NORME METODOLOGICE din 4 noiembrie 2005 (*actualizate*)privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate(actualizate până la data de 30 martie 2006*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005; ORDINUL nr. 142 din 24 martie 2006.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, subventii de la bugetul de stat, precum şi din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate (CNAS) şi al caselor de asigurări de sănătate (CAS), precum şi din alte venituri, în condiţiile legii. (2) Colectarea contribuţiilor de la salariati, precum şi de la persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat se face în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decat cele care realizează venituri din salarii, se face în baza declaraţiei-model, prevăzută în anexa nr. 1, în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi prin Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Calitatea de asigurat o au toţi cetatenii români cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au domiciliul în România sau au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de sedere temporara în România în condiţiile legii şi fac dovada platii contributiei de asigurări sociale de sănătate la fond, denumita în continuare contribuţie, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. (2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în România, cu decesul sau cu declararea judecătorească a mortii asiguratului. (3) Drepturile de asigurare inceteaza după 3 luni de la ultima plata a contributiei. (4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a incheiat acorduri, înţelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate între România şi tara respectiva. (5) Asigurarea sociala de sănătate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (4): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara; c) cetatenii români cu domiciliul în strainatate, care se afla temporar în tara. (6) Prin sintagma care se afla temporar în tara se înţelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activităţile sportive, activităţile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situaţii asemanatoare, efectuate de către cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum şi de cetatenii straini şi apatrizi.  +  Capitolul II Contribuţia angajatorului  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme metodologice, se considera angajator persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea asiguratii, pe bază de contract individual de muncă sau în baza unui statut special prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Angajatorii au obligaţia sa calculeze, sa retina şi sa vireze lunar în contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a caror raza sunt luati în evidenta ca platitori de impozite şi taxe, contribuţia de 7% datorata pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat. (2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege totalitatea sumelor constituite şi utilizate de persoanele fizice şi juridice pentru plata drepturilor salariale sau/şi drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite în legislatia fiscala. (3) Orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor va fi evidentiata în declaratia lunara privind oblibaţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, depusa de angajator la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care este luat în evidenta ca platitor de impozite şi taxe.  +  Capitolul III Contribuţia asiguratilor  +  Secţiunea 1 Asiguratii salariati  +  Articolul 5 (1) Contribuţia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligaţia calcularii, retinerii şi virarii lunare integrale a contributiei datorate de către persoana asigurata în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a caror raza angajatorii sunt luati în evidenta ca platitori de impozite şi taxe. (2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natura obtinute de o persoană fizica ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de muncă. (3) Veniturile asimilate salariilor cuprind: a) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilite potrivit legii; b) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ; c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; d) indemnizatia lunara bruta, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome; e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publică; f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii; h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise în declaratia de asigurări sociale, dar nu mai puţin de un salariu minim brut pe tara; i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, în tara şi în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice; j) indemnizatia administratorilor, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor; k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor, asa cum sunt definite de legislatia fiscala.---------------Partea introductiva a alin. (3) al art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Asiguratii care exercită profesii libere sau sunt autorizati potrivit legii sa desfasoare activităţi independente  +  Articolul 6 (1) Veniturile realizate de persoane autorizate potrivit legii sa desfasoare activităţi independente asupra cărora se calculeaza contribuţia sunt veniturile din activităţi desfăşurate de persoane fizice în baza unei autorizaţii eliberate în acest sens, realizate în mod individual şi/sau intr-o formă de asociere. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, din prestări de servicii, altele decat cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, farmaceutice, de avocat, notar, executor judecătoresc, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate asemanatoare, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. (4) Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care exercită profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activităţi independente au obligaţia de a vira trimestrial contribuţia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra: a) venitului net din activităţi independente determinat ca diferenţa între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii în partida simpla; b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin nomenclatorul activităţilor pentru care venitul se stabileste pe bază de norme de venit, în cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe bază de norme de venit. (2) În cazul persoanelor care obtin venituri din activităţi independente ale caror venituri sunt determinate pe bază de norma de venit şi care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor în vigoare pentru impunerea veniturilor respective. (3) Pentru veniturile realizate din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activităţi independente, contribuţia de 6,5% se plateste de persoana care le realizează.---------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 8 (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente virează trimestrial contribuţia calculată la venitul estimat, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. (2) Diferentele rămase de achitat, calculate în raport de decizia de impunere anuală, se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza şi nu se datorează dobanzi. (3) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din profesii libere sau sunt autorizati sa desfasoare activităţi independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contribuţia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna, dacă este singurul venit asupra caruia se calculeaza contribuţia. (4) Contribuabilii care se încadrează la alin. (3) vor achita diferentele de contribuţie rezultate din plata trimestriala a unei contribuţii mai mici decat cea rezultata din aplicarea lunara a cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, în termen de cel mult 60 de zile de la finele anului pentru care s-au efectuat plăţile trimestriale anticipate. (5) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) şi (4), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe dobanzi şi penalităţi de intarziere conform procedurii instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 3-a Asiguratii care realizează venituri din agricultura şi silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la secţiunea a 2-a  +  Articolul 9 (1) Persoanele care realizează venituri nete anuale pe bază de norme de venit din agricultura şi silvicultura, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activităţi independente, au obligaţia de a plati trimestrial contribuţia în cota de 6,5% asupra acestor venituri, stabilite pe baza normelor de venit, aprobate de directiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contribuţia trimestriala datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social şi care realizează venituri din agricultura şi silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.  +  Secţiunea a 4-a Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de şomaj---------------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 10 (1) Beneficiarii indemnizatiei de şomaj sunt asigurati în sistemul asigurarilor sociale de sănătate, iar contribuţia baneasca lunara în cota de 6,5% se aplică asupra indemnizatiei de şomaj şi se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj. (2) Contribuţia se calculeaza şi se virează, odata cu plata drepturilor banesti, de către cei care efectueaza plata acestor drepturi, unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata.---------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 5-a Asiguratii care realizează venituri brute din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobanzi  +  Articolul 11 (1) Persoana asigurata are obligaţia platii contributiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobanzi, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 12 (1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activităţi independente. (2) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacă sunt efectuate de cealalta parte contractantă. (3) Contribuţia pentru aceste categorii de venituri se achită anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.  +  Articolul 13 (1) Prin veniturile din dividende şi dobanzi prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege veniturile din investitii, inclusiv câştigurile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite acestea în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligaţia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contribuţia pentru veniturile din dividende se virează până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a facut plata dividendelor. (3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobanzi şi din transferul titlurilor de valoare, contribuţia în cota de 6,5% se virează de către asiguratii care realizează astfel de venituri, anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face calculul dobanzii.---------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 6-a Asiguratii care realizează alte venituri care se supun impozitului pe venit  +  Articolul 14 (1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege veniturile impozabile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, altele decat cele prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) contribuţia în cota de 6,5% se aplică asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru veniturile impozabile prevăzute la alin. (1), contribuţia în cota de 6,5% se achită numai în situaţia în care persoana asigurata nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contribuţia se virează anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face plata acestor venituri. (5) Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Alin. (5) al art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 7-a Persoane care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse  +  Articolul 15 (1) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se calculeaza după urmatoarea formula:  Salariul de baza minim brut pe tara x 2 x 6,5% Numărul de zile lucratoare ──────────────────────────────────────────────── x în care s-a aflat în       Numărul de zile lucratoare din luna situaţiile prevăzute la             în care se face calculul art. 6 alin. (2) lit. b),                                                    din luna pentru care se                                                    face calculul (2) Pentru perioada în care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de muncă nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligaţia de a plati contribuţia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariaţii aflati în aceasta situaţie. (3) Angajatorii vor retine din contribuţia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1). (4) Contribuţia persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la implinirea varstei de 3 ani se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii minime brute pe tara şi se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu excepţia persoanelor care intra sub incidenţa Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care contribuţia în cota de 6,5%, calculată asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile pentru cresterea copilului. (5) Contribuţia lunara pentru persoanele aflate în concediu de risc maternal şi care nu realizează alte venituri impozabile se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara. (6) Contribuţia persoanelor fizice asigurate în cadrul asigurarilor sociale de stat pe bază de declaratie, aflate în concediu pentru cresterea copilului, se virează de casa de pensii la care persoana în cauza a depus declaratia.---------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 8-a Persoane asigurate prin efectul legii fără plata contributiei  +  Articolul 16 (1) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, realizează şi alte venituri decat cele pentru care sunt asigurate fără plata contributiei, acestea datorează contribuţia prevăzută de lege pentru aceste venituri. (2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale şi care realizează şi alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii au obligaţia platii contributiei de 6,5%, calculată asupra acestor venituri.  +  Articolul 17 (1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sănătate fără plata contributiei, potrivit art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor face dovada încadrării în una dintre categoriile enumerate în articolul mentionat prin documente justificative - adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel: a) pentru copii în vârsta de până la 18 ani, care nu realizează venituri din munca, cu act de identitate; b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 şi 26 de ani, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, şi cu declaratie pe propria raspundere în sensul că nu realizează alte venituri din munca; c) pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a declaraţiei pe propria raspundere în sensul că nu realizează alte venituri impozabile decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum şi cele provenite din pensii sau alte surse şi se afla în ingrijirea familiei; d) sotul, sotia şi parintii aflati în ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia şi a declaratiilor pe propria raspundere, din care să rezulte ca se afla în ingrijirea unei persoane asigurate şi că nu realizează venituri impozabile; e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentatiei doveditoare şi a declaraţiei, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii; f) pentru pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara şi a declaraţiei pe propria raspundere, din care să rezulte că nu realizează alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia care administreaza fondul respectiv; g) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza adeverintei eliberate de către primarul localităţii, din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social; h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere în cadrul acestor programe şi a unei declaratii pe propria răspundere că nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse; i) pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se afla în perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia în grija careia se afla persoana; j) pentru femeile insarcinate sau lauze, dacă nu au nici un venit ori au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere că nu realizează alte venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe tara. (2) Asiguratul are obligaţia de a anunta în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contributiei. (3) Unitatile abilitate sa elibereze documentele menţionate la alin. (1) care fac dovada achitarii contributiei şi detinerii calităţii de asigurat sunt urmatoarele: a) persoanele fizice şi juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguratii - salariati; b) casele de asigurări de sănătate, pe baza evidentelor organizate privind plata contributiei pentru categoriile prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în cadrul programelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de persoane asigurate  +  Articolul 18 (1) Pentru asiguratii prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, începând cu luna în care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sănătate. (2) Cetatenii straini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de sedere temporara în România în condiţiile legislaţiei care reglementeaza regimul strainilor în România au obligaţia platii unei contribuţii sub forma unei cote de 6,5%, calculată asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul României, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanele menţionate la alin. (2) care nu realizează venituri impozabile pe teritoriul României şi care nu fac dovada calităţii de asigurat vor achita o contribuţie lunara calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara. (4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contribuţia legala pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitarii de servicii medicale, calculată la salariul de baza minim brut pe tara, sau de la data de la care plata contributiei era obligatorie, dacă perioada scursa este mai mica de 3 ani, fără să se calculeze dobanzi şi penalităţi de intarziere. Începând cu luna urmatoare, asiguratii a obligaţia platii lunare, până la data de 25 a lunii, a contributiei calculate la salariul de baza minim brut pe tara. (5) Prevederile alin. (4) se aplică numai pentru persoanele care au solicitat servicii medicale fără să poată face dovada calităţii de asigurat şi care nu au realizat venituri impozabile pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitarii de servicii medicale sau de la data de la care plata contributiei era obligatorie, dacă perioada scursa este mai mica de 3 ani. În situaţia în care aceste persoane au realizat venituri impozabile, contribuţia, precum şi dobanzile şi penalitatile de intarziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada în care au fost realizate cu respectarea termenului de prescriptie privind oblibaţiile fiscale. (6) Pentru persoanele care se prezinta la casa de asigurări de sănătate unde sunt asigurate în vederea platii contributiei, aceasta, precum şi dobanzile şi penalitatile de intarziere aferente se calculeaza, începând cu data de la care plata contributiei era obligatorie, la veniturile impozabile realizate. În cazul în care nu au fost realizate astfel de venituri, contribuţia se calculeaza la salariul de baza minim brut pe tara din perioada pentru care se calculeaza contribuţia. (7) Abrogat. (8) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, republicată, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contribuţia sub forma unei cote de 6,5% calculată asupra veniturilor impozabile realizate, începând cu data obtinerii respectivei forme de protecţie. În situaţia în care nu realizează venituri impozabile platesc contribuţia lunara calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe tara. (9) Persoanele plecate la munca în strainatate care îşi păstrează domiciliul sau reşedinţa în România, pentru a-şi menţine drepturile de asigurare, au obligaţia sa plateasca contribuţia prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situaţia în care nu realizează astfel de venituri, o contribuţie lunara calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.---------------Alin. (7) al art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Capitolul IV Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 19 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligaţia de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, declara aceste obligaţii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate în evidenta ca platitori de impozite şi taxe. Listele nominale cu salariaţii se depun la casele de asigurări de sănătate la care acestia au optat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Persoanele fizice asigurate pe bază de declaratie de asigurare de sănătate declara oblibaţiile către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit declaratiilor-model prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Declaratiile privind oblibaţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se depun la casele de asigurări de sănătate pentru care acestia au optat. (3) Obligaţia virarii contributiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate revine angajatorilor până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale. (4) Termenele de plată a contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite, în cazul angajatorilor, până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata drepturilor salariale lunare.---------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 24 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006.  +  Articolul 20 (1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, semnate şi stampilate, se vor depune la casele de asigurări de sănătate, pe suport hartie şi în format electronic, împreună cu dovada platii contributiei. Raportarea în format electronic, însoţită de o semnatura electronică agreata de ambele părţi, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat şi stampilat. (2) Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic:Declaratiile în format electronic vor contine trei fisiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu urmatoarele denumiri şi continuturi:● 3a_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3a) şi va contine datele aferente asiguratilor;● 3b_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3b) şi va contine datele aferente coasiguratilor;● 3c_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3c) şi va contine datele aferente angajatorului,unde:● LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;● AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;● CUI reprezinta codul unic de identificare.Denumirea campurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.Structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportarile on-line se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, la adresa www.casan.ro.---------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Prima liniuţa de la alin. (2) al art. 20 a fost modificata de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 24 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 21 (1) În cazul plăţilor în numerar efectuate de persoanele fizice, obligaţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se considera plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurări. (2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de către angajatorii şi asiguratii care au obligaţia platii contributiei, acestia datorează după acest termen dobanzi şi penalităţi de intarziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (3) Termenul de prescriptie a platii contributiei se stabileste în acelasi mod cu cel prevăzut pentru oblibaţiile fiscale. (4) Abrogat. (5) Abrogat. (6) În cazul neachitarii contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaratie, Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate sau casele de asigurări de sănătate, după caz, prin organele de executare proprii, vor proceda la aplicarea procedurii de executare silita pentru incasarea obligaţiilor fiscale principale şi accesorii reprezentand contribuţii, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (7) Nerespectarea obligaţiilor de plată duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, astfel cum este prevăzut la art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc după 3 luni de la ultima plata integrală a contributiei lunare.---------------Alin. (4) şi (5) ale art. 21 au fost abrogate de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 22 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi constatarea, controlul, colectarea şi solutionarea contestatiilor pentru contribuţiile datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Finanţelor Publice şi unitatile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar. (2) Controlul, colectarea şi solutionarea contestatiilor în cazul persoanelor fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare al carei model se regaseste în anexa nr. 5 se efectueaza de către casele de asigurări de sănătate prin structurile de control proprii. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se fac, în cazul persoanelor fizice asigurate pe bază de declaratie, de către casele de asigurări de sănătate prin structurile de control proprii. (4) Personalul imputernicit prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate sa exercite controlul asupra contribuţiilor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice asigurate pe bază de declaratie indeplineste, conform legii, o functie ce implica exercitiul autorităţii de stat, primind o legitimatie corespunzătoare în acest sens. (5) Modelul legitimatiei de control pentru personalul prevăzut la alin. (4) se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate. (6) Orice fapta savarsita împotriva organului de control se sancţionează potrivit legii penale. (7) Legitimatiile se elibereaza de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, prin Serviciul evidenta, control şi urmărire creante, pentru personalul imputernicit sa controleze incasarea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la persoanele fizice asigurate în condiţiile legii. (8) În aplicarea prevederilor art. 96-100 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se vor utiliza formularele-model aprobate prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 24 (1) Dispozitiile art. 15 alin. (1)-(3) şi alin. (5) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2006*). (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, contribuţia persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la implinirea varstei de 3 ani se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat în plata, şi se suporta de la bugetul de stat în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului.---------------Art. 24 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.NOTA C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMT:*) Dispozitiile care îşi inceteaza aplicabilitatea de la data de 1 ianuarie 2006, din art. 15, conform alin. (1) al art. 24 sunt urmatoarele:"(1) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se calculeaza după urmatoarea formula:  Salariul de baza minim brut pe tara x 2 x 6,5% Numărul de zile lucratoare ──────────────────────────────────────────────── x în care s-a aflat în       Numărul de zile lucratoare din luna situaţiile prevăzute la             în care se face calculul art. 6 alin. (2) lit. b),                                                    din luna pentru care se                                                    face calculul (2) Pentru perioada în care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de muncă nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligaţia de a plati contribuţia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariaţii aflati în aceasta situaţie. (3) Angajatorii vor retine din contribuţia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1)."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (5) Contribuţia lunara pentru persoanele aflate în concediu de risc maternal şi care nu realizează alte venituri impozabile se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara."  +  Articolul 25Începând cu data de 1 ianuarie 2006 cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii, destinata platii indemnizatiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, este de 0,75% aplicata la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de şomaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.---------------Art. 25 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 26Contribuţiile pentru persoanele aflate în concediu pentru incapacitate temporara de muncă urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale se calculeaza după urmatoarea formula:   Salariul de baza minim brut Numărul de zile lucratoare în care       pe tara x 2 x 6,5% s-a aflat în concediu pentru----------------------------------- x incapacitate temporara de muncăNumărul de zile lucratoare din luna urmare a unui accident de muncă       în care se face calculul sau unei boli profesionale."---------------Art. 26 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 24 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006.  +  Anexa 1 ────────la normele metodologice────────────────────────                           DECLARATIE*)        PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA LA FONDUL NAŢIONAL         UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATE DE ALTE PERSOANE           DECAT CELE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN BAZA UNUI CONTRACT                        INDIVIDUAL DE MUNCĂ                                 PERIOADA/AN          [][][][][][][][][][][][]    Nume    [][][][][][][][][][][][][][][][]    Prenume    [][][][][][][][][][][][][][][][]    B.I./C.I Seria Nr.    [][][][][] [][][] [][][][][][][][]    Eliberat de La data    [][][][][][][][][] [][][][][][]                            Z Z L L A A    CNP    [][][][][][][][][][][][]    Localitate    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Str.    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Nr. Bl. Sc. Ap.    [][][] [][] [][] [][][]    Sector Telefon    [][] [][][][][][][][][][]    Conturi bancare    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Bănci    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    1. Contribuţia la F.N.U.A.S.S. potrivit O.U.G. nr. 150/2002    A. Contribuţia persoanelor ale B. Contribuţia persoanelor ale    caror venituri sunt impuse pe caror venituri sunt impuse pe    baza venitului efectiv realizat baza de norme anuale de venit    Data platii impozitului Data platii impozitului    [][][][] [][][][]    Z Z L L Z Z L L    a. Venit net impozabil a. Norma de venit aprobata       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata b. Contribuţie datorata       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    c. Sume restante c. Sume restante       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    d. Dobanzi d. Dobanzi       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    e. Penalităţi de intarziere e. Penalităţi de intarziere       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat       (b + c + d + e) (b + c + d + e)       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    C. Contribuţia persoanelor care D. Contribuţia persoanelor care       realizează venituri din realizează venituri din       drepturi de proprietate agricultura şi silvicultura       intelectuala Data platii impozitului pe       Data platii impozitului venitul agricol       [][][][] [][][][]       Z Z L L Z Z L L    a. Venit brut a. Venit agricol impozabil       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata b. Contribuţie datorata (nu mai                                        mica decat 6,5% aplicata ajutorului                                        social acordat în baza Legii nr. 416/2001       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    c. Sume restante c. Sume restante       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    d. Dobanzi d. Dobanzi       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    e. Penalităţi de intarziere e. Penalităţi de intarziere       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat       (b + c + d + e) (b + c + d + e)       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    E. Contribuţia persoanelor fizice straine a caror asigurare de sănătate       este facultativa (art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 150/2002    a. Venit baza de calcul       [][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata       [][][][][][][][][][][]    2. Documente de plată       O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][]       Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][]                Z Z L L Z Z L L Z Z L L    Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat    datele din prezenta declaratie şi în conformitate cu informaţiile    furnizate, o declar corecta şi completa    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care    creanta este scadenta conform legii.    Nume    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Prenume    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Functia    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Data    [][][][]    Z Z L L         Semnatura şi stampila       ┌──────────────┐       │ │       │ │       │ │       └──────────────┘________    *) Se transmit periodic la casele de asigurări de sănătate în termen       de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează       contribuţiile de asigurări sociale de sănătate  +  Anexa 2 ────────la normele metodologice───────────────────────                           DECLARATIE*)        PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA LA FONDUL NAŢIONAL                  UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE    A. Contribuţia persoanelor care B. Contribuţia persoanelor care       realizează venituri din cedarea realizează venituri din       folosinţei bunurilor dividende       Data platii impozitului Data platii impozitului       [][][][] [][][][]       Z Z L L Z Z L L    a. Venit brut a. Venit brut       [][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata b. Contribuţie datorata       [][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][]    c. Sume restante c. Sume restante       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    d. Dobanzi d. Dobanzi       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    e. Penalităţi de intarziere e. Penalităţi de intarziere       [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]    f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat       (b + c + d + e) (b + c + d + e)       [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]    C. Contribuţia persoanelor care realizează venituri din dobanzi    a. Venit brut       [][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata       [][][][][][][][][][][]    c. Sume restante       [][][][][][][][][][][]    d. Dobanzi       [][][][][][][][][][][]    e. Penalităţi de intarziere       [][][][][][][][][][][]    f. Total contribuţii de achitat       (b + c + d + e)       [][][][][][][][][][][]    D. Contribuţia persoanelor care realizează alte venituri, conform art. 51       alin. (2) lit. e)    a. Venit brut       [][][][][][][][][][][]    b. Contribuţie datorata       [][][][][][][][][][][]    c. Sume restante       [][][][][][][][][][][]    d. Dobanzi       [][][][][][][][][][][]    e. Penalităţi de intarziere       [][][][][][][][][][][]    f. Total contribuţii de achitat       (b + c + d + e)       [][][][][][][][][][][]    2. Documente de plată       O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][]       Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][]                Z Z L L Z Z L L Z Z L L    Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat    datele din prezenta declaratie şi în conformitate cu informaţiile    furnizate, o declar corecta şi completa    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care    creanta este scadenta conform legii.    Nume    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Prenume    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    CNP    [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Data    [][][][]    Z Z L L         Semnatura şi stampila       ┌──────────────┐       │ │       │ │       │ │       └──────────────┘________    *) Se transmit periodic la casele de asigurări de sănătate în termen       de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează       contribuţiile de asigurări sociale de sănătate  +  Anexa 3a --------la normele metodologice-----------------------DENUMIRE ANGAJATORCod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)Nr. înregistrare în Registrul Comerţului                                    LISTA*)              Nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care            se plateste contribuţia de asigurări sociale de sănătate                           Luna........ anul.........┌─────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬────────┐│ │ │ │ │ Suma datorata│ Suma totala │ │ ││ │ │ │Categoria│ │ virata │ │ ││ CNP │ Nume │Prenume│ de ├───────┬──────┼───────┬──────┤ Data │ Data ││ │ │ │asigurat │ Total │ Luna │ Total │ Luna │angaja-│plecarii││ │ │ │ **) │ Din │curen-│ Din │curen-│ rii │ ││ │ │ │ │ care: │ ta │ care: │ta │ │ │├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴────────┘                                                        Reprezentant legal,    *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de       zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile    **) Se va menţiona categoria de asigurat (S - salariat, ACC salariat norma       parţială, CM - concedii acordate în baza Ordonantei de urgenta a       Guvernului nr. 158/2005).-----------A doua menţiune din subsolul anexei 3a a fost modificata de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Anexa 3b --------la normele metodologice-----------------------DENUMIRE ANGAJATORCod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)Nr. înregistrare în Registrul Comerţului                                    LISTA*)       Nominala cuprinzand persoanele aflate în întreţinerea asiguratilor      pentru care se plateste contribuţia de asigurări sociale de sănătate                          Luna........... anul........ ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Persoane co-asigurate │ │ CNP angajat ├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤ │ │ CNP │ Nume │ Prenume │ Tip**) │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘                                                        Reprezentant legal,    *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de       zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile    **) Se va menţiona tipul de co-asigurat (sot/sotie - S, parinti - P)  +  Anexa 3c --------la normele metodologice-----------------------DENUMIRE ANGAJATORCod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)Nr. înregistrare în Registrul Comerţului                                CENTRALIZATOR*)         Referitor la oblibaţiile de plată ale angajatorilor la FNUASS                              Luna....... anul....┌───────┬─────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ Data │ │ ││Casa de│lichida- │ │ ││asigu- │rii drep-│ │ ││rari de│turilor │ Contribuţie angajator │ Contribuţie asigurati ││sănătă-│salariale│ │ ││te**) │(zz.ll. │ │ ││ │ aaaa) │ │ │├───────┼─────────┼───────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤│ │ │ Suma datorata │ Suma totala │ Suma datorata│ Suma totala ││ │ │ │ virata │ │ virata │├───────┼─────────┼───────┬───────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┤│ │ │ Total │ Luna │ Total │ Luna │ Total │ Luna │ Total │ Luna ││ │ │ Din │curenta│ Din │curen-│ Din │curen-│ Din │curen-││ │ │ care: │ │ care: │ ta │ care: │ ta │ care: │ ta │├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│TOTAL │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘                                           Reprezentant legal,    *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de       zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile    **) Se vor inscrie casa de asigurări de sănătate de pe raza teritoriala în        care se afla sediul social al societatii, casele de asigurări de        sănătate din raza teritoriala a punctelor de lucru, sucursalelor sau        filialelor societatii sau casele de asigurări pentru care salariaţii        au optat, după caz.Structura .dbf pentru anexa nr. 3a) - Incetat aplicabilitate.Structura .dbf pentru anexa nr. 3b) - Incetat aplicabilitate.Structura .dbf pentru anexa nr. 3c)- Incetat aplicabilitate.-----------Structura DBF pentru anexele nr. 3a), 3b) şi 3c) şi-a incetat aplicabilitatea conform pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 24 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006.  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------DENUMIREA ANGAJATORULUI ............Codul fiscal.......................LISTA*)nominala cuprinzand personalul care intră în activitate┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr. │Numele şi│ Codul numeric│ Categoria de│ Data intrarii │ Locul de muncă ││crt.│prenumele│ personal │ asigurat**)│ în activitate │ anterior ...... ││ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘LISTA*)nominala cuprinzand personalul care iese din activitate┌────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┐│Nr. │Numele şi │Codul numeric│ Categoria de │ Data iesirii │ Locul de muncă││crt.│prenumele │ personal │ asigurat**) │ din activitate│ anterior .....││ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤└────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘--------------*) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile.**) Se va menţiona categoria de asigurat (S - salariat, ACC salariat norma parţială, CM - concedii acordate în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005).-----------A doua menţiune din subsolul anexei 4 a fost modificata de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATECASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE ...........DECLARATIEDE ASIGURARE DE SĂNĂTATE LA CASA DE ASIGURARIDE SĂNĂTATESUBSEMNATUL:Nume*: ──────────────────────────────────────Prenume (cu initiala): ────────────────────────Cetatenia: ────────────────────────────────────Data nasterii: ────────────────────────────────Locul nasterii: ───────────────────────────────Domiciliul: ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod numeric personal: ─────────────────────────B.I./C.I. seria ──────── nr. ───────, eliberat de ─────────la data de ────────────────────Calitatea**: [] Liber profesionist[] Asociat unic[] Alte persoane obligate să se asigureSolicit înscrierea mea ca asigurat la Casa de Asigurari de SănătateDeclar pe proprie raspundere că nu mai sunt inscris la o alta casa de asigurări de sănătate şi ca persoanele nominalizate mai jos, ce fac parte din familia mea, se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 şi ca ma angajez sa anunt de îndată orice modificare a situaţiei lor în urma careia nu ar mai beneficia de prevederile textului de lege sus aratat.------------*) Spatiile se completeaza cu pauze între cuvinte**) Se marcheaza în dreptul calităţii corespunzătoareI. copiii şi tinerii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti şi dacă nu realizează venituri din munca (art. 6 lit. a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observatii ││crt.│ │ │ nasterii │ (dacă este elev, student, ││ │ │ │ │ ucenic şi nu realizează ││ │ │ │ │ venituri proprii) │├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤└────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘II. Persoane cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse şi se afla în ingrijirea familiei (art. 6 lit. d din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌─────┬──────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ CNP│ Nume şi prenume│ Data şi locul │ Observatii ││crt. │ │ │ nasterii │ (dacă este persoana cu ││ │ │ │ │ handicap care nu ││ │ │ │ │ realizează venituri din ││ │ │ │ │ munca, pensie sau alte ││ │ │ │ │ surse şi se afla în ││ │ │ │ │ ingrijirea familiei) │├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤└─────┴──────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘III. SotuL sotia şi parintii fără venituri proprii, aflati în întreţinerea unei persoane asigurate (art. 6 lit. b din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌─────┬───────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observatii ││crt. │ │ │ nasterii │ (sot, sotie, parinte) │├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤└─────┴───────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘Se completeaza în trei exemplare, din care unul pentru asigurat, unul pentru medicul de familie şi unul pentru Casa de Asigurari de Sănătate .............Asigurat Data---------------