LEGE nr. 115 din 4 mai 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună. (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este văduvă; c) este divorţată; d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească; e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d). (3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii. (6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură. (7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia. (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării. (3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial. (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată. (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus. (6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă. (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnica securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes local. (8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii."6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.Art. 7^2. - Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii: a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 16 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului; b) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi; c) participă la un program de pregătire profesională; d) este încadrată în muncă."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale. (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social. (4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la nivel naţional. (5) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (6) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, pot aproba şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale, prevăzute la alin. (4). (7) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. (8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia. (2) Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei. (4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite. (5) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia. (6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul. (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea. (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării. (2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului. (4) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială. (6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii. (4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. (5) Creanţa beneficiarilor de ajutor social este o creanţă privilegiată."12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Plata ajutorului social şi data efectuării acesteia se stabilesc prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) Plata ajutorului social se realizează, de regulă, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul de credite, ţinându-se cont de solicitarea beneficiarului."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. (2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică. (3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător."14. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. (2) În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă. (3) Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială."15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1). (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă vor transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit şi, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate. (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea plăţii ajutorului social."17. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1)."18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare."19. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau încetarea dreptului, în condiţiile art. 14 şi art. 14^1, se stabilesc prin dispoziţie a primarului."20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii: a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege; b) în cazul în care plata ajutorului social a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1). (2) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la data emiterii. (4) Încetarea plăţii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile prevăzute la alin. (1)."21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul suspendă plata ajutorului social şi solicită verificarea cauzelor care au generat această situaţie. (2) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la primar. (3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare, noul cuantum se stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului."22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către primar prin dispoziţie scrisă, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii."23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale."24. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu, în termen de maximum 12 luni de la naşterea copilului."25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Fondurile necesare pentru plata alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale. (3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază distinct în bugetele locale şi nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii."27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege. (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. (3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani şi în natură prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii. (4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social. (5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local. (6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."28. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) următoarele fapte: a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi art. 31 alin. (3); b) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a situaţiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi art. 31 alin. (3); c) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de aceştia, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c). (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz."29. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Apărării Naţionale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVLegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 115._________