LEGE nr. 114 din 4 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea asigurării eficienţei activităţii instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiţi în continuare conducătorii instituţiilor publice de cultură, din cadrul instituţiilor publice de cultură, se face prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management. (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi se încheie cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură...................................................................... (4) Salarizarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură se face la nivelul limitei maxime prevăzute pentru funcţiile publice de execuţie, corespunzătoare fiecărei instituţii publice de cultură, majorată cu 55% pentru directorul general sau, după caz, pentru director."2. La articolul 2, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Procedurile de organizare a concursului prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea angajării conducătorilor instituţiilor publice de cultură, se declanşează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea postului de conducere. (2) Organizarea concursului prevăzut la art. 1 alin. (1) se aduce la cunoştinţă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă şi prin afişare la sediul ori pe pagina de Internet a instituţiei organizatoare. (3) Concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) se desfăşoară în termen de minimum 30 de zile şi de maximum 60 de zile de la vacantarea postului de conducere pentru care se organizează concursul. (4) La concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) pot participa şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene."3. La articolul 3 alineatul (2), literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) modalităţile de asigurare a cunoaşterii şi de satisfacere a nevoilor culturale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură; b) modalităţile de diversificare a ofertei culturale a instituţiei publice de cultură;..................................................................... d) promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei;".4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia se face de comisii organizate la nivelul autorităţilor publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură. (2) Cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie specialişti sau personalităţi culturale de prestigiu în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de cultură pentru care se organizează concursul. (3) Membrii comisiilor nu trebuie să se afle în raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite ori cu instituţia publică pentru care se organizează concursul."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea participării la concurs candidaţii vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele şi înscrisurile prevăzute de lege, şi proiectul de management prevăzut la art. 3. (2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului. (3) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia. (4) Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului concursului şi se soluţionează de către ordonatorul principal de credite în termen de maximum două zile de la data înregistrării contestaţiilor. (5) Decizia de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (4) poate fi atacată în instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (6) După rămânerea definitivă a rezultatului concursului, numele câştigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite. (7) Câştigătorul concursului este anunţat în scris de către ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului. (8) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului, câştigătorul concursului este obligat să se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru încheierea contractului de management. (9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) atrage anularea rezultatului concursului şi, implicit, organizarea unui nou concurs în condiţiile prezentei ordonanţe."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management se face de către comisii special constituite la nivelul autorităţii publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea căreia funcţionează instituţiile publice de cultură, astfel: a) după 90 de zile calendaristice, considerate perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management; b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management; c) după 2 ani şi, respectiv, 3 şi 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management; d) cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) sunt negative, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul instituţiei publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcţii, păstrându-şi drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă numai în condiţiile asigurării îndeplinirii tuturor procedurilor de predare-preluare a activităţii instituţiei. (3) În toate situaţiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a instituţiei publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare. (4) Pe durata interimatului, directorul general sau, după caz, directorul are dreptul să efectueze doar cheltuielile necesare achitării drepturilor salariale ale angajaţilor instituţiei publice de cultură, precum şi actele de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli. (5) Angajarea de noi cheltuieli, altele decât cele prevăzute la alin. (4), se poate face numai cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite. (6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma unui rezultat negativ al evaluării nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere la aceeaşi instituţie publică de cultură în următorii 5 ani, perioadă calculată de la data încetării contractului de management."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) este pozitiv, conducătorul instituţiei publice de cultură poate solicita, iar ordonatorul principal de credite poate aproba, prelungirea contractului de management pentru o perioadă cel mult egală cu perioada precedentului contract, după care se poate face o nouă evaluare. (2) Prelungirea duratei contractului de management existent se poate face şi prin modificarea unora dintre clauzele acestuia, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."8. Articolul 7 se abrogă.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face pe baza prevederilor contractului de management al conducătorului instituţiei publice de cultură, ţinând seama de criteriile de evaluare a performanţelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, şi, în toate cazurile, numai în funcţie de nivelul mijloacelor financiare aprobate instituţiei publice de cultură."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Conducerea instituţiilor publice de cultură poate fi asigurată şi de persoane juridice de drept privat, specializate în management cultural, în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."11. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Conducătorii instituţiilor publice de cultură care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, nu au încheiat contractul de management sunt obligaţi ca, în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, să depună un proiect de management în vederea încheierii contractului. (3) Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea proiectului de management atrage destituirea de drept din funcţie a respectivului conducător al instituţiei publice de cultură."12. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.13. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Evaluarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură prevăzuţi la art. 10 alin. (2) va ţine seama atât de valoarea proiectului de management prezentat, cât şi de calitatea şi de eficienţa activităţii anterioare. (2) În cazul în care rezultatul evaluării activităţii unui conducător de instituţie publică de cultură este negativ, acesta este destituit de drept din funcţia de conducere de către ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea ori sub autoritatea căreia funcţionează."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 56 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21-23, 25 şi 30 din Legea privind instituţiile publice de spectacole şi concerte nr. 504/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 114._________