DECIZIE nr. 326 din 18 aprilie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorMihaela Cîrstea - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Nicolae Pătru în Dosarul nr. 5.704/2005 al Tribunalului Sibiu - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal răspunde prefectul judeţului Vâlcea, prin consilier juridic, lipsă fiind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul prefectului judeţului Vâlcea solicită respingerea excepţiei, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 9 din 10 ianuarie 2006.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 12 ianuarie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.704/2005, Tribunalul Sibiu - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Nicolae Pătru într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare formulate de acesta împotriva ordinului emis de prefectul judeţului Vâlcea prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului său de consilier judeţean.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate contravin textului constituţional al art. 15 alin. (1).Autorul excepţiei apreciază că prevederea legală conform căreia încetarea de drept a mandatului de ales local operează de la data împlinirii termenului de 15 zile de la numirea sau alegerea în funcţia incompatibilă, indiferent de data la care se constată incompatibilitatea prin ordin al prefectului, este neconstituţională.În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, măsura de încetare a mandatului de ales local ar trebui să producă efecte numai pentru viitor, respectiv numai începând cu data emiterii ordinului prefectului.Totodată, se arată că prevederea legală criticată pentru neconstituţionalitate ridică numeroase probleme de ordin practic, ducând la punerea sub semnul întrebării a hotărârilor validate cu votul respectivului ales local sau a dispoziţiilor şi măsurilor luate de vicepreşedinţii respectivelor unităţi administrative.Tribunalul Sibiu - Secţia comercială şi de contencios administrativ nu şi-a formulat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, încălcând astfel dispoziţiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.În subsidiar, se consideră că sesizarea Curţii Constituţionale nu a fost legală, întrucât instanţa nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au următorul cuprins: "(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale".Dispoziţiile alin. (3) al art. 91 din lege, la care face referire textul criticat, au următorul cuprins: "(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."Textul constituţional invocat expres în susţinerea excepţiei este cel al art. 15 alin. (1). Curtea observă că, în realitate, astfel cum rezultă din motivarea excepţiei, autorul acesteia se referă la art. 15 alin. (2) din Constituţie privind principiul neretroactivităţii legii.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:În esenţă, se susţine că dispoziţiile legale criticate contravin principiului neretroactivităţii legii, întrucât prevăd posibilitatea adoptării de acte administrative de autoritate cu efect retroactiv, care produc efecte nu de la data intrării lor în vigoare, ci de la o dată anterioară emiterii lor.Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constituţie şi, prin Decizia nr. 9 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, respingând excepţia, a statuat următoarele: reglementarea, prin art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003, a obligaţiei prefectului de a emite un ordin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local în situaţia în care acesta se află în stare de incompatibilitate şi nu renunţă, în termenul prevăzut, la una din cele două funcţii incompatibile nu este de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei; încetarea mandatului de ales local nu se produce în temeiul ordinului prefectului pentru a se putea pune problema retroactivităţii. Ordinul emis de prefect constată doar ceea ce legea prevede, şi anume încetarea mandatului de ales local în cazul în care acesta nu şi-a îndeplinit, în termenul prevăzut de lege, obligaţia legală de a renunţa la funcţia avută anterior numirii sau alegerii în funcţia care atrage incompatibilitatea.Prin aceeaşi decizie, Curtea a statuat că "problemele de ordin practic" ce rezultă din prevederile criticate, invocate ca şi în prezenta cauză de autorul excepţiei, privesc modul de interpretare şi aplicare a legii de către instanţa de judecată, aspect care nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate.Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Nicolae Pătru în Dosarul nr. 5.704/2005 al Tribunalului Sibiu - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 aprilie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly________