 56 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător; c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indica, totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.  +  Articolul 57 (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  Secţiunea a 6-a Reguli speciale de transparenta aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate  +  Articolul 58 (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresa dedicata şi pe pagina de Internet proprie, acolo unde exista. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masa scrise, audiovizuale sau electronice. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate. (6) Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.  +  Secţiunea a 7-a Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor  +  Articolul 59 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.  +  Articolul 60 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin posta; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.  +  Articolul 61 (1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică.  +  Articolul 62 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cat mai curând posibil. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin posta sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectiva, precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.  +  Articolul 63 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, dacă autoritatea contractantă prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte ca ofertele urmează să fie transmise prin posta, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o alta adresa indicată de aceasta.  +  Articolul 64Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigura respectarea următoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de receptionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate; c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.  +  Articolul 65În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) înainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise; c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate; e) accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.  +  Secţiunea a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 66Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natura sa determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale.  +  Articolul 67Persoana fizica sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.  +  Articolul 68Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.  +  Articolul 69Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; b) soţ/sotie, ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; c) persoane care constata ca pot avea un interes de natura să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.  +  Articolul 70Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorala.  +  Capitolul III Proceduri de atribuire  +  Secţiunea 1 Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire  +  Articolul 71Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, pe de altă parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectiva în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi sa beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.  +  Articolul 72Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limita stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situaţie, data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioadă suficienta, astfel încât orice operator economic interesat sa dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia deschisă  +  Articolul 73 (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regula, într-o singura etapa. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 74Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte.  +  Articolul 75 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile. (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.  +  Articolul 76 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 28 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.  +  Articolul 77 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) sa nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de doua zile înainte de data limita de depunere a ofertei.  +  Articolul 78 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 79 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 80Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în anunţul de participare.  +  Secţiunea a 3-a Licitaţia restrânsă  +  Articolul 81 (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regula, în doua etape: a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 82Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 83 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 84Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 16 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 85 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitaţie restrânsă. (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferta, cu condiţia sa existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selecteaza candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnica şi economico-financiară. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 5.  +  Articolul 86 (1) Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapa a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă; b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este, totuşi, suficient pentru a asigura o concurenta reală.  +  Articolul 87 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.  +  Articolul 88 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; e) data deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 89 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regula, şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. (6) În cazul în care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.  +  Articolul 90 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 22 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. (4) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) sau cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.  +  Articolul 91 (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 92 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 93Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invitaţia de participare.  +  Secţiunea a 4-a Dialogul competitiv  +  Articolul 94Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) contractul în cauza este considerat a fi de complexitate deosebită; b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza.  +  Articolul 95În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsura: a) sa definească specificăţiile tehnice capabile sa îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau b) sa stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.  +  Articolul 96Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: a) etapa de preselecţie a candidaţilor; b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte sa răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finala; c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.  +  Articolul 97Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 98 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.  +  Articolul 99Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 30 de zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 100Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.  +  Articolul 101 (1) Atunci când preselecteaza candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară a candidaţilor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (3) Numărul minim indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2) nu trebuie să fie mai mic de 3.  +  Articolul 102 (1) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală.  +  Articolul 103 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.  +  Articolul 104 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia; c) limba/limbile în care se va derula dialogul; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 105 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. (2) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesiva a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 106 (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discuta opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate sa corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante. (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauza, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifica soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective. (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anuntat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finala, oferta care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.  +  Articolul 107 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioadă rezonabila pentru elaborarea ofertei finale. (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mica decât o perioadă minima stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.  +  Articolul 108Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; e) data deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.  +  Articolul 109 (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuantarile, informaţiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitatiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.  +  Secţiunea a 5-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 110 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv, au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică; c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrărilor, sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse; d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invita la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 111În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.  +  Articolul 112Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 113 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 114Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 115 (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.  +  Articolul 116 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Înainte de începerea negocierilor, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o preselecţie a candidaţilor care vor participa la negocieri, utilizând în acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 3.  +  Articolul 117 (1) Numărul de candidaţi preselectati trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală.  +  Articolul 118 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectati. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.  +  Articolul 119Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia; c) limba/limbile în care se va derula dialogul; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare; e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a.  +  Articolul 120 (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauza, propunerea de oferta sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.  +  Articolul 121 (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de oferta care intră în negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea, pe baza criteriilor de atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita candidatului de la care, în urma negocierilor, a obţinut cea mai avantajoasă propunere de oferta din punct de vedere economic, sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale. (4) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere.  +  Secţiunea a 6-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 122Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise sau restrânse, nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; autoritatea contractantă are, în acest caz, şi obligaţia de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă aceasta informare este solicitată; b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsura strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţa situaţiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie să depăşească, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare iniţial; f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piaţa de disponibil; g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor castigatori; i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie facuta contractantului iniţial;- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;- valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial; j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă;- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective;- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.  +  Articolul 123În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 122 lit. h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenta reală.  +  Secţiunea a 7-a Cererea de oferte  +  Articolul 124Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mica decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 250.000 euro.  +  Articolul 125 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) data limita stabilită pentru primirea ofertelor; b) adresa la care se transmit ofertele; c) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; d) dacă se solicita îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora; e) o scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 126 (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publică invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia sa o transmită către cel puţin 3 operatori economici. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinenta.  +  Articolul 127 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării invitatiei de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, sa reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a publică invitaţia de participare şi, dacă este cazul, documentaţia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.  +  Articolul 128Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 129Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invitaţia de participare.  +  Articolul 130 (1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care exista premisele obţinerii de oferta. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primeşte doar o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv.  +  Secţiunea a 8-a Concursul de soluţii  +  Articolul 131Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independenta, în care concurentii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.  +  Articolul 132Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţa, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completa şi corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii.  +  Articolul 133Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs; c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective; d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurentii urmează sa elaboreze şi să prezinte proiectul; e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independenta; f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare.  +  Articolul 134 (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (2) Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioadă rezonabila pentru elaborarea acestora. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a proiectelor.  +  Articolul 135În cazul în care autoritatea contractantă solicita transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 136 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel de maniera încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi. (2) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor proiecte numai după această dată.  +  Articolul 137 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs. (2) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenta reală.  +  Articolul 138 (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (2) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.  +  Articolul 139 (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.  +  Articolul 140 (1) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs. (2) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.  +  Articolul 141 (1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificarii oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus. (2) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (1).  +  Capitolul IV Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Acordul-cadru  +  Articolul 142 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 143Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta.  +  Articolul 144 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.  +  Articolul 145Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/ condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 146Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.  +  Articolul 147 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnica; b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. (3) De fiecare data când intenţionează sa atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, în funcţie de necesitaţi, completarea ofertei.  +  Articolul 148În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care exista un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte corespunzătoare.  +  Articolul 149 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnica; b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici: a) fie fără reluarea competitiei; b) fie prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru; b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se considera necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.  +  Articolul 150În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedura: a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; b) autoritatea contractantă fixează un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.  +  Secţiunea a 2-a Sistemul de achiziţie dinamic  +  Articolul 151 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţa satisfac nevoile autorităţii contractante. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta. (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic.  +  Articolul 152Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate.  +  Articolul 153Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic.  +  Articolul 154În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65.  +  Articolul 155Atunci când lanseaza un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia: a) de a publică un anunţ de participare în care se precizează clar faptul ca pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă; b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare; c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestrictionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire.  +  Articolul 156 (1) După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenta a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativa, cu scopul de a fi admis în sistem. (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnica prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.  +  Articolul 157Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativa în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnica să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.  +  Articolul 158 (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limita de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie să fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 159 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă ferma pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limita pentru depunere. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).  +  Articolul 160Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă oferta ferma pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratete în cadrul invitatiei prevăzute la art. 159 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Licitaţia electronică  +  Articolul 161 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii: a) ca o etapa finala a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificăţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150; c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunta decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 162Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât: a) sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta; b) sa modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 163Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţa, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.  +  Articolul 164Atunci când intenţionează sa utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificăţiile care definesc obiectul contractului; c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectarii.  +  Articolul 165 (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. (3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de doua zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.  +  Articolul 166În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar; b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 167 (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut; b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.  +  Articolul 168 (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupa în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunică şi alte informaţii privind: a) numărul participanţilor în runda respectiva a licitaţiei electronice; b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut aceasta posibilitate. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.  +  Articolul 169 (1) Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi: a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limita care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizarii licitaţiei electronice.  +  Capitolul V Atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Oferta. Oferte alternative  +  Articolul 170Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 171Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 172 (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limita pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră, cad în sarcina operatorului economic. (3) Oferta depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă. (4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.  +  Articolul 173 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic". (2) Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă aceasta posibilitate este interzisă. În cazul în care aceasta precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  +  Articolul 174 (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respecta cerinţele minime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 175În cazul în care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta având ca singura motivatie faptul ca, dacă aceasta este declarata câştigătoare: a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de furnizare.  +  Secţiunea a 2-a Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor  +  PARAGRAFUL 1 - Criterii de calificare şi selecţie  +  Articolul 176Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economică şi financiară; d) capacitatea tehnica şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e).  +  Articolul 177 (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificari specifice, aceştia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se considera necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului.  +  Articolul 178 (1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul anunţului de participare cerinţele minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, conform prevederilor paragrafelor 4 şi 5 din prezenta secţiune. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnica şi profesională, care ar conduce la restrictionarea participării la procedura de atribuire.  +  Articolul 179Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proportionalitatii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime solicitate, luând în considerare exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului care urmează să fie atribuit.  +  PARAGRAFUL 2 - Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului  +  Articolul 180Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţa ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau pentru spalare de bani.  +  Articolul 181Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).  +  Articolul 182 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectiva. (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens.  +  PARAGRAFUL 3 - Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  +  Articolul 183Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.  +  PARAGRAFUL 4 - Situaţia economică şi financiară  +  Articolul 184 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.  +  Articolul 185 (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidela a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului.  +  Articolul 186 (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstreaza situaţia economică şi financiară invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situaţia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  PARAGRAFUL 5 - Capacitatea tehnica şi/sau profesională  +  Articolul 187 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (3) Capacitatea tehnica şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienta, aptitudinile, eficienta şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizarii informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.  +  Articolul 188 (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o lista a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. Livrările de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificăţii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrata în cazul în care autoritatea contractantă solicita acest lucru. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; h) informaţii privind proporţia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora. (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o lista a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificari de buna execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privati; b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.  +  Articolul 189 (1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi - capacitatile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii.  +  Articolul 190 (1) Capacitatea tehnica şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstreaza capacitatea tehnica şi profesională invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana ce asigura susţinerea tehnica nu trebuie să se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnica şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  PARAGRAFUL 6 - Standarde de asigurare a calităţii  +  Articolul 191În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.  +  Articolul 192În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 193În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.  +  PARAGRAFUL 7 - Standarde de protecţie a mediului  +  Articolul 194În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitara ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.  +  Articolul 195În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 196În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.  +  Secţiunea a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 197Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 198 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  +  Articolul 199 (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importantei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vânzare şi asistenţa tehnica, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. (3) Factorii de evaluare a ofertei, precum şi ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie să fie definiţi clar în documentaţia de atribuire, trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu pot fi schimbati pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea ofertei câştigătoare  +  Articolul 200Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.  +  Articolul 201 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinţele solicitate. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate sa determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.  +  Articolul 202 (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.  +  Articolul 203 (1) Atunci când autoritatea contractantă constata ca o ofertă are un preţ aparent neobisnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificarilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, ca ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  +  Articolul 204 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva oferta. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.  +  Articolul 205 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică numai după împlinirea termenului de: a) 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziţie publică este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124; b) 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziţie publică este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevăzute la art. 124. (2) Contractul de achiziţie publică încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolută. (3) În cazul prevăzut la art. 122 lit. c) şi art. 252 lit. c), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta perioadele prevăzute la alin. (1). (4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.  +  Secţiunea a 5-a Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor  +  Articolul 206 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa candidaţii/ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, încheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioadele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 207 (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinsi sau a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare oferta respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabila, neconforma sau necorespunzătoare, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanta prevăzute în caietul de sarcini; c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă şi corespunzătoare, dar care nu a fost declarata câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează sa i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.  +  Articolul 208Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunică anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre aceştia.  +  Secţiunea a 6-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 209 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; c) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).  +  Articolul 210Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.  +  Capitolul VI Dosarul achiziţiei publice  +  Articolul 211Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic.  +  Articolul 212Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cat contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice şi în orice caz nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.  +  Articolul 213 (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) raportul procedurii de atribuire; h) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; i) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedura; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectati, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectarii respectivilor candidaţi; e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedura; f) denumirea/numele ofertanţilor respinsi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preţurilor prezentate ca fiind neobisnuit de scăzute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror oferta a fost declarata câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor castigatori, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat ca o subcontracteaza, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 214Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.  +  Articolul 215Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  +  Articolul 216În cazul în care autoritatea contractantă aplica o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplina a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectată.  +  Capitolul VII Contractele de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune  +  Articolul 217Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 218 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni. (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 219 (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. (2) Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.  +  Articolul 220Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune: a) este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14; b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 221Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) atribuirea să fie facuta contractantului iniţial; b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial.  +  Articolul 222 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune. (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (4) În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 223 (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  Articolul 224 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicatiilor, astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioadă adecvată şi suficienta pentru elaborarea aplicatiilor. (2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a aplicatiilor. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 225Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita: a) concesionarului sa atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii; b) candidaţilor sa precizeze, în cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari  +  Articolul 226În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi.  +  Articolul 227 (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuşi obligaţia, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, de a publică un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. (2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii: a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitatiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile. (4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile. (5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. (6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 228 (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi: a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă; sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţa dominantă; sau c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influentei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţa dominantă, prevederile de la art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. (3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza aceasta lista în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.  +  Capitolul VIII Contracte sectoriale  +  Secţiunea 1 Activităţi relevante  +  PARAGRAFUL 1 - Domeniu de aplicare  +  Articolul 229 (1) Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: a) apa; b) energie; c) transport; d) posta.  +  Articolul 230Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii căreia îi este destinat în principal.  +  Articolul 231 (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenţa prevederilor de la cap. I-VI şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I-VI. (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci aceasta are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.  +  PARAGRAFUL 2 - Apa  +  Articolul 232Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de apa potabilă; b) furnizarea de apa potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 233Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. 232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legătură: a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigaţii sau ameliorare a solului, dacă volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj; sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.  +  Articolul 234Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) furnizorul produce apa potabilă al carei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) furnizarea de apa potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de apa potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.  +  PARAGRAFUL 3 - Energie  +  Articolul 235Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica; b) furnizarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 236Furnizarea combustibililor gazosi sau a energiei termice către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) furnizorul produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinţa inevitabila a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) furnizarea de combustibili gazosi sau de energie termica către reţelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata în mod economic aceasta producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.  +  Articolul 237Furnizarea energiei electrice către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) furnizorul produce energia electrica în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) furnizarea de energie electrica către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrica a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.  +  PARAGRAFUL 4 - Transport  +  Articolul 238 (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fără sofer sau transport pe cablu. (2) În sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecventa serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.  +  Articolul 239Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane au dreptul sa presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante.  +  PARAGRAFUL 5 - Posta  +  Articolul 240 (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii: a) servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale - corespondenta, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii; c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu posta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin posta electronică recomandată; d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa; e) servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale; f) servicii filatelice; g) servicii logistice, care combina livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauza prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurentei conform prevederilor art. 248.  +  PARAGRAFUL 6 - Alte activităţi relevante  +  Articolul 241În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se considera activităţi relevante şi acele activităţi care presupun explorarea unui areal geografic în scopul: a) prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport.  +  Secţiunea a 2-a Excepţii specifice  +  Articolul 242Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona: a) produse care urmează să fie revandute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă; b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizica a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.  +  Articolul 243Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante.  +  Articolul 244Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apa, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232.  +  Articolul 245Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a).  +  Articolul 246 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia; b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată; b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată; c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execuţia de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intra, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se afla în oricare din următoarele situaţii: a) autoritatea contractantă exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă asupra sa; b) exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă asupra unei autorităţi contractante; c) împreună cu autoritatea contractantă, se afla, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice.Pentru noţiunea de influenţa dominantă, prevederile art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 247 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre autorităţile contractante respective; b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioadă cel puţin egala cu cea menţionată.  +  Articolul 248 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusă direct concurentei pe o piaţa la care accesul nu este restrictionat. (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumită activitate relevanta este sau nu expusă direct concurentei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existenta. (3) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 249Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 243, precum şi ale art. 246 şi 247.  +  Secţiunea a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale  +  Articolul 250 (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: a) licitaţia deschisă; b) licitaţia restrânsă; c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) cererea de oferte. (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale.  +  Articolul 251 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.  +  Articolul 252Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsura strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţa situaţiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus; e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproportionate de operare şi întreţinere; f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piaţa de disponibil; g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; h) atunci când este posibila achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţa, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurta de timp; i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor castigatori; j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care, datorită unor circumstanţe neprevăzute, au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie facuta contractantului iniţial;- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective.  +  Articolul 253În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenta reală.  +  Articolul 254 (1) Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%.  +  Capitolul IX Soluţionarea contestaţiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 255 (1) Persoana care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie. (2) Despăgubirile se solicita numai prin acţiune în justiţie, în conformitate cu dispoziţiile legii contenciosului-administrativ. (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se considera vătămată se înţelege orice persoană care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) a suferit, suferă sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinţa a unui act al autorităţii contractante, de natura sa producă efecte juridice. (4) Este considerat act al autorităţii contractante: a) orice act administrativ; b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorităţii contractante ori refuzul de a-l emite; c) orice alt act al autorităţii contractante, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice. (5) Obiectul contestaţiei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.  +  Articolul 256Pentru soluţionarea contestaţiilor, partea care se considera vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  +  Articolul 257 (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat în conformitate cu art. 291 alin. (1)-(3). (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii. (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  +  Articolul 258 (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), toţi membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate simpla. (3) Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. (4) Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine. (5) Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 290 alin. (4).  +  Articolul 259Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă şi îl susţine în faţa Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor.  +  Secţiunea a 3-a Statutul personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  +  Articolul 260 (1) Consiliul are un număr de 21 de membri, precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizand un număr de 37 de posturi. (2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licentiati în drept.  +  Articolul 261 (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin decizia primului-ministru, în condiţiile legii. (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputatii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 5 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi experienta de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau concurentei. (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 262 (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizarii funcţiei publice de consilier superior, treapta de salarizare I, din aparatul de lucru al Guvernului. (2) Membrii Consiliului beneficiază de salarii de baza majorate cu 40% faţă de cele prevăzute de lege. (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi beneficiază de drepturile salariale aplicabile personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.  +  Articolul 263 (1) Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la îndeplinire a atributiunilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se efectuează de către un colegiu al Consiliului. (3) La şedinţele Colegiului vor participa şi reprezentanţi ai altor instituţii, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Votul acestor reprezentanţi este consultativ.  +  Articolul 264 (1) Membrilor Consiliului le este interzis: a) sa desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi sa desfăşoare sau sa participe la activităţi cu caracter politic; e) sa exercite orice funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice; f) sa exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţa. (2) Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se afla în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate: a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi; b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluţionării cauzei; c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.  +  Articolul 265 (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie în cadrul Consiliului. (2) Comisia de disciplina are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simpla.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  +  Articolul 266 (1) Consiliul este competent: a) să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului; b) să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) sa emita opinie asupra litigiului dedus judecaţii, dacă instanţa de judecată solicita acest lucru în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4). (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adopta decizii.  +  Articolul 267 (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept.Art. 268Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.  +  Articolul 269Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celeritatii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.  +  Articolul 270 (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate; b) denumirea şi sediul autorităţii contractante; c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată; d) obiectul contestaţiei; e) motivarea în fapt şi în drept a cererii; f) mijloacele de proba pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; g) semnatura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază ca în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţa aceasta situaţie, acesta sa completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.  +  Articolul 271 (1) Contestaţia se transmite Consiliului, iar contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. (2) După înaintarea contestaţiei către Consiliu, contestatorul va inainta de îndată autorităţii contractante o copie a contestaţiei şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. (3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia sa îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. (4) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 272 (1) Contestaţia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act al autorităţii contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4). (2) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestaţia poate fi depusa în cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţa de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl considera nelegal. (3) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egala cu sau mai mica decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestaţia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţa de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl considera nelegal.  +  Articolul 273 (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluţionare. (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1).  +  Articolul 274 (1) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestaţiei. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedica soluţionarea contestaţiei, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia. (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 275 (1) La primirea contestaţiei, Consiliul poate solicita autorităţii contractante sa comunice, în termen de 5 zile, toate documentele aflate în dosarul achiziţiei publice, sub sancţiunea unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere, ce consta în 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicată conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii. (2) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacata în termen, constituie titlu executoriu şi se executa de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. (3) În vederea soluţionării cauzei Consiliul poate cere lămuriri părţilor, poate administra probe şi poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de la alte persoane fizice sau juridice. (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. (5) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276.  +  Articolul 276 (1) Consiliul va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 20 de zile.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri provizorii  +  Articolul 277 (1) Depunerea contestaţiei în faţa Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire până la data soluţionării contestaţiei de către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) În cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre părţi, Consiliul poate să dispună reluarea procedurii de atribuire. (4) Decizia Consiliului cu privire la măsurile provizorii poate fi atacată cu plângere la curtea de apel competenţa să soluţioneze plângerea împotriva contestaţiei potrivit dispoziţiilor art. 283 alin. (1), în termen de 5 zile de la comunicarea pronunţării.  +  Secţiunea a 6-a Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  +  Articolul 278 (1) Consiliul se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedura şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei, actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obliga autoritatea contractantă sa emita un act sau dispune orice alta măsura necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. (3) În situaţia în care Consiliul apreciază ca exista şi alte încălcări ale prevederilor legale privitor la actul atacat, în afară celor invocate de contestator, poate să dispună din oficiu remedierea încălcării prevederilor legale. (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie să fie adusă la îndeplinire. Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere.